Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 270/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

31. 10. 2007

Zdroj:

částka 87/2007 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Nejdůležitější změny jsou následující:

 • Správce daně je povinen:
  - seznámit daňový subjekt s obsahem spisu týkajícího se jeho daňových povinností a o každém nahlížení do spisu pořídit protokol o ústním jednání,
  - vždy provést pro správné stanovení daňové povinnosti navržené důkazní prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci,
  - sdělit ve výzvě v rámci vytýkacího řízení své pochybnosti o správnosti průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání (popřípadě dodatečného daňového přiznání a dalších písemností předložených daňovým subjektem) nebo o pravdivosti údajů v něm uvedených takovým způsobem, který umožní daňovému subjektu určitou odpověď a předložení důkazních prostředků,
  - zahájit postup k odstranění pochybností u přeplatku, který vyplývá z podaného daňového přiznání (popřípadě dodatečného daňového přiznání), ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bylo subjektem přiznání podáno.
 • V průběhu vytýkacího řízení má daňový subjekt obdobná práva, jako u prováděné daňové kontroly.
 • Pokud daňový subjekt nesrazí daň vybíranou srážkou nebo úhradu na zajištění daně ve stanovené výši, podléhá částka k přímé úhradě předepsaná daňovému subjektu správcem daně penále ve výši 20 %.
 • Ruší se povinnost ručitele uhradit náklady řízení a úroky, které vzniknou k nedoplatku ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené ručiteli správcem daně k úhradě tohoto nedoplatku.

B) K zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 • Dojde-li k zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo zániku členství člena v družstvu do 5 let ode dne vložení nemovitosti jako vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva a není tak splněna podmínka (minimálně 5 let účasti ode dne vložení) pro osvobození tohoto vkladu od daně z převodu nemovitostí, správce daně stanoví daň platebním výměrem. Takto stanovená daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Penále z částky, která je uvedena v platebním výměru, nevzniká.
 • Finanční ředitelství promine na žádost daňového subjektu nebo nyní též z podnětu ručitele (při splnění stanovených podmínek) daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací v případě odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady nebo nyní též v případě zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud k nim dojde ve lhůtě 3 let (dosud 2 let) ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí, ode dne bezúplatného nabytí movité věci nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění.
 • Je-li daňové řízení vedeno z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí příslušného finančního orgánu daňový subjekt i ručitel.

C) K zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • Úrok z prodlení, který vznikl u silniční daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením této daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

D) K zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 • Upřesňuje se, že za závažné porušení celních nebo daňových předpisů se pro účely zákona o spotřebních daních považuje takové jejich porušení, za které byla uložena pokuta nebo penále nebo nyní též, za které vznikl úrok z prodlení, ve výši nejméně 250 000 Kč.

E) K zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • V případě, kdy plátce DPH z různých důvodů neuplatnil odpočet DPH v daňovém přiznání, má možnost uplatnit odpočet při daňové kontrole. Jedná se o právo, které však musí sám plátce před ukončením daňové kontroly vůči správci daně uplatnit.
 • Správce daně musí vždy vyměřit jako náhradu za neuplatnění DPH při nesplnění registrační povinnosti 10 % ze stanoveného základu (za nesplnění této povinnosti, které nastalo přede dnem 31. 10. 2007, mohl a nadále může správce daně tuto sankci vyměřit i ve výši nižší než uvedených 10 %).
 • Při nesprávném uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období, než mělo být, kdy tak plátce sníží daňovou povinnost, se nebude uplatňovat sankce ve výši 0,1 % z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu, nýbrž úrok z prodlení podle zákona o správě daní a poplatků. Prakticky jde o zmírnění sankce přibližně na polovinu, protože výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (repo sazba k 1. 7. 2007 činí 3,25 %). Obdobně se bude vyměřovat úrok z prodlení v případě, kdy vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu DPH daňový nedoplatek.

K tomuto zákonu viz též POPLATKY, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH 2018 - výklad s příklady

DPH 2018 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 14. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 134 změn účinných od července 2017. ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Sedmé, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novelu zákona o DPH, jež s účinností od 1. července 2017 zejména změnila aplikaci DPH u mank a škod, ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.