Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 129/1999 Sb.,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Účinnost:

1. 7. 1999, vybraná ustanovení 1. 1. 2000

Zdroj:

částka 48/1999 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 260/1994 Sb., č. 148/1995 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 25/1996 Sb.), č. 95/1996 Sb., č. 61/1997 Sb. a č. 303/1997 Sb.
 • Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 196/1993 Sb., č. 321/ /1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 258/1994 Sb., č. 133/1995 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 27/1996 Sb.), č. 151/1997 Sb. a č. 208/1997 Sb.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb. a č. 63/1999 Sb.

A) K novele zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (dále jen "zákon")

Anotace:

 • Tato novela je jedním z kroků přibližování se České republiky ke standardům Evropské unie. Uplatňují se zde jen některé dílčí změny, které usnadní fungování systému spotřebních daní a zároveň jsou potřebné k tomu, aby se předešlo daňovým únikům.
  Změny se týkají všech druhů spotřebních daní a jsou uvedeny v následujících bodech:

1. DAŇ Z UHLOVODÍKOVÝCH PALIV A MAZIV

 • vracení spotřební daně z lihu při výrobě paliv a maziv obsahujících líh;
  Palivem obsahujícím líh je:
  - směs, která se skládá nejméně z 95 % benzinu a nejvýše 5 % lihu;
  V tom případě se spotřební daň vrací ve výši odpovídající množství lihu, který je ve směsi obsažen. Bude-li vyrobeno 1000 litrů směsi, která bude obsahovat 5 % lihu, výrobce uvede v daňovém přiznání na jednom řádku daňovou povinnost ve výši 10 840 Kč a na druhém řádku nárok na vrácení daně ve výši 542 Kč (10 840 Kč . 0,05).
  - směs, která se skládá nejméně z 85 % benzinu a nejvýše 15 % etyl-terciál-butyl-éteru (dále ETBE), do kterého byl líh zapracován;
  V tomto případě se spotřební daň vrací ve výši odpovídající 45 % množství ETBE. Pokud bude vyrobeno 1000 l této směsi, která bude obsahovat 15 % ETBE, výrobce uvede v daňovém přiznání na jednom řádku daňovou povinnost ve výši 10 840 Kč a na druhém řádku nárok na vrácení daně ve výši 732 Kč [(10 840 Kč . 0,15) . 0,45].
  Mezi paliva obsahující líh se nepočítá jakákoli aditivace pohonných hmot, tj. přidání přísad do pohonných hmot. Každý subjekt, který podle § 2 písm. e) zákona o spotřební dani, pohonné hmoty aditivuje, byl dosud výrobcem i plátcem spotřební daně se všemi povinnostmi, které plátce daně musel splnit, i když to bylo zbytečné, protože aditivovaný výrobek má stejnou sazbu jako výrobek neaditivovaný. Vyjmutím aditivace z pojmu výroba (viz § 19 odst. 5 zákona) se zjednoduší administrativa jak u plátce, tak u správce daně, aniž by byly dotčeny daňové příjmy státního rozpočtu.

[týká se § 2, §12 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. h) a i), § 19 odst. 1, 5 a 6 zákona o spotřebních daních]

 • přechod z hmotnostních měrných jednotek u sazeb na jednotky objemové;
  V České republice dosud byly sazby spotřebních daní stanoveny na jednu tunu, zatímco v Evropské unii se používá měrná jednotka 1000 litrů, a proto bylo nutno dát tuto nesrovnalost do souladu.
  Změna měrných jednotek má také význam pro ochranu tuzemských výrobců. Dovážené pohonné hmoty ze zahraničních rafinerií vybavených nejmodernější technologií jsou lehčí než pohonné hmoty vyrobené tuzemskými výrobci. Při dosavadní hmotnostní měrné jednotce dokázali dovozci prodat z jedné tuny více litrů, takže odváděli nižší spotřební daň.
 • přepočet sazeb;
  Současně se změnou měrných jednotek bylo třeba přepočítat i konkrétní sazby spotřebních daní. Tento přepočet vychází z původních sazeb v Kč/t a je uveden v § 22 zákona o spotřebních daních. Při přepočtu je použito pro benzin hustoty 0,750 kg/m3 a pro motorovou naftu hustoty 0,840 kg/m3. Je to hustota při 15 °C, tedy při teplotě, při které jsou pohonné hmoty skladovány v podzemních nádržích. Tato teplota je uvedena v předpisech Evropské unie a je používána v mezinárodním obchodním styku.
 • ceny pohonných hmot;
  Změnou měrných jednotek a zvýšením sazeb dochází k dopadům do cen pohonných hmot. Daňový dopad do cen včetně daně z přidané hodnoty činí na 1 litr benzinu 1,39 Kč a na 1 litr motorové nafty 1,04 Kč.
  Podle § 22 zákona o spotřebních daních jsou základní sazby změněny takto:

