Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 302/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2009

Zdroj:

částka 98/2008 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

 • Hlavním cílem novely je sladit některá ustanovení stávajícího zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“), s unijní směrnicí pro oblast DPH (Směrnice Rady 2006/112/ES) či judikaturou Evropského soudního dvora, protože s nimi nejsou jednoznačně v souladu. Novela obsahuje 313 novelizujících bodů a 6 odstavců přechodných ustanovení.

Základní pojmy (§ 4 ZDPH)

 • V § 4 odst. 1 dosud písm. y) ZDPH (současně také v § 5 odst. 5 ZDPH) se zrušuje pojem veřejnoprávní subjekt, a to v souvislosti se změnou provedenou v § 5 odst. 3 ZDPH, kde jsou nově přímo vyjmenovány subjekty (například kraje a obce), které se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.
 • V § 4 odst. 1 písm. y) [dosud písm. z)] ZDPH se upřesňuje pojem provozovna, a to jako místo, které má stálé (nově) personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti.
 • V § 4 odst. 3 písm. e) ZDPH se zrušuje pojem kolaudace, protože ve stavebním zákoně platném od roku 2007 byl pojem kolaudace zrušen a nově zavedený pojem kolaudační souhlas se nevydává na všechny druhy staveb. Tyto změny se dále promítají do úpravy osvobození převodu staveb od DPH v § 56 ZDPH.
 • Ve stávajícím § 4 odst. 3 písm. g) ZDPH se zrušuje pojem finanční pronájem, přičemž v § 13 a § 14 ZDPH je stanoveno, kdy se plnění u smluv o nájmu s koupí najaté věci bude považovat za dodání zboží nebo převod nemovitosti a kdy za poskytnutí služby.

Definice obratu (§ 6 ZDPH)

 • V § 6 odst. 2 ZDPH se nově definuje obrat, a to tak, že
  “(2) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
  a) zdanitelné plnění,
  b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
  Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku7c) a odpisovaného nehmotného majetku7c) nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem7d), o kterých osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci.
  7c) § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  7d) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů."

  Změna je v tom, že se při posuzování obratu již nebudou zjišťovat výnosy u účetních jednotek nebo příjmy u ostatních osob, ale u všech osob stejně, a to úplaty za vymezená uskutečněná plnění. Přitom do obratu se nebudou zahrnovat úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko; výjimka pro nezahrnování od DPH osvobozených nájmů a převodů nemovitostí a bytů pro obce a další v minulosti tzv. veřejnoprávní subjekty je zrušena. V přechodném ustanovení je stanoveno, jak zjišťovat obrat při přechodu na tuto novou úpravu.

Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech (§ 10 ZDPH)

 • Při určování místa plnění u poradenských, reklamních a dalších služeb podle § 10 odst. 6 ZDPH, kdy je příjemcem těchto služeb subjekt mimo tuzemsko, je v úvodní části tohoto ustanovení stanoveno, že při poskytnutí služby zahraniční osobě nebo osobě povinné k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě, nebo provozovně umístěné mimo tuzemsko, je místem plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo podnikání, nebo je místem plnění místo, kde je umístěna provozovna, je-li služba poskytnuta pro tuto provozovnu. To znamená, že u těchto služeb přesunu místa plnění mimo tuzemsko nebude bránit to, že zahraniční příjemce služby má v tuzemsku provozovnu, pokud nebude služba poskytnuta přímo této provozovně. Bude-li poskytnuta přímo této tuzemské provozovně, je samozřejmě místo plnění v tuzemsku. Dále z této změny vyplývá, že přímo v zákoně o DPH je stanoveno, že místo plnění se přesune do jiného členského státu EU i v případech, kdy příjemcem služby bude osoba z jiného státu EU, která není registrovaná k DPH v jiném státě EU. Bude stačit, že jde o osobu povinnou k DPH (například o podnikatele nebo živnostníka) a nebude podmínkou, aby šlo o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě.
 • Ze stejných důvodů jako v § 10 odst. 6 se provádí úprava v § 10 odst. 7 ZDPH, kde bude platit, že při poskytnutí služby podle odstavce 6 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko, plátci nebo osobě povinné k dani, se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku anebo provozovně umístěné v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.
 • Do § 10 ZDPH se doplňuje odstavec 14, podle kterého bude platit, že pokud je místo plnění u služby podle § 10 odstavce 6 ZDPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi, a tato služba je poskytnuta pro osobu, která je zároveň plátcem, považuje se za místo plnění tuzemsko, pokud je služba touto osobou skutečně využita nebo spotřebována v tuzemsku.

