Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

OPATŘENÍ MF čj. 281/89 759/2001,

kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Účinnost:

1. 1. 2002

Zdroj:

částka 156/2001 Sb.,
FZ č. 11/2001

 

Oblast: Účetnictví

Anotace:

 • Opatření MF "Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele" bylo k 1. 1. 2002 vydáno Ministerstvem financí jako zcela nový předpis, kterým se ruší dosavadní opatření platné do konce roku 2001 (opatření čj. V/20 100/1992). Změny reagují především na novelu obchodního zákoníku a novelu zákona o účetnictví.
 • Nové opatření přebírá některé pasáže původního opatření, řada pasáží je zcela nových. Srovnání dosavadního a nového znění postupů účtování najdete v čísle 307 edice ÚZ, kde jsou všechny rozdíly zvýrazněny tučně.
 • Podle nového opatření nebudou od 1. 1. 2002 účtovat obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a investiční, spotřební a úvěrní družstva a penzijní fondy. Tyto instituce povedou od 1. 1. 2001 účetnictví podle samostatného Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce.
 • Účtová osnova pro podnikatele obsahuje od 1. 1. 2002 celkem 17 nových účtů (v následujícím textu jsou zvýrazněny podtrženou kurzívou), u 10 účtů došlo ke změně názvu a 11 účtů bylo zrušeno.

a) NOVÉ ČLÁNKY V "ÚVODNÍCH USTANOVENÍCH"

Nejvýraznější změny nastaly v části "Úvodních ustanovení" postupů účtování, kam byly vloženy následující nové články:

čl. XIX - Deriváty
Znění tohoto článku nahradilo původní článek XIX - Pohledávky a závazky z opčních operací.
Postupy účtování definují deriváty jako finanční nástroje, které mají specifické, v postupech účtování stanovené, znaky. Jde o speciální definici pro potřeby postupů účtování i proto, že zákon o cenných papírech deriváty nedefinuje. Deriváty jsou rozděleny do dvou základních skupin, a to na
- pevné termínové operace a
- opce (jejichž podkladem je finanční aktivum).
Dále se deriváty člení na ty, které jsou určeny k obchodování a deriváty zajišťovací. O derivátech se účtuje na podrozvahových účtech, v rozvaze je o nich účtováno až v případě jejich reálného přecenění k datu účetní závěrky, a to na účtu 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Reálné přecenění probíhá buď na rozvahovém účtu 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, nebo na účtech výsledkových: 567 - Náklady z derivátových operací, 667 - Výnosy z derivátových operací.
Postupy účtování striktně stanoví podmínky, za kterých se výsledkové nebo rozvahové přecenění použije.

čl. XXII - Změny vlastního kapitálu
Tento článek řeší některé případy změn vlastního kapitálu u obchodních společností, družstev a kmenového jmění u státních podniků a jejich účtování u zúčastněných účetních jednotek - například akcionářů nebo společníků. Postupy účtování tímto reagují na změny související s novelou obchodního zákoníku platnou od roku 2001.
V souvislosti se zařazením tohoto článku do postupů účtování dochází zároveň ke změně v účtování změn vlastního kapitálu, neboť již nebude používán účet 413 - Ostatní kapitálové fondy, v případě změn vlastního kapitálu dosud nezapsaných do obchodního rejstříku, ale nově zřízený účet 419 - Změny základního kapitálu.

čl. XXIII - Převody zisku a úhrada ztráty na základě smlouvy o převodu zisku, případně ovládací smlouvy
Ve vazbě na novelu obchodního zákoníku platnou od 1. 1. 2001 jsou do postupů účtování zařazeny základní postupy při účtování mezi řízenou a řídící společností při převodech zisku či úhradě ztráty. Účtovat se bude na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky.

čl. XXIV - Účetní postup při zániku zrušením s likvidací
Tento článek reaguje na ustanovení obchodního zákoníku a zákona o účetnictví, která nově řeší tuto problematiku.
Z postupů účtování byl vypuštěn článek XXI - Repo obchody, který se týkal investičních společností a investičních fondů.

b) ZMĚNĚNÉ ČLÁNKY V "ÚVODNÍCH USTANOVENÍCH"

Následující články úvodních ustanovení postupů účtování byly změněny nebo doplněny:

čl. VI - Zákaz vzájemného zúčtování (dříve Zákaz kompenzace)
Jako výjimka byla ze zákazu vzájemného zúčtování vyňata kompenzace manka a přebytků zásob za předpokladu, že zásoby jsou evidovány podle jednotlivých druhů a manka a přebytky vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jejich jednotlivých druhů (např. v důsledku podobného balení).
Dále je možno v účetní závěrce vzájemně zúčtovat kursové rozdíly, zisky a ztráty z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu a odloženou daňovou pohledávku a závazek daně z příjmů.

