Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 37/2004 Sb.,

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Účinnost:

1. 1. 2005,
vybraná ustanovení nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 12/2004 Sb.

 

Oblast: Občanské právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákonů č. 158/1969 Sb., č. 234/1992 Sb., č. 264/1992 Sb. a č. 125/2002 Sb.

Anotace:

A) K zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Dosavadní úprava pojistných smluv obsažená v občanském zákoníku byla nedostačující (viz dále), a proto byla přijata nová právní úprava ve formě samostatného zákona; v občanském zákoníku proto byla zrušena všechna ustanovení, která se pojistných smluv jmenovitě dotýkala, a to § 104 (promlčení práv na plnění z pojištění – nyní § 8 zákona o pojistné smlouvě) a § 788 až 828 (pojistné smlouvy).

B) K zákonu o pojistné smlouvě

 • Přijetí nového zákona si vynutily měnící se podmínky praxe a postupný proces přizpůsobování tuzemského práva právu Evropských společenství. Moderní pojistný trh vyžaduje pojištění proti řadě nových nebezpečí, jako např. pojištění finančních ztrát, pojištění úvěru a záruky, pojištění právní ochrany, pojištění ekologických a atomových rizik atp.; stejně tak v pojištění osob je řada nových produktů v životním pojištění a v pojištění nemoci. Úprava pojistné smlouvy samostatným zákonem zvýší právní jistotu a ochranu spotřebitelů pojistných služeb a dále usnadní soudní rozhodování.
 • Stávající úprava je nevyhovující např. z hlediska důsledků neplacení pojistného, obsahu pojistné smlouvy, problémy přináší i nevyjasněnost řady důležitých pojmů, jako např. pojistná hodnota, pojistné nebezpečí, pojistné riziko atp.; v důsledku tohoto stavu tak byla řada chybějících ustanovení upravována individuálními pojistnými podmínkami pojišťoven, což vedlo nejen k formulační nejednotnosti, ale i k nejednotnosti výkladů těchto ustanovení a řadě problémů při praktickém použití právní úpravy.
 • Účelem zákona je upravit vzájemné vztahy účastníků soukromého, tj. smluvního pojištění. Účastníky pojištění jsou především smluvní strany, tedy pojistitel, který se pojistnou smlouvou zavazuje poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost vymezená pojistnou smlouvou, a pojistník, tedy osoba, která s pojistitelem tuto smlouvu uzavřela a která je povinna platit pojistné. Dalším účastníkem je pojištěný, který nemusí být vždy totožný s pojistníkem. Je to osoba, na jejíž život, zdraví, věci, práva nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.Vedle těchto hlavních účastníků mohou být účastníky pojištění i další osoby. Jde především o třetí osoby, kterým z pojištění vzniká právo na plnění z pojištění. Např. v případě smrti pojištěného vzniká právo na plnění osobě, jestliže ji pojištěný určil v pojistné smlouvě, tzv. obmyšlenému. Účastníky pojištění mohou být jakékoliv fyzické a právnické osoby, popř. i stát.
 • Předmětem zákona je úprava právních vztahů v soukromém pojištění, tj. v pojištění vzniklém na základě pojistné smlouvy. Tím je dána odlišnost od pojištění sociálního vznikajícího na základě jiné, zákonem stanovené skutečnosti.
 • Právní vztahy vzniklé ze soukromého pojištění se řídí v těch situacích, které nejsou upraveny zákonem o pojistné smlouvě (resp. zvláštním zákonem, kterým je například zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), občanským zákoníkem.
 • Další ustanovení zákona o pojistné smlouvě upravují např.:
  - základní pojmy používané v soukromém pojištění (dosud nebyly některé pojmy definovány, což vedlo k nejednotnosti výrazů užívaných v pojistných smlouvách a pojistných podmínkách),
  - základní obsah pojistné smlouvy, který musí být vždy dodržen; pojistitel je oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka a pojištěného stanoveným způsobem; součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky (viz též § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví). S nimi musí být pojistník před uzavřením pojistné smlouvy seznámen, pokud se nejedná o pojistnou smlouvu uzavřenou na dálku, kde mohou být tyto podmínky sděleny po uzavření smlouvy (viz § 23 odst. 4),
  - způsob uzavření pojistné smlouvy a forma právních úkonů. (Smlouva musí být písemná s výjimkou pojištění krátkodobého, kterým se rozumí pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok. V případech krátkodobého pojištění, např. v pojištění cestovních výloh, kdy je třeba uzavřít pojistnou smlouvu během krátkého časového okamžiku, lze pojistnou smlouvu uzavřít např. telefonicky. V takovém případě však musí pojistitel vydat pojistníkovi pojistku jako doklad o uzavření pojistné smlouvy. Pokud byla pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, je povinností pojistitele vydat pojistníkovi stejnopis pojistné smlouvy.)
 • Zákon stanoví řadu dalších podmínek a pravidel jak v obecné rovině tak i pro jednotlivé typy pojištění: pojištění právní ochrany, odpovědnosti za škodu, úvěru a záruky, finančních ztrát, životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci.

C) K zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

 • Ustanovení příslušných směrnic Evropských společenství stanoví rozhodné (hmotné) právo pro neživotní pojištění i pro životní pojištění v rámci Evropské unie. Tyto směrnice byly implementovány do zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.

K tomuto zákonu viz též OCHRANA SPOTŘEBITELE a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.