Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 489/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2010

Zdroj:

částka 155/2009 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“), obsahuje změny vyvolané přijetím směrnic Rady EU pro oblast DPH. Jedná se o směrnici Rady 2006/112/ES (čl. 80) v případě stanovení základu daně ve zvláštních případech, směrnici Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby, směrnici Rady 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě, směrnici Rady 2008/117/ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o společný systém daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství. Novela obsahuje 118 novelizujících bodů a 5 odstavců přechodných ustanovení.

Vymezení základních pojmů (§ 4 ZDPH)

 • V § 4 odst. 1 písm. u) ZDPH se nově rozumí osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. Jedná se o upřesnění definice DIČ přiděleného v jiném členském státě EU, a to pro účely obchodování mezi členskými státy. Tato úprava je provedena z toho důvodu, že některé členské státy EU přidělují jedno DIČ pro tuzemská plnění a další DIČ pro obchodování mezi členskými státy.
 • V § 4 odst. 3 písm. a) ZDPH se upravuje původní definice dopravního prostředku na obecnou definici pro potřeby ZDPH, a to tak, že dopravním prostředkem se rozumí vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení, určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a obvykle užívané k uskutečnění přepravní služby (za dopravní prostředky se považují například i přívěsy, návěsy a železniční vagóny).
 • V § 4 odst. 3 písm. b) ZDPH se upravuje definice nového dopravního prostředku pro potřeby uplatnění DPH při obchodování s novými dopravními prostředky uvnitř území Evropského společenství podle § 19 ZDPH, přitom se však věcně tato definice oproti dosavadnímu stavu nemění (jde pouze o její jiné uspořádání).

Místo plnění při poskytnutí služby (§ 9 až 10k ZDPH)

 • V § 9 odst. 1 a 2 ZDPH se upravují základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby, která se použijí, pokud ZDPH nestanoví v § 10 až 10k jinak. Při poskytnutí služby:
  - osobě povinné k dani se určuje místo plnění podle místa jejího sídla nebo místa podnikání nebo místa umístění provozovny, pokud se nachází v jiném místě, než je sídlo nebo místo podnikání, a služba je poskytnuta této provozovně (§ 9 odst. 1 ZDPH),
  - osobě nepovinné k dani se určuje místo plnění podle místa sídla nebo místa podnikání osoby poskytující službu nebo podle místa umístění provozovny, pokud je v jiném místě, než je sídlo nebo místo podnikání, a služba je poskytnuta prostřednictvím této provozovny (§ 9 odst. 2 ZDPH).

  Výjimky z výše uvedených základních pravidel (§ 10 až 10k ZDPH):

  a) bez ohledu na to, jestli je příjemcem služby osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani, se určuje specificky místo plnění při poskytnutí:
  - služby vztahující se k nemovitosti (§ 10 ZDPH),
  - přepravy osob (§ 10a ZDPH),
  - služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb (§ 10b ZDPH),
  - stravovací služby (§ 10c ZDPH),
  - krátkodobého nájmu dopravního prostředku (§ 10d ZDPH),
  - nájmu dopravního prostředku (§ 10j ZDPH),
  b) výhradně pro případ, kdy je příjemcem služby osoba povinná k dani, se určuje specificky místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi (§ 10k ZDPH),
  c) výhradně pro případ, kdy je příjemcem služby osoba nepovinná k dani, se určuje specificky místo plnění při poskytnutí:
  - služby zprostředkovatele (§ 10c ZDPH),
  - služby přepravy zboží (§ 10f ZDPH),
  - služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci (§ 10g ZDPH),
  - služby zahraniční osobě [(§ 4 odst. 1 písm. v) ZDPH] nepovinné k dani – např. reklamní, poradenské, elektronicky poskytované (§ 10h ZDPH),
  - telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani (§ 10i ZDPH).
 • Oproti dosavadnímu stavu dochází ke zjednodušení při určování místa plnění při poskytnutí služeb osobám povinným k dani, protože až na výše uvedené výjimky a) a b) se bude určovat místo plnění při poskytnutí služeb těmto osobám podle základního pravidla uvedeného v § 9 odst. 1 ZDPH. Dosud se například komplikovaně určovalo místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží, služby práce na movité věci nebo při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění služby nebo v zajištění zboží. Při určování místa plnění při poskytnutí služby může v praxi napomoci informace Ministerstva financí publikovaná na internetových stránkách České daňové správy „Změny v oblasti DPH u služeb od 1. 1. 2010“.

