Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 411/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 7. 2006

Zdroj:

částka 142/2005 Sb.

 

Oblast: Doprava, spoje

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 • V pravidlech silničního provozu se mění a doplňuje zejména následující:
  - zavádí se systém bodového hodnocení řidičů za porušení stanovených povinností (v případě dosažení 12 bodů bude řidiči odebrán řidičský průkaz na dobu 1 roku, vrácen bude řidiči pouze na základě nového výcviku a zkoušek),
  - policie má právo zadržet řidiči ve stanovených případech řidičský průkaz, a to bezprostředně po spáchání přestupku,
  - rozšiřují se pravomoci obecní policie a zaměstnanců celní správy při kontrolách dodržování pravidel silničního provozu a postihování řidičů,
  - děti lze přepravovat pouze v dětské autosedačce nebo za použití stanoveného zádržného bezpečnostního systému, a to při všech jízdách,
  - zvyšuje se věková hranice pro povinné používání ochranné přilby cyklistou z 15 na 18 let,
  - rozšiřuje se povinnost celodenního svícení motorových vozidel po celý rok,
  - řidič nesmí vjet do křižovatky, pokud by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce (to neplatí při odbočování vlevo nebo dává-li řidič přednost chodcům na přechodu pro chodce),
  - při vjíždění na kruhový objezd řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy,
  - při přejíždění do středního jízdního pruhu na tří a víceproudé komunikaci v jednom směru má přednost vozidlo přejíždějící z pravého jízdního pruhu před vozidlem přejíždějícím z levého jízdního pruhu,
  - dopravní nehodu nemusí její účastníci hlásit policistovi, pokud hmotná škoda na žádném ze zúčastněných vozidel nedosáhne 50 000 Kč, nevznikne hmotná škoda na majetku třetí osoby a nedojde ke zranění či usmrcení,
  - při jízdě nákladním vozidlem na víceproudé komunikaci v jednom směru nelze užít k jízdě levého krajního jízdního pruhu, pokud to není nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

B) K zákonu č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

 • Přijata k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění může být pouze osoba, která není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a která:
  - má trvalý pobyt na území České republiky, nebo
  - má přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, nebo
  - se prokáže, že se na území ČR připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců.
 • Řidič, který dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení podle zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.) pozbyl řidičské oprávnění, je povinen se podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

C) K zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • Veřejným zájmem v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího druhu dopravy.
 • Podporou kombinované dopravy ve veřejném zájmu se rozumí sleva na dani podle zákona o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb.) a další podpory poskytované v souladu s právem ES a s postupy v něm stanovenými.

D) K zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • Mění se vymezení a podrobnosti podmínek provozu historických a sportovních vozidel.
 • Mění se povinnosti spojené se zápisem údajů u dočasně vyřazených vozidel v registru silničních vozidel.
 • Vymezují se práva a povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností v sídle kraje, Městského úřadu v Kolíně a Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

K tomuto zákonu viz též SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY, TRESTNÍ PRÁVO a ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Právní rádce odsouzeného

Právní rádce odsouzeného

Josef Matoulek, Helena Sejkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přináší cenné rady a informace o průběhu vykonávacího řízení z hlediska odsouzených osob, probírá podrobně jednotlivé fáze tohoto řízení a značnou pozornost věnuje zejména průběhu vlastního výkonu trestu ve věznicích Vězeňské služby ČR. Blízké osoby odsouzených ...

Cena: 350 KčKOUPIT

O novém trestním zákoníku

O novém trestním zákoníku

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logicky věnován aktuálním otázkám souvisejícím s rekodifikací ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.