Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2014

Zdroj:

částka 112/2013 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 99/1963 Sb.

 • Komplexní rekodifikace soukromého práva reprezentovaná novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém si vyžádala nezbytnou harmonizaci základního předpisu upravujícího řízení před civilními soudy – občanského soudního řádu, neboť nový občanský zákoník uceleně zavádí zcela nové hmotněprávní instituty a modifikuje instituty zavedené. Oba kodexy, občanský zákoník a občanský soudní řád jsou komplementární, tzn. že se vzájemně doplňují, a nelze tedy připustit, aby ve výsledku došlo k věcné či terminologické neshodě, resp. aby procesní úprava nepostačovala k ochraně těch subjektivních práv, která mohou na podkladě nového kodexu občanského práva vzniknout. Lze tedy říci, že základní procesní předpis, kterým je občanský soudní řád, musí být procesní reflexí pozitivního hmotného práva a obsahovat všechny instituty umožňující soudní ochranu subjektivních práv a povinností soukromoprávními normami upravené.
 • Nejvhodnějším věcně legislativním řešením bylo shledáno rozdělení civilních soudních řízení do dvou samostatných zákonů, kdy první zákon bude upravovat pouze řízení sporná, a druhý zákon bude upravovat řízení nesporná a jiná zvláštní řízení. Novelizovaná resp. nová legislativní úprava účinná od 1. 1. 2014 spočívá v tom, že současný občanský soudní řád, v rámci jehož novelizace dojde ke zrušení ustanovení části třetí hlavy páté nazvané zvláštní ustanovení a dále ke zrušení těch ustanovení, která se vztahují k řízením v nesporných a jiných zvláštních věcech (tedy zejména výjimek z obecné úpravy), bude upravovat pouze řízení sporné. Vedle takto novelizovaného občanského soudního řádu byl přijat zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních (viz zákon č. 292/2013 Sb.), který bude upravovat civilní soudní řízení v nesporných a jiných zvláštních věcech. Na záležitosti novým zákonem o zvláštních řízeních soudních neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského soudního řádu.
 • Změny provedené s účinností do 1. 1. 2014 v občanském soudním řádu lze rozdělit do čtyř oblastí:
  a) Změny vyvolané novým přístupem k občanskému právu
  Nový občanský zákoník nepřináší jen řadu zcela konkrétních změn v hmotném právu, ale primárně s sebou nese i změnu pohledu na občanské právo jako celek – dochází k obnovení občanského zákoníku jako kodexu soukromého práva, opouští se pojetí, že ze vzájemného soukromého styku osob vznikají také jejich práva a povinnosti vůči společnosti (státu), a účelem občanského zákoníku je upravit soukromá práva osob vzniklá z jejich vzájemného styku mezi sebou.
  Konkrétní promítnutí nového přístupu do civilního práva procesního se nejvíce odráží ve změnách základních ustanovení občanského soudního řádu. Tato ustanovení nově reflektují zejména soukromoprávní pojetí úpravy hmotného práva, jsou promítnutím základních zásad a kladou větší důraz na vyjádření ochrany soukromých práv. Základní zásady hmotněprávní úpravy byly nově promítnuty do úvodních šesti ustanovení občanského soudního řádu za účelem eliminace deficitu vyjádření základního smyslu soudního řízení v soukromoprávních věcech.
  b) Věcné změny vyvolané rekodifikací hmotného práva
  Věcné změny můžeme rozdělit na dvě základní oblasti, a to na změny
  - vyvolané procesněprávní reflexí nového hmotného práva, které zavádí zcela nové hmotněprávní instituty a modifikuje již zavedené instituty;
  - způsobené rozdělením civilních řízení na řízení sporné, a řízení nesporná a jiná zvláštní řízení.
  Věcné změny způsobené novou hmotněprávní úpravou bylo v rámci novelizace o.s.ř. třeba reflektovat nejen v nalézac ím, ale i ve vykonávacím řízení. Mezi nejzásadnější věcné změny v nalézacím řízení patří:
  - úprava věcné příslušnosti reflektující zrušení duality soukromého práva, tj. paralelní úpravy občanského a obchodního práva. V této souvislosti bylo nutné upravit zejména určování věcné příslušnosti soudů, která se pro jednotlivá odvětví dosud značně lišila,
  - umožnění nápomoci při rozhodování i v průběhu občanského soudního řízení,
  - úprava navazující na ochranu držby podle nového občanského zákoníku.
  Mezi nejzásadnější věcné změny ve vykonávacím řízení patří:
  - výkon rozhodnutí na dávky ze zaopatřovacích smluv – novelizovaná právní úprava promítá do výkonu rozhodnutí srážkami z jiných příjmů právní úpravu zaopatřovacích smluv, která je obsažena v občanském zákoníku,
  - vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí – promítá se § 2954 nového občanského zákoníku, který zakotvuje nárok poškozeného z úmyslného trestného činu na uspokojení z věcí, které škůdce nabyl z majetkového prospěchu, a to i tehdy, pokud nepodléhají výkonu rozhodnutí,