Základ daně ve zvláštních případech (§ 36a ZDPH)

 • Za § 36 se vkládá nový § 36a „Základ daně ve zvláštních případech“, podle něhož bude mimo jiné platit, že základem daně je cena obvyklá, stanovená podle zákona o oceňování majetku bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v § 36a odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění:
  - ižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši,
  - vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4 ZDPH.
 • Osobami uvedenými v § 36a odstavci 3, na které se výše uvedený postup vztahuje, jsou:
  - kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 ZDPH s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
  - jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4 ZDPH; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
  - osoby blízké definované v § 116 občanského zákoníku,
  - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci,
  - osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy.

Vývoz zboží (§ 63 odst. 2 a § 66 ZDPH)

 • Z novely § 63 odst. 2 ZDPH obecně vyplývá, že u plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění pouze ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak (ruší se povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni přijetí úplaty, pokud den přijetí úplaty nastal přede dnem uskutečnění plnění).
 • V § 66 odst. 4 ZDPH se stanoví, že při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený celním orgánem.

Vracení daně (§ 82 až 82b ZDPH)

 • Novela nahrazuje stávající § 82 ZDPH novým zněním, kterým se implementuje do ZDPH směrnice Rady 2008/9/ES, o vrácení daně z přidané hodnoty osobám registrovaným k dani v jiných členských státech. Nové znění § 82 se týká vracení daně plátcům v jiných členských státech a je tedy určeno pro tuzemského plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a tudíž nemá v jiném členském státě (v členském státě vrácení daně) sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Podle § 82 má plátce nárok na vrácení daně v jiném členském státě podle podmínek stanovených tímto jiným členským státem. Podmínkou pro vznik nároku na vrácení daně je podání žádosti o vrácení daně plátcem v tuzemsku prostřednictvím elektronického portálu spravovaného za podmínek Ministerstva financí. Lhůta pro podání se prodlužuje do 30. září (z původního 30. června) následujícího kalendářního roku. S aplikací § 82 může v praxi napomoci informace Ministerstva financí, publikovaná na internetových stránkách České daňové správy „Změny v oblasti DPH při vrácení daně plátcům v jiných členských státech od 1. 1. 2010“.
 • Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě upravují nové § 82a a 82b ZDPH. Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je mimo jiné podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v němž má osoba registrovaná k dani sídlo, místo podnikání nebo provozovnu.

Souhrnné hlášení (§ 102 ZDPH)

 • Novinkou oproti dosavadnímu stavu je to, že plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.
 • Dále se mění forma podávání souhrnného hlášení, protože souhrnné hlášení se podává formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými správcem daně.
 • Novelou se také zkrátila obecná lhůta pro podávání souhrnného hlášení z kalendářního čtvrtletí na kalendářní měsíc. Specificky jsou dále stanoveny lhůty pro podání souhrnného hlášení v následujících nových odstavcích 5 a 6, kde podle odstavce 5 platí, že pokud plátce uskutečňuje pouze výše uvedené poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, tak podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud však jde o plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím a v průběhu tohoto čtvrtletí uskuteční například i dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani v jiném členském státě, tak bude povinen podle nového odstavce 6 podávat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc, a nikoliv čtvrtletně. S aplikací § 102 ZDPH může v praxi napomoci informace Ministerstva financí publikovaná na internetových stránkách České daňové správy „Změny v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení od 1. 1. 2010“.

