Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti

Účinnost:

1. 10. 2004

Zdroj:

částka 143/2004 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Anotace:

 • Nový zákon o zaměstnanosti spojuje dva dosavadní samostatné zákony (č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb.) do jednoho. Tím by mělo dojít k lepší přehlednosti právní úpravy. Za hlavní změny lze považovat:
 • Státní příslušníci členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají v oblasti zaměstnanosti v principu stejné postavení jako tuzemští občané.
 • Posiluje se princip rovného zacházení a ochrana proti přímé i nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti atd.; přitom se za diskriminaci nepovažují případy, kdy
  - výběr osob je předurčen povahou práce (např. práce s těžkými břemeny, noční práce, zdravotní způsobilost apod.),
  - jde o pozitivní diskriminaci (např. přednostní přijímání osob méně zastoupeného pohlaví).
 • Definuje se pojem nelegální práce (osoba nevykonává práci pro jinou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy; cizinec vykonává práci v rozporu s povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li vyžadováno). V této souvislosti obsahuje zákon také nová a rozšířená oprávnění kontrolních orgánů - tj. úřadů práce a celních orgánů - např. ke vstupu na pracoviště, osvědčování totožnosti osob apod. Za nelegální práci hrozí pokuta až do výše 2 mil. Kč. Beze změn zůstávají opatření týkající se potlačování tzv. Švarc systému.
 • Výrazně se změnily (zpravidla zpřísnily) podmínky zprostředkování zaměstnání úřady práce:
  - osoba žádající úřad práce o služby je povinna informovat jej o všech okolnostech souvisejících se zdravotními omezeními osoby; tato tvrzení musí osoba doložit lékařským posudkem, který si obstará anebo který bude vystaven na základě vyšetření lékaře určeného úřadem - prohlídku u tohoto lékaře nemůže osoba odmítnout,
  - do definice tzv. vhodného zaměstnání bylo doplněno, že se jedná také o zaměstnání na kratší pracovní úvazek (minimálně však 80 % stanovené týdenní pracovní doby) nebo zaměstnání časově omezené (minimálně však 3 měsíce) - byl uplatněn princip "lepší nějaké zaměstnání než žádné"; dále byla doplněna omezující překážka spočívající v dopravní dosažitelnosti zaměstnání,
  - zájemci o zaměstnání je nově umožněno, aby mu úřad práce zabezpečil rekvalifikaci,
  - ke změkčení podmínek ve prospěch uchazečů o zaměstnání došlo tím, že se umožňuje práce/přivýdělek v rozsahu menším než 20 hodin týdně při měsíčním výdělku menším než 3 350 Kč měsíčně, a to při zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru; pokud by šlo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je limitem měsíční nebo průměrná měsíční odměna nepřevyšující částku 3 350 Kč měsíčně; je umožněno i tzv. krátkodobé zaměstnání, jehož definice je v § 25 odst. 5 zákona; dosud nebylo žádné zaměstnání přípustné; výše uvedenými opatřeními se umožňuje, aby uchazeči o zaměstnání zůstaly zachovány různé nároky (doba vedení v evidenci uchazečů se započítává pro důchodové účely, zůstávají dávky nemocenského zabezpečení, odvody pojistného na zdravotní pojištění provádí stát apod.),
  - z evidence uchazečů o zaměstnání bude vyřazena osoba (mj. zanikne podpora v nezaměstnanosti), která odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (vhodným zaměstnáním mohou být i veřejně prospěšné práce podle § 112 zákona); dále bude vyřazena osoba, která odmítne rekvalifikaci nebo se jí řádně nezúčastní včetně zkoušek; dále bude vyřazena osoba, která neplní podmínky stanovené v individuálním akčním plánu, odmítne se podrobit zdravotní prohlídce nebo maří součinnost s úřadem práce,
  - úřad práce může ve spolupráci s uchazečem vypracovat individuální akční plán,
  - zůstala zachována oznamovací povinnost zaměstnavatelů ohledně volných pracovních míst s tím, že lhůta se prodloužila z dosavadních pěti na deset pracovních dní.
 • Ke změnám došlo rovněž v oblasti podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (terminologická změna - dosud "hmotná podpora"):
  - o podpoře se rozhoduje na základě písemné žádosti uchazeče (dosud z moci úřední),
