Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

ZÁKON č. 65/2000 Sb.

kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 23/2000 Sb.

 

Oblast: Daně

Důvod úpravy:

Hlavním důvodem novely zákona o dani z nemovitostí jsou převody bytů a nebytových prostorů v domech z vlastnictví družstev, obcí a státu do soukromého vlastnictví uživatelů.

Anotace:

K dani z pozemků:

Poplatníci daně

 • V návaznosti na níže uvedené rozšíření okruhu poplatníků daně ze staveb o vlastníky bytů a nebytových prostorů, doplňuje se také povinnost těchto poplatníků k dani z pozemků.
 • V případech, kdy spoluvlastnictví k pozemku je odvozováno od vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, jsou poplatníci daně povinni platit daň společně a nerozdílně ze spoluvlastnického podílu na pozemku, který odpovídá spoluvlastnickému podílu na společných částech stavby.
 • Nájemce pozemku, pokud poplatník daně z tohoto pozemku nesplní svou daňovou povinnost, za daň neručí. Podle dosavadní úpravy nájemce pozemku, nebyl-li sám poplatníkem, za daň ručil.

Osvobození od daně

 • Osvobození od daně z pozemků se rozšiřuje o pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Nárok na osvobození od daně uplatní poplatník daně v daňovém přiznání.
 • Pozemky spravované Pozemkovým fondem ČR nebo převedené na Fond národního majetku ČR nebudou osvobozeny od daně, stejně jako pozemky ve vlastnictví státu, nejen jsou-li pronajímány, ale i v případě jejich využívání k podnikatelské činnosti. Osvobození však lze uplatnit, jsou-li tyto pozemky pronajaty rozpočtovým nebo příspěvkovým organizacím a přitom je současně splněna druhá podmínka, tedy že nejsou využívány k podnikatelské činnosti.
 • Osvobození od daně z pozemků ve vlastnictví obce se omezuje pouze na případy, kdy se tyto pozemky současně nacházejí na katastrálním území této obce. Dosud jejich katastrální umístění nebylo pro uplatnění osvobození rozhodující.

K dani ze staveb:

Poplatníci a předmět daně

 • Mezi poplatníky daně ze staveb se zařazují i vlastníci bytů a nebytových prostorů, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Jednotliví vlastníci bytů a nebytových prostorů v domech, a to zejména v těch, kde přešlo vlastnictví z družstev, obcí a státu na jednotlivé osoby, budou plnit daňovou povinnost samostatně a ne tedy prostřednictvím společného zástupce, jak stanovila dosavadní právní úprava.
 • Poplatníky daně ze staveb, jde-li o stavbu obytného domu nebo byt spravovaný Pozemkovým fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo převedený na Fond národního majetku ČR, jsou vždy tyto subjekty. V ostatních případech jsou poplatníky daně, jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, které jsou pronajaty, nájemci a nejsou-li pronajaty, pak vlastníci.
 • Dosavadní předmět daně ze staveb, kterým jsou stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané, nebo podle dřívějších předpisů dokončené, doplňuje se o byty nebo nebytové prostory (v obou případech včetně podílu na společných částech stavby), které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu se stanoví, že předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo nebytové prostory.
 • Veřejné dopravní cesty se nově definují jako stavby sloužící veřejné dopravě. Rozumějí se jimi stavby dálnic, silnic, místních komunikací, veřejných účelových komunikací, letecké stavby, stavby drah a na dráze, stavby vodních cest a přístavů, pokud užívání stavby k veřejné dopravě vyplývá z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo z dříve vydaných rozhodnutí o užívání stavby.
 • Dosavadní definice půdorysu stavby pro účely stanovení základu daně se rozšiřuje a nyní se jím rozumí u stavby bez svislé nosné konstrukce plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině a u stavby se svislou nosnou konstrukcí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.

Základ a sazba daně

 • Doplňuje se způsob stanovení základu daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru. Základem daně je výměra podlahové plochy bytu nebo samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20.
 • Pro účely stanovení základu daně se použije stejná sazba daně u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže, jako u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, tedy 4 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy nebo zastavěné plochy. U samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost pak jako u staveb pro podnikatelskou činnost, tedy podle charakteru provozované podnikatelské činnosti 1, 5 nebo 10 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy nebo zastavěné plochy.
  Pokud je v bytech nebo samostatných nebytových prostorech (které nejsou užívány, na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pro podnikatelskou činnost) provozována podnikatelská činnosti na převažující části upravené podlahové plochy, použije se i v těchto případech sazba daně stanovená pro stavby pro podnikatelskou činnost.
 • Nově se stanoví základní sazba daně u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů ve výši 1 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

Osvobození od daně

 • V těch případech, kdy jsou podle dosavadního znění zákona osvobozeny od daně stavby, vztahuje se nyní toto osvobození též na byty a samostatné nebytové prostory, budou-li rovněž splněny podmínky pro osvobození. Toto rozšíření se však netýká staveb pro individuální rekreaci u zdravotně postižených osob.
 • Stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory ve vlastnictví státu nebo spravované Pozemkovým fondem ČR nebo převedené na Fond národního majetku ČR jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li pronajaty rozpočtové nebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti.
 • Osvobození od daně ze staveb ve vlastnictví obce se omezuje pouze na případy, kdy se tyto stavby současně nacházejí na katastrálním území této obce. Stejně jako u daně z pozemků všechny pozemky, byly i u této daně ze staveb dosud osvobozeny od daně všechny stavby ve vlastnictví obce.
 • Dosavadní osvobození novostavby obytných domů, v nichž jsou byty výhradně ve vlastnictví fyzických osob, se v důsledku změny předmětu daně mění na byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů.
 • Nově se osvobození od daně vztahuje rovněž, a to až do zdaňovacího období roku 2002 včetně, na byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev např. podle zákona o vlastnictví bytů, pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké.
 • Podle novely zákona již není důvodem pro osvobození od daně změna systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém vytápění plynem nebo elektřinou. Přechodné ustanovení novely zákona zachovává však v platnosti dosavadní přiznaná osvobození.

Ke společným ustanovením:

 • Poplatník daně není povinen podat nové daňové přiznání nejen při změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím nebo při změně koeficientů stanovených obcí, kterými se upravují základní sazby daně tak, jako tomu bylo doposud, ale nyní tomu není povinen ani při změně sazeb daně.
 • Při změně poplatníka daně z "konkrétně specifikované" nemovitosti, nový poplatník za daň nezaplacenou bývalým poplatníkem nyní již neručí.
 • Upřesňuje a doplňuje se způsob zaokrouhlování základu daně a daně. Základ daně z pozemků se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Základ daně ze staveb se zaokrouhluje na celé m2 nahoru. Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb za jednotlivé druhy stavby nebo souhrn staveb, byty nebo souhrn bytů, samostatné nebytové prostory nebo souhrn samostatných nebytových prostorů, se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
 • Činila-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč, doposud se daň nevyměřila ani neplatila. Podle nové úpravy se tato daň vyměří, ale nepředepíše. Poplatník tedy nadále nemusí daň zaplatit.
 • Je zrušeno nadbytečné ustanovení, které jen konstatovalo, že správa daně se řídí podle zákona o správě daní a poplatků. Namísto toho je doplněno ustanovení o primární platnosti mezinárodních smluv.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/ /1994 Sb. a zákona č. 248/1995 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1211 - Školství

ÚZ č. 1211 - Školství

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.