Osoby povinné přiznat a zaplatit daň (§ 108 ZDPH)

 • Novelou se od roku 2010 zrušuje § 15 ZDPH, a to pro nadbytečnost (toto ustanovení stanovovalo, kdy je při poskytnutí služby nebo některých dodání zboží zahraniční osobou povinnou k dani a osobou registrovanou k dani v jiném členském státě plátce DPH povinen přiznat DPH).
 • Povinnost osob přiznat a zaplatit daň správci daně je nově výhradně uvedena v § 108 ZDPH. Přitom odkazy na § 15 v souvisejících ustanoveních ZDPH jsou buď zrušeny (§ 24 odst. 1, § 31 odst. 1, § 32 odst. 1, § 39 odst. 1, § 45 odst. 1) nebo upraveny (§ 73 odst. 8, § 83 odst. 1).
 • Nově v § 108 odst. 1 znějí písm. b) a c) tak, že přiznat a zaplatit daň správci daně jsou povinni plátci nebo osoby identifikované k dani, kterým je osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, § 10 až 10d a § 10j ZDPH, dodáváno zboží s montáží nebo instalací s místem plnění v tuzemsku podle § 7 odst. 3 ZDPH nebo dodáván plyn nebo elektřina s místem plnění v tuzemsku podle § 7a odst. 1 nebo odst. 3 ZDPH. Přitom osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku se pro tyto účely podle § 108 odst. 2 ZDPH rozumí zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. Pokud zahraniční osoba nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, mají v tuzemsku provozovnu, považují se za osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku za podmínky, že tato provozovna se neúčastní daného zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Některé další změny

 • Podle doplnění v § 5a odst. 1 ZDPH nově platí, že člen skupiny nesmí být současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy.
 • Podle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH se za dodání zboží nebude považovat poskytnutí “dárku v rámci ekonomické činnosti” (dosud “reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty”).
 • Podle § 54 odst. 1 písm. a) ZDPH se převod obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech nově považuje za službu – finanční činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet DPH (což se dosud se za službu vůbec nepovažovalo).
 • Podle § 94 odst. 11 ZDPH nově platí, že osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby, a to bez ohledu na nepřekročení hranice obratu 1 000 000 Kč (přitom dokonce navíc stále platí, že úplaty za plnění mimo tuzemsko do obratu nevstupují).
 • Podle § 106a odst. 3 ZDPH nově platí, že dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku člena skupiny zaniká jeho členství ve skupině.
 • V příloze č. 1 se upřesňuje, že sníženou sazbu daně u zboží zařazeného v položce 4401 lze použít pouze u zboží, které se používá jako palivo.
 • V příloze č. 2 se doplňuje vysvětlení, jakým způsobem se postupuje při určení služby se sníženou sazbou daně.
 • Z přechodných ustanovení novely ZDPH vyplývá, že:
  - pro uplatnění DPH za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti této novely ZDPH, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použijí dosavadní právní předpisy,
  - žádosti o vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech, podané přede dnem nabytí účinnosti této novely ZDPH, se posuzují podle dosavadních předpisů,
  - následné souhrnné hlášení za zdaňovací období do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti této novely ZDPH je plátce povinen podat podle § 102 ZDPH, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této novely ZDPH,
  - je-li člen skupiny současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, je skupina povinna podat žádost o vystoupení člena skupiny nejpozději do 31. října 2010, pokud neprokáže, že člen skupiny již k tomuto datu není současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy,
  - je-li člen skupiny ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této novely ZDPH v úpadku, zaniká jeho členství ve skupině dnem nabytí účinnosti této novely ZDPH.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

Sagit, a. s.

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních a souhrnných hlášení; jedna novela reagovala také na změny v oblasti hazardních her. Nově byla zařazena informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. Celkem 17 předpisů v ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

DPH u obcí v příkladech 2013

DPH u obcí v příkladech 2013

Ing. Jaroslav Šobáň - Anag, spol. s r. o.

Publikace DPH u obcí v příkladech je určena obcím a ostatním veřejnoprávním subjektům, které jsou registrovanými plátci daně z přidané hodnoty, případně kterým registrace k DPH hrozí či o ní uvažují dobrovolně. Jedná se o praktickou příručku zabývající se aplikací zákona o DPH ve ...

Cena: 339 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty, 206 otázek a odpovědí z praxe

Daň z přidané hodnoty, 206 otázek a odpovědí z praxe

Ladislav Pitner - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje velice aktuálnímu a diskutovanému tématu daně z přidané hodnoty. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření s odkazy na související právní úpravu. První část publikace je zaměřena na novelu zákona o DPH účinnou ...

Cena: 205 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.