Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

VYHLÁŠKA č. 34/2003 Sb.,

kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

Účinnost:

1. 3. 2003

Zdroj:

částka 11/2003 Sb.

 

Oblast: Devizové hospodářství

Anotace:

 • Podle devizového zákona (§ 5 odst. 1) je tuzemec povinen oznámit za účelem sestavení platební bilance České republiky skutečnosti týkající se vybraných aktivit. Pro dále uvedené aktivity stanoví předmětná vyhláška rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti. Jedná se o tyto aktivity:

  -          dlouhodobé závazky vůči cizozemci,

  -          přímé investice,

  -          přijetí finančního úvěru od cizozemce,

  -          nabytí zahraničních cenných papírů a

  -          zřízení účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí.

 • Oznamovací povinnost, kterou doposud plnili pouze tuzemci, se rozšiřuje i na cizozemce, kteří podnikají na území České republiky. Cizozemec oznamuje pouze skutečnosti, které se týkají jeho podnikatelské činnosti provozované v tuzemsku.
 • Upřesňuje se rozsah plnění oznamovací povinnosti tuzemských bank a poboček zahraničních bank, které ji plní pouze podle § 2 této vyhlášky pro účely vykazování dlouhodobé zadluženosti vůči Světové bance.
 • Oznámení týkající se vzniku nebo změny přímé investice tuzemce v zahraničí nebo cizozemce v tuzemsku se vztahuje na všechny formy účasti na podnikání vymezené zákonem, vzniklé vynaložením peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot. U peněžních toků oznámení zahrnuje nejen počáteční vynaložený kapitál, ale i všechna následná inkasa a platby (včetně přijatých či poskytnutých úvěrů bez ohledu na délku splatnosti), které probíhají mezi investorem a podnikem, který je jeho přímou investicí. Oznámení se vztahuje na veškeré finanční toky související s přímou investicí bez ohledu na to, zda jsou uskutečňované prostřednictvím bank v tuzemsku, přímo na účtech vedených v zahraničí nebo v hotovosti.
 • S ohledem na definiční znaky formy přímé investice podle § 1 písm. j) bodu 3 devizového zákona je nezbytné z oznamovací povinnosti vyloučit denní převody finančních prostředků prováděné za účelem soustředění volné krátkodobé likvidity, popř. krátkodobého zadlužení u banky. V případě cash-poolingu či zero-balancingu se jedná o inkasa a úhrady plynoucí z řízení peněžních toků v rámci určité skupiny podniků (např. koncernu, holdingu) uskutečňované zúčtovacími středisky v tuzemsku nebo v zahraničí. Každý účastník tohoto systému má u banky zřízen jeden běžný účet a zároveň je u banky zřízen účet správce poolu (master account). V rámci řízení likvidity prováděné na denní bázi jsou na master účtu, zřízeném na jméno jedné osoby (majitele), vedeny a evidovány peněžní prostředky všech účastníků tohoto systému. Na základě ujednání s bankou jsou veškeré kreditní zůstatky na účtech jednotlivých účastníků převáděny na konci každého dne na master účet správce poolu nebo jsou případné debetní zůstatky na účtech účastníků vyrovnány (vynulovány) převodem z master účtu. Vůči majiteli master účtu tak mají ostatní účastníci systému pohledávku/závazek odpovídající podílu jejich peněžních prostředků/dluhů na master účtu (pooling denně se měnících krátkodobých pohledávek a závazků).
 • Oznámení o přijetí finančního úvěru od cizozemce umožňuje České národní bance vytvářet podklady pro vykazování vnější zadluženosti České republiky. Oznámení se vztahuje na přijetí úvěru bez ohledu na formu a způsob jeho čerpání, tedy včetně těch případů, kdy nedochází k přeshraničnímu převodu peněžních prostředků přímo mezi tuzemským dlužníkem a zahraničním věřitelem. Kromě čerpání zahraničního úvěru na účtu v tuzemsku nebo na účtu vedeném v zahraničí oznámení zahrnuje i časté formy úvěrování, kdy zahraniční věřitel přímo hradí závazky tuzemce. Z důvodu sjednocení evidence statistických údajů podléhají oznámení rovněž změny týkající se úvěrové smlouvy (výše čerpaného úvěru, změna splatnosti, způsobu a formy plnění, změna závazku na základě postoupení pohledávky či převzetí dluhu).
