Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 47/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 4. 2011,
vybraná ustanovení 8. 3. 2011, 1. 1. 2012

Zdroj:

částka 17/2011 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • Novela značně zasahuje do struktury celého zákona o DPH - řada dílčích problémů je po novele v zákoně řešena na jiném místě.
 • Přesun úpravy základních pojmů a jejich dílčí změny [§ 4 odst. 1, § 48, § 72 odst. 2]
  Definice základních pojmů jsou upraveny nově; některé pojmy byly bez náhrady zrušeny (např. osvobození od daně s nárokem a bez nároku na odpočet), jiné přesunuty na jiná místa zákona (např. daň na vstupu je definována v § 72 odst. 2, pojmy bytový a rodinný dům a byt byly přesunuty do § 48).
 • Dlouhodobý majetek [§ 4 odst. 3 písm. d)]
  Dlouhodobý majetek (vč. technického zhodnocení), u něhož odpočet daně podléhá úpravě podle § 78, je nově definován v § 4 odst. 3 písm. d) (dosud byl vymezen v § 78). Definice se použije též pro počítání obratu rozhodného pro povinnou registraci k dani (podle § 6 odst. 2 se do tohoto obratu nezahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku).
 • Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností [§ 4 odst. 3 písm. e)]
  Samostatná definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností je důležitá pro uplatnění daně na vstupu a na výstupu, a to u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který bude plátce dále používat pro tzv. smíšené účely, tj. částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a částečně pro účely bez nároku na odpočet daně [§ 13 odst. 4 písm.b)].
 • Místo poskytnutí tzv. hromadné služby [§ 10b]
  Pravidla pro stanovení místa poskytnutí služby se zásadním způsobem změnila k 1. 1. 2010 (v návaznosti na systémové změny v této oblasti, které k tomuto datu nabyly účinnosti ve směrnici Rady 2006/112/ES). K 1. 1. 2011 se ve směrnici Rady 2006/112/ES změnila pravidla pro stanovení místa poskytnutí tzv. hromadných služeb, tedy služeb určených současně pro více zákazníků (např. koncerty, ale i veletrhy). Novela mění pravidla pro stanovení místa poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb. Do 31. 3. 2011 (podle pravidel EU však jen do 31. 12. 2010) bylo místem plnění uvedených služeb místo skutečného konání konkrétních akcí, od 1. 4. 2011 je u uvedených služeb (s výjimkou vstupného a služeb souvisejících se vstupem) poskytnutých osobám povinným k dani (jedná se o případy označované jako business to business, B2B) uplatňován princip reverse charge - místo plnění se bude určovat podle základního pravidla podle § 9 odst. 1.
 • Uvedení majetku vytvořeného vlastní činností do užívání [§ 4 odst. 3 písm. e), § 13 odst. 4 písm. b), § 21 odst. 6 písm. d), § 72 odst. 6]
  Zdanitelným plněním je i uvedení do užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, je-li použit pro účely s částečným nárokem na odpočet daně. Okamžik uskutečnění plnění je pro případ uvedení do užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, je-li použit pro účely s částečným nárokem na odpočet daně podle § 13 odst. 4 písm. b), vymezen v § 21 odst. 6 písm. d).
 • Přiznávání služby s místem plnění mimo tuzemsko [§ 24 a 24a]
  Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě se nově přiznává i k poslednímu dni měsíce přijetí úplaty, předchází-li úplata datum poskytnutí služby. Obdobná pravidla platí podle § 24a pro přiznávání poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko.
 • Oprava základu daně a daně [§ 42, 45 a 74]