Dodání zboží a převod nemovitosti (§ 13 ZDPH), poskytnutí služby (§ 14 ZDPH)

 • V § 13 odst. 1 ZDPH se mění definice převodu nemovitosti tak, že převodem nemovitosti se rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření. Nově je tedy převodem nemovitosti i převod nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, který se ve stávajícím znění zákona o DPH považuje za dodání zboží.
 • V § 13 odst. 3 ZDPH se doplňuje nové písm. d), podle kterého bude platit, že za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy. Pojem finanční pronájem se v § 4 ZDPH zrušuje a bude-li například ve smlouvě o finančním pronájmu stanoveno, že nájemce má povinnost nabýt najaté zboží nebo nemovitost, tak se bude toto plnění považovat za dodání zboží nebo převod nemovitosti, což má mimo jiné za následek, že zdanitelné plnění bude považováno podle nového § 21 odst. 3 písm. d) ZDPH za uskutečněné již dnem vzniku práva užívat zboží nebo nemovitost nájemcem. Zároveň je novelou doplněno přechodné ustanovení zajišťující dosavadní daňový režim pro finanční pronájem u smluv uzavřených do konce roku 2008, pokud byl předmět smlouvy nájemci do užívání do tohoto data i předán.
 • V § 13 odst. 4 písm. f) ZDPH se mění úprava tak, že za zde stanovených podmínek se za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu bude také považovat vklad v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jakékoliv osobě, tedy i plátci DPH (dosud jenom osobě, která není plátcem) s tím, že vkladatel i nabyvatel zde budou odpovídat za splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně. Obdobně se mění úprava v § 14 odst. 3 písm. f) ZDPH a za poskytnutí služby za úplatu se bude považovat vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku jakékoliv osobě (i plátci DPH), pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet DPH (výjimky u vkladu podniku nebo jeho části jsou zachovány).
 • Ustanovení § 13 odst. 4 písm. g) ZDPH se mění tak, že za dodání zboží za úplatu se bude také považovat přestavba motorového vozidla (vypouští se zde slova “u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně“), jejímž výsledkem je osobní automobil, u kterého není nárok na odpočet daně. Tím se jednoznačně stanoví, že pokud je motorové vozidlo přestavěno na osobní automobil, u kterého není nárok na odpočet DPH, je přestavba vždy zdanitelným plněním.
 • V § 13 odst. 8 písm. c) [dosud odst. 10] ZDPH se slova “který je označen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby” zrušují a slova “a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně” se nahrazují slovy “nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti”. To znamená, aby se nepovažovalo poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty za dodání zboží s povinností uplatnit DPH na výstupu, tak nebude povinností označovat tento předmět jako dosud a takovým předmětem bude moci být (při dodržení limitu 500 Kč) i jakýkoliv předmět podléhající spotřební dani. Z nové úpravy tohoto ustanovení a v souladu s unijní směrnicí přímo ze zákona o DPH dále vyplývá, že za dodání zboží se také nepovažuje poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, přičemž žádný finanční limit pro tyto obchodní vzorky stanoven není.
 • Zrušuje se stávající ustanovení § 13 odst. 10 písm. d) [po přečíslování odst. 8 písm. d)] ZDPH, kdy se za zde stanovených podmínek nepovažovalo přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody za dodání zboží a nebylo tak vůbec předmětem DPH a ustanovení § 14 odst. 5 písm. e) ZDPH, kdy se za poskytnutí služby nepovažovalo přeúčtování služeb. Rovněž je v § 51 ZDPH zrušeno ustanovení o přeúčtování plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet DPH. Novela již pro „přeúčtování“ nemá samostatné úpravy a situace, kdy plátce bude chtít přefakturovat nějaké přijaté plnění na jiného, se bude vyhodnocovat standardním způsobem – například v souladu se zákonem o DPH se uplatní nárok na odpočet DPH a přizná při přefakturaci DPH na výstupu. Kdy se do základu DPH nezahrnuje určitá částka, je novelou nově stanoveno v § 36 odst. 11 ZDPH.

