Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 30/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Účinnost:

1. 3. 2011

Zdroj:

částka 11/2011 Sb.

 

Oblast: Ceny, oceňování

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 280/2009 Sb.

 • Upřesňuje se, že pravomocí správce daně je vést daňová a jiná řízení jak podle daňového řádu, tak podle ostatních daňových zákonů.
 • Mění se procesní postavení prokuristy při správě daní, a to přeřazením z kategorie zástupců do kategorie osob jednajících jménem právnické osoby (resp. podnikající fyzické osoby) přímo.
 • Pokud si zmocnitel zvolí nového zmocněnce k zastupování při správě daní, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.
 • Ruší se povinnost doložit správci daně přijetí plné moci k zastupování při správě daní zmocněncem.
 • K právní fikci souhlasného rozhodnutí správce daně o žádosti o prodloužení lhůty dojde, nevydá-li správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo do 30 dnů ode dne, kdy správce daně žádost obdržel (dosud k takovéto právní fikci došlo, pokud správce daně nevydal rozhodnutí před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti).
 • Umožňuje se alternativní možnost doručování fyzické osobě, a to nejen na adresu jejího místa pobytu, ale též na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině.
 • Pokud nebylo po dobu 3 let nahlíženo do datové informační schránky daňového subjektu, správce daně tuto schránku z moci úřední zruší. Správce daně o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.
 • Ruší se omezení, které znemožňuje prodloužit lhůtu stanovenou správcem daně pro vyjádření se odvolatele k novým důkazním prostředkům nebo změně právního názoru učiněné odvolacím orgánem.
 • Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období delší než 12 měsíců se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tzn. ve stejné lhůtě jako u daní vyměřovaných za zdaňovací období dlouhé 12 měsíců).
 • Upřesňuje se, že prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se nevztahuje na případy, kdy je zdaňovací období kratší než 1 rok.
 • Upravuje se pořadí úhrady daně tak, aby platba daně uhrazená v den splatnosti byla použita nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na splatnou daň a až poté na příslušenství daně (dosud byla použita nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na příslušenství daně a až poté na splatnou daň).
 • Upřesňuje se, že z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady.
 • Dojde-li k zániku právnické osoby rozdělením, ručí právní nástupci nejen za splnění daňových povinností existujících ke dni zániku právnické osoby (stejně jako dosud), ale též za daňové pohledávky vzniklé v důsledku předchozí činnosti zaniklé právnické osoby po dni jejího zániku.
 • Možnost stanovení daně podle pomůcek bez nutnosti vydat nejprve výzvu k podání řádného daňového tvrzení se rozšiřuje i na situaci, kdy má daňový subjekt ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku podat také řádné daňové tvrzení, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací období a u něhož původní lhůta pro jeho podání ještě neuplynula.

B) K zákonu č. 531/1990 Sb.

 • Upřesňuje se, že kterýkoliv ze zaměstnanců územních finančních orgánů může činit jménem státu majetkoprávní nebo pracovněprávní úkony jen, je-li k tomu písemně pověřen generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství.
 • Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) zákona o finančních orgánech v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Dobříši vykonává Finanční úřad Praha-západ.

C) K zákonu č. 338/1992 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání nebo dílčího daňového přiznání k dani z nemovitostí. Pro formu jejich podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.
 • Upřesňuje se, že v případech, kdy se daňové přiznání k dani z nemovitostí nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.
 • Prodlužuje se lhůta, ve které musí nejpozději nabýt platnosti obecně závazná vyhláška obce (je-li obcí vydána) upravující osvobození pozemků od daně z pozemků, resp. koeficienty pro stanovení daně z nemovitostí, a to z 1. srpna na 1. října předchozího zdaňovacího období.

D) K zákonu č. 357/1992 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro formu jeho podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.

E) K zákonu č. 16/1993 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání k dani silniční. Pro formu jeho podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.

K tomuto zákonu viz též DOPRAVA-SPOJE.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Sagit, a. s.

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů

Ing. Miroslav Červenka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je přehledně a srozumitelně napsanou učebnicí rozpočtového práva, která čtenáři poskytne potřebnou orientaci v oblasti veřejných rozpočtů v České republice. Text je uspořádán do 20 kapitol; v úvodu je popsán vývoj rozpočtového hospodaření a současná legislativa. Důraz je ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Systém principů daňového práva

Systém principů daňového práva

Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Daňové právo lze označit za jednu z nejsložitějších právních disciplín, a to zejména v kontextu jeho rozsáhlosti (často však nejen z hlediska rozsahu šíře právní úpravy, ale i kazuistiky a rozsahu legislativního textu). Uvedené vede mimo jiné k tomu, že daňové právo nikdo (ve smyslu ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.