Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 144/1999 Sb.

kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

15. 7. 1999

Zdroj:

částka 51/1999 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • Zákon č. 144/1999 Sb. (dále jen "zákon") byl přijat Poslaneckou sněmovnou ČR dne 19. května 1999. Dne 2. června 1999 však byl tento zákon Poslanecké sněmovně ČR vrácen prezidentem republiky. K 29. červnu 1999 přijala Poslanecká sněmovna ČR usnesení č. 145/1999 Sb., ve kterém potvrzuje, že setrvává na původním znění zákona.
 • Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 15. července 1999. Je však otázkou jak dlouho bude případně zákon v platnosti, protože k Ústavnímu soudu ČR byla podána ústavní stížnost.
 • Článek III. zákona řeší novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"). Z obsahu čl. III., ale i z dalších částí zákona, vyplývá celá řada nejasností, které budou muset být co nejdříve vyřešeny.

K jednotlivým bodům čl. III. zákona:

1.  

k bodu 1, tj. § 4 odst. 1 a nově doplněné písm. zd) zákona o daních z příjmů
Ustanovení § 13 odst. 9 a 10 a § 13a, § 13b a § 13c novelizovaného zákona č. 42/1992 Sb. (zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech) definují nový druh cenného papíru - tzv. majetkový list. V návaznosti na tuto úpravu je pak u fyzických osob doplněno osvobození výnosu z prvního převodu majetkových listů od daně z příjmů fyzických osob.
Obdobná úprava však již nebyla přijata u poplatníků daně z příjmů právnických osob, tzn., že nebylo provedeno doplnění § 19 zákona o daních z příjmů. U poplatníků daně z příjmů právnických osob bude tedy výnos z prvního převodu majetkového listu zdanitelným příjmem, který bude součástí obecného základu daně.

2.

k bodu 2, tj. § 24 odst. 2 a nově doplněné písm. zi) zákona o daních z příjmů
Daňově účinným výdajem (nákladem) jsou nově i výdaje vynaložené podnikatelem provozujícím zemědělskou výrobu, a to na:
a) nákup majetkového listu (viz výše),
b) nákup pohledávky na vypořádání
majetkového podílu stanoveného podle § 17 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
náhrady za zemědělský inventář stanovené podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku), ve znění pozdějších předpisů ,
pokud taková pohledávka byla povinnou osobou vypořádána vydáním věcí pro zemědělské hospodaření podnikatele.
Z použití obecného pojmu "podnikatelem" textu zákona vyplývá, že nově doplněné ustanovení se vztahuje jak na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, tak i na poplatníky daně z příjmů právnických osob. Není však již jasné, kdo je podnikatel provozující zemědělskou výrobu. Novelizace zákona o daních z příjmů neřeší vymezení pojmů "zemědělská výroba". Pojem "zemědělská výroba" je Ministerstvem financí vymezen pouze pro účely ustanovení § 7 a 10 zákona o daních z příjmů, a to sděleními čj. 153/7 023/1994 a čj. 153/12 828/1994 (viz Finanční zpravodaj 3 a 4/1994). Není však jasné, zda u poplatníků daně z příjmů může být toto vymezení použito i pro účely nově doplněného písm. zi) v § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů. U poplatníků daně z příjmů právnických osob není pojem "zemědělská výroba" vymezen ani pokynem či sdělením MF.
K písm. a) - výdaje na nákup majetkového listu nemohou být považovány za daňově účinný výdaj (náklad), a to z důvodu úpravy obsažené v § 25 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.
Majetkové listy jsou cennými papíry, které patří mezi cenné papíry uvedené pod § 1 odst. 1 písm. l) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (tj. jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony). Tato skupina cenných papírů je však z pohledu daňové uznatelnosti ceny jejich pořízení řešena již § 24 odst. 2 písm. r) zákona o daních z příjmů.
K písm. b) - je zcela nejasné, kdy a jak může být výdaj na nákup uvedených pohledávek uplatněn jako daňově účinný výdaj (náklad), když je zákonem zároveň definována následující podmínka: "... pokud taková pohledávka byla povinnou osobou vypořádána vydáním věcí pro zemědělské hospodaření podnikatele".
Od počátku však není jasné, jak může být ve vazbě na podvojné účetnictví považován za daňově účinný náklad (výdaj) na nákup uvedených pohledávek.