čl. VII - Okamžik uskutečnění účetního případu
Nedošlo ke změně v obsahu tohoto článku, pouze slovo "den" bylo nahrazeno slovem "okamžik" a to v návaznosti na novelu zákona o účetnictví platnou od 1. 1. 2002.

čl. X - Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka
V této oblasti došlo k výrazným měnám:

- povinnost účtovat o odložené dani se rozšiřuje z podniků ve skupině na ty účetní jednotky, které mají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem,
- základ pro odloženou daň, který se do konce roku 2001 počítal mimo jiné z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy majetku, se od 1. 1. 2002 bude počítat z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku,
- byl rozšířen okruh položek, které budou při výpočtu odložené daně zohledňovány. Vedle dosud nejčastěji uplatňovaných dočasných rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy, případně opravnými položkami, půjde například o:
- rozdíly z titulu rezerv nad rámec příslušných zákonů při nerealizované ztrátě z předchozích let,
- odčitatelné přechodné rozdíly,
- převedené nevyužité daňové ztráty,
- převedené nevyužité daňové odpočty;
- účet 371 - Odložený daňový závazek a pohledávka, změnil k 1. 1. 2002 název a budou se na něm účtovat pohledávky z prodeje podniku. Pro účely zaúčtování odložené daně bude nově sloužit účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka,
- speciální úprava účtování je pak stanovena pro odloženou daň v případě přecenění aktiv a pasiv při přeměnách společností.

čl. XI - Zásady pro tvorbu a používání rezerv
Od 1. 1. 2002 již účtová osnova pro podnikatele neobsahuje účet 454 - Rezerva na kursové ztráty, neboť tato rezerva byla zrušena ve vazbě na změnu způsobu účtování kursových rozdílů k datu účetní závěrky. Do postupů účtování jsou zařazeny nové tituly pro tvorbu rezerv. Jedná se o rezervu na restrukturalizaci a rezervu na daň z příjmů.

čl. XIII - Kursové rozdíly
K významné změně metody oceňování u cizoměnných pohledávek a závazků, finančních výpomocí na účtech dlouhodobého finančního majetku při uzavírání účetních knih dochází tím, že zjištěné kursové rozdíly u těchto položek se od 1. 1. 2002 nebudou účtovat rozvahově na účtech 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní, ale výsledkově na účtech 563 - Kursové zisky a 663 - Kursové ztráty. Ve vazbě na tuto změnu byl z účtové osnovy pro podnikatele vypuštěn účet 454 - Rezerva na kursové ztráty.

čl. XV - Cenné papíry a podíly
S ohledem na novelu zákona o účetnictví, platnou od 1. 1. 2002 v oblasti oceňování majetku a závazků k datu účetní závěrky, se cenné papíry přeceňují reálnou hodnotou. Na tuto skutečnost reagují postupy účtování novým rozdělením cenných papírů do skupin. Některé skupiny (například dlužné cenné papíry držené do splatnosti, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly) nebudou reálnému přecenění podléhat vůbec.
Skupina cenných papírů k obchodování bude reálně přeceňována výsledkově. Pro účely výsledkového přecenění cenných papírů k obchodování byly zřízeny nové účty: 564 - Náklady z přecenění majetkových cenných papírů, 664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů, 566 - Náklady z finančního majetku, 666 - Výnosy z finančního majetku.
Skupina realizovatelných cenných papírů bude reálně přeceňována rozvahově a pro účely přecenění se použije účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. U realizovatelných cenných papírů účetní jednotka nemusí reálné přecenění provést v případě, bude-li to pro ni neekonomické a tuto skutečnost prokáže.
V souvislosti s novou kategorizací cenných papírů došlo k úpravám v názvu některých účtů, a to u účtu 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování a 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování, a dále k zařazení nových účtů (respektive účtů s novým obsahem) do účtových skupin 06 - Dlouhodobý finanční majetek a 25 - Krátkodobý finanční majetek účtové osnovy pro podnikatele. Jedná se o tyto účty: 063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly, 065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, 257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry.
Postupy účtování dále reagují na změnu plynoucí z novely zákona o účetnictví platnou od 1. 1. 2002 a to na skutečnost, že cenné papíry a vklady se od 1. 1. 2002 oceňují pořizovací cenou, tedy včetně vedlejších nákladů pořízení, jejichž dispozitivní výčet je v článku XV uveden včetně negativního vymezení. Do účtové osnovy pro podnikatele jsou v této souvislosti zařazeny nové účty: 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku, 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku, 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.
V důsledku výše uvedených změn řeší přechodná ustanovení postupů účtování specifický způsob přechodu mezi rokem 2001 a 2002.

