Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 370/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2012,
vybraná ustanovení 1. 1. 2013

Zdroj:

částka 129/2011 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Snížená sazba daně se pro období roku 2012 zvyšuje z 10 % na 14 %.
 • Pod definici dlouhodobého majetku se doplňuje obchodní majetek, který je technickým zhodnocením podle zákona o daních z příjmů.
 • Veškeré chybějící náležitosti daňového dokladu lze prokázat i jiným způsobem (to dosud neplatilo v případě chybějícího daňového identifikačního čísla nebo chybějících údajů rozhodných pro výpočet daně).
 • Rozšiřuje se okruh výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby daňového dokladu, a to o případ, kdy plátce současně přiznává daň na výstupu (při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, jedná-li se o majetek, u kterého je nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v částečné výši – např. uvedení do užívání budovy, která byla vytvořena vlastní činností a bude částečně pronajímána i neplátcům daně).
 • Upřesňují se náležitosti opravného daňového dokladu.
 • Zjednodušuje se vystavování opravných daňových dokladů při opravě základu daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod. Například již nebude u „souhrnných opravných daňových dokladů“ vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů, ale bude postačovat takové vymezení, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná.
 • V případě změny výše základu daně, ke které dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění u více zdanitelných plnění, lze při opravě základu daně a výše daně použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.
 • Lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitosti se prodlužuje z 5 na 10 let (pro technické zhodnocení nemovitosti uvedené do užívání do 31. 12. 2011 zůstává lhůta pro úpravu odpočtu daně 5 let).
 • Mění se pravidla pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku (např. při výpočtu poměrného koeficientu v případě, kdy je majetek pořízen v jednom kalendářním roce, ale daňový doklad je obdržen až v roce následujícím a až v následujícím roce lze uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu).
 • Upřesňují se pravidla pro vyrovnání odpočtu daně u zásob při jejich použití k jiným účelům, než které byly zohledněny při uplatnění nároku na odpočet daně. Použitím obchodního majetku pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně:
  - v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá,
  - v krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši.
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň se rozšiřuje na případ, kdy úplata za toto plnění je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený mimo tuzemsko.
 • Hrozí-li nebezpečí z prodlení nesplatné nebo dosud nestanovené daně, je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, který je účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem o vydání zajišťovacího příkazu daňový subjekt.
 • Od 1. 1. 2013 se snížená sazba daně 14 % a základní sazba daně 20 % nahrazují jedinou sazbou daně ve výši 17,5 %. Současně se ve smyslu této změny upravují příslušná ustanovení zákona.
 • Přechodná ustanovení v souvislosti se změnami daně uvádí podrobnosti stanovení daňové povinnosti u plnění „přecházejících“ mezi roky 2011 a 2012, resp. roky 2012 a 2013 (jde např. o vypořádání poskytnutých záloh, dodávek vody, tepla nebo chladu, plynu, elektřiny a telekomunikačních služeb apod.).

B) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Zvyšují se částky související s daňovým zvýhodněním na vyživované děti, a to:
  - roční částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě z 11 604 Kč na 13 404 Kč,
  - maximální roční daňový bonus (v případě, že nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než daňová povinnost) z 52 200 Kč na 60 300 Kč,
  - maximální měsíční daňový bonus (v případě, že nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků) z 4 350 Kč na 5 025 Kč.

C) K zákonu č. 531/1990 Sb.

 • Zřizuje se Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který je finančním úřadem příslušným pro vybrané subjekty - banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny, právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč, a ve stanovených případech pro členy skupiny (vymezené zákonem o DPH).

K tomuto zákonu viz též ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.