  - do tzv. náhradní doby (tj. doby, kdy uchazeč nebyl zaměstnán, ale tato doba se mu uznává jako doba zaměstnání) se započítává doba péče o dítě do 4 let věku (dosud do 3 let); vyřazena z těchto dob je doba soustavné přípravy na povolání, čímž budou výrazně negativně dotčeni absolventi škol,
  - doba podpory se zvyšuje z 6 na 9 měsíců u osob od 50 do 55 let věku (současně však musí mít dobu účasti na poskytování důchodového pojištění alespoň 25 roků) a u osob nad 55 let věku se období podpory prodlužuje na 12 měsíců (alespoň 30 roků účasti na důchodovém pojištění),
  - pro první 3 měsíce činí výše podpory 50 % čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu, pro zbývající podpůrčí dobu se podpora proti současnosti zvyšuje na 45 % (dosud 40 %); maximální výše podpory se nemění,
  - pokud uchazeč pracoval v poslední době v cizině, ale v tříletém období odváděl alespoň po dobu 12 měsíců sociální pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nárok na podporu mu nezaniká (podle dosavadní právní úpravy nárok na podporu neměl).
 • V řadě případů má nyní výrok úřadu práce (o vyřazení z evidence uchazečů, o povinnosti vrátit podporu atd.) formu rozhodnutí ve správním řízení, proti kterému je možno se odvolat.
 • Zákon umožňuje, aby zaměstnání zprostředkované agenturami práce mělo formu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu; na tuto změnu navazuje novela § 38 an. zákoníku práce.
 • Nový zákon obsahuje změny v systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením (pracovní rehabilitace s podporou asistenta; zpřesnění podmínek existence chráněných pracovních míst a chráněných dílen; zpřesnění podmínek pro různé druhy příspěvků - mj. podmíněno nulovými nedoplatky příjemce příspěvku na daních, pojistném na sociální zabezpečení a zdravotním pojištění).
 • V oblasti zaměstnávání cizinců dochází pouze k několika dílčím změnám (o vydání povolení k zaměstnání může cizinec žádat i prostřednictvím svého budoucího zaměstnavatele; možnost opakovaného prodloužení povolení; omezení možnosti vykonávání práce v oblastech s nízkou mírou nezaměstnanosti).
 • Zavádějí se některé nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:
  - příspěvek na dopravu zaměstnanců v místech se špatnou dopravní obslužností,
  - překlenovací příspěvek pro osoby, které se rozhodly vystoupit z evidence uchazečů o zaměstnání a zahájit samostatně výdělečnou činnost,
  - příspěvek na zapracování u uchazečů s horšími šancemi na uplatnění (absolventi, těhotné ženy, zdravotně postižené osoby, osoby starší 50 let a další).
 • V provázanosti s novelou zákoníku práce (s výjimkami uvedenými v zákoně o zaměstnanosti obsahuje novela zákaz práce osobám mladším 15 let nebo starším, které však ještě neukončily povinnou školní docházku) se v novém zákoně specifikují činnosti, které jsou pro tuto skupinu osob přípustné: umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost. Výkon těchto činností váže zákon na řadu podmínek (nepoškozování vývoje dítěte, soustavný dohled, povolení úřadu práce, limitní rozsah výkonu činnosti a další).
 • Nově je v zákoně řešena odpovědnost za porušení zákona včetně skutkových podstat přestupků a správních deliktů a pokut.
 • V závěru obsahuje zákon ustanovení, která řeší přechod z režimu dosavadních předpisů na režim nového zákona o zaměstnanosti (hmotné zabezpečení - podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, povolení ke zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání cizinců a další).

Zrušené předpisy:

 • Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
 • Zákon č. 64/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
 • Zákon č. 305/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 272/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb.
 • Zákon č. 369/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 220/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
 • Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
 • Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
 • Vyhláška č. 324/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb.
 • Vyhláška č. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program
 • Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
 • Vyhláška č. 232/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
 • Vyhláška č. 242/2002 Sb., o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku

Nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.