Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 179/2010 Sb.,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

15. 9. 2010,
vybrané ustanovení 15. 6. 2010

Zdroj:

částka 62/2010 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Anotace:

A) K zákonu č. 137/2006 Sb.

 • Cílem rozsáhlé novely zákona o veřejných zakázkách je zejména:
  - zvýšení transparentnosti zadávacích řízení (posílení dohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, povinnost číst hodnoty nabídkové ceny při otevírání obálek),
  - zjednodušení postupů,
  - zjednodušení a zpřesnění ustanovení upravujících prokazování kvalifikace,
  - zmenšení formalistického přístupu zákona o veřejných zakázkách (např. odstranění povinnosti podepisovat nabídku na dvou místech, důraz na skutečnou ekonomickou výhodnost použitých hodnotících kritérií),
  - podrobnější a zpřesněná úprava specifických institutů (rámcové smlouvy, opční právo, soutěž o návrh),
  - další dílčí úpravy vedoucí ke zpřesnění či zjednodušení zákona o veřejných zakázkách.
 • Novela přináší mimo jiné tyto změny a upřesnění:
  - upřesňují se ustanovení týkající centrálního zadavatele (vznik oprávnění provádět centralizované zadávání, pořizování dodávek či služeb pro sebe); dále se upřesňují ustanovení týkající se veřejné zakázky na dodávky, lhůt v zadávacím řízení a zadávacích lhůt, dále lhůt pro povinnost zadavatele při poskytování dokumentace k veřejné zakázce, podmínky poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a podmínky prohlídky místa plnění; zpřesňují se ustanovení o hodnotících kritériích; upřesňují se podmínky pro zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením; upřesňují se ustanovení týkající se elektronických prostředků a nástrojů,
  - rámcovou smlouvu je možné použít pouze tehdy, pokud předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, jsou opakovaná plnění stejného druhu (předmětu),
  - byl upřesněn pojem „profil zadavatele“ tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o jedinou internetovou adresu elektronického nástroje zadavatele, prostřednictvím níž zadavatel uveřejňuje informace o svých veřejných zakázkách (především uveřejňuje výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení),
  - mění se podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění (předmět veřejné zakázky), podmínky zjednodušeného podlimitního řízení (uveřejnění a náležitosti písemné výzvy; výslovně se stanovuje povinnost přijmout a hodnotit nabídky od nevyzvaných uchazečů),
  - zadávací dokumentace veřejných zakázek stavebních prací musí řádně a jednoznačně definovat předmět veřejné zakázky,
  - v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3, musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady (spotřeba energie, emise CO2 a emise NOx, NMHC a částic),
  - dodavatel je oprávněn požádat o dodatečné informace po celou dobu lhůty pro podání nabídek a není již časově omezen (časové omezení se zrušuje),
  - stávající znění zákona nevyžadovalo v případě, že dodavatel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, prokázání základních kvalifikačních předpokladů u tohoto subdodavatele - v souvislosti se zavedením rejstříku dodavatelů se zákazem účasti na plnění veřejných zakázek se v případě, že dodavatel není schopen prokázat sám kvalifikaci v plném rozsahu a prokazuje ji prostřednictvím subdodavatele, nově stanovuje povinnost prokázat i základní kvalifikační předpoklady u subdodavatele,
  - stanovuje se časový interval, který bude relevantní pro zjišťování skutečností (nekalá soutěž formou podplácení a insolvenční řízení vůči majetku dodavatele) prokazovaných v rámci základních kvalifikačních předpokladů,
  - v rámci kvalifikačních předpokladů dodavatele se stanoví 3 nové, významné podmínky:
  a) je-li dodavatelem právnická osoba, musí předložit seznam společníků nebo členů,
  b) dodavatel musí předložit seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a
  c) má-li dodavatel formu akciové společnosti, smí mít vydány pouze akcie na jméno a dodavatel musí předložit aktuální seznam akcionářů,
