Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 30/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Účinnost:

1. 3. 2011

Zdroj:

částka 11/2011 Sb.

 

Oblast: Ceny, oceňování

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 280/2009 Sb.

 • Upřesňuje se, že pravomocí správce daně je vést daňová a jiná řízení jak podle daňového řádu, tak podle ostatních daňových zákonů.
 • Mění se procesní postavení prokuristy při správě daní, a to přeřazením z kategorie zástupců do kategorie osob jednajících jménem právnické osoby (resp. podnikající fyzické osoby) přímo.
 • Pokud si zmocnitel zvolí nového zmocněnce k zastupování při správě daní, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.
 • Ruší se povinnost doložit správci daně přijetí plné moci k zastupování při správě daní zmocněncem.
 • K právní fikci souhlasného rozhodnutí správce daně o žádosti o prodloužení lhůty dojde, nevydá-li správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo do 30 dnů ode dne, kdy správce daně žádost obdržel (dosud k takovéto právní fikci došlo, pokud správce daně nevydal rozhodnutí před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti).
 • Umožňuje se alternativní možnost doručování fyzické osobě, a to nejen na adresu jejího místa pobytu, ale též na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině.
 • Pokud nebylo po dobu 3 let nahlíženo do datové informační schránky daňového subjektu, správce daně tuto schránku z moci úřední zruší. Správce daně o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.
 • Ruší se omezení, které znemožňuje prodloužit lhůtu stanovenou správcem daně pro vyjádření se odvolatele k novým důkazním prostředkům nebo změně právního názoru učiněné odvolacím orgánem.
 • Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období delší než 12 měsíců se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tzn. ve stejné lhůtě jako u daní vyměřovaných za zdaňovací období dlouhé 12 měsíců).
 • Upřesňuje se, že prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se nevztahuje na případy, kdy je zdaňovací období kratší než 1 rok.
 • Upravuje se pořadí úhrady daně tak, aby platba daně uhrazená v den splatnosti byla použita nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na splatnou daň a až poté na příslušenství daně (dosud byla použita nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na příslušenství daně a až poté na splatnou daň).
 • Upřesňuje se, že z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady.
 • Dojde-li k zániku právnické osoby rozdělením, ručí právní nástupci nejen za splnění daňových povinností existujících ke dni zániku právnické osoby (stejně jako dosud), ale též za daňové pohledávky vzniklé v důsledku předchozí činnosti zaniklé právnické osoby po dni jejího zániku.
 • Možnost stanovení daně podle pomůcek bez nutnosti vydat nejprve výzvu k podání řádného daňového tvrzení se rozšiřuje i na situaci, kdy má daňový subjekt ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku podat také řádné daňové tvrzení, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací období a u něhož původní lhůta pro jeho podání ještě neuplynula.

B) K zákonu č. 531/1990 Sb.

 • Upřesňuje se, že kterýkoliv ze zaměstnanců územních finančních orgánů může činit jménem státu majetkoprávní nebo pracovněprávní úkony jen, je-li k tomu písemně pověřen generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství.
 • Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) zákona o finančních orgánech v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Dobříši vykonává Finanční úřad Praha-západ.

C) K zákonu č. 338/1992 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání nebo dílčího daňového přiznání k dani z nemovitostí. Pro formu jejich podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.
 • Upřesňuje se, že v případech, kdy se daňové přiznání k dani z nemovitostí nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.
 • Prodlužuje se lhůta, ve které musí nejpozději nabýt platnosti obecně závazná vyhláška obce (je-li obcí vydána) upravující osvobození pozemků od daně z pozemků, resp. koeficienty pro stanovení daně z nemovitostí, a to z 1. srpna na 1. října předchozího zdaňovacího období.

D) K zákonu č. 357/1992 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro formu jeho podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.

E) K zákonu č. 16/1993 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání k dani silniční. Pro formu jeho podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.

K tomuto zákonu viz též DOPRAVA-SPOJE.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny aktuální změny k 1. 1. 2016. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy najdete v ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2015

Daňové zákony 2015

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1.1.2015. Zásadní změny nastaly u zákona o DPH, který byl dotčen 4 důležitými novelami. Podstatné změny jsou u zákona o daních z příjmů (247 změn a doplnění pro zdaňování fyzických i právnických osob), ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. K zásadním změnám dochází od listopadu 2016 u zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (např. poplatníkem daně je vždy nabyvatel, mění se ...

Cena: 63 KčKOUPIT

Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady, 2015 s výhledem pro rok 2016

Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady, 2015 s výhledem pro rok 2016

Ing. Jana Procházková, Ing. Věra Engelmannová, Bc. Martin Mikuš - Oswald a. s.

Publikace obsahuje komentář k majetkovým daním - dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a silniční dani. Publikace je sestavena k právnímu stavu 1.5.2015 včetně výhledu pro rok 2016 a je ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o dani z nemovitých věcí, komentář

Zákon o dani z nemovitých věcí, komentář

Monika Novotná, Petr Koubovský - Wolters Kluwer, a. s.

Česká daňová správa prochází neustálými změnami. Nejinak tomu je i v případě daně z nemovitých věcí. Z vlastní daňové praxe je nám dlouhodobě známo, že jakékoliv nepřesnosti, mezery či nejednoznačnosti v právních předpisech způsobují a vyvolávají problémy. Tato publikace se snaží ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 2. vydání

Nemovité věci v podnikání, 2. vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě ...

Cena: 267 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Ing. Karel Janoušek - Nakladatelství PARIS

Publikace Cestovní náhrady a daň silniční ve školství přináší nejucelenější komentář a přehled zásad, pravidel a praktických postupů při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ve školství (od mateřských škol až po vysoké školy včetně soukromých škol) a některým dalším osobám při ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o dani silniční - komentář, příklady

Zákon o dani silniční - komentář, příklady

JUDr. Zdeňka Tesařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve znění platném k 1. lednu 2013, s podrobným zaměřením na z hlediska výkladu složitější vybraná ustanovení, včetně příkladů z praxe a judikatury. Publikace se zaměřuje rovněž na interpretaci ...

Cena: 292 KčKOUPIT

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Automobil (nejen) v podnikání, 4. vydání

Václav Pikal - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.