Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 216/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2005,
vybraná ustanovení 3. 6. 2005

Zdroj:

částka 77/2005 Sb.

 

Oblast: Obchodní právo

Anotace:

 • Novela obsahuje dva okruhy novelizovaných ustanovení: obchodní rejstřík a vytěsnění drobnych akcionářů.
  Obchodní rejstřík:
  - v zájmu přehlednosti obchodního zákoníku se dosavadní úprava zápisů do obchodního rejstříku provedená v § 3 převádí do dalších částí zákona (sceluje se),
  - novinkou je přednostní vydávání opisů zápisů nebo listin uložených v obchodním rejstříku v elektronické podobě (písemny opis jen na vyslovné vyžádání) - toto opatření nabývá účinnosti postupně (je závislé na technickych podmínkách),
  - zásadní změnou je zavedení povinnych formulářů pro podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku (dosavadní úprava byla neurčitá co do formy podkladů a vedla k chybám; současně umožňovala rozdílné nároky uplatňované jednotlivymi soudy a soudci); předkládání návrhů jinak, než prostřednictvím jednotných formulářů není možné - tuto úpravu musí respektovat jak navrhovatelé tak i rejstříkové soudy,
  - do sbírky listin se nově ukládají také návrhy na rozdělení zisku a jejich konečné podoby,
  - osoby s bydlištěm nebo sídlem v členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru musí předložit doklad o povolení k pobytu v ČR; všechny zahraniční osoby musí sdělit doručovací adresu na území ČR nebo adresu zákonného zástupce.

  Vytěsnění drobnych akcionářů:
  Slovy zákona se tato operace nazývá "Právo výkupu účastnických cenných papírů" a je obsažena v nových paragrafech 183i až 183n. Majoritní akcionáři dostali do rukou zákonný prostředek umožňující, aby převzali plnou kontrolu nad akciovými společnostmi tím, že nařídí drobným akcionářům, aby jim prodali své akcie, a to za těchto podmínek:

  - majoritním akcionářem ve shora uvedeném smyslu jsou akcionáři s více než 90% akciovým podílem na základním kapitálu akciové společnosti (hlasovacích právech),
  - cenu (event. hodnotu jiné formy protiplnění) vykupovanych akcií určuje majoritní akcionář na základě znaleckého posudku (asi méně časté bude uplatnění druhého pravidla pro stanovení ceny, a to: pokud tento akcionář nabyl svůj majoritní podíl v důsledku tzv. nepodmíněné a neomezené povinné nabídky převzetí podle § 181b a násl. obchodního zákoníku, vychází se z této nabídky, pokud tato nabídka není starší než 3 měsíce),
  - menšinoví akcionáři mají právo požádat soud o přezkoumání přiměřenosti ceny; to však nemá vliv na usnesení rozhodnutí valné hromady o tom, že vytěsnění drobnych akcionářů bude provedeno,
  - oprávnění majoritního akcionáře na uplatnění vyše uvedeného postupu zaniká po uplynutí 3 měsíců od účinnosti zákona nebo do nabytí příslušného podílu,
  - zákon neobsahuje žádnou pojistku pro jistotu drobných akcionářů, že dostanou skutečně zaplaceno (např. v § 220g odst. 7 obchodního zákoníku je pojistný mechanismus pro jinou situaci řešen).

  Pozn.: k přijetí úpravy vedla snaha o zjednodušení poměrů v některych společnostech, ve kterých mohli menšinoví akcionáři zneužívat svá práva a komplikovat efektivní chod společnosti. Ze strany menšinových akcionářů se však dá očekávat žaloba k Ústavnímu soudu pro porušení principů ochrany vlastnických práv. Současně již byla také v Poslanecké sněmovně projednána další novela korigující některá ustanovení, ale do její platnosti zbyvá ještě dlouhy schvalovací proces. Realita je taková, že ke dni uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje již existuje řada rozhodnutí valných hromad o "vytěsnění".
  Ostatní změny:

  - upřesňuje se rozdělení zisku v komanditních společnostech (§ 100),
  - provádějí se technické změny v souvislosti s jinou strukturou (přečíslování) ustanovení týkajících se obchodního rejstříku.

K tomuto zákonu viz též SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Nabídka k tématu

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce ...

Cena: 762 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.