Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace

Anotace

OPATŘENÍ MF čj. 281/84 064/2000,

kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění opatření o opravě uveřejněného ve FZ č. 11/2000

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

FZ č. 9-10/2000,
FZ č. 11/2000

 

Oblast: Účetnictví

Anotace:

 • Změny a doplnění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele (čj. V/20 100/1992 ve znění pozdějších úprav) lze rozdělit do tří základních skupin:

  1. Změny terminologické
  Ty představují nejrozsáhlejší úpravu účetních předpisů pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví a spočívají zejména

  -

  ve změně pojmů "základní jmění" a "vlastní jmění" na "základní kapitál" a "vlastní kapitál", které jsou v souladu s novelou obchodního zákoníku (účinnost od 1. 1. 2001),

  -

  v zavedení pojmu "dlouhodobý majetek", kterým je nahrazen dosavadní pojem "investiční majetek" (v tomto smyslu se dlouhodobý majetek v novém pojmosloví dělí na

  - dlouhodobý nehmotný majetek,

  - dlouhodobý hmotný majetek a

  - dlouhodobý finanční majetek;

  -

  pojem dlouhodobý nehmotný majetek definují od 1. 1. 2001 pouze účetní předpisy, z hlediska daňových předpisů se v tomto případě vychází z účetnictví),

  -

  v promítnutí zaváděných pojmů do názvů příslušných účtů účtové osnovy (věcný obsah účtů účtové osnovy s výjimkou účtu 252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  a 413-Ostatní kapitálové fondy zůstává zachován).

  2. Změny věcné
  Vyplývají z vazby na jiné právní předpisy (obchodní zákoník a zákon o daních z příjmů) a představují zejména

  -

  změnu definice účetního období (vycházející z novely zákona o účetnictví a současně zákona o dani z příjmů), kterou se dává možnost účetním jednotkám používat buď kalendářní rok v současném pojetí nebo "hospodářský rok", a která se promítá do všech ustanovení postupů účtování týkajících se účetních případů k 31. 12. nebo k 1. 1. (účetní případy nového účetního období),

  - omezení a ukončení tzv. "komplexního pronájmu" (v souladu se zákonem o daních z příjmů bude o tomto pronájmu účtováno jen v případě smluv uzavřených do konce roku 2000, a to do ukončení těchto smluv, avšak nejpozději do konce roku 2005),
  - úpravu účtování o nájmu podniku nebo jeho části (v souladu s novelou obchodního zákoníku - viz § 488b a násl.) v tzv. "režimu ekonomického vlastníka," pouze v případě dohody smluvních stran,
  - účtování opravné položky k nabytému majetku v návaznosti na ustanovení obchodního zákoníku v oblasti přeměny obchodních společností a družstev (zanikající účetní jednotky opravnou položku k nabytému majetku odepíší, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak),
  - ustanovení k účtu 413-Ostatní kapitálové fondy,  jež se týká doplnění nového textu pro obchodní společnosti a družstva v případech zvýšení zapisovaného základního kapitálu (jmění), které ještě nebylo zapsáno v obchodním rejstříku (teprve zápis v obchodním rejstříku je podkladem pro přeúčtování na účet 411-Základní kapitál  do analytické evidence podle jednotlivých osob, které vložily vklad do základního kapitálu); k tomuto bodu se vztahuje současně přechodné ustanovení (viz přílohu č. 3 tohoto opatření),
  - úpravu definice pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s tím, že do pořizovací ceny počínaje 1. 1. 2001 nevstupují kursové rozdíly,
  - doplnění obsahu účtu 252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   ve vazbě na novelu obchodního zákoníku o uvolněné vlastní obchodní podíly, a tudíž i doplnění názvu tohoto účtu,
  - změnu postupu účtování na účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení, kde se od 1. 1. 2001 účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv (taktéž účtování u věřitele na účtu 644);
  Přechodná ustanovení (viz přílohu č. 3 opatření) stanoví, že účetní případy, které byly do 31. 12. 2000 účtovány v podrozvaze, se do rozvahy a hospodářského výsledku zaúčtují až okamžikem zaplacení nebo započtení (tj. dle postupu platného do konce roku 2000).
  3. Zpřesňující formulace k některým ustanovením
  Týkají se zejména
  - povinnosti účtovat o odložené dani doplněním slova "povinně" pro účetní jednotky, které tvoří skupinu podniků s doplněním dalších možných dočasných rozdílů mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem před zdaněním zjištěným v účetnictví,
  - upřesnění účtování o kursových rozdílech (čl. XIII úvodních ustanovení) zrušením odst. 6 písm. h) s tím, že převod deviz mezi devizovými účty není účetním případem, při němž vzniká kursový rozdíl,
  - úpravy formulace ke kursovým rozdílům v případech, kdy je dlužníkovi oznámena změna jeho věřitele s tím, že v těchto případech kursový rozdíl nevzniká,
  - účtování o pohledávce u vkladatele v případě zvýšení vkladu do základního kapitálu (jmění) obchodní společnosti nebo družstva do doby zápisu zvýšení vkladu v obchodním rejstříku,
  - odstranění neurčitosti ve formulaci týkající se povinnosti vytvářet rezervu na účtu 454-Rezerva na kursové ztráty (vznikne-li kursová ztráta k poslednímu dni účetního období, rezerva se tvoří, tzn. je odstraněno doporučení rezervu tvořit dle formulace "je vhodné").
 • S ohledem na specifika investičních a podílových fondů jsou pro ně zavedena (příloha č. 4 opatření) některá nová metodická pravidla, která obsahují odlišnosti od postupů účtování pro podnikatele v oblasti:
  - dne uskutečnění zdanitelného plnění a repo obchodů,
  - účtové třídy 3, 4 a 7.
  V ostatním plně platí postupy účtování pro podnikatele.
  Poznámka autorky anotace: Z uvedeného přehledu hlavních změn, které jsou zakomponovány do účetních předpisů pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2001, vyplývá, že tyto změny nejsou takového charakteru, který by vyžadoval podstatný zásah do účetního softwaru.

Novelizovaný předpis:

 • Opatření čj. V/20 100/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění opatření čj. 281/69 810/1993, čj. 281/13 510/1994, čj. 281/73 250/1994, čj. 281/43 180/1995, čj. 281/71 699/1995, čj. 281/66 191/1996, čj. 281/89 070/1997, čj. 281/53 678/1998, čj. 281/93 488/1999 a čj. 281/78 180/1999

Související platný předpis:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb. a č. 227/1997 Sb.

E-shop

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 4. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 4. vydání

Gabriela Halířová, Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již čtvrtém vydání byla značně přepracována a aktualizována k říjnu ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva a její dopady na evropské mezinárodní a vnitrostátní právo členských států

Lisabonská smlouva a její dopady na evropské mezinárodní a vnitrostátní právo členských států

Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je reflexí efektivnosti a fungování Lisabonské smlouvy během téměř dvou let její platnosti. Lisabonská smlouva je jedním z nejdůležitějších aktů primárního práva EU, jehož hodnocení je obecně poměrně ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.