Den uskutečnění zdanitelného plnění, den povinnosti přiznat DPH a den plnění osvobozeného od DPH (§ 21 až 25 ZDPH)

 • V § 21 ZDPH se odst. 1 mění tak, že DPH na výstupu bude plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Změna je zde v tom, že se ve stávajícím textu slovo „platba“ nahrazuje slovem úplata, což znamená, že se touto změnou povinnost přiznat DPH váže k úplatě, tedy nejen k úhradě v penězích, ale i k úhradě formou nepeněžitého plnění, což dosud nebylo v ZDPH uvedeno. Obdobná změna je provedena i ve všech dalších ustanoveních ZDPH, kde se vyskytuje pojem „platba“.
 • V § 21 ZDPH se zrušuje odst. 3 a odst. 2 zní tak, že plátce, který v souladu s příslušnými právními předpisy nevede účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud však přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Změny znamenají, že v souvislosti s tím, že jsou zrušeny samostatné úpravy pro přeúčtování, tak je současně zrušeno i to, že při přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody a při přeúčtování služeb souvisejících s nájmem nemovitostí vzniká povinnost přiznat DPH až ke dni zjištění přeúčtovávané částky a nikoliv již ke dni přijetí platby, pokud nastane dříve. DPH se zde proto bude přiznávat standardním mechanismem - to znamená například již při přijetí zálohy, pokud bude předcházet dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ve stávajícím zákoně o DPH v § 21 odst. 3 platí, že osobě, která v souladu s předpisy nevede účetnictví, vzniká povinnost přiznat DPH až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a nikoliv již ke dni přijetí platby, pokud nastane dříve. Tento princip je zachován i nadále (v § 21 odst. 2), ale nově se stanoví, že pokud však takový plátce přizná DPH ke dni přijetí úplaty (což nově podle svého rozhodnutí bude moci), považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat DPH na výstupu. Z nové úpravy § 26 odst. 1 ZDPH potom vyplývá, že bude povinen vystavit do 15 dnů ode dne přijetí úplaty daňový doklad.
 • Podle nového § 21 odst. 3 písm. d) ZDPH bude platit, že při dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH (finanční pronájem považovaný za dodání zboží – viz výše) se bude - při tomto specifickém dodání zboží - zdanitelné plnění považovat za uskutečněné již dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem.
 • Podle nové úpravy v § 21 odst. 4 (dosud odst. 5) ZDPH se při převodu nemovitosti (bez ohledu na to, zda se zapisuje do katastru či ne) zdanitelné plnění bude považovat za uskutečněné dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání, nejpozději však dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny vlastnického práva. Avšak při převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH se zdanitelné plnění bude považovat za uskutečněné dnem vzniku práva užívat nemovitost nájemcem.
 • V § 21 odst. 11 ZDPH se doplňuje, že u nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostorů osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.
 • V § 22 odst. 3 ZDPH bude nově platit, že při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu.
 • Upřesňuje se celý § 23 ZDPH o termínu vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží. K podstatné změně zde dochází v případě propuštění zboží do režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla, kde bude mít plátce povinnost přiznat DPH již při propuštění do tohoto režimu a nikoliv až při jeho ukončení jako dosud.
 • Podle nové úpravy v § 25 odst. 1 ZDPH při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vznikne plátci nebo osobě identifikované k dani povinnost přiznat DPH k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci nebo osobě identifikované k dani povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu (co je považováno za datum vystavení daňového dokladu je stanoveno nově v § 35 ZDPH).

