Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 382/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2009

Zdroj:

částka 124/2008 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Anotace:

 • Rozsáhlá novela zákona o zaměstnanosti (220 novelizačních bodů) byla zpracována na základě analýzy tříletého uplatňování tohoto zákona, v rámci které také byl zpracován projekt tzv. zelených karet, který má usnadnit zaměstnávání cizinců ze zemí mimo členských států Evropské unie (věcně je tento projekt řešen v rámci novely zákona o pobytu cizinců a promítá se do souvisejících zákonných úprav). V zákoně o zaměstnanosti jde zejména o tyto věcné změny oproti dosavadní právní úpravě:
  - v návaznosti na úpravu obsaženou v novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající se projektu tzv. zelených karet, se úprava tohoto nového institutu promítá také do příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti;
  - v úpravě vymezující případy, kterým dnem úřad práce ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, se doplňují tři další případy pro tento postup, například v případě déletrvající vazby;
  - jako nový důvod pro vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence se doplňuje případ, kdy uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, bez vážného důvodu odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci;
  - v úpravě vymezující skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, protože ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují, se u mladých osob znevýhodněných na trhu práce dosavadní věková hranice 25 let snižuje na 20 let a z okruhu těchto osob se vypouští absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia;
  - nově se doplňuje, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá také uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce;
  - z dosavadního výčtu náhradních dob zaměstnání se vypouští doba soustavné přípravy na budoucí povolání, z níž pro účely splňování podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti (kterou je 12 měsíců zaměstnání v předchozích 3 letech) bylo možno započítat nejvýše 6 měsíců;
  - podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o jeden měsíc, konkrétně u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku z dosavadních 6 měsíců na 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku z dosavadních 9 měsíců na 8 měsíců, nad 55 let věku z dosavadních 12 měsíců na 11 měsíců;
  - dosavadní výše podpory v nezaměstnanosti, podle níž procentní sazba činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, se mění tak, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
  - v úpravě týkající se zprostředkování zaměstnání agenturami práce se doplňuje úprava ukládající agenturám práce povinnost vést stanovenou evidenci, dále se doplňuje podmínka souhlasu Ministerstva vnitra pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, a vymezují se další důvody, pro které Ministerstvo práce rozhodne o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání;
  - v podmínkách pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě se nově stanoví, že fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a tato fyzická osoba nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba;
  - v ustanovení vymezujícím podmínky, které musí splňovat fyzická osoba, aby jí mohlo být uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, se namísto dosažení věku nejméně 23 let nově stanoví dosažení věku 18 let;
  - mění se dosavadní podmínky a výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
  - v úpravě o zaměstnávání cizinců se doba, na kterou může úřad práce vydat povolení k zaměstnání cizince, z dosavadního 1 roku prodlužuje na 2 roky, zrušuje se dosavadní omezení týkající se možnosti vyslání cizince k výkonu práce mimo místo uvedené v povolení k zaměstnání, a doplňují se další případy, kdy se k zaměstnání cizince nevyžaduje povolení k zaměstnání;
  - zrušuje se dosavadní úprava umožňující úřadu práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné překlenovací příspěvek a také úprava umožňující úřadu práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na dopravu zaměstnanců;
  - v úpravě povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte se nově vymezuje doba, po kterou může dítě takovou činnost vykonávat;
  - v úpravě správních deliktů se vedle řady upřesňujících a technických úprav zvyšuje horní limit pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to z dosavadních 2 milionů korun na 5 milionů.
  - v úpravě, podle níž pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí také uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, se ve vazbě na nově zaváděný institut povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech
  zelená karta – doplňuje skončení pracovního poměru také uplynutím doby, na kterou byla vydána zelená karta.

K tomuto zákonu viz též SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Do publikace jsou již zapracovány rozsáhlé změny všech čtyř nosných zákonů, které nabývají ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dále byly změněny ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny především zákony o sociálních službách, o ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.