Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 270/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

31. 10. 2007

Zdroj:

částka 87/2007 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Nejdůležitější změny jsou následující:

 • Správce daně je povinen:
  - seznámit daňový subjekt s obsahem spisu týkajícího se jeho daňových povinností a o každém nahlížení do spisu pořídit protokol o ústním jednání,
  - vždy provést pro správné stanovení daňové povinnosti navržené důkazní prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci,
  - sdělit ve výzvě v rámci vytýkacího řízení své pochybnosti o správnosti průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání (popřípadě dodatečného daňového přiznání a dalších písemností předložených daňovým subjektem) nebo o pravdivosti údajů v něm uvedených takovým způsobem, který umožní daňovému subjektu určitou odpověď a předložení důkazních prostředků,
  - zahájit postup k odstranění pochybností u přeplatku, který vyplývá z podaného daňového přiznání (popřípadě dodatečného daňového přiznání), ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bylo subjektem přiznání podáno.
 • V průběhu vytýkacího řízení má daňový subjekt obdobná práva, jako u prováděné daňové kontroly.
 • Pokud daňový subjekt nesrazí daň vybíranou srážkou nebo úhradu na zajištění daně ve stanovené výši, podléhá částka k přímé úhradě předepsaná daňovému subjektu správcem daně penále ve výši 20 %.
 • Ruší se povinnost ručitele uhradit náklady řízení a úroky, které vzniknou k nedoplatku ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené ručiteli správcem daně k úhradě tohoto nedoplatku.

B) K zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 • Dojde-li k zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo zániku členství člena v družstvu do 5 let ode dne vložení nemovitosti jako vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva a není tak splněna podmínka (minimálně 5 let účasti ode dne vložení) pro osvobození tohoto vkladu od daně z převodu nemovitostí, správce daně stanoví daň platebním výměrem. Takto stanovená daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Penále z částky, která je uvedena v platebním výměru, nevzniká.
 • Finanční ředitelství promine na žádost daňového subjektu nebo nyní též z podnětu ručitele (při splnění stanovených podmínek) daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací v případě odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady nebo nyní též v případě zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud k nim dojde ve lhůtě 3 let (dosud 2 let) ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí, ode dne bezúplatného nabytí movité věci nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění.
 • Je-li daňové řízení vedeno z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí příslušného finančního orgánu daňový subjekt i ručitel.

C) K zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • Úrok z prodlení, který vznikl u silniční daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením této daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

D) K zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 • Upřesňuje se, že za závažné porušení celních nebo daňových předpisů se pro účely zákona o spotřebních daních považuje takové jejich porušení, za které byla uložena pokuta nebo penále nebo nyní též, za které vznikl úrok z prodlení, ve výši nejméně 250 000 Kč.

E) K zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • V případě, kdy plátce DPH z různých důvodů neuplatnil odpočet DPH v daňovém přiznání, má možnost uplatnit odpočet při daňové kontrole. Jedná se o právo, které však musí sám plátce před ukončením daňové kontroly vůči správci daně uplatnit.
 • Správce daně musí vždy vyměřit jako náhradu za neuplatnění DPH při nesplnění registrační povinnosti 10 % ze stanoveného základu (za nesplnění této povinnosti, které nastalo přede dnem 31. 10. 2007, mohl a nadále může správce daně tuto sankci vyměřit i ve výši nižší než uvedených 10 %).
 • Při nesprávném uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období, než mělo být, kdy tak plátce sníží daňovou povinnost, se nebude uplatňovat sankce ve výši 0,1 % z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu, nýbrž úrok z prodlení podle zákona o správě daní a poplatků. Prakticky jde o zmírnění sankce přibližně na polovinu, protože výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (repo sazba k 1. 7. 2007 činí 3,25 %). Obdobně se bude vyměřovat úrok z prodlení v případě, kdy vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu DPH daňový nedoplatek.

K tomuto zákonu viz též POPLATKY, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny aktuální změny k 1. 1. 2016. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy najdete v ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2016. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

Sagit, a. s.

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních a souhrnných hlášení; jedna novela reagovala také na změny v oblasti hazardních her. Nově byla zařazena informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. Celkem 17 předpisů v ...

Cena: 119 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2016

Abeceda DPH 2016

Ing. Jana Ledvinková, Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák - Anag, spol. s r. o.

Praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří neměli dosud povinnost registrovat se k DPH, vychází z novel zákona o DPH k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016. Komentuje a podrobně vysvětluje aktuální legislativní změny pro rok 2016 Velké změny nastávají s účinností od ...

Cena: 619 KčKOUPIT

DPH v příkladech k 1.5.2016

DPH v příkladech k 1.5.2016

Ing. Jana Ledvinková - Anag, spol. s r. o.

Další aktualizované vydání této mimořádně oblíbené publikace přináší změny zákona o DPH, které vstoupily v účinnost k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016. Nové povinnosti pro plátce DPH Změn ve výše uvedeném období nastalo značné množství a zejména pro rok 2016 zavedením nového tiskopisu ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.1.2016

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.1.2016

Ing. Ladislav Petner, Ing. Václav Benda - Anag, spol. s r. o.

V 10. vydání publikace DPH s komentářem byly zohledněny především změny provedené tzv. řádnou novelou. Byla posunuta účinnost na 1. 1. 2016 (kontrolní hlášení, změny při dodání nemovitých věcí podle § 56 a při nájmu nemovitých věcí podle § 56a a uplatnění reverse-charge při dodání ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Osvobození od DPH - Vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH, 2. vydání

Osvobození od DPH - Vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH, 2. vydání

Olga Holubová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšné knihy Olgy Holubové je bohatší o několik rozhodnutí SDEU z roku 2015 a hlavně aktualizuje část týkající se osvobození dodání nemovitých věcí. Ustanovení § 56 ZDPH byla totiž od 1. ledna ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Kontrolní hlášení, praktická příručka k vyplnění formuláře, 1. vydání

Kontrolní hlášení, praktická příručka k vyplnění formuláře, 1. vydání

Ing. Mária Mikulecká - Anag, spol. s r. o.

Příručka si klade za cíl seznámit osobu podávající kontrolní hlášení s tímto novým, speciálním typem daňového tvrzení. Význam kontrolního hlášení Kontrolní hlášení má přesně stanovený obsah, který má svůj ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.