čl. XVI - Účtování o směnkách
Od 1. 1. 2002 jsou směnky vždy považovány za cenný papír a oceňují se tedy pořizovací cenou. V souladu se stanovenou metodou se o nich účtuje jako o cenných papírech (účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek a 25 - Krátkodobý finanční majetek, - jako o dlužných cenných papírech), nebo jako o platebních prostředcích (účet 312 - Směnky k inkasu a 322 - Směnky k úhradě), případně jako o zajišťovacích prostředcích na podrozvahových účtech. V souvislosti s výše uvedeným se bude odlišně účtovat o směnečném úroku (do 31. 12. 2001 na účtu 384 - Výnosy příštích období proti účtu výnosů, který představuje směnečný úrok; od 1. 1. 2002 se bude přímo k hodnotě směnky postupně přičítat úrok, který s ní časově souvisí).
Změna v pohledu na směnky v účetnictví jako na cenné papíry bude mít ještě jeden důsledek. Nebude již možno tvořit k nim daňově účinné opravné položky jako v letech 1995 až 2001, neboť tehdy byly posuzovány jako pohledávky, zatímco od 1. 1. 2002 bude možno tvořit opravnou položku nedaňovou k cennému papíru. Dosud vytvořené daňově účinné opravné položky bude nutno v roce 2002 zúčtovat do výnosů (daňově účinných).
V důsledku výše uvedených změn řeší přechodná ustanovení postupů účtování specifický způsob přechodu mezi rokem 2001 a 2002

čl. XIV - Inventarizační rozdíly
Novelizace tohoto článku přináší zcela nový přístup k pojetí inventarizačních rozdílů jako mimořádných nákladů a výnosů. Od 1. 1. 2002 se budou inventarizační rozdíly účtovat jako provozní náklady a výnosy. Za tímto účelem byly v účtové osnově pro podnikatele zřízeny nové účty: 549 - Manka a škody, 569 - Manka a škody na finančním majetku. Dosud používaný účet 582 - Manka a škody změnil od 1. 1. 2002 název 582 - Škody.

čl. XVIII - Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace
Od 1. 1. 2001 zmizel z postupů účtování způsob účtování dotace na pořízení dlouhodobého majetku, který byl nazýván dotací na kapitálové dovybavení, přičemž prostředky získané dotací zvyšovaly hodnotu vlastního kapitálu na účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy.
V rozvaze se tak majetek pořízený s dotací objevil na straně aktiv a pasiv v pořizovací ceně. Nově se bude dotace na pořízení dlouhodobého majetku účtovat vždy jako snížení hodnoty tohoto majetku, zpravidla ve skupině účtů 04 - Pořízení dlouhodobého majetku.

čl. XX - Přeměny společností
Za významnou změnu v této oblasti lze považovat skutečnost, že od 1. 1. 2002 je možno účetně provádět ocenění jmění, vyžaduje-li to obchodní zákoník. Pro tyto účely byl v účtové osnově pro podnikatele zřízen nový účet 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.

čl. XXI - Prodej a nájem podniku
Pro účely účtování o prodeji a nájmu podniku byly do účtové osnovy vloženy nové účty: 374 - Pohledávky z pronájmu, 371 - Pohledávky z prodeje podniku, 372 - Závazky z koupě podniku.

c) ZMĚNY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

Změny v rámci jednotlivých účtových tříd postupů účtování se nejvýrazněji promítly v účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek, kde došlo ke zrušení kategorie drobného dlouhodobého majetku, což se projevilo vypuštěním následujících účtů z účtové osnovy:
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Přechodná ustanovení k postupům účtování stanoví, že zůstatky těchto účtů budou prostřednictvím účtu 701 - Počáteční účet rozvažný přesunuty na účty skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - pokud půjde o přesun z účtů 018 a 078, a dále na účty 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - pokud půjde o přesun z účtů 028 a 088.
Postupy účtování platné od 1. 1. 2002 obsahují řadu dalších drobných změn a upřesnění, zmíněny byly ty nejzávažnější.

Zrušené předpisy:

 • Opatření čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění opatření čj. V/2-30 864/1992, čj. 281/69 810/1993, čj. 281/13 510/1994, čj. 281/73 250/1994, čj. 281/71 699/1995, čj. 282/32 762/1996, čj. 281/66 191/1996, čj. 281/89 070/1997, čj. 281/53 678/1998, čj. 281/93 488/1998, čj. 281/78 180/1999, čj. 281/84 064/2000, čj. 282/119 362/2000
 • Opatření čj. 281/19 863/2001

Související platný předpis:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb. a č. 353/2001 Sb.

E-shop

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.