Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

OZNÁMENÍ MF č. 19/2001 Sb. (čj. 281/19 863/2001),

o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

Účinnost:

9. 5. 2001

Zdroj:

částka 63/2001 Sb.,
FZ č. 5/2001

 

Oblast: Účetnictví

Anotace:

 • Opatření je reakcí na rozsáhlou novelu obchodního zákoníku (provedenou zákonem č. 370/2000 Sb.), která mimo jiné nově upravila přeměny společností, nájem podniku, ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku. V rámci úplnosti a návaznosti byla ještě do daného opatření doplněna problematika prodeje podniku. Dané opatření se vztahuje na podnikatele účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele (opatření FMF čj. V/20 100/1992, ve znění změn a doplnění, dále "Postupy účtování").

K článku I opatření:

 • V části první zabývající se přeměnami společností jsou stanoveny povinnosti týkající se sestavování konečných účetních závěrek a zahajovací rozvahy (rozvah) zúčastněných společností:
  - které položky přecházejí na nástupce a za jakých podmínek - opravné položky, rezervy, časové rozlišení, odložená daň,
  - které položky mají být v zahajovací rozvaze vyloučeny a jak naložit s případnými rozdíly - to se týká např. vzájemných pohledávek a závazků.
 • Problematika vyloučení některých položek v zahajovací rozvaze a nakládání s případnými rozdíly je rozvedena zvláště u možných rozdílů mezi cenou pořízení a nominální hodnotou akcií (obchodních podílů u s. r. o.), které byly vydány zúčastněnou účetní jednotkou a jsou v držení jiné účetní jednotky, která se účastní přeměny.
  V případě, kdy tento rozdíl vzniká u akcií (či obchodních podílů) zúčastněné zanikající účetní jednotky v držení nástupnické účetní jednotky, je po splnění určitých předpokladů umožněno nástupnické účetní jednotce, aby pro uvedený rozdíl použila účet 097-Opravná položka k nabytému majetku. Uvedené předpoklady, které musí být splněny, jsou následující:
  - daná finanční investice musí být uhrazena,
  - musí být předpoklad dosažení budoucích zisků.
  V případě, kdy daný rozdíl vzniká u akcií (či obchodních podílů) vydaných zúčastěnou zanikající společností v držení jiné zúčastněné zanikající společnosti, není umožněno použít pro vzniklý rozdíl účet 097, ale tento rozdíl bude korigovat některou ze složek vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu.
 • Obecně je zde stanoveno, že účetnictví se vede od rozhodného dne do okamžiku zápisu přeměny do obchodního rejstříku způsobem, který předpokládá možnost zápisu či odmítnutí zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Je nutné přihlédnout k (ne)zapsání dané přeměny do obchodního rejstříku při oceňování výkonů (vnitropodnikové výkony nebo výkony pro cizí).

K článku II opatření:

 • Druhá část je věnována převodům zisku a úhradě ztráty na základě smlouvy o převodu zisku, popřípadě ovládací smlouvy (tato problematika je nově upravena v § 190a a následujících obchodního zákoníku). Jsou zde uvedeny postupy účtování pro rozdělení a převod zisku, popřípadě úhradu ztráty (když hospodaření řízené společnosti skončilo ztrátou) u řízené a řídící společnosti. Řízená společnost vyúčtuje převáděný zisk souvztažně s účtem závazků vůči řídící společnosti, resp. úhradu ztráty jako pohledávku za řídící společností souvztažně s účtem vlastního kapitálu vyjma základního kapitálu a zákonného rezervního fondu. Řídící společnost zaúčtuje převáděný zis
 • do výnosů v souladu s Postupy účtování, resp. úhradu ztráty do nákladů s vyjádřením závazku vůči řízené společnosti.
  Poskytnutí přiměřeného vyrovnání mimo stojícím společníkům je účtováno v nákladech souvztažně s účtem závazků vůči mimo stojícím společníkům, případně i s účtem závazků vůči státu, vznikne-li povinnost odvést srážkovou daň.

K článku III opatření:

 • Třetí část se zabývá problematikou účtování prodeje podniku. Jsou zde stanoveny povinnosti prodávajícího
  zrušit rezervy (až na uvedené výjimky) a opravné položky, které se váží k prodávanému majetku,
  zrušit opravnou položku k nabytému majetku,
  převést na kupujícího časové rozlišení, pokud to jeho povaha umožňuje; v ostatních případech časové rozlišení zrušit,
  převést na kupujícího dohadné položky podle jejich povahy jako pohledávku či závazek.
 • Prodávaný majetek se na straně prodávajícího účtuje na vrub účtu ostatních mimořádných nákladů a předávané závazky se vyúčtují ve prospěch účtu ostatních mimořádných nákladů - zde nastává změna oproti předchozímu způsobu účtování, kdy se předávané závazky účtovaly ve prospěch účtu ostatních mimořádných výnosů. Účelem nového postupu je v účetnictví přehledně vyjádřit rozdíl předávaného majetku a závazků související s prodejem podniku.
 • U kupujícího je umožněno při prodeji podniku využít případně i účet 097, např. pro rozdíly mezi kupní cenou a souhrnem individuálně přeceněných jednotlivých složek souboru majetku sníženým o převzaté závazky; v tomto případě je v uvedeném opatření odkaz na čl. X účtové třídy 0 Postupů účtování.

K článku IV opatření:

 • Poslední část je věnována nájmu podniku. Uvádějí se zde zejména postupy účtování u nájemce a pronajímatele v případech, kdy je hrazené nájemné vyšší a kdy je nižší než odpisy.
  V případě, kdy je nájemné vyšší než odpisy, se použije postup stanovený v čl. XI odst. 2 účtové třídy 0 Postupů účtování.
  Pokud je sjednané nájemné nižší než odpisy, je zde stanoven postup účtování ve dvou krocích. U nájemce se vyúčtuje hrazené nájemné na vrub účtu 474-Závazky z pronájmu  a rozdíl mezi odpisy a nájemným se zaúčtuje při účetní závěrce na vrub účtu 474 a ve prospěch účtu výnosů v běžném účetním období. U pronajímatele se přijaté nájemné účtuje ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky, rozdíl mezi odpisy a nájemným se zaúčtuje při účetní závěrce na vrub příslušného účtu nákladů a ve prospěch účtu 378.
  Pokud vzniká rozdíl mezi hodnotou vráceného podniku a zůstatkem účtu 474 u nájemce a zůstatkem účtu 378 u pronajímatele, je nutné jej vyrovnat způsobem uvedeným v opatření.
 • Opatření dále stručně řeší účtování o zásobách, cenných papírech, pohledávkách a závazcích, opravné položce k nabytému majetku, rezervách a účtech časového rozlišení, o kterých lze v souladu s právem účtovat u nájemce.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb. a č. 492/2000 Sb.
  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákonů č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 286/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 142/1996 Sb., č. 77/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 367/2000 Sb., č. 370/2000 Sb. a č. 120/2001 Sb.
 • Opatření MF čj. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění opatření čj. 281/69 810/1993, čj. 281/13 510/1994, čj. 281/73 250/1994, čj. 281/43 180/1995, čj. 281/71 699/1995, čj. 281/66 191/1996, čj. 281/89 070/1997, čj. 281/53 678/1998, čj. 281/93 488/1999, čj. 281/78 180/1999 a čj. 281/84 064/2000

E-shop

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Do publikace jsou již zapracovány rozsáhlé změny všech čtyř nosných zákonů, které nabývají ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý - Wolters Kluwer, a. s.

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.