Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

ZÁKON č. 117/2001 Sb.,

o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Účinnost:

1. 6. 2001

Zdroj:

částka 47/2001 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)    K zákonu č. 357/1992 Sb.,  o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 • Rozšiřuje se výčet osvobození od daně darovací o bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek.
 • Osvobození vkladů vložených podle obchodního zákoníku do obchodních společností nebo družstev od daně darovací a daně z převodu nemovitostí se nyní omezuje pouze na vklady do jejich základního kapitálu.
 • Převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen, které byly dosud osvobozeny od daně darovací a daně z převodu nemovitostí v souvislosti s výměnou nemovitostí podle zvláštního předpisu (zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů), se nyní osvobozují od těchto daní na základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách.

B)     K zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 • Paušální částkou může správce daně stanovit daň poplatníkovi, kterému kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti nebo příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP], což platilo i dosud. Nyní však uvedené příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) včetně úroků na běžném účtu, které podle podmínek banky jsou určeny k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g) ZDP]. Současně musí být splněny i ostatní zákonem stanovené podmínky, které platí beze změny. Lze očekávat, že zde dojde k legislativnímu zpřesnění, a to, že se jedná o běžné účty a nikoli úroky, které mají být podle podmínek banky určeny k podnikání poplatníka.
 • Vymezují se příjmy, které nyní nepatří mezi příjmy z kapitálového majetku. Jsou to ty úroky z vkladů na "podnikatelských" běžných účtech, na které se vztahuje výjimka podle § 7a ZDP upravujícího daň stanovenou paušální částkou. Také zde lze očekávat legislativní zpřesnění, neboť z novelizovaného znění § 7a lze připustit dvojí výklad uvedené výjimky:
  1. Úroky z vkladů na "podnikatelských" běžných účtech nepatří mezi příjmy z kapitálového majetku u všech těch poplatníků, kteří splňují podmínky pro stanovení daně paušální částkou bez ohledu na to, zda jim správcem daně daň paušální částkou stanovena byla či nikoli.
  Poznámka:
  Směřuje-li však výjimka z úroků uvedená v § 8 odst. 1 písm. g) k ustanovení § 7a odst. 1 větě první, pak je zavádějící zpětné vymezení právě těchto úroků uvedené v ustanovení § 7a odst. 1 větě první směřující právě k § 8 odst. 1 písm. g). Nehledě dále na negativní skutečnost, že by tak byl pro stejný titul příjmu stanoven dvojí režim zdanění u poplatníků, kterým nebyla daň stanovena paušální částkou.
  2. Úroky z vkladů na "podnikatelských" běžných účtech nepatří mezi příjmy z kapitálového majetku pouze u těch poplatníků, kterým byla správcem daně daň stanovena paušální částkou.
  Poznámka:
  V tomto případě však výjimka uvedená v § 8 odst. 1 písm. g) směřující k § 7a nemá v žádném z ustanovení § 7a oporu (§ 7a odst. 1 věta první se vztahuje na všechny poplatníky, kterým může být správcem daně daň paušální částkou stanovena).
 • Rozšiřuje se okruh osob, kterým lze poskytnout dar s nárokem na odečet jeho hodnoty od základu daně, a to vedle obcí a právnických osob se sídlem na území ČR o právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách. Ostatní podmínky, které musí být splněny (zejména účel daru), se nemění. Tato úprava se týká fyzických i právnických osob.
  Zákon o veřejných sbírkách však pojmu "pořadatel" veřejné sbírky neužívá, ale stanoví, které osoby mohou konat veřejné sbírky. Jsou jimi obce, kraje a právnické osoby, které mají sídlo na území ČR a splňují podmínky stanovené zákonem o veřejných sbírkách.
 • Nárok na odečet hodnoty daru od základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků může nyní poplatník prokázat plátci daně také potvrzením pořadatele veřejné sbírky (dosud jen potvrzením příjemce daru) o výši a účelu daru. K pojmu pořadatel veřejné sbírky viz výše.
 • Rozšiřuje se výčet příjmů osvobozených od daně z příjmů právnických osob o úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané k účelům, pro které lze podle téhož zákona uplatnit odečet hodnoty daru od základu daně fyzickou, resp. právnickou osobou.
 • Daňová ztráta vzniklá a vyměřená poplatníkovi zaniklému bez provedení likvidace nyní nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Podle doplněného přechodného ustanovení u poplatníků, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení a u kterých byl konkurs prohlášen do 31. 12. 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí ze zpeněžování konkursní podstaty uskutečněné do 31. 12. 2000 osvobozeny od daně. Při stanovení základu daně za období od prohlášení konkursu do 31. 12. 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001, se vychází z hospodářského výsledku vykázaného za shodně vymezené období. Daňová povinnost se stanoví a daňové přiznání podává také za shodně vymezené období.

K tomuto zákonu viz též SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI.

E-shop

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo

Doc. JUDr. J. Ondřej, CSc., DSc., Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc., JUDr. PhDr. V. Bílková a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfl iktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které ...

Cena: 1 040 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Výjimečný trest

Výjimečný trest

JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních. V první části knihy jsou v několika kapitolách provedeny nezbytné úvodní výklady týkající se samotné koncepce trestu jako takového ...

Cena: 400 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.