Daňové doklady (§ 26 až 35 ZDPH)

 • Nově je upraven celý § 26 odst. 1 ZDPH tak, že oproti stávajícímu stavu nebude mít plátce povinnost vystavit daňový doklad na vyžádání, ale ve zde uvedených případech vždy. V návaznosti na § 21 odst. 2 ZDPH, kdy plátce nevedoucí účetnictví nemá při přijetí úplaty povinnost přiznat DPH, ale přizná ji, vzniká mu také při přijetí úplaty povinnost vystavit daňový doklad. Pokud ke dni přijetí úplaty DPH na výstupu nepřizná, protože není povinen tak učinit podle § 21 odst. 2 ZDPH, tak nesmí vystavit daňový doklad při přijetí úplaty.
 • V § 28 odst. 2 písm. l) ZDPH se stanoví, že běžný daňový doklad musí obsahovat výši DPH zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích a tento způsob stanovení zaokrouhlení je promítnut do dalších ustanovení zákona o DPH upravujících jiné druhy daňových dokladů.
 • Podle úpravy v § 30 odst. 1 ZDPH bude daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost (v návaznosti na změnu vzniku daňové povinnosti u celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla z jeho ukončení na propuštění do tohoto režimu, nebude již daňovým dokladem rozhodnutí o ukončení tohoto režimu). Podle § 30 odst. 4 ZDPH bude daňovým dokladem při vývozu zboží:
  a) písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství,
  b) písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
 • V úvodu § 31 odst. 1 ZDPH je stanoveno, co musí při poskytnutí služby podle (nově upraveného) § 15 ZDPH osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě obsahovat doklad vystavený při tomto poskytnutí (nikoliv již daňový doklad při tomto poskytnutí). V odst. 2 je potom stanoveno, co a do kdy má osoba příjemce této služby, která je povinna přiznat DPH na výstupu při poskytnutí této služby, na tomto obdrženém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely doplnit a datum doplnění těchto údajů bude považováno za datum vystavení daňového dokladu. Obdobná úprava je i v § 32 ZDPH u daňového dokladu při poskytnutí služby zahraniční osobou a v § 35 ZDPH u daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu.

Základ daně (§ 36 ZDPH), výpočet DPH (§ 37 ZDPH)

 • Při vyřazení obchodního majetku pro osobní potřebu plátce nebo při jeho darování jiným osobám a v dalších specifických případech, které jsou považovány za zdanitelné plnění, se při stanovení základu daně podle nové úpravy v § 36 odst. 6 ZDPH nebude již vycházet z obvyklé ceny podle zákona o oceňování majetku, ale z pořizovací ceny zboží pokud je známa (jinak z výše celkových nákladů k okamžiku dodání) nebo z výše celkových nákladů na pořízení služby. Toto nebude vždy pro plátce výhodné, protože často bude pořizovací cena vyšší než po letech při těchto plněních aktuální tržní cena.
 • V § 36 ZDPH se doplňuje odst. 11, podle kterého bude platit, že do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně. Musí být splněny všechny tyto podmínky (například částka musí být vynaložená jménem jiné osoby) a aplikace ustanovení v praxi může přinášet problémy.
 • V § 37 odst. 3 ZDPH se z důvodu jednoznačnosti upřesňuje výpočet DPH v případech, kdy je přiznána DPH z přijatých úplat před uskutečněním zdanitelného plnění. Potom lze DPH vypočítat buď z rozdílu základů (které jsou bez DPH) nebo z rozdílu úplat (které jsou včetně DPH), tedy je možné použít oba způsoby výpočtu. V důvodové zprávě vlády je k tomu uvedeno, že v případě úplat v cizí měně lze použít pouze výpočet z rozdílu úplat. Vypočtený rozdíl úplat v cizí měně se přepočte na české koruny a následně se vypočte DPH a základ DPH v českých korunách.

Oprava základu daně a výše daně (§ 42, § 44, § 49, § 50 ZDPH)