  Oprava základu daně a daně na základě změny ceny plynoucí z běžných obchodních případů (zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění nebo jeho části, změny základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění atd.) se nově provádí na základě opravného daňového dokladu upraveného v § 45 (dosud byl daňový doklad pro opravu podle § 42 upraven v § 43 a byl nazýván daňovým dobropisem a daňovým vrubopisem). Opravu odpočtu daně u odběratele z důvodu změny základu daně stanoví § 74.
 • Oprava výše daně v jiných případech [§ 43 a 45]
  Oprava výše daně v jiných případech podle § 43 je opravou chybně uplatněné daně (odpovídá opravě podle dosavadního § 49). Oprava daně podle § 43 se stejně jako oprava základu daně a výše daně podle § 42 provádí opravným daňovým dokladem podle § 45. Opravu podle § 43 nelze provést v řádném daňovém přiznání, ale pouze v dodatečném daňovém přiznání (nedojde-li k opravě v rámci stejného období). Zvláštní ustanovení § 46a pro opravu základu a výše daně při dodání do jiného členského státu novela vypustila, tato oprava je nyní řešena v rámci obecné úpravy pro opravu základu a výše daně podle § 43.
 • Oprava výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení [§ 44, 46 a § 100 odst. 6]
  Novela umožňuje (za stanovených podmínek) snížení daňové povinnosti věřitele, kterému nebyla jeho pohledávka uhrazena a přitom mu vznikla povinnost odvést daň. Příslušný opravný daňový doklad je upraven v § 46. Věřitel vede evidenci podle § 100 odst. 6.
 • Osvobození od daně [§ 71g]
  Zavádí se omezující podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží ze třetí země z důvodu následného dodání nebo přemístění tohoto zboží osobě povinné k dani do jiného členského státu (toto osvobození dosud upravoval § 71 odst. 8). Tento osvobozený dovoz bude nově vykazován v daňovém přiznání na řádku 32 (do 31. 3. 2011 se nevykazoval).
 • Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění [§ 72 a 73]
  V § 72 je nově upravena otázka vzniku nároku na odpočet daně na vstupu, např. je zde jednoznačně stanoveno, že nárok na odpočet vzniká pouze u daně, kterou dodavatel uplatnil podle zákona. Uplatní-li dodavatel nárok na odpočet daně chybně, nemá odběratel nárok na odpočet této daně. Vznik nároku na odpočet daně nelze ztotožňovat s podmínkami pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu, upravenými v § 73.
  Pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu nově nepostačuje držba daňového dokladu v okamžiku uplatnění odpočtu, ale vyžaduje se držba daňového dokladu již v období, za které je odpočet uplatňován (např. za duben nebude možné uplatnit odpočet ze zdanitelného plnění uskutečněného v dubnu na základě daňového dokladu obdrženého sice před podáním daňového přiznání za duben, avšak až v květnu; odpočet za duben bude možné uplatnit pouze na základě daňových dokladů obdržených do konce dubna).
 • Částečný nárok na odpočet daně [§ 72 odst. 6, § 75 až 79]
  Nový pojem odpočet daně v částečné výši (§ 72 odst. 6) zahrnuje:
  - odpočet daně v poměrné výši podle § 75 (na základě nově zavedeného poměrného koeficientu) z důvodu využívání majetku i pro jinou než ekonomickou činnost plátce (typicky k soukromým účelům plátce či jeho zaměstnanců),
  - odpočet daně v krácené výši podle § 76 (na základě již nyní uplatňovaného koeficientu) z důvodu využívání majetku pro ekonomickou činnost plátce, u které není nárok na odpočet daně (pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet).

