Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 370/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2012,
vybraná ustanovení 1. 1. 2013

Zdroj:

částka 129/2011 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Snížená sazba daně se pro období roku 2012 zvyšuje z 10 % na 14 %.
 • Pod definici dlouhodobého majetku se doplňuje obchodní majetek, který je technickým zhodnocením podle zákona o daních z příjmů.
 • Veškeré chybějící náležitosti daňového dokladu lze prokázat i jiným způsobem (to dosud neplatilo v případě chybějícího daňového identifikačního čísla nebo chybějících údajů rozhodných pro výpočet daně).
 • Rozšiřuje se okruh výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby daňového dokladu, a to o případ, kdy plátce současně přiznává daň na výstupu (při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, jedná-li se o majetek, u kterého je nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v částečné výši – např. uvedení do užívání budovy, která byla vytvořena vlastní činností a bude částečně pronajímána i neplátcům daně).
 • Upřesňují se náležitosti opravného daňového dokladu.
 • Zjednodušuje se vystavování opravných daňových dokladů při opravě základu daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod. Například již nebude u „souhrnných opravných daňových dokladů“ vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů, ale bude postačovat takové vymezení, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná.
 • V případě změny výše základu daně, ke které dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění u více zdanitelných plnění, lze při opravě základu daně a výše daně použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.
 • Lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitosti se prodlužuje z 5 na 10 let (pro technické zhodnocení nemovitosti uvedené do užívání do 31. 12. 2011 zůstává lhůta pro úpravu odpočtu daně 5 let).
 • Mění se pravidla pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku (např. při výpočtu poměrného koeficientu v případě, kdy je majetek pořízen v jednom kalendářním roce, ale daňový doklad je obdržen až v roce následujícím a až v následujícím roce lze uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu).
 • Upřesňují se pravidla pro vyrovnání odpočtu daně u zásob při jejich použití k jiným účelům, než které byly zohledněny při uplatnění nároku na odpočet daně. Použitím obchodního majetku pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně:
  - v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá,
  - v krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši.
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň se rozšiřuje na případ, kdy úplata za toto plnění je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený mimo tuzemsko.
 • Hrozí-li nebezpečí z prodlení nesplatné nebo dosud nestanovené daně, je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, který je účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem o vydání zajišťovacího příkazu daňový subjekt.
 • Od 1. 1. 2013 se snížená sazba daně 14 % a základní sazba daně 20 % nahrazují jedinou sazbou daně ve výši 17,5 %. Současně se ve smyslu této změny upravují příslušná ustanovení zákona.
 • Přechodná ustanovení v souvislosti se změnami daně uvádí podrobnosti stanovení daňové povinnosti u plnění „přecházejících“ mezi roky 2011 a 2012, resp. roky 2012 a 2013 (jde např. o vypořádání poskytnutých záloh, dodávek vody, tepla nebo chladu, plynu, elektřiny a telekomunikačních služeb apod.).

B) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Zvyšují se částky související s daňovým zvýhodněním na vyživované děti, a to:
  - roční částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě z 11 604 Kč na 13 404 Kč,
  - maximální roční daňový bonus (v případě, že nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než daňová povinnost) z 52 200 Kč na 60 300 Kč,
  - maximální měsíční daňový bonus (v případě, že nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků) z 4 350 Kč na 5 025 Kč.

C) K zákonu č. 531/1990 Sb.

 • Zřizuje se Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který je finančním úřadem příslušným pro vybrané subjekty - banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny, právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč, a ve stanovených případech pro členy skupiny (vymezené zákonem o DPH).

K tomuto zákonu viz též ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny aktuální změny k 1. 1. 2016. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy najdete v ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1164 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2017

ÚZ č. 1164 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2017

Sagit, a. s.

Zákon o daních z příjmů byl od srpnového vydání ÚZetka změněn 6 dalšími novelami (mj. prokazování původu majetku, EET, hazardní hry a další změny). Zařazen byl nový pokyn GFŘ D-30, který specifikuje podmínky ke stanovení daně z příjmů paušální částkou. Publikace dále obsahuje zákon o ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

Ing. Milan Lošťák, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016. Vychází z aktuálního stavu legislativy Výklad reaguje na všechny ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 5. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 5. vydání

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.