Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 217/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

20. 7. 2009,
vybrané ustanovení 1. 1. 2012

Zdroj:

částka 65/2009 Sb.

 

Oblast: Insolvence

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 182/2006 Sb.

 • Novela reaguje na celosvětové zhoršení ekonomiky a prostřednictvím cílených opatření podporuje vybrané skupiny subjektů v insolvenčním řízení, především se zaměřením na zachování výroby dlužníka a saturování mzdových nároků jeho zaměstnanců ve všech fázích insolvenčního řízení. Další úpravy směřují k posílení ochrany subjektů v insolvenčním řízení, a to omezením možnosti jednostranného započtení pohledávek dlužníkovými věřiteli, odstraněním povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh při předlužení a zjemněním důsledků oddlužení pro poctivé dlužníky. Změny rovněž zjednodušují a zpřístupňují nelikvidační instituty insolvenčního řízení pro širší okruhy dlužníků („malá“ reorganizace, využití ochranných prvků pro úvodní fáze řízení - moratorium). Některá konkrétní opatření:
  - věřitelé dlužníka budou po dobu trvání moratoria zákonem omezeni v možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Totéž bude platit v době od zveřejnění návrhu na povolení reorganizace dlužníkova podniku do schválení reorganizačního plánu nebo rozhodnutí o prohlášení konkursu,
  - dlužník nebude mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh při předlužení (tím se zabrání tomu, aby do insolvenčních procesů zbytečně nevstupovaly subjekty, jejichž majetková situace technicky odpovídá definici předlužení, které však provozem svého podniku generují dostatečný cash-flow, dovolující jim překonat krizové stavy jinými způsoby),
  - oddlužení formou splátkového kalendáře je upraveno tak, aby podporovalo řešení úpadku dlužníky - fyzickými osobami i s přihlédnutím k nezbytně nutné míře zachování jejich sociálního statusu. Bude-li to s přihlédnutím k celkové sumě pohledávek dlužníkových věřitelů a k zákonem požadované míře uspokojení věřitelů dovolovat skladba dlužníkových stálých příjmů, soud bude moci na návrh dlužníka ve vymezeném rozsahu upravit výši splátek při oddlužení; dojde tím ke zmírnění sociálních dopadů úpadků na další sociální skupiny prostřednictvím institutu oddlužení,
  - oddlužení formou splátkového kalendáře u dlužníka, jehož další majetek slouží k zajištění pohledávek věřitelů, nepovede automaticky ke zpeněžení zajištěného dlužníkova majetku; cílem této změny je ochrana hypotéčních úvěrů,
  - zpřesňují se povinnosti využívat znalecké posudky v insolvenčním řízení,
  - v zájmu urychlení insolvenčního řízení bude u společností tvořící koncern řešit případ jeden soudce a případně jeden insolvenční správce,
  - dlužník a věřitelé budou moci závazně navrhnout soudu osobu insolvenčního správce již v předloženém reorganizačním plánu. To zajistí efektivní přípravu realizace reorganizace konsensuálním kvalifikovaným insolvenčním správcem již v úvodních fázích procesu.

B) K zákonu č. 118/2000 Sb.

 • Stát bude vyplácet podporu zaměstnancům dlužníka podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele již v době trvání předběžného moratoria a moratoria (viz § 125, § 115 a násl. insolvenčního zákona). Tím se zvýší míra ochrany zaměstnanců před sociálními dopady krizového stavu jejich zaměstnavatele. Zaměstnanci takového dlužníka tak současně budou motivováni k tomu, aby v souladu se záměrem sledovaným prohlášením moratoria a ku prospěchu věřitelů účinně a s plným nasazením podporovali snahy dlužníka o překonání hrozícího úpadku.
 • Mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou budou zařazeny všechny pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, tedy nejen ty, které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku nebo po něm.
 • Mění se úprava rozhodného období, do kterého bude zahrnut jak kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, tak i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci (tato úprava je vůči zaměstnanci výhodnější, resp. spravedlivější než stávající úprava, neboť stěží lze předpokládat, že by zaměstnanec podal insolvenční návrh teprve poté, kdy 6 měsíců nedostával od zaměstnavatele mzdu).
 • Zaměstnanec bude moci uplatnit mzdové nároky i za měsíc, ve kterém byl podán insolvenční návrh a i 3 měsíce poté, tedy za období, kdy lze očekávat, že zaměstnanec ještě bude u zaměstnavatele v pracovním poměru.
 • V porovnání s novelizovaným zákonem je v přechodném ustanovení odchylná úprava pro žádosti o uspokojení mzdových nároků v souvislosti s insolvenčním návrhem nebo vyhlášením moratoria v období od 1. září 2008 do dne nabytí účinnosti novely zákona (tj. 20. 7. 2009). Pro tyto případy je rozhodné období stanoveno tak, aby bylo možno uspokojit ve srovnatelném rozsahu mzdové nároky i ve specifické situaci, která nastala zejména u sklářských firem.
 • V souvislosti s novou úpravou rozhodného období je novelou změněna lhůta pro podání žádostí o uspokojení mzdových nároků z 1 měsíce na 5,5 měsíce a nově stanovena lhůta, do které jsou zaměstnavatelé povinni uhradit úřadům práce finanční prostředky vyplacené jejich zaměstnancům.
 • Rovněž byly upraveny podmínky pro přiznání mzdových nároků - zákon se již nevztahuje na zaměstnance, kteří se v rozhodném období ze své funkce podíleli nebo mohli podílet na úpadku dlužníka (statutární orgán nebo jeho člen statutárního orgánu zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti) a současně měli nejméně poloviční majetkovou účast na tomto zaměstnavateli.

K tomuto zákonu viz též OBCHODNÍ PRÁVO, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST a SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE.

Nabídka k tématu

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce ...

Cena: 762 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.