 • V § 42 ZDPH se za odst. 8 vkládá nový odst. 9 (dosavadní odst. 9 se označuje jako odst. 10), podle kterého bude platit, že pokud nedojde při dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem, může plátce provést opravu výše daně podle odstavce 1 písm. a), a to do 3 let od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem.
 • V § 44 ZDPH se doplňuje odstavec 3, kde bude platit, že pokud plátci vznikla povinnost přiznat daň při dovozu zboží podle § 23 ZDPH, oprava základu daně a výše daně se provede podle § 42 ZDPH.
 • Pokud plátce přiznal DPH jinak, než stanoví zákon o DPH (například použil nesprávnou sazbu DPH nebo chybně určil místo plnění v ČR), a zvýšil DPH na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, bude podle nové úpravy v § 49 ZDPH oprávněn provést opravu v řádném daňovém přiznání (dosud takto postupovat nemohl). V návaznosti na změny v § 49 jsou v § 50 ZDPH uvedeny náležitosti opravného daňového dokladu a do § 77 ZDPH se doplnila úprava povinnosti snížit uplatněný odpočet DPH pro plátce, pro něhož se plnění uskutečnilo. Pozor na to, že v této souvislosti se zrušuje i ustanovení § 72 odst. 6 ZDPH o možnosti uplatnit si nárok na odpočet DPH i v případě chybně uplatněné DPH na výstupu u přijatých plnění osvobozených od DPH, protože chybně uplatněnou DPH je nově možné opravit. Nová úprava v § 49 ZDPH již nebude obsahovat povinnost opravit sazbu DPH a výši DPH, pokud plátce nesprávně snížil svou daňovou povinnost a rovněž je zrušen celý § 103 ZDPH o předkládání dodatečných daňových přiznání, protože postup při předkládání dodatečných daňových přiznání je od roku 2008 upraven i pro účely zákona o DPH v § 41 a v § 46 zákona o správě daní a poplatků.

Plnění osvobozená od DPH (§ 54, § 56, § 57, § 63, § 66, § 70 ZDPH)

 • V § 54 odst. 1 písm. f) ZDPH se upřesňuje a doplňuje, že osvobození od DPH se týká poskytování a převzetí peněžních záruk (nejen bankovních jako dosud) a převzetí peněžních závazků.
 • Z upřesněného § 54 odst. 2 ZDPH vyplývá, že osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní půjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní půjčku (dosud se zde text o peněžní půjčce nezmiňoval).
 • V § 56 odst. 1 ZDPH se zjednodušuje osvobození u převodu staveb, bytů a nebytových prostorů tak, že tento převod bude osvobozen od DPH po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby (odkaz na nový stavební zákon), a to k tomu dni, který nastane dříve.
 •     V § 56 odst. 2 (dosud odst. 3) ZDPH se upřesňuje definice stavebního pozemku, která vychází z nového stavebního zákona, podle níž se stavebním pozemkem rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení (odkaz na nový stavební zákon) nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem.
 • Ve stávajícím § 56 odst. 5 (po přečíslování odst. 4) ZDPH se ruší povinnost plátce oznámit správci daně uplatňování DPH místo osvobození od DPH u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostorů jiným plátcům.
 • V § 57 odst. 1 písm. d) ZDPH se nově upravuje osvobození rekvalifikace od DPH, a to tak, že osvobozena bude
  „činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů44c), a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti44g), které mají akreditované vzdělávací programy,
  44c) Například vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
  44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů."
 • Z nové úpravy v § 59 ZDPH vyplývá, že sociální pomocí se rozumí sociální služby podle zákona o sociálních službách (ruší se zde slova „poskytované veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání"). Dále se doplňuje, že sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu (odkaz na § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
 • V § 63 odst. 2 ZDPH je pro plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet DPH doplněno, že při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36 ZDPH. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43 ZDPH.
 • Paragraf 66 ZDPH upravující osvobození od DPH při vývozu zboží zní celý nově; jde o snahu tuto úpravu učinit jednoznačnější.
 • Z nové úpravy v § 70 ZDPH vyplývá, že nejen přeprava osob, ale i jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi je osvobozena od DPH s nárokem na odpočet, a to včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, které jsou zde i definovány.

Nárok na odpočet DPH, úpravy odpočtu (§ 72 až 78 ZDPH)

