Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. Součástí knihy jsou nadále vzory žalob, dohod a návrhů, které se k dané problematice vztahují.

Autorky jsou advokátky s dlouholetou praxí v Praze.

autor: Marie Francová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 10. 2018, 200 stran
ISBN: 978-80-7598-120-2

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo o autorkách - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam vzorů - str. XIII
Předmluva - str. XV
Část první Rozvod manželství - str. 1
I. Rozvodové řízení - str. 1
II. Trvalý, hluboký a nenapravitelný rozvrat manželství - str. 2
III. Příčiny rozvratu manželství - str. 2
IV. Zamítnutí návrhu na rozvod manželství - str. 4
V. Rozvod manželství „po dohodě“ (§ 757 obč. zák - str. 5
VI. Předpoklady rozvodu podle § 757 obč. zák. - str. 5
VII. Jak a kde požádat o rozvod - str. 7
VIII. Řízení o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství - str. 8
IX. Styky dítěte s druhým rodičem - str. 11
X. Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé - str. 14
XI. Změna úpravy poměrů nezletilých dětí - str. 16
XII. Rozhodování soudu o nesouladu rodičů v podstatné záležitosti nezletilého - str. 16
Část druhá Způsoby svěření dítěte do výchovy na dobu po rozvodu - str. 19
I. Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství - str. 19
II. Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů - str. 19
III. Střídavá a společná péče o nezletilého oběma rodiči - str. 20
Část třetí Vyživovací povinnost - str. 29
I. Úprava vyživovací povinnosti k dětem - str. 29
II. Podklady pro stanovení výše výživného - str. 30
III. Kde a jakým způsobem podat návrh na úpravu poměrů nezletilých  - str. . 33
IV. Náležitosti návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí - str. 33
V. Výkon rozhodnutí soudu o péči o nezletilé - str. 34
VI. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí - str. 35
VII. Vyživovací povinnost dětí k rodičům - str. 37
VIII. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými - str. 38
IX. Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 38
X. Zamítnutí návrhu na úpravu vyživovací povinnosti mezi manžely - str. 39
XI. Výživné rozvedeného manžela - str. 40
XII. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce  - str. 43
XIII. Kde a jakým způsobem podat žalobu na určení vyživovací povinnosti k