Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

VYHLÁŠKA č. 472/2003 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Účinnost:

1. 1. 2004

Zdroj:

částka 158/2003 Sb.

 

Oblast: Účetnictví

Anotace:

Změny, které provedla novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen „Vyhláška“), můžeme rozdělit do několika skupin:

1. Změny vyvolané novelou zákona o účetnictví( dále „ZoÚ“) účinnou od 1. 1. 2004
Do Vyhlášky bylo zařazeno nové ustanovení (§ 61b - Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví). Toto ustanovení řeší problematiku fyzické osoby, která vede daňovou evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), ve znění platném od 1. 1. 2004, a podle ZoÚ, ve znění platném od 1. 1. 2004, a stane se účetní jednotnou s povinností vést účetnictví (viz anotaci zákona č. 437/2003 Sb.). Ustanovení konstatuje, že fyzická osoba v této situaci zjistí v záznamech daňové evidence stavy jednotlivých složek svého majetku a závazků, popřípadě rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku, neuplatněnou část výdajů u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a dalších složek, ze kterých vytvoří zahajovací rozvahu. Zde popsaný postup bude použit i v situaci, kdy účetní jednotka přechází z vedení jednoduchého účetnictví na účetnictví (rozuměj „podvojné“).
Ve vazbě na možnost danou ZoÚ v oblasti reálného přecenění pohledávek účetní jednotkou nabytých a určených k obchodování, bylo do Vyhlášky zařazeno nové ustanovení § 53a - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek), které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování. Podle tohoto ustanovení se předmětné rozdíly z titulu reálného přecenění těchto pohledávek budou účtovat jako finanční náklad nebo finanční výnos. V přechodných ustanoveních novely Vyhlášky je k této problematice doplněno, že pokud účetní jednotka tvořila před 1. lednem 2004 opravné položky k nabytým pohledávkám určeným k obchodování, pak tyto v prvním dni účetního období započatého v roce 2004 zruší ve prospěch nákladů a zároveň zaúčtuje snížení hodnoty pohledávek prostřednictvím účtové skupiny 58–Mimořádné náklady.
Ve vazbě na ustanovení ZoÚ, které řeší problematiku ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle § 25 ZoÚ, bylo do Vyhlášky vloženo ustanovení § 61a - Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona. Toto ustanovení podrobněji rozpracovává problematiku poměrného rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny na jednotlivé složky majetku.
V části Vyhlášky upravující odpisování majetku je ve shodě s dikcí ZoÚ umožněno odpisovat technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet.
Z Vyhlášky byla vypuštěna definice finančního leasingu, která byla přesunuta do ZoÚ.
Ve vazbě na nově platné ustanovení ZoÚ, týkající se vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, vymezuje novela Vyhlášky některá ustanovení, která budou pro účetní jednotky účtující ve zjednodušeném rozsahu platit pouze přiměřeně. Je upřesněno, že z rezerv a opravných položek bude účtováno pouze o těch, které se tvoří na základě ZDP a zákona o rezervách. Dále je upřesněna problematika oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou. Na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu navazuje rovněž novelizované ustanovení § 46 Vyhlášky týkající se směrné účtové osnovy. To umožňuje těmto účetním jednotkám stanovit účtový rozvrh pouze v rozsahu účtových skupin.

2. Upřesnění stávajícího textu Vyhlášky ve vazbě na požadavky vyvolané praxí
U goodwillu došlo k upřesnění doby odpisování z původních pěti let na 60 měsíců.
Doba odpisování byla upřesněna také u položky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku z původních 15 let na 180 měsíců.
V ustanoveních týkajících se časového rozlišování došlo k upřesnění podmínek pro účtování a vykazování těchto položek. Hlediskem pro jejich účtování je skutečnost, že je současně znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.

3. Změny v části „účetní závěrka“
V rozvaze jsou samostatně vykazovány dlouhodobé poskytnuté zálohy. Pro tento účel vykazování byl do aktiv zaveden nový řádek C.II.5. a následující řádky v oddíle C.II. byly přečíslovány.
Byl upraven název řádku C.III.7. na: Krátkodobé poskytnuté zálohy.
Výkaz zisku a ztráty byl u některých řádků doplněn o způsoby výpočtu (např. provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost) a byl doplněn nový řádek: ****Výsledek hospodaření před zdaněním.
Došlo k upřesnění nároku na zveřejňování informací v příloze účetní závěrky, v souladu se ZoÚ. Novela Vyhlášky stanoví, že účetní jednotka zveřejní výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění, výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů a výši pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou.
Dále došlo k drobným změnám názvů položek vykazovaných v rozvaze.

4. Úpravy ve směrné účtové osnově
Novela Vyhlášky umožňuje účetním jednotkám, které sestavují výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, nedodržet povinné členění uspořádání položek účtových skupin 50 až 55 a 60 až 64. Členění účetní jednotka přizpůsobí s přihlédnutím k povinnosti vykazovat v příloze účetní závěrky údaje provozního výsledku hospodaření.
Do směrné účtové osnovy je nově zařazena účtová skupina 15–Poskytnuté zálohy na zásoby.
Upřesněny byly také názvy některých účtových skupin a účtové třídy 2.

5. Ostatní změny
V oblasti oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů je nově stanoveno přiměřené použití vyhlášky č. 501/2002 Sb. (tj. vyhl. pro banky a jiné finanční instituce). Ke změně dochází rovněž ve vymezení skupin derivátů, které se reálně přeceňují výsledkově a rozvahově.
V·ustanovení upravujícím metodu odložené daně je specifikována povinnost účtování o odložené dani, a to pro účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek; pro účetní jednotky s povinností ověřit účetní závěrku auditorem a dále pro všechny akciové společnosti.
Novela provedla také změny v oblasti rozdělení cenných papírů. Byl doplněn obsah položky C.IV.3. aktiv rozvahy. Tato položka vymezuje cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše 12 měsíců. Dochází tak ke změně oproti definici z roku 2003, kdy byly cenné papíry k obchodování definovány jako cenné papíry určené k obchodování na veřejných trzích a ty cenné papíry, které nebyly určeny k obchodování na veřejných trzích (tedy i veřejně neobchodovatelné), byly označeny jako realizovatelné. Mezi oběma skupinami byl rozdíl v zaúčtování reálného přecenění. Zatímco cenné papíry k obchodování se oceňovaly výsledkově (a vstupovaly do základu daně), realizovatelné cenné papíry se přeceňovaly rozvahově. Od 1. 1. 2004 je definice cenných papírů jiná a pod cenné papíry k obchodování se zahrnují veškeré krátkodobé cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování bez ohledu na to, zda jsou obchodovány na veřejných trzích či nikoliv. Jejich reálné přecenění se totiž účtuje vždy výsledkově.

Novelizovaný předpis:

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Související platný předpis:

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Daně v účetnictví

Daně v účetnictví

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 6 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 6 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 1 900 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 1 měsíc

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 1 měsíc

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 490 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

  • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
  • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
  • změny utříděné podle témat,
  • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.