Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 502/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2013,
vybraná ustanovení 1. 4. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2015

Zdroj:

částka 188/2012 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • Registrace k DPH
  Osoba povinná k dani, která nepřekročí limit pro zákonnou registraci 1 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců, se v případě pořízení zboží z jiného členského státu v kalendářním roce za cenu vyšší než 326 000 Kč, v případě přijetí služby, zboží s instalací nebo montáží nebo zboží soustavami či sítěmi s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku a v případě poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, bude registrovat nikoli jako plátce, ale jako identifikovaná osoba.
  Identifikovaná osoba podává daňové přiznání pouze v případě vzniku daňové povinnosti při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. U tuzemských uskutečněných zdanitelných plnění jako neplátce však nebude uplatňovat daň a u přijatých zdanitelných plnění nemá nárok na odpočet daně.
  Při překročení obratu 1 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců se osoba povinná k dani stane plátcem vždy prvním dnem druhého (dosud třetího) měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl překročen obrat. V případě nesplnění registrační povinnosti provede finanční správa zpětnou registraci, náhrady za opožděnou registraci se již ukládat nebudou, jelikož plátce bude mít povinnost podat daňová přiznání za zdaňovací období od data zpětné registrace.
  V případě dobrovolné registrace se osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, stane plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována a nikoli k datu účinnosti registrace uvedeném na rozhodnutí o registraci jako dosud.
 • Ručení za nezaplacenou daň
  Správce daně nově vždy uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese
  „http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2“
  ve veřejně přístupném registru plátců daně z přidané hodnoty čísla účtů určené v přihlášce k registraci nového plátce k uveřejnění. Stávající plátci jsou povinni oznámit správci daně do 1. 3. 2013 čísla účtů určená k uveřejnění (v případě nesplnění této povinnosti uveřejní správce daně všechny účty, které vede na základě předchozí registrační povinnosti). Správce daně uveřejní daná čísla účtů od 1. 4. 2013. Od tohoto data příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně uveřejněn. Ručení nebude aplikováno v případě jiné než bezhotovostní úhrady (např. v případě zápočtu či platbě v hotovosti).
  Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem a informaci o tom uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese
  http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2“.
  Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.
  Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o poskytovateli zdanitelného plnění uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese
  „http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx?act=findphm“ skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona o pohonných hmotách.
  Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu, ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží pořídila, řádně zaplacena.
 • Místo plnění
  V případě poskytnutí služby, kdy se místo plnění stanoví podle § 9 odst. 1 ZDPH, provozovně osoby povinné k dani, nacházející se jinde, než je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna, a to i v případě, že se jedná o tzv. pasivní provozovnu, která může pouze přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Dosud se takto postupovalo pouze v případě, kdy příjemcem byla tzv. aktivní provozovna, tj. provozovna s personálními a technickými zdroji umožňujícími dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby.
  Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku (tj. u nájmu lodí na dobu přesahující 90 dnů a u ostatních dopravních prostředků u nájmu přesahujícího 30 dnů) osobě nepovinné k dani je nově místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu a nikoli jako dosud místo, kde má poskytovatel služby sídlo, místo podnikání nebo provozovnu.
 • Daňové doklady
  Mění se ustanovení upravující vystavovaní a uchovávání daňových dokladů s cílem zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné i elektronické podobě, zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání bez ohledu na podobu dokladu, širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů, což by mělo přispět ke snížení nadměrné administrativní zátěže.
 • Povinnost přiznat daň
  Plátce, který nevede účetnictví, bude mít povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Dosud tito plátci nemuseli přiznávat daň ke dni přijetí úplaty (zálohy), ale až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  Plátci vznikne povinnost přiznat daň při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, a to vždy, kdy poskytovatel služby je osobou povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní. Dosud vznikala povinnost přiznat daň příjemci služby pouze v případě, kdy poskytovatel služby byl zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.
  Příklad:
  Slovenský zedník, který na Slovensku není registrován k DPH, poskytne českému plátci stavební práci na nemovitosti v tuzemsku.
  Českému plátci vznikne povinnost přiznat daň z přijaté služby na ř. 12 nebo 13 daňového přiznání bez ohledu na skutečnost, že poskytovatel není registrován k DPH na Slovensku.
  V případě pořízení zboží z jiného členského státu se ruší povinnost pořizovatele do 15 dnů od pořízení na doklad doplnit povinné údaje a dále se ruší ustanovení, dle kterého se za datum vystavení daňového dokladu považovalo datum, kdy byly tyto údaje doplněny. Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu (pokud byl vystaven před patnáctým dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která je dodavatelem zboží.
  Příklad:
  Zboží z Německa bylo českým plátcem v tuzemsku pořízeno 26. 3. 2013. Dodavatelem – osobou registrovanou v Německu – byl doklad vystaven 28. 3. 2013 a českému plátci doručen dne 1. 4. 2013.
  Povinnost přiznat daň plátci vzniká za zdaňovací období březen - ke dni 28. 3. 2013.
 • Převod staveb bytů a nebytových prostorů
  Převodu staveb bytů a nebytových prostorů je osvobozen od daně až po uplynutí pěti let (dosud tří let) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby.
  I po této lhůtě se plátce nově může rozhodnout a u převodu uplatnit místo osvobození daň na výstupu.
 • Finanční a pojišťovací činnosti
  V rámci důchodové reformy vznikly nové typy fondů, které mají obdobný režim jako investiční a podílové fondy, a proto je od daně nově osvobozeno i obhospodařování důchodového fondu, účastnického fondu a transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů.
  V návaznosti na důchodovou reformu bylo zavedeno osvobození nově vzniklých penzijních produktů, jako je poskytování a zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění.
  Osvobozeno je poskytování pojištění, poskytování zajištění, služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, ale nikoli již samostatná činnost v oblasti likvidace pojistných událostí, která byla z osvobození vyňata.
 • Zdaňovací období
  Zdaňovacím obdobím nově registrovaného plátce je nově vždy kalendářní měsíc a plátce se až následně může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč, není nespolehlivým plátcem, není skupinou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.
  Změnu zdaňovacího období z kalendářního měsíce na kalendářní čtvrtletí nově nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok.
 • Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
  Opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nemůže věřitel provést v případě, kdy soud rozhodl o řešení úpadku prohlášením reorganizace, ale pouze v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka.
 • Podávání daňových přiznání v elektronické podobě
  S účinností od 1. 1. 2014 se zavádí povinnost pro plátce podávat daňová přiznání k DPH včetně příloh, hlášení, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů výhradně elektronicky s výjimkou u fyzických osob s obratem za nejvýše 12 kalendářních měsíců nepřevyšujícím 6 mil. Kč.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Nabídka k tématu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

Sagit, a. s.

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních a souhrnných hlášení; jedna novela reagovala také na změny v oblasti hazardních her. Nově byla zařazena informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. Celkem 17 předpisů v ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

DPH u obcí v příkladech 2013

DPH u obcí v příkladech 2013

Ing. Jaroslav Šobáň - Anag, spol. s r. o.

Publikace DPH u obcí v příkladech je určena obcím a ostatním veřejnoprávním subjektům, které jsou registrovanými plátci daně z přidané hodnoty, případně kterým registrace k DPH hrozí či o ní uvažují dobrovolně. Jedná se o praktickou příručku zabývající se aplikací zákona o DPH ve ...

Cena: 339 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty, 206 otázek a odpovědí z praxe

Daň z přidané hodnoty, 206 otázek a odpovědí z praxe

Ladislav Pitner - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje velice aktuálnímu a diskutovanému tématu daně z přidané hodnoty. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření s odkazy na související právní úpravu. První část publikace je zaměřena na novelu zákona o DPH účinnou ...

Cena: 205 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.