Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 30/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Účinnost:

1. 3. 2011

Zdroj:

částka 11/2011 Sb.

 

Oblast: Ceny, oceňování

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 280/2009 Sb.

 • Upřesňuje se, že pravomocí správce daně je vést daňová a jiná řízení jak podle daňového řádu, tak podle ostatních daňových zákonů.
 • Mění se procesní postavení prokuristy při správě daní, a to přeřazením z kategorie zástupců do kategorie osob jednajících jménem právnické osoby (resp. podnikající fyzické osoby) přímo.
 • Pokud si zmocnitel zvolí nového zmocněnce k zastupování při správě daní, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.
 • Ruší se povinnost doložit správci daně přijetí plné moci k zastupování při správě daní zmocněncem.
 • K právní fikci souhlasného rozhodnutí správce daně o žádosti o prodloužení lhůty dojde, nevydá-li správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo do 30 dnů ode dne, kdy správce daně žádost obdržel (dosud k takovéto právní fikci došlo, pokud správce daně nevydal rozhodnutí před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti).
 • Umožňuje se alternativní možnost doručování fyzické osobě, a to nejen na adresu jejího místa pobytu, ale též na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině.
 • Pokud nebylo po dobu 3 let nahlíženo do datové informační schránky daňového subjektu, správce daně tuto schránku z moci úřední zruší. Správce daně o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.
 • Ruší se omezení, které znemožňuje prodloužit lhůtu stanovenou správcem daně pro vyjádření se odvolatele k novým důkazním prostředkům nebo změně právního názoru učiněné odvolacím orgánem.
 • Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období delší než 12 měsíců se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tzn. ve stejné lhůtě jako u daní vyměřovaných za zdaňovací období dlouhé 12 měsíců).
 • Upřesňuje se, že prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se nevztahuje na případy, kdy je zdaňovací období kratší než 1 rok.
 • Upravuje se pořadí úhrady daně tak, aby platba daně uhrazená v den splatnosti byla použita nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na splatnou daň a až poté na příslušenství daně (dosud byla použita nejprve na nejstarší nedoplatky na dani, poté na příslušenství daně a až poté na splatnou daň).
 • Upřesňuje se, že z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady.
 • Dojde-li k zániku právnické osoby rozdělením, ručí právní nástupci nejen za splnění daňových povinností existujících ke dni zániku právnické osoby (stejně jako dosud), ale též za daňové pohledávky vzniklé v důsledku předchozí činnosti zaniklé právnické osoby po dni jejího zániku.
 • Možnost stanovení daně podle pomůcek bez nutnosti vydat nejprve výzvu k podání řádného daňového tvrzení se rozšiřuje i na situaci, kdy má daňový subjekt ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku podat také řádné daňové tvrzení, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací období a u něhož původní lhůta pro jeho podání ještě neuplynula.

B) K zákonu č. 531/1990 Sb.

 • Upřesňuje se, že kterýkoliv ze zaměstnanců územních finančních orgánů může činit jménem státu majetkoprávní nebo pracovněprávní úkony jen, je-li k tomu písemně pověřen generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství.
 • Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) zákona o finančních orgánech v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Dobříši vykonává Finanční úřad Praha-západ.

C) K zákonu č. 338/1992 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání nebo dílčího daňového přiznání k dani z nemovitostí. Pro formu jejich podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.
 • Upřesňuje se, že v případech, kdy se daňové přiznání k dani z nemovitostí nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.
 • Prodlužuje se lhůta, ve které musí nejpozději nabýt platnosti obecně závazná vyhláška obce (je-li obcí vydána) upravující osvobození pozemků od daně z pozemků, resp. koeficienty pro stanovení daně z nemovitostí, a to z 1. srpna na 1. října předchozího zdaňovacího období.

D) K zákonu č. 357/1992 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro formu jeho podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.

E) K zákonu č. 16/1993 Sb.

 • Ruší se úprava týkající se formy podání daňového přiznání k dani silniční. Pro formu jeho podání platí obecná úprava podle § 72 daňového řádu.

K tomuto zákonu viz též DOPRAVA-SPOJE.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Petra Kamínková - BOVA POLYGON

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Jan Široký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.