Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 382/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2009

Zdroj:

částka 124/2008 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Anotace:

 • Rozsáhlá novela zákona o zaměstnanosti (220 novelizačních bodů) byla zpracována na základě analýzy tříletého uplatňování tohoto zákona, v rámci které také byl zpracován projekt tzv. zelených karet, který má usnadnit zaměstnávání cizinců ze zemí mimo členských států Evropské unie (věcně je tento projekt řešen v rámci novely zákona o pobytu cizinců a promítá se do souvisejících zákonných úprav). V zákoně o zaměstnanosti jde zejména o tyto věcné změny oproti dosavadní právní úpravě:
  - v návaznosti na úpravu obsaženou v novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající se projektu tzv. zelených karet, se úprava tohoto nového institutu promítá také do příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti;
  - v úpravě vymezující případy, kterým dnem úřad práce ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, se doplňují tři další případy pro tento postup, například v případě déletrvající vazby;
  - jako nový důvod pro vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence se doplňuje případ, kdy uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, bez vážného důvodu odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci;
  - v úpravě vymezující skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, protože ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují, se u mladých osob znevýhodněných na trhu práce dosavadní věková hranice 25 let snižuje na 20 let a z okruhu těchto osob se vypouští absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia;
  - nově se doplňuje, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá také uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce;
  - z dosavadního výčtu náhradních dob zaměstnání se vypouští doba soustavné přípravy na budoucí povolání, z níž pro účely splňování podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti (kterou je 12 měsíců zaměstnání v předchozích 3 letech) bylo možno započítat nejvýše 6 měsíců;
  - podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o jeden měsíc, konkrétně u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku z dosavadních 6 měsíců na 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku z dosavadních 9 měsíců na 8 měsíců, nad 55 let věku z dosavadních 12 měsíců na 11 měsíců;
  - dosavadní výše podpory v nezaměstnanosti, podle níž procentní sazba činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, se mění tak, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
  - v úpravě týkající se zprostředkování zaměstnání agenturami práce se doplňuje úprava ukládající agenturám práce povinnost vést stanovenou evidenci, dále se doplňuje podmínka souhlasu Ministerstva vnitra pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, a vymezují se další důvody, pro které Ministerstvo práce rozhodne o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání;
  - v podmínkách pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě se nově stanoví, že fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a tato fyzická osoba nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba;
  - v ustanovení vymezujícím podmínky, které musí splňovat fyzická osoba, aby jí mohlo být uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, se namísto dosažení věku nejméně 23 let nově stanoví dosažení věku 18 let;
  - mění se dosavadní podmínky a výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
  - v úpravě o zaměstnávání cizinců se doba, na kterou může úřad práce vydat povolení k zaměstnání cizince, z dosavadního 1 roku prodlužuje na 2 roky, zrušuje se dosavadní omezení týkající se možnosti vyslání cizince k výkonu práce mimo místo uvedené v povolení k zaměstnání, a doplňují se další případy, kdy se k zaměstnání cizince nevyžaduje povolení k zaměstnání;
  - zrušuje se dosavadní úprava umožňující úřadu práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné překlenovací příspěvek a také úprava umožňující úřadu práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na dopravu zaměstnanců;
  - v úpravě povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte se nově vymezuje doba, po kterou může dítě takovou činnost vykonávat;
  - v úpravě správních deliktů se vedle řady upřesňujících a technických úprav zvyšuje horní limit pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to z dosavadních 2 milionů korun na 5 milionů.
  - v úpravě, podle níž pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí také uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, se ve vazbě na nově zaváděný institut povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech
  zelená karta – doplňuje skončení pracovního poměru také uplynutím doby, na kterou byla vydána zelená karta.

K tomuto zákonu viz též SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1178 - Sociální pojištění 2017

ÚZ č. 1178 - Sociální pojištění 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od posledního vydání byly změněny zákony o důchodovém pojištění, o organizaci a provádění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Chládková, Bukovjan, Šubrt, Pikal, Dvořáková, Červinka, Bolcková, Laumannová, Polívková, Hloušková.. - Wolters Kluwer, a. s.

13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2016. Novinky pro rok 2016, které vám díky publikaci neuniknou: •nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016

Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach - Anag, spol. s r. o.

Již 14. vydání tradiční publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. ledna 2016. Zohledněné legislativní změny V textu je zejména zohledněna novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2016

Abeceda personalisty 2016

Brůha, Bukovjan, Čornejová, Kalvoda, Leštinská, Pelech, Schmied, Stýblo, Šenk, Trylč, Valenta - Anag, spol. s r. o.

Je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám a účetním, své v ní však naleznou také majitelé malých firem zastávající rovněž funkci hlavních manažerů. Personální činnosti od A do Z Abeceda personalisty ...

Cena: 559 KčKOUPIT

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Průvodce mzdovou problematikou 2016, 4. vydání

Průvodce mzdovou problematikou 2016, 4. vydání

Schmied, Klímová, Salačová, Tošonský, Andraščíková, Lošťák, Dorčáková, Krchovová, Svěrčinová... - Účetní portál a.s.

Již 4. vydání Průvodce mzdovou problematikou k právnímu stavu k 1.1.2016 od významných autorů zabývajících se mzdovou a personální problematikou. Publikace Vás velmi snadným a srozumitelným způsobem provede celou personální a mzdovou problematikou.

Cena: 200 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední ...

Cena: 393 KčKOUPIT

Agenturní zaměstnávání v praxi

Agenturní zaměstnávání v praxi

Adam Tošovský - Wolters Kluwer, a. s.

Téma agenturního zaměstnávání je vysoce aktuální, a to jak z hlediska teoretických problémů, tak zejména problémů praktického rázu. Praxe ukazuje, že agentury práce i uživatelé se při přidělování agenturních zaměstnanců potýkají s celou řadou nesnází, ostatně stejně jako agentury ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. V souvislosti se zánikem zákona o důchodovém spoření se upravuje řada dalších zákonů tak, aby byla posílena atraktivita doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků. Publikace ...

Cena: 99 KčKOUPIT

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Nataša Randlová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz. Vybráno bylo stejně jako v předchozím vydání této publikace 50 otázek, které se v advokátní praxi v oboru pracovního práva ...

Cena: 188 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.