Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

OPATŘENÍ MF čj. 281/84 064/2000,

kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění opatření o opravě uveřejněného ve FZ č. 11/2000

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

FZ č. 9-10/2000,
FZ č. 11/2000

 

Oblast: Účetnictví

Anotace:

 • Změny a doplnění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele (čj. V/20 100/1992 ve znění pozdějších úprav) lze rozdělit do tří základních skupin:

  1. Změny terminologické
  Ty představují nejrozsáhlejší úpravu účetních předpisů pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví a spočívají zejména

  -

  ve změně pojmů "základní jmění" a "vlastní jmění" na "základní kapitál" a "vlastní kapitál", které jsou v souladu s novelou obchodního zákoníku (účinnost od 1. 1. 2001),

  -

  v zavedení pojmu "dlouhodobý majetek", kterým je nahrazen dosavadní pojem "investiční majetek" (v tomto smyslu se dlouhodobý majetek v novém pojmosloví dělí na

  - dlouhodobý nehmotný majetek,

  - dlouhodobý hmotný majetek a

  - dlouhodobý finanční majetek;

  -

  pojem dlouhodobý nehmotný majetek definují od 1. 1. 2001 pouze účetní předpisy, z hlediska daňových předpisů se v tomto případě vychází z účetnictví),

  -

  v promítnutí zaváděných pojmů do názvů příslušných účtů účtové osnovy (věcný obsah účtů účtové osnovy s výjimkou účtu 252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  a 413-Ostatní kapitálové fondy zůstává zachován).

  2. Změny věcné
  Vyplývají z vazby na jiné právní předpisy (obchodní zákoník a zákon o daních z příjmů) a představují zejména

  -

  změnu definice účetního období (vycházející z novely zákona o účetnictví a současně zákona o dani z příjmů), kterou se dává možnost účetním jednotkám používat buď kalendářní rok v současném pojetí nebo "hospodářský rok", a která se promítá do všech ustanovení postupů účtování týkajících se účetních případů k 31. 12. nebo k 1. 1. (účetní případy nového účetního období),

  - omezení a ukončení tzv. "komplexního pronájmu" (v souladu se zákonem o daních z příjmů bude o tomto pronájmu účtováno jen v případě smluv uzavřených do konce roku 2000, a to do ukončení těchto smluv, avšak nejpozději do konce roku 2005),
  - úpravu účtování o nájmu podniku nebo jeho části (v souladu s novelou obchodního zákoníku - viz § 488b a násl.) v tzv. "režimu ekonomického vlastníka," pouze v případě dohody smluvních stran,
  - účtování opravné položky k nabytému majetku v návaznosti na ustanovení obchodního zákoníku v oblasti přeměny obchodních společností a družstev (zanikající účetní jednotky opravnou položku k nabytému majetku odepíší, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak),
  - ustanovení k účtu 413-Ostatní kapitálové fondy,  jež se týká doplnění nového textu pro obchodní společnosti a družstva v případech zvýšení zapisovaného základního kapitálu (jmění), které ještě nebylo zapsáno v obchodním rejstříku (teprve zápis v obchodním rejstříku je podkladem pro přeúčtování na účet 411-Základní kapitál  do analytické evidence podle jednotlivých osob, které vložily vklad do základního kapitálu); k tomuto bodu se vztahuje současně přechodné ustanovení (viz přílohu č. 3 tohoto opatření),
  - úpravu definice pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s tím, že do pořizovací ceny počínaje 1. 1. 2001 nevstupují kursové rozdíly,
  - doplnění obsahu účtu 252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   ve vazbě na novelu obchodního zákoníku o uvolněné vlastní obchodní podíly, a tudíž i doplnění názvu tohoto účtu,
  - změnu postupu účtování na účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení, kde se od 1. 1. 2001 účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv (taktéž účtování u věřitele na účtu 644);
  Přechodná ustanovení (viz přílohu č. 3 opatření) stanoví, že účetní případy, které byly do 31. 12. 2000 účtovány v podrozvaze, se do rozvahy a hospodářského výsledku zaúčtují až okamžikem zaplacení nebo započtení (tj. dle postupu platného do konce roku 2000).
  3. Zpřesňující formulace k některým ustanovením
  Týkají se zejména
  - povinnosti účtovat o odložené dani doplněním slova "povinně" pro účetní jednotky, které tvoří skupinu podniků s doplněním dalších možných dočasných rozdílů mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem před zdaněním zjištěným v účetnictví,
  - upřesnění účtování o kursových rozdílech (čl. XIII úvodních ustanovení) zrušením odst. 6 písm. h) s tím, že převod deviz mezi devizovými účty není účetním případem, při němž vzniká kursový rozdíl,
  - úpravy formulace ke kursovým rozdílům v případech, kdy je dlužníkovi oznámena změna jeho věřitele s tím, že v těchto případech kursový rozdíl nevzniká,
  - účtování o pohledávce u vkladatele v případě zvýšení vkladu do základního kapitálu (jmění) obchodní společnosti nebo družstva do doby zápisu zvýšení vkladu v obchodním rejstříku,
  - odstranění neurčitosti ve formulaci týkající se povinnosti vytvářet rezervu na účtu 454-Rezerva na kursové ztráty (vznikne-li kursová ztráta k poslednímu dni účetního období, rezerva se tvoří, tzn. je odstraněno doporučení rezervu tvořit dle formulace "je vhodné").
 • S ohledem na specifika investičních a podílových fondů jsou pro ně zavedena (příloha č. 4 opatření) některá nová metodická pravidla, která obsahují odlišnosti od postupů účtování pro podnikatele v oblasti:
  - dne uskutečnění zdanitelného plnění a repo obchodů,
  - účtové třídy 3, 4 a 7.
  V ostatním plně platí postupy účtování pro podnikatele.
  Poznámka autorky anotace: Z uvedeného přehledu hlavních změn, které jsou zakomponovány do účetních předpisů pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2001, vyplývá, že tyto změny nejsou takového charakteru, který by vyžadoval podstatný zásah do účetního softwaru.

Novelizovaný předpis:

 • Opatření čj. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění opatření čj. 281/69 810/1993, čj. 281/13 510/1994, čj. 281/73 250/1994, čj. 281/43 180/1995, čj. 281/71 699/1995, čj. 281/66 191/1996, čj. 281/89 070/1997, čj. 281/53 678/1998, čj. 281/93 488/1999 a čj. 281/78 180/1999

Související platný předpis:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb. a č. 227/1997 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Ing. Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky, které promítají legislativní změny podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, ...

Cena: 1 793 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.