3.

k bodu 3, tj. § 34 odst. 3 a nově doplněné písm. f) zákona o daních z příjmů
Tímto doplněním § 34 zákona o daních z příjmů byla vymezena nová odpočitatelná položka od základu daně pro právnické osoby. Odpočitatelnou položku mohou uplatnit pouze zemědělská družstva nebo společnosti, které vznikly transformací družstev podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Od základu daně lze odečíst 20 % z částky, kterou uvedené právnické osoby vydaly v:
- peněžní a
- nepeněžní
formě v období let 1992 až 1999 těm oprávněným osobám, které nevložily svůj majetkový podíl do družstva.
Tento odpočet se netýká majetku, který družstva vydala osobám, které podnikají či podnikaly v zemědělství a majetkový podíl jim sloužil k zajištění zemědělské činnosti. Odpočet mohou poplatníci uplatnit po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím 1999.
Vymezení této nové odpočitatelné položky je velice nepřesné a praktická aplikace bude velice problematická. V úpravě jsou zejména tyto nedostatky:
- není jasné z jaké částky se může vyčíslit 20% odpočitatelná položka. U vydání majetkových podílů v:

 • peněžní formě není zřejmé, zda se 20 % počítá z čisté či hrubé částky, pokud se jedná o     vydání dalšího majetkového podílu, který je zdaňován 15% srážkovou daní,

 • nepeněžní formě není upraven způsob ocenění vydávaného majetku; přitom konkrétní     částka vyjadřující ocenění předmětného majetku je základem pro výpočet 20%    odpočitatelné položky. Je tedy otázkou, zda je pro výpočet rozhodující ocenění     vydávaného majetku na úrovni:
  ocenění v majetku v účetnictví povinné osoby nebo
  nominální hodnoty pohledávky oprávněné osoby na vydání majetkového podílu;

- velice problematická je následující podmínka: "... těmi oprávněnými osobami, které nevložily svůj majetkový podíl do družstva";

 • vložila-li oprávněná osoba svůj majetkový podíl do společnosti (vzniklé z titulu transformace), nikoli tedy do družstva, pak nemůže společnost uvedenou odpočitatelnou položku uplatnit,

 • vložila-li oprávněná osoba do družstva (či společnosti?) jen část svého majetkového    podílu, nemůže si družstvo či společnost uplatnit 20% odpočitatelnou položku z té vydané části majetkového podílu, která nebyla vložena?

Text uvedeného doplnění má i další nejasnosti, které však již nejsou tak závažné.

4.

k bodu 4, tj. § 40 a nově doplněný odstavec 25 zákona o daních z příjmů
Zcela nové ustanovení podporující vypořádání nároků oprávněných osob. Za zdaňovací období 1999 a 2000 bude prominuta daň z příjmů právnických osob, a to u zemědělských družstev a u společností, které vznikly transformací zemědělských družstev podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Daň bude u těchto subjektů prominuta, pokud do konce roku 1999 uzavřely dohodu o vypořádání majetkových nároků se všemi oprávněnými osobami, které svůj nárok uplatnily podle:
- zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Opět i v tomto ustanovení je celá řada nejasností, a to zejména technického charakteru:
- jakou formou bude daň prominuta? Budou vydávána individuální rozhodnutí nebo bude daň "automaticky" prominuta při podání daňového přiznání či dodatečného přiznání,
- jak bude poplatník dokládat splnění podmínek (tj. uzavření dohod o vypořádání se všemi oprávněnými osobami, které uplatnily svůj nárok na vydání majetkových podílů podle zvláštních předpisů).
Toto nové ustanovení je taktéž velice diskutabilní z pohledu dopadů na příjmy státního rozpočtu, a to z důvodu, že:
- se promíjí daň z příjmů právnických osob jako taková, tzn. přiznaná i dodatečně vyměřená,
- zcela jistě využijí některé subjekty (kterým bude daň takto prominuta) tohoto ustanovení k tomu, že budou "přejímat" zisky jiných subjektů.
Závěrem je nutno uvést, že nebude-li ústavní stížnosti vyhověno, pak bude nezbytné uvedená ustanovení v zájmu jejich aplikovatelnosti novelizovat.

K tomuto zákonu viz též heslo PRIVATIZACE, RESTITUCE.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 129/1999 Sb.

E-shop

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář: •seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, •obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, •v rámci podrobného výkladu k textu ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.