 • Oznámení o přijetí finančního úvěru se vztahuje na veškerá inkasa a úhrady související s čerpáním a splácením úvěru bez ohledu na to, zda jsou uskutečňované prostřednictvím bank v tuzemsku, přímo na účtech vedených v zahraničí nebo v hotovosti. Oznamovací povinnost je plněna uvedením požadovaných údajů na tiskopisu vydávaném Českou národní bankou. Poskytované a přijímané finanční úvěry v rámci přímé investice tuzemce v zahraničí nebo cizozemce v tuzemsku jsou oznamovány na příslušných tiskopisech vztahujících se k přímým investicím. Údaje o úvěrech poskytovaných pobočkami zahraničních bank jsou dostupné z výkazů bankovní statistiky, proto se oznamovací povinnost na ně nevztahuje. Oznamovací povinnosti rovněž nepodléhají soukromé půjčky mezi fyzickými osobami, pokud nejsou určeny k podnikání.
 • Získávání údajů o zahraničních cenných papírech v majetku tuzemců umožňuje České národní bance vytvářet souhrnné podklady pro účely vykazování portfoliových investic v oblasti zahraničních cenných papírů. Stěžejní údaje jsou získávány na základě plnění oznamovací povinnosti na vyžádání přímo od vybraného okruhu respondentů, který zahrnuje institucionální investory a obchodníky s cennými papíry. Na tyto subjekty se tedy oznámení podle vyhlášky nevztahuje. Oznámení zahrnuje pouze takové případy, kdy tuzemec získá zahraniční cenné papíry přímo, aniž využije služeb tuzemských obchodníků s cennými papíry nebo zahraničních investičních společností a fondů působících v České republice (např. investice přímo na zahraničních trzích prostřednictvím internetu).
 • Pro získávání údajů o peněžních tocích je obecně upraven režim tzv. přímého reportingu, kdy tuzemci plní oznamovací povinnost doručením příslušného oznámení přímo České národní bance. Oznámení se tak vztahuje na veškerá inkasa a úhrady uskutečňované jak prostřednictvím bank v tuzemsku, tak přímo na účtech vedených v zahraničí nebo i v hotovosti.
 • Je-li bezhotovostní platební styk prováděn prostřednictvím tuzemských bank, byla podle dosavadního stanoveného způsobu oznamovací povinnost plněna u banky, která zajišťovala oznamovateli platební styk. Vyplněné tiskopisy byly předávány příslušné bance, a ta je pak hromadně jednou za měsíc předávala České národní bance. Oproti dosavadnímu způsobu plnění oznamovací povinnosti prostřednictvím bank je i v tomto případě zaveden režim přímého reportingu vůči České národní bance bez součinnosti bank. Výjimkou je postup při předkládání příkazu k úhradě klientem osobně přímo v bance, kdy se nadále oznamovateli umožňuje po dohodě s bankou současně splnit oznamovací povinnost odevzdáním vyplněného tiskopisu bance.
 • Ze statistického hlediska je třeba podchytit všechny druhy pohledávek tuzemců z vkladů v zahraničí. Kromě účtů tuzemců v zahraničí včetně svěření peněžních prostředků k uložení na účet v zahraničí se oznamovací povinnost rovněž vztahuje na jiné formy vkladů v zahraničí, jako jsou vkladní knížky, vkladní listy, certifikáty o vkladu apod. Oznamovací povinnost se plní předložením vyplněného tiskopisu do 15 dnů od uzavření smlouvy, dále pak u právnických osob vždy čtvrtletně, u fyzických osob pouze jednou za rok.
 • Oznamovací povinnosti nepodléhají vklady tuzemce po dobu jeho pobytu v zahraničí (např. studijní pobyt, stáže, výkon pracovní či jiné činnosti apod.).

Zrušený předpis:

 • Vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášek č. 295/1998 Sb. a č. 160/2000 Sb.

Související platný předpis:

 • Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Vilém Podešva, Lukáš Sommer, Jiří Votrubec, Martin Flaškár, Jiří Harnach, Jan Měkota,Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyde účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.