Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 229/2006 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

29. 5. 2006

Zdroj:

částka 75/2006 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • Prodávajícím se ukládá označit provozovnu (tj. také stánek nebo pojízdnou prodejnu) obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (je-li přiděleno); viditelně musí být uvedeny rovněž další údaje vyžadované v § 7 živnostenského zákona. V této souvislosti se ukládá provozovatelům tržiště (tržnice) a to včetně obce, která pronajímá část veřejného prostranství, aby vedli evidenci prodávajících a předložili ji dozorovému orgánu (Česká obchodní inspekce, celní správa a další); evidence se povinně archivuje po dobu jednoho roku. Těmito opatřeními se má dosáhnout omezení anonymity prodejců (kteří např. v případě kontroly opustí své stánky).
 • U služeb, které nejsou provedeny na počkání, se poskytovateli služby ukládá povinnost vystavit spotřebiteli písemné potvrzení (předmět služby, rozsah, jakost, cena a termín). U výrobků i služeb je prodávající povinen vydat doklad s uvedením data prodeje, pojmenování výrobku nebo služby, ceny, identifikačních údajů prodejce a další údaje.
 • Zpřísňují se pravidla pro reklamace: prodávající musí vystavit doklad o obsahu reklamace, datu jejího uplatnění spotřebitelem, způsobu a datu vyřízené reklamace, písemné udání důvodu zamítnutí reklamace a další. Při prodeji mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povine písemně sdělit název a adresu místa, kde může kupující po ukončení prodeje uplatnit reklamaci.
 • Výrazně se zvyšují pokuty za nedodržování jak dosavadních tak i nových (viz výše) povinností stanovených zákonem, a to až na 50 mil. Kč.
 • Dále se
  - upřesňují kompetence obecních živnostenských úřadů v oblasti dozoru nad dodržováním zákona a dále se ustanovuje nový orgán dozoru, a to celní úřady,
  - umožňuje používání symbolů - piktogramů - s tím, že prodávající je povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam,
  - ve vztahu k oprávnění "zahájit řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a zároveň být také jeho účastníkem" se toto umožňuje i tzv. oprávněným subjektům z členských států Evropské unie,
  - zakazuje neoprávněné používání ekoznačky (ekoznačkou jsou označovány takové výrobky, které mají ve srovnání s ostatními výrobky ve stejné skupině schopnost snižovat určité negativní dopady na životní prostředí a přispívají i k účinnému využívání zdrojů a lepší ochraně životního prostředí).

Související platný předpis:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

B) K zákonu č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

 • Okruh subjektů, které je Česká obchodní inspekce oprávněna kontrolovat, se rozšiřuje také na provozovatele tržnic a tržišť (jsou povinni vést evidenci prodávajících).

C) K zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

 • Horní hranice pokuty za porušování některých povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky se zvyšuje z 20 mil. Kč na 50 mil. Kč.

D) K zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

 • Horní hranice pokuty za porušování povinností stanovených zákonem o obecné bezpečnosti výrobků se zvyšuje z 20 mil. Kč na 50 mil. Kč.

E) K zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • Z dosavadního výčtu povinností, jejichž nedodržení se stíhá pokutou až do výše 3 mil. Kč se vyjímají některá provinění, která jsou postižitelná pokutou s horní hranicí 50 mil. Kč.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Nekalé obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktiky

Blanka Vítová, Markéta Etlíková - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak především ve směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.