  - změna prodeje movitých věcí v souvislosti s hmotněprávní změnou způsobenou novým občanským zákoníkem, která zahrnuje pohledávky pod pojem „věci“,
  - procesní promítnutí nově zavedeného institutu pachtu a práva stavby do výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí a závodu,
  - procesní úprava prodeje rodinného závodu, která reflektuje nový institut rodinného závodu, jenž upravuje nový občanský zákoník v § 700 a násl.
  c) Terminologické změny
  Vedle věcných změn, jež samozřejmě patří k těm podstatnějším, bylo třeba v rámci harmonizace promítnout i změny terminologické, které přináší nová soukromoprávní úprava. Mezi terminologické změny patří především:
  - změna způsobilosti mít práva a povinnosti na právní osobnost,
  - změna způsobilosti k právním úkonům na svéprávnost,
  - změna pojmu „obchodní věci“ na pojem „věci týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti“,
  - změna místa podnikání na sídlo,
  - změna podniku na obchodní závod.
  d) Změny vyvolané vydělením zvláštních řízení z obecného sporného procesu
  V souvislosti s přijatou koncepcí, kdy z občanského soudního řádu budou vyňata všechna řízení, která jsou odchylkou od sporného řízení, se provádějí nezbytné a rozsáhlé změny, které budou reflektovat novou úpravu v samostatném zákoně. Jedná se zejména o:
  - úpravu místní příslušnosti reagující na oddělení sporných řízení od nesporných a jiných zvláštních řízení,
  - zrušení ustanovení § 175a až § 200za, která upravovala nesporná a jiná zvláštní řízení v občanském soudním řádu.
  Zrušením, resp. přenesením těchto řízení do nového zákona o zvláštních řízeních soudních, se odstraňují všechna navazující ustanovení, která se týkají řízení v nesporných a jiných věcech. Jedná se především o:
  - možnost zahájení řízení bez návrhu; občanský soudní řád bude upravovat pouze řízení sporné, které se zahajuje pouze na návrh, jenž se označuje žalobou,
  - vymezení účastníků řízení pro nesporná a jiná zvláštní řízení; nově bude občanský soudní řád obsahovat vymezení účastníků pouze pro řízení sporné, v němž jsou účastníky žalobce a žalovaný,
  - vyšetřovací zásadu při dokazování, která je imanentní nesporným a jiným zvláštním řízením, kde je společenský zájem, aby dokazování probíhalo v intencích této zásady,
  - veškerá ustanovení upravující rodinněprávní oblast s výjimkou řízení ve věcech manželského majetkového práva a výživného mezi zletilými osobami, která budou i nadále probíhat podle pravidel soudního řízení sporného, tedy v intencích občanského soudního řádu,
  - zrušení ustanovení upravujících výjimky pro řízení o rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství.
  Odkazy:
  - k rozdílům mezi sporným a nesporným řízením,
  - ke změnám, na které musely procesní předpisy civilního práva reagovat,
  - ke koncepci zákona o zvláštních řízeních soudních,
  - k jednotlivým řízením upraveným zákonem o zvláštních řízeních soudních
  - najdete podrobnější informace u zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
  Pro přechod z dosavadní právní úpravy na novelizovanou právní úpravu (dokončení již zahájených řízení; řízení o dědictví nastalo-li úmrtí před 1. 1. 2014; pohledávky; příklep; výkon rozhodnutí nebo exekuce) obsahuje novela 10 podrobných přechodných ustanovení.

Související právní předpis:

 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

B) K zákonu č. 121/2008 Sb.

 • Zpřesňují se vztahy a kompetence mezi vyšším soudním úředníkem a předsedou senátu resp. státním zástupcem.
 • Výslovně se stanoví, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.
 • Ruší se dosavadní pozitivní vymezení oprávnění vyššího soudního úředníka (§ 10); nově se v § 11 negativním výčtem stanoví široký okruh jeho kompetencí: vyšší soudní úředník může provádět veškeré úkony soudu prvního stupně s výjimkou úkonů, které jsou detailně vyjmenovány v novelizovaném textu zákona.

K tomuto zákonu viz též TRESTNÍ PRÁVO.

Nabídka k tématu

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

ÚZ č. 1142 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1142 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání byl třemi novelami dotčen občanský soudní řád; dvakrát byl změněn zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

JUDr. Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci. Publikace odpovídá ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Blanka Trávníková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha III. - zákon o zvláštních řízeních soudních - 2. vydání Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z ...

Cena: 1 500 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.