 • V § 72 ZDPH se ruší odst. 6, a tím i možnost uplatnit si nárok na odpočet DPH i u chybně uplatněné DPH při plnění, které mělo být osvobozeno od DPH, protože podle nové úpravy v § 49 ZDPH je možno chybně uplatněnou DPH opravit.
 • Ve všech ustanoveních § 73 ZDPH, která vymezují podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH, se ruší povinná vazba na zaúčtování příslušného daňového dokladu podle platného zákona o účetnictví. Obecná povinnost uvádět daňový doklad v evidenci pro daňové účely podle § 100 ZDPH zůstává i nadále nedotčena.
 • Z nové úpravy § 73 odst. 12 (dosud odst. 11) ZDPH již pouze vyplývá, že nárok na odpočet DPH nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Je proto možné uplatnit například nárok na odpočet DPH, který bylo možno uplatnit v roce 2008, i později v řádném daňovém přiznání k DPH v roce 2009. Podle nové úpravy § 73 odst. 11 ZDPH takto nelze pouze postupovat v případě krácení odpočtu, protože je zde uvedeno, že plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle § 72 odst. 4 ZDPH, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. Dále se do § 73 odst. 12 ZDPH doplňuje ve prospěch plátce, že po uplynutí tříleté lhůty je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal.
 • Dochází ke zpřesnění úpravy nároku na odpočet při změně režimu v § 74 ZDPH. Nově je umožněno plátci uplatnit nárok na odpočet DPH i u pořízených služeb, které se stávají obchodním majetkem (pro účely DPH se prodej nehmotného majetku považuje za poskytnutí služby).
 • V úpravě způsobu krácení odpočtu DPH v § 76 ZDPH je upřesněno, co se nezapočítává do výpočtu krátícího koeficientu.
 • V úpravě odpočtu DPH v § 77 ZDPH jsou doplněny úpravy ve vazbě na změny v § 49 ZDPH, v důsledku kterých se nově zavádí možnost opravy výše DPH rovněž v případě, kdy došlo ke snížení původně uplatněné DPH. Pro plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, se v tomto případě nastavuje povinnost následně provést opravu uplatněného odpočtu DPH.
 • V § 78 ZDPH o úpravě odpočtu DPH se jednoznačněji vymezuje, u kterého majetku se úprava odpočtu DPH provádí. Nově se pro účely tohoto ustanovení bude technické zhodnocení považovat za samostatný majetek.

Některé další změny

 • V § 89 odst. 7 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu) se doplňuje, že za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava.
 • Z nové úpravy v § 90 odst. 2 písm. b) ZDPH vyplývá, že zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropského společenství jiným plátcem, pro které dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně podle § 62 ZDPH nebo (nově) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně obdobně podle platného předpisu jiného členského státu.
 • Jsou provedeny věcné i technické změny v § 94 a 95 ZDPH (plátci a jejich registrace), § 96 a 97 ZDPH (osoby identifikované k dani a jejich registrace), § 106 ZDPH (zrušení registrace) a § 107 ZDPH (zrušení registrace osoby identifikované k dani).
 • V § 108 ZDPH (osoby povinné přiznat a zaplatit daň) jsou v nově znějícím odst. 1 změny způsobeny novým zněním a novým uspořádáním § 94 ZDPH a navazují na nové znění § 15 ZDPH.
 • V příloze č. 1 k ZDPH se upřesňuje text této přílohy, mění se datum platnosti celního sazebníku s číselnými kódy Harmonizovaného systému z 1. 1. 2004 na 1. 1. 2007 a doplňuje se, že snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy.
 • Nově zní příloha č. 2 k ZDPH, která byla přepracována především z důvodu její větší přehlednosti. Mimo jiné byly přesněji vymezeny činnosti spadající pod číselný kód SKP 92, zpřesňuje se pojem “úklidové práce v domácnosti“, upřesňují se odkazy na zákony a vyhlášky definující hromadnou pravidelnou dopravu cestujících.
 • Přechodná ustanovení novely řeší mimo jiné postup u dosavadních smluv o finančním pronájmu, kdy předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do konce roku 2008, jak zjišťovat obrat za období předcházejících 12 kalendářních měsíců (kdy postaru a kdy novým způsobem), a že u dovezeného zboží, které bylo propuštěno do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla do 31. 12. 2008, se použijí ustanovení zákona o DPH ve znění účinném do 31. 12. 2008.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2018

Abeceda DPH 2018

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Podrobný popis povinností podnikatele v oblasti DPH. V knize Abeceda DPH jsou popsány jednotlivé kroky podnikatele při zahájení ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH 2018 - výklad s příklady

DPH 2018 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 14. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 134 změn účinných od července 2017. ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Sedmé, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novelu zákona o DPH, jež s účinností od 1. července 2017 zejména změnila aplikaci DPH u mank a škod, ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.