  - novela umožňuje, aby dodavatel předkládal prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (dosud vždy v originále či v úředně ověřené kopii); odpovědnost za pravdivost údajů a předložených dokumentů nese samozřejmě dodavatel - v této souvislosti již v zákoně od ledna 2010 existuje správní delikt, kterého se dodavatel dopustí tím, že předloží zadavateli k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele. Pokud dojde ke zjištění, že se některý z uchazečů dopustil tohoto správního deliktu, bude postihnut trestem ve formě zápisu do rejstříku dodavatelů se zákazem účasti na plnění veřejných zakázek,
  - zavádí se povinnost veřejného zadavatele pořizovat protokol o posouzení kvalifikace, do kterého jsou dodavatelé oprávněni nahlédnout,
  - omezení počtu zájemců prostřednictvím losování se zpřesňuje tak, že losování smí/musí být provedeno prostřednictvím mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a dále se ukládá povinná účast notáře, který osvědčuje průběh losování; zadavatel je povinen umožnit zájemcům zkontrolovat před zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování,
  - změny doznala ustanovení týkající se jistoty, např.: zadavatel je oprávněn požadovat složení jistoty i ve zjednodušeném podlimitním řízení; nově se řeší uvolnění jistoty v případě zrušení zadávacího řízení; zadavateli se stanovuje povinnost vyloučit uchazeče, který nesplnil povinnost a opětovně nesložil jistotu,
  - v rámci otevírání obálek s nabídkami komise nově povinně sdělí přítomným uchazečům informaci o nabídkové ceně (dosud komise tuto informaci sdělit mohla ale nemusela),
  - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí jednoznačně obsahovat hodnoty všech hodnotících kritérií, podrobný popis, jak a proč byly nabídky ve všech hodnotících kritériích hodnoceny; všem všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení a hodnocení, je zadavatel je povinen umožnit nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpis nebo její opis,
  - nové ustanovení zákona výslovně upravuje případ, kdy byla v zadávacím řízení podána jediná nabídka nebo byly vyřazeny všechny nabídky s výjimkou jediné - za této situace je zadavatel oprávněn kdykoli až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit zadávací řízení,
  - zpřesňují se obecná ustanovení o rámcové smlouvě (stanovení počtu uchazečů, se kterými bude smlouva uzavřena; umožňuje se upravit určité podmínky vztahující se k jednotlivým uchazečům v samostatných přílohách rámcové smlouvy; z použití jednacího řízení bez uveřejnění se vylučují některé požadavky, které jeho použití v případě rámcových smluv omezují),
  - s ohledem na délku trvání rámcové smlouvy je nutné pružně reagovat na případnou změnu v kvalifikaci dodavatele; proto se nově, vzhledem k možným změnám v kvalifikaci, umožňuje zadavateli, aby si vyžádal prokázání kvalifikace po dodavatelích v přiměřeném časovém horizontu; míra nově prokazované kvalifikace nesmí překročit původní rámec kvalifikace,
  - u rámcových smluv se nyní výslovně umožňuje zadavatelům použít při výběru uchazečů v případě zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy i jiná hodnotící kritéria, než která byla použita při uzavírání rámcové smlouvy; přitom nabídková cena musí tedy být vždy jedním z dílčích hodnotících kritérií,
  - podle stávajících podmínek byla při zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové omezena možnost použití varianty rámcové smlouvy s více uchazeči a konkrétně vymezenými podmínkami plnění pouze na výjimečné případy - novela tuto podmínku odstraňuje (resp. omezuje) a současně zavádí zcela novou úpravu týkající se postupu veřejného zadavatele při výběru uchazečů o veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy v tomto případě, která v zákoně dosud zcela chyběla; současně se výslovně stanoví, že smluvní strany nesmějí provádět žádné podstatné změny uzavřené rámcové smlouvy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě této smlouvy,
  - stávající znění dostatečně nevymezovalo, že opční právo je možné využít jen pro typově shodné plnění a dosud tedy bylo možné využít opčního práva rovněž pro plnění, které bylo odlišné od plnění realizovaného v rámci původní veřejné zakázky; novela zpřísňuje možnosti využití opčního práva,