Typ paliva

Původní sazba spotřební daně  

Nová sazba spotřební daně  

benzin

14 450 Kč/t

10 840 Kč/1000 l

motorová nafta  

9 700 Kč/t

8 150 Kč/1000 l

[výše uvedené 3 body se týkají § 12c odst. 2 písm. c) až j), § 12 odst. 3 písm. b) až g), § 21, § 22 zákona o spotřebních daních]

 • zdanění ropných destilátů z druhotné destilace;
  Nová úprava, kromě motorové nafty, krakování ropné suroviny používané jako pohonná hmota a ropných destilátů z primární destilace, umožňuje zdaňovat i ropné destiláty z druhotné destilace, které se v poslední době rovněž začaly používat jako pohonná hmota.

(týká se § 18 a 19 zákona)

 • prodej zkapalněných nebo stlačených plynů za cenu obsahující spotřební daň;
  Úprava formulace § 18 odst. 2 písm. a) a § 20 písm. a) byla provedena z důvodu zajištění odvedení spotřební daně v případě, že plynná paliva budou použita jako pohonné hmoty. Všechny subjekty získávají zkapalněné nebo stlačené plyny oprávněně bez daně a pak je mohou použít nebo prodat jako pohonnou hmotu, tedy pro účel, na který se spotřební daň vztahuje. Od 1. 1. 1998 je pro plyny stanovena nulová sazba spotřební daně, takže takové plyny již nejsou prodávány bez daně, ale za cenu obsahující nulovou daň.

[týká se § 18 odst. 2 písm. a) a § 20 písm. a) zákona]

2. DAŇ Z LIHU A LIHOVIN

 • změna měrné jednotky pro množství lihu;
  Novelou zákona o lihu (ustanovení § 2 zákona o lihu) se změnila měrná jednotka pro množství lihu, a proto bylo nutno i v zákoně o spotřebních daních nahradit zkratku "l.a." slovy "litr etanolu" v § 28 Sazby daně.
 • zavedení nové položky v § 28 Sazby daně pro líh obsažený v jiných výrobcích;
  Tato položka se nově zavádí vzhledem k přizpůsobení se terminologii zákona o potravinách, dále pro větší srozumitelnost a také v zájmu odděleného vykazování. Změna by měla zabránit únikům daně z lihu obsaženého v bylinných macerátech a v tekutém mýdle.

3. DAŇ Z PIVA

 • možnost uplatnění nároku na vrácení daně v případě malých nezávislých pivovarů;
  Upravením textu § 33a odst. 4 zákona je odstraněn rozpor v zákoně, kdy dosud nebylo možno uplatnit nárok na vrácení daně v případě vyrovnání daňové povinnosti formou dodatečných daňových přiznání.

(§ 33 odst. 4 zákona)

4. DAŇ Z VÍNA

 • vypuštění révového vína z předmětu spotřební daně;
  Toto opatření neodporuje legislativě EU a navíc zjednodušuje správu této daně s tím, že výnos z této daně byl poměrně malý.
 • nově se předmětem daně staly cidry a perry;
  Tyto výrobky byly sice zařazeny do stejného číselného kódu celního sazebníku, ale protože jsou vlastně ovocnými pivy, došlo k vyrovnání sazeb daně mezi nimi a pivem.

(§ 35 a 37 zákona)

5. DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 • nově se předmětem daně staly tabákový odpad a droliny;
  V důsledku toho jsou doplněny sazby daně u nových položek celního sazebníku, protože tabákový odpad a droliny se staly materiálem pro výrobu cigaret. Zároveň byly do sazebníku doplněny cigarilos a lulkové, dýmkové a šňupavé tabáky, které byly omylem vypuštěny v novele z roku 1997 s účinností od 1. 1. 1998.

(změna se projevila v § 38 odst. 2 a v § 40 zákona)

 • zpřísnění pravidel při výměně poškozených nebo znečištěných tabákových nálepek úřadem za nepoškozené;
  Novelou byl upraven text § 40f odst. 1 zákona, protože podle jeho dosavadního znění byl úřad povinen za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky (obsahující nižší sazbu daně nebo nižší cenu) vydat nepoškozené tabákové nálepky (obsahující vyšší sazbu daně nebo vyšší cenu) bezplatně bez ohledu na to, za jakou cenu byly nakoupeny nebo jakou sazbu daně obsahují. Nově bude platit, že v případě, že poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky byly nakoupeny za jinou než současnou sjednanou cenu nebo které obsahují jinou sazbu daně než platnou, úřad vrátí výrobci nebo dovozci cigaret částku, která byla za tabákové nálepky zaplacena.

