Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

 

ZÁKON č. 294/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2014

Zdroj:

částka 112/2013 Sb.

 

Oblast: Insolvence

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 182/2006 Sb.

 • Novelizace insolvenčního zákona je velmi rozsáhlá, dotýká se celého zákona a má 248 změnových bodů, přičemž v řadě případů se mění celé bloky textů a vkládá se řada nových ustanovení. Změny mají za cíl
  - harmonizovat stávající zákon s rekodifikací soukromého práva – zejména nový občanský zákoník, ale také katastrální zákon, zákon o obchodních korporacích, občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních; v porovnání s jinými zákony dotčenými rekodifikací (viz zák. č. 303/2013 Sb.) je však insolvenční zákon novelizován jen v malém rozsahu, protože pro většinu problémů bylo nalezeno interpretační řešení v režimu dosavadního práva,
  - komplexně revidovat dosavadní úpravu, a to zejména v těchto oblastech:
  - určování insolvenčních správců,
  - věřitelské orgány,
  - souběh exekuce a insolvenčního řízení,
  - uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně úpravy postavení zajištěných věřitelů,
  - oddlužení (včetně společného oddlužení manželů),
  - reorganizace,
  - odměňování insolvenčních správců.

K některým změnám:

- dosavadní tzv. nominační systém určování insolvenčních správců se mění na rotační, což znamená, že výběr insolvenčních správců jmenovaných soudem již nebude zcela záležitostí příslušného soudce, ale uplatní se rotace všech insolvenčních správců zapsaných v seznamu daného soudu. Tento způsob určování bude plně automatizován a veřejně přístupný. Mělo by se tím dosáhnout vyšší transparentnosti a snížení korupčního potenciálu ve vztazích mezi insolvenčními správci a soudci;
- ohledně věřitelských orgánů se odstraňuje možnost zajištěných věřitelů ovládat schůze věřitelů a vyřazovat nezajištěné věřitele z věřitelského rozhodování. Novelou se zvyšuje kvórum potřebné pro přenesení pravomocí věřitelského výboru na schůzi věřitelů. Dále se mění pravidla pro volbu věřitelského výboru, jeho členů a náhradníků tak, aby řízení nebylo protahováno. Zpřesňují se pravidla pro odvolávání členů a náhradníků věřitelského výboru. Věřitelé s popřenými pohledávkami budou nově moci hlasovat v rozsahu popření jen v případech, kdy se na tom usnese schůze věřitelů nebo kdy o hlasovacím právu na návrh věřitele popřené pohledávky rozhodne insolvenční soud. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, avšak nově bude možné přezkoumat jeho správnost v rámci odvolání proti jinému rozhodnutí, u něhož zákon opravný prostředek připouští a pro něž je hlasovací právo věřitele předběžnou otázkou;
- prohlášení úpadku bude nově mít za následek přerušení stávajících řízení o pohledávkách týkajících se majetkové podstaty, nemožnost o takových pohledávkách rozhodnout v jiných řízeních, jakož i nemožnost taková řízení iniciovat, a to po celou dobu trvání účinků prohlášení úpadku. Ve vztahu k exekučnímu řízení zůstává zachováno pravidlo, podle kterého lze po zahájení insolvenčního řízení nařídit výkon rozhodnutí, nelze jej však provést. Podle novely nelze od okamžiku prohlášení úpadku výkon rozhodnutí ani nařídit nebo zahájit. Ochrana dlužníka proti exekuci je tak od prohlášení úpadku soudem formálně posílena; prakticky však k výrazné změně nedochází;
- výslovně se zakotvuje pravidlo, podle něhož může přednostní (prioritní) uspokojení pohledávek upravovat pouze insolvenční zákon. Dochází k určité modifikaci výčtu pohledávek za majetkovou podstatou v § 168 odst. 2, mezi něž se nově budou řadit i přirostlé úroky ze zajištěných pohledávek, které přirůstají ode dne následujícího po rozhodnutí o řešení úpadku reorganizací;
- v případě oddlužení se zakotvuje oddlužení osob samostatně výdělečně činných; zavádí se společné oddlužení manželů, které by mělo vyřešit praktické problémy vznikající při oddlužení celých domácností; snižují se limity – reorganizace bude nově přípustná, jestliže celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka za poslední účetní období dosáhl alespoň částku 50 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru. To by mělo otevřít reorganizaci širšímu okruhu úpadců při zachování principu limitů jako pojistky před zahajováním zjevně neproveditelných pokusů o restrukturalizaci.

B) K zákonu č. 312/2006 Sb.

 • Nosným důvodem změny zákona o insolvenčních správcích je zavedení rotačního systému spočívající v kombinaci několika kritérii při určování insolvenčních správců – viz výše text k novele insolvenčního zákona.
 • Základem novelizované úpravy je nové vedení seznamu insolvenčních správců v rámci obecné části seznamu, a to na část, která se vede podle obvodů okresních soudů na seznamy insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením, a na seznamy insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem, které jsou vedeny podle obvodů krajských soudů.
 • Zakotvuje se pravidlo, podle kterého může insolvenční správce vykonávat svou činnost ve více provozovnách s tím, že v obvodu jednoho okresního soudu může mít pouze jednu provozovnu.
 • Zápis do seznamu insolvenčních správců je nově podmíněn prohlášením fyzické osoby nebo ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti o jejím odborném zaměření (tj. zaměření na oddlužení nebo na konkursy).
 • Další změny se týkají hostujících insolvenčních správců.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017. Komentář seznamuje ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Insolvenční právo - 2. vydání

Insolvenční právo - 2. vydání

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých devět let, jakož i jeho koncepční poznámky a návrhy změn ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.