  Opravný mechanismus odpočtu daně u dlouhodobého majetku upravuje § 78 a nově vložené § 78a až § 78c, přitom:

  - v § 78 jsou uvedeny základní zásady tohoto opravného mechanismu nazývaného úprava odpočtu daně - vymezení případů, na které se úprava odpočtu daně vztahuje, vymezení lhůt a způsob uplatnění. Ve vymezení majetku, který podléhá úpravě odpočtu daně, nedochází k faktické změně,
  - v § 78a je stanoven způsob výpočtu částky úpravy odpočtu daně,
  - v § 78b jsou stanoveny specifické zásady pro uplatnění úpravy odpočtu daně u majetku vytvořeného vlastní činností,
  - v § 78c jsou vymezeny určité specifické případy nabytého majetku (odpovídá dosavadní úpravě uvedené v § 78 odst. 11).

  Pro běžnou praxi je nejdůležitější nové znění zásad úpravy odpočtu daně uvedené v § 78 a 78a, které stanoví např.:

  - lhůtu pro úpravu odpočtu daně (5 let, resp. pro nemovitosti nově 10 let),
  - úpravu odpočtu daně z důvodu změny využívání majetku v rámci ekonomické činnosti pro činnost s plným, resp. kráceným nárokem na odpočet nebo k činnostem bez nároku na odpočet (tuto problematiku dosud upravoval § 78),
  - úpravu odpočtu daně z důvodu změny koeficientu pro krácení nároku na odpočet o více než 10 procentních bodů (tuto problematiku dosud upravoval § 79),
  - úpravu odpočtu daně z důvodu změny poměrného koeficientu stanoveného na základě míry využívání majetku pro jiné účely, než je ekonomická činnost plátce, např. z důvodu změny míry využívání majetku pro služební, resp. soukromé účely (tuto problematiku dosud zákon o DPH z hlediska opravného mechanismu neřešil).

  Nový princip úpravy odpočtu daně se uplatní i u odpočtu daně v poměrné výši, tedy z důvodu změny poměrného koeficientu (vyjadřujícího míru využívání majetku k ekonomické a k jiné než ekonomické činnosti).

 • Vrácení daně osobám se zdravotním postižením [§ 85]
  Novela prodlužuje lhůtu, ve které lze uplatnit nárok na vracení zaplacené daně osobám se zdravotním postižením, a to na 3 roky (§ 85 odst. 7).
 • Režim přenesení daňové povinnosti na odběratele [§ 92a až 92e a příloha č. 5]
  Novela v rámci boje s daňovými podvody zavádí nový institut - režim přenesení daňové povinnosti na odběratele (tzv. tuzemský reverse-charge). V § 92a jsou stanovena obecná pravidla pro uplatnění tohoto nového institutu. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje jen u plnění uvedených v § 92b až 92e. Před novelou se tento režim uplatňoval pouze u dodání zlata. U stavebních prací (§ 92e) se uplatní až od 1. 1. 2012.
 • Sankce za nesplnění registrační povinnosti [§ 98]
  Před novelou byla v § 98 upravena náhrada za neuplatnění daně při nesplnění registrační povinnosti ve výši 10 % úplat, ze kterých měla být odvedena daň. V případě nesplnění registrační povinnosti se nově stanoví „náhradní daň“, a to ze základu daně, kterým je souhrn úplat za uskutečněná zdanitelná plnění za období, kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem podle zákonné registrační povinnosti. Při stanovení výše daně se použije sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Úprava neuvádí, že by bylo možno přihlédnout k možným odpočtům daně vztahujícím se k daným plněním za toto období.
 • Podávání souhrnného hlášení [§ 102 odst. 2]
  Novela umožnila podávání souhrnného hlášení bez elektronického podpisu a bez využití datové schránky, a to s využitím tzv. e-formuláře. Na rozdíl od obecné úpravy daňového řádu (§ 71 odst. 2 daňového řádu ) je však nutné e-formulář doručit správci daně ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.
 • Ručení za daň [§ 109 a 109a]
  Novela zavedla ručení, kdy se odběratel dostává do postavení ručitele, který je povinen odvést daň, kterou neodvedl poskytovatel zdanitelného plnění. V souvislosti se zavedením systému ručení podle § 109 byl zaveden systém zvláštního způsobu zajištění daně, kdy může odběratel daň uhradit přímo na daňový účet dodavatele.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

Sagit, a. s.

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních a souhrnných hlášení; jedna novela reagovala také na změny v oblasti hazardních her. Nově byla zařazena informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. Celkem 17 předpisů v ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

DPH u obcí v příkladech 2013

DPH u obcí v příkladech 2013

Ing. Jaroslav Šobáň - Anag, spol. s r. o.

Publikace DPH u obcí v příkladech je určena obcím a ostatním veřejnoprávním subjektům, které jsou registrovanými plátci daně z přidané hodnoty, případně kterým registrace k DPH hrozí či o ní uvažují dobrovolně. Jedná se o praktickou příručku zabývající se aplikací zákona o DPH ve ...

Cena: 339 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty, 206 otázek a odpovědí z praxe

Daň z přidané hodnoty, 206 otázek a odpovědí z praxe

Ladislav Pitner - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje velice aktuálnímu a diskutovanému tématu daně z přidané hodnoty. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření s odkazy na související právní úpravu. První část publikace je zaměřena na novelu zákona o DPH účinnou ...

Cena: 205 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.