(§ 40f odst. 1 zákona)

6. OBECNÁ ČÁST ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

 • terminologické upřesnění ve vztahu k celním předpisům;
  V § 12b se slova "českých celních letišť" nahrazují slovy "mezinárodních letišť".
 • zvýšení hranice měsíční daňové povinnosti pro určení platby měsíčních a denních záloh spotřební daně z původních 5 miliónů na 7 miliónů Kč:
  - plátci s daňovou povinností nižší než 7 miliónů Kč budou přiznávat svou daň za zdaňovací období k 25. dni měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, platit tuto daň však budou moci až do dalších 30 dní (tzn. 55 dní po skončení zdaňovacího období),
  - plátci s daňovou povinností vyšší než 7 miliónů Kč musí podle zákona odvádět denní zálohy a svou daňovou povinnost budou muset vyrovnat k 25. dni měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.

(§ 12b odst. 1, § 14 odst. 4 a 5 zákona)

Poznámka: Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

B) K novele zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Anotace:

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (dále DPH) obsahuje pouze tři změny:

 • První změna se týká uplatnění odpočtu DPH v případě, že je nutno uplatnit poměrnou část odpočtu DPH pomocí koeficientu (tj. v případě, že má plátce kromě uskutečněných zdanitelných plnění s nárokem na odpočet DPH i zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona o DPH, u nichž nárok na odpočet nemá). Novelou je upraven výpočet koeficientu tak, že do součtu jmenovatele se připočte, kromě stávajících sčítanců, ještě příjem provozovatelů loterií a jiných podobných her, který je osvobozen podle § 34 zákona o DPH.
 • Druhá změna se týká terminologického upřesnění ve vztahu k celním předpisům, kdy se slova "českých celních letišť" nahrazují slovy "mezinárodních letišť".
 • Třetí změnou je doplnění přílohy č. 1, tzn. doplnění seznamu zboží podléhajícího snížené sazbě DPH o položku "85282114 - zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící".

C) K novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Anotace:

 • V sazbách daně z příjmů fyzických osob bylo vypuštěno nejvyšší daňové pásmo pro základ daně ve výši nad 1 104 000 Kč, pro které dosud platila sazba daně 40 %. Tzn., že poplatník daně z příjmů fyzických osob bude základ daně od 312 000 Kč zdaňovat pouze sazbou 32 %.
 • Sazba daně z příjmů právnických osob je snížena z 35 % na 31 %; dosavadní sazba 25 % zůstává zachována u
  - investičních fondů, penzijních fondů a podílových fondů,
  - samostatného základu daně vymezeného v § 20b zákona o daních z příjmů.
 • Snižuje se z 25 % na 15 % zdanění příjmů uvedených v § 36 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů (např. zdanění dividend, podílů na zisku společníků s. r. o. či členů družstva, vypořádacích podílů u společníků s. r. o. či členů družstva, podílů na likvidačním zůstatku akciové společnosti, s. r. o. či družstva, podíly na zisku tichého společníka, úrokových výnosů plynoucích z titulu držby dluhopisů).
  Při aplikaci novelizace uvedeného ustanovení je však nutné mít na zřeteli provázanost zákona o daních z příjmů [vazba na ustanovení § 36 odst. 1 ve spojení s § 22 odst. 1 písm. g) bod 3. a 4., které řeší samostatně zdanění některých příjmů uvedených v § 36 odst. 2 písm. a) pro daňové cizozemce]. Z analýzy těchto ustanovení vyplývá, že příjmy uvedené v § 36 odst. 2 písm. a) se zdaní sníženou sazbou daně pouze tehdy, jsou-li příjemcem daňoví tuzemci. U daňových cizozemců bude nadále uplatňována 25% sazba daně (pokud však smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší) podle § 36 odst. 1 zákona o daních z příjmů. (Jinými slovy: zákonodárce sice pravděpodobně chtěl snížit daňovou sazbu rovněž pro daňové cizozemce, ale unikla mu vazba na § 36 odst. 1 zákona o daních z příjmů, takže se změna daňových cizozemců netýká.)
 • Všechny výše uvedené změny sazeb daně se použijí až po zdanění příjmů získaných od 1. ledna 2000.

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.