  - ve vztahu k opčnímu právu se dále omezuje možný rozsah využití opčního práva tak, aby opční plnění nepřiměřeně nepřevyšovalo plnění původní, tj. aby se zamezilo situacím, kdy zadavatel zadá určitou minoritní část veřejné zakázky v otevřeném řízení, užším řízení či soutěžním dialogu a následně podstatně větší část plnění zadá na základě využití opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění a tedy bez připuštění soutěže mezi dodavateli; dále se striktněji omezuje cena opčního plnění od plnění původního,
  - definice soutěže o návrh se rozšiřuje tak, aby bylo zřejmé, že soutěž o návrh má své opodstatnění v případech, kdy je zapotřebí získat kreativní řešení problematiky a nikoli v případech, kdy předmět veřejné zakázky je možné získat v některém ze zadávacích řízení, neboť dané řešení této problematiky již existuje,
  - u soutěže o návrh se zavádí se pojmy „otevřená“ a „užší“ soutěž obdobně jako u zadávacího řízení. Otevřená soutěž o návrh, obdobně jako otevřené zadávací řízení, počítá s neomezeným počtem návrhů, aniž by předtím zájemci o účast museli podávat žádost o účast, přičemž počet subjektů není nikterak limitován. Užší soutěž je naproti tomu organizována ve dvou fázích. V první fázi je vyzýván neurčitý počet subjektů k podání žádosti o účast a ve druhé fázi, po případném posouzení kvalifikace a omezení počtu zájemců, jsou teprve zájemci vyzýváni zadavatelem k předložení návrhů,
  - nově se zadavateli umožňuje, aby v případech, kdy má zadavatel zájem na prokázání kvalifikace zájemců o účast nebo účastníků o soutěž o návrh (například v případech, kdy na soutěž o návrh má navazovat veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění) mohl zadavatel stanovit kvalifikační požadavky,
  - novelou ustanovení o průběhu soutěže o návrh se sjednocuje úprava podávání návrhů v soutěži o návrh a podávání nabídek v zadávacím řízení z formálního hlediska a odkazuje se na úpravu platnou pro podávání nabídek pro určité eventuality (např. společný návrh či návrh podaný ve variantách),
  - ve vztahu k soutěži o návrh se zpřesňují ustanovení o složení a rozhodování poroty a ustanovení upravující rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu; dále se výslovně stanoví, že soutěž o návrh lze zrušit jen tehdy, stanovil-li zadavatel v oznámení soutěže nebo v soutěžních podmínkách podmínky odškodnění účastníků soutěže,
  - zrušují se ustanovení upravující smírčí řízení s ohledem na to, že v aplikační praxi není institut smírčího řízení využíván,
  - u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota činí 500 milionů Kč a smlouva uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem trvá nejméně 5 let nebo je na dobu neurčitou se zadavateli ukládá povinnost vyžádat si stanovisko Ministerstva financí,
  - novela na závěr obsahuje ustanovení o přechodu z dosavadních podmínek na nové podmínky u zakázek a řízení zahájených v době platnosti stávající právní úpravy.

B) K zákonu č. 139/2006 Sb.

 • Zrušují se ustanovení upravující nadlimitní veřejné zakázky; komplexní úprava těchto zakázek je obsažena v novelizovaném zákoně o veřejných zakázkách.
 • V § 25 odst. 3 se pojem „veřejná koncesní zakázka“ nahrazuje pojmem „koncesní smlouva“; věcně se nic nemění.

C) K zákonu č. 417/2009 Sb.

 • S ohledem na novou úpravu elektronických nástrojů v novelizovaném zákoně o veřejných zakázkách, se v zákoně č. 417/2009 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2010 změnil zákon o veřejných zakázkách, zrušuje toto ustanovení: „Elektronické nástroje, které zajišťují elektronický přenos a příjem nabídek nebo elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh, elektronickou aukci nebo dynamický nákupní systém, atestované podle dosavadních předpisů, jsou zadavatelé oprávněni používat do 31. prosince 2010. Ostatní elektronické nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni používat do 30. června 2010.“

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.