Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 37/2004 Sb.,

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Účinnost:

1. 1. 2005,
vybraná ustanovení nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 12/2004 Sb.

 

Oblast: Občanské právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákonů č. 158/1969 Sb., č. 234/1992 Sb., č. 264/1992 Sb. a č. 125/2002 Sb.

Anotace:

A) K zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Dosavadní úprava pojistných smluv obsažená v občanském zákoníku byla nedostačující (viz dále), a proto byla přijata nová právní úprava ve formě samostatného zákona; v občanském zákoníku proto byla zrušena všechna ustanovení, která se pojistných smluv jmenovitě dotýkala, a to § 104 (promlčení práv na plnění z pojištění – nyní § 8 zákona o pojistné smlouvě) a § 788 až 828 (pojistné smlouvy).

B) K zákonu o pojistné smlouvě

 • Přijetí nového zákona si vynutily měnící se podmínky praxe a postupný proces přizpůsobování tuzemského práva právu Evropských společenství. Moderní pojistný trh vyžaduje pojištění proti řadě nových nebezpečí, jako např. pojištění finančních ztrát, pojištění úvěru a záruky, pojištění právní ochrany, pojištění ekologických a atomových rizik atp.; stejně tak v pojištění osob je řada nových produktů v životním pojištění a v pojištění nemoci. Úprava pojistné smlouvy samostatným zákonem zvýší právní jistotu a ochranu spotřebitelů pojistných služeb a dále usnadní soudní rozhodování.
 • Stávající úprava je nevyhovující např. z hlediska důsledků neplacení pojistného, obsahu pojistné smlouvy, problémy přináší i nevyjasněnost řady důležitých pojmů, jako např. pojistná hodnota, pojistné nebezpečí, pojistné riziko atp.; v důsledku tohoto stavu tak byla řada chybějících ustanovení upravována individuálními pojistnými podmínkami pojišťoven, což vedlo nejen k formulační nejednotnosti, ale i k nejednotnosti výkladů těchto ustanovení a řadě problémů při praktickém použití právní úpravy.
 • Účelem zákona je upravit vzájemné vztahy účastníků soukromého, tj. smluvního pojištění. Účastníky pojištění jsou především smluvní strany, tedy pojistitel, který se pojistnou smlouvou zavazuje poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost vymezená pojistnou smlouvou, a pojistník, tedy osoba, která s pojistitelem tuto smlouvu uzavřela a která je povinna platit pojistné. Dalším účastníkem je pojištěný, který nemusí být vždy totožný s pojistníkem. Je to osoba, na jejíž život, zdraví, věci, práva nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.Vedle těchto hlavních účastníků mohou být účastníky pojištění i další osoby. Jde především o třetí osoby, kterým z pojištění vzniká právo na plnění z pojištění. Např. v případě smrti pojištěného vzniká právo na plnění osobě, jestliže ji pojištěný určil v pojistné smlouvě, tzv. obmyšlenému. Účastníky pojištění mohou být jakékoliv fyzické a právnické osoby, popř. i stát.
 • Předmětem zákona je úprava právních vztahů v soukromém pojištění, tj. v pojištění vzniklém na základě pojistné smlouvy. Tím je dána odlišnost od pojištění sociálního vznikajícího na základě jiné, zákonem stanovené skutečnosti.
 • Právní vztahy vzniklé ze soukromého pojištění se řídí v těch situacích, které nejsou upraveny zákonem o pojistné smlouvě (resp. zvláštním zákonem, kterým je například zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), občanským zákoníkem.
 • Další ustanovení zákona o pojistné smlouvě upravují např.:
  - základní pojmy používané v soukromém pojištění (dosud nebyly některé pojmy definovány, což vedlo k nejednotnosti výrazů užívaných v pojistných smlouvách a pojistných podmínkách),
  - základní obsah pojistné smlouvy, který musí být vždy dodržen; pojistitel je oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka a pojištěného stanoveným způsobem; součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky (viz též § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví). S nimi musí být pojistník před uzavřením pojistné smlouvy seznámen, pokud se nejedná o pojistnou smlouvu uzavřenou na dálku, kde mohou být tyto podmínky sděleny po uzavření smlouvy (viz § 23 odst. 4),
  - způsob uzavření pojistné smlouvy a forma právních úkonů. (Smlouva musí být písemná s výjimkou pojištění krátkodobého, kterým se rozumí pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok. V případech krátkodobého pojištění, např. v pojištění cestovních výloh, kdy je třeba uzavřít pojistnou smlouvu během krátkého časového okamžiku, lze pojistnou smlouvu uzavřít např. telefonicky. V takovém případě však musí pojistitel vydat pojistníkovi pojistku jako doklad o uzavření pojistné smlouvy. Pokud byla pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, je povinností pojistitele vydat pojistníkovi stejnopis pojistné smlouvy.)
 • Zákon stanoví řadu dalších podmínek a pravidel jak v obecné rovině tak i pro jednotlivé typy pojištění: pojištění právní ochrany, odpovědnosti za škodu, úvěru a záruky, finančních ztrát, životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci.

C) K zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

 • Ustanovení příslušných směrnic Evropských společenství stanoví rozhodné (hmotné) právo pro neživotní pojištění i pro životní pojištění v rámci Evropské unie. Tyto směrnice byly implementovány do zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.

K tomuto zákonu viz též OCHRANA SPOTŘEBITELE a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.