Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 411/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 7. 2006

Zdroj:

částka 142/2005 Sb.

 

Oblast: Doprava, spoje

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 • V pravidlech silničního provozu se mění a doplňuje zejména následující:
  - zavádí se systém bodového hodnocení řidičů za porušení stanovených povinností (v případě dosažení 12 bodů bude řidiči odebrán řidičský průkaz na dobu 1 roku, vrácen bude řidiči pouze na základě nového výcviku a zkoušek),
  - policie má právo zadržet řidiči ve stanovených případech řidičský průkaz, a to bezprostředně po spáchání přestupku,
  - rozšiřují se pravomoci obecní policie a zaměstnanců celní správy při kontrolách dodržování pravidel silničního provozu a postihování řidičů,
  - děti lze přepravovat pouze v dětské autosedačce nebo za použití stanoveného zádržného bezpečnostního systému, a to při všech jízdách,
  - zvyšuje se věková hranice pro povinné používání ochranné přilby cyklistou z 15 na 18 let,
  - rozšiřuje se povinnost celodenního svícení motorových vozidel po celý rok,
  - řidič nesmí vjet do křižovatky, pokud by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce (to neplatí při odbočování vlevo nebo dává-li řidič přednost chodcům na přechodu pro chodce),
  - při vjíždění na kruhový objezd řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy,
  - při přejíždění do středního jízdního pruhu na tří a víceproudé komunikaci v jednom směru má přednost vozidlo přejíždějící z pravého jízdního pruhu před vozidlem přejíždějícím z levého jízdního pruhu,
  - dopravní nehodu nemusí její účastníci hlásit policistovi, pokud hmotná škoda na žádném ze zúčastněných vozidel nedosáhne 50 000 Kč, nevznikne hmotná škoda na majetku třetí osoby a nedojde ke zranění či usmrcení,
  - při jízdě nákladním vozidlem na víceproudé komunikaci v jednom směru nelze užít k jízdě levého krajního jízdního pruhu, pokud to není nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

B) K zákonu č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

 • Přijata k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění může být pouze osoba, která není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a která:
  - má trvalý pobyt na území České republiky, nebo
  - má přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, nebo
  - se prokáže, že se na území ČR připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců.
 • Řidič, který dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení podle zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.) pozbyl řidičské oprávnění, je povinen se podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

C) K zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • Veřejným zájmem v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího druhu dopravy.
 • Podporou kombinované dopravy ve veřejném zájmu se rozumí sleva na dani podle zákona o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb.) a další podpory poskytované v souladu s právem ES a s postupy v něm stanovenými.

D) K zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • Mění se vymezení a podrobnosti podmínek provozu historických a sportovních vozidel.
 • Mění se povinnosti spojené se zápisem údajů u dočasně vyřazených vozidel v registru silničních vozidel.
 • Vymezují se práva a povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností v sídle kraje, Městského úřadu v Kolíně a Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

K tomuto zákonu viz též SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY, TRESTNÍ PRÁVO a ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018). Mění se rovněž ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (např. registrace vozidel, technické požadavky a technická způsobilost, práva a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.