Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 500/2012 Sb.,

o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Účinnost:

1. 1. 2013,
vybraná ustanovení 1. 1. 2014, 1. 1. 2015, 1. 1. 2016

Zdroj:

částka 187/2012 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Stanoví se maximální výše výdajových paušálů, a to:
  - u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, u nichž se uplatňuje 40% paušální odečet, lze nejvýše uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  - u příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu, u nichž se uplatňuje 30% paušální odečet, lze nejvýše uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
 • Uplatní-li poplatník z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z příjmů z pronájmu výdajový paušál a je-li součet dílčích základů daně, u nichž výdajový paušál uplatnil, vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit snížení daně na manželku (manžela) ani daňové zvýhodnění na dítě.
 • Pro poplatníky, kteří nemají bydliště nebo sídlo na území České republiky, jiného státu Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, se zvyšuje srážková daň z 15 % na 35 % (nestanoví-li smlouva o zamezení dvojímu zdanění jinak).
 • Pro období let 2013 až 2015 se zvyšuje daň z příjmů fyzických osob o tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7 %, a to z částky, o kterou součet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a dílčího základu daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti převyšuje 48násobek stanovené průměrné mzdy.
 • Solidární zvýšení daně se použije též při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti plátcem daně (zaměstnavatelem). Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z částky, o kterou příjmy zahrnované do základu pro výpočet zálohy převyšují čtyřnásobek stanovené průměrné mzdy.
 • Poplatník, u něhož se zvyšuje daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o solidární zvýšení daně, je povinen podat daňové přiznání.
 • Pro období let 2013 až 2015 se u starobních důchodců ruší snížení daně na poplatníka.

B) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Pro období let 2013 až 2015 se zvyšuje:
  - snížená sazba daně ze 14 % na 15 %,
  - základní sazba daně z 20 % na 21 %.
 • Od 1. 1. 2016 se stanoví jednotná sazba daně ve výši 17,5 %.
 • Na základě změn v příloze zákona, která vymezuje zboží se sníženou sazbou daně, se nově uplatní základní sazba daně u dětských plen, vinutých tampónů, buničité vaty, deodoračních stomických prostředků a paruk. V případě zdravotnických prostředků se nově uplatní snížená sazba daně pouze u těch, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Ze snížené do základní sazby daně se tedy přeřazují ty zdravotnické prostředky, které nejsou výlučně určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených (např. přístrojová a diagnostická technika typu rentgen nebo magnetická rezonance, přístroje a zařízení určené k vyšetření a léčení pacientů jako skalpely nebo kleště).

C) K zákonu č. 353/2003 Sb.

 • Pro období roku 2013 se snižuje procentní výše ze zaplacené spotřební daně, která se za stanovených podmínek vrací osobám užívajícím tzv. „zelenou naftu“ pro zemědělskou prvovýrobu, a to u motorové „zelené nafty“ z 60 % na 40 % a u směsné „zelené nafty“ z 85 % na 57 %.
 • Od 1. 1. 2014 se vrácení části spotřební daně zaplacené za „zelenou naftu“ nakoupenou a použitou pro zemědělskou prvovýrobu ruší. Uplatnit nárok na vracení části daně za „zelenou naftu“ nakoupenou a prokazatelně použitou pro zemědělskou prvovýrobu před 1. 1. 2014 lze nejpozději do 25. 7. 2014.

D) K zákonu č. 357/1992 Sb.

 • Zvyšuje se sazba daně z převodu nemovitostí, a to ze 3 % na 4 % ze základu daně.

E) K zákonu č. 370/2011 Sb.

 • Vzhledem ke změně dne nabytí účinnosti jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 % z 1. 1. 2013 na 1. 1. 2016 se v tomto smyslu upravují související přechodná ustanovení k zákonu o dani z přidané hodnoty.

K tomuto zákonu viz též ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ SLUŽBY.

Zrušený předpis:

 • Vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny aktuální změny k 1. 1. 2016. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy najdete v ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2015

Daňové zákony 2015

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1.1.2015. Zásadní změny nastaly u zákona o DPH, který byl dotčen 4 důležitými novelami. Podstatné změny jsou u zákona o daních z příjmů (247 změn a doplnění pro zdaňování fyzických i právnických osob), ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Účetní průvodce Delfín + 3 aktualizace

Účetní průvodce Delfín + 3 aktualizace

Účetní průvodce DELFÍN obsahuje podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele – postupy účtování, souvztažnosti, schémata účtování, příklady, nejčastější chyby, omyly a nesprávnosti, odkazy na právní předpisy – celkem 500 účtových skupin, účtů a ...

Cena: 5 445 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 2. vydání

Nemovité věci v podnikání, 2. vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě ...

Cena: 267 KčKOUPIT

Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU z pohledu daňové harmonizace

Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU z pohledu daňové harmonizace

Miroslava Zajíčková, Radim Boháč, Igor Večeř - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Problematika daně z příjmů a DPH je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť se jedná o skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 150 otázek a odpovědí z praxe

Mezinárodní daňové vztahy, 150 otázek a odpovědí z praxe

Mgr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy a dalo by se říci, že se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Příspěvkové organizace 2016-2017

Příspěvkové organizace 2016-2017

Ing. Zdeněk Morávek, Ing. Danuše Prokůpková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. V textu jsou zohledněny změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2016, včetně novely k dani z nabytí nemovitých ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.