Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 133/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 8. 2011,
vybraná ustanovení 25. 5. 2011, 1. 11. 2011

Zdroj:

částka 51/2011 Sb.

 

Oblast: Doprava, spoje

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Anotace:

A) K zákonu č. 361/2000 Sb.

 • Zkracuje se lhůta pro povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002, a to o jeden rok, tzn. do 31. 12. 2012.
 • Ruší se povinné označení počátku a konce úseku, ve kterém měří rychlost obecní policie.
 • Reflexní vestu musí mít na sobě řidič vždy, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.
 • Použití zimních pneumatik je povinné v období od 1. listopadu do 31. března na všech pozemních komunikacích, avšak jen tehdy, pokud se na pozemní komunikaci nachází nebo lze předpokládat, že se může nacházet, souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
 • Povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami se na vozidla ozbrojených sil bude vztahovat od 1. 11. 2016 a na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg od 1. 11. 2021.
 • Mění se označení vozidel přepravujících osoby těžce zdravotně postižené a výjimky z obecných pravidel silničního provozu, které se vztahují na tato vozidla. Dosud vydaná označení jsou platná nejdéle do 31. 12. 2012. Nové průkazy a označení platí i v ostatních zemích EU, budou však vydávány pouze osobám s těžkým pohybovým nebo s mentálním postižením.
 • Řidiči, který žádá po ztrátě řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů jeho vrácení, přibyla povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření.
 • Policista může na místě samém povolit okamžitou výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.
 • Řidič je na výzvu policisty povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu vozidla, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 8 km. Zjistí-li se při kontrole vážná nebo nebezpečná závada, je řidič povinen uhradit náklady na provedení kontroly.
 • Výslovně se zakazuje účast na nepovolených akcích v provozu na pozemních komunikacích.
 • Vymezují se přestupky fyzických osob a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob včetně výše pokut. Přitom za přestupky projednávané v blokovém řízení nemusí být uložena pokuta, ale přestupech smí být „řešen domluvou“.
 • Mění se bodové tresty řidičů za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Počet položek se snižuje ze 44 na 27. Nový přehled položek je uveden v následující tabulce:
  Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů
  řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7
  odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
  způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7
  neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7
  při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7
  vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7
  neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7
  předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7
  řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7
  řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
  překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
  nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5
  ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5
  ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5
  při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4
  nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
  překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více ve stanovených případech 4
  řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4
  porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí ve stanovených případech 4
  překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
  nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
  překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla ve stanovených případech 3
  řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3
  porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3
  neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
  překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2
  držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2

  Ruší se například tříbodový trest za způsobení škody nižšího rozsahu při dopravní nehodě a dále jednobodové tresty za nerozsvícená světla, za neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu, za nerespektování příkazové značky nebo za neoprávněné užití modrého nebo oranžového majáku.

 • Je třeba upozornit, že za řízení vozidla pod vlivem alkoholu do 0,3 promile sice nejsou body udělovány, avšak za tento přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč, resp. zákaz řízení od šesti do dvanácti měsíců.

B) K zákonu č. 247/2000 Sb.

 • Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen (pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů) zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. To platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. 9. 2009, resp. jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. 9. 2008.
 • Upřesňuje se, že k přijetí řidiče uvedeného v předchozím odstavci k výuce v rámci pravidelného školení není požadováno, aby byl držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče.

K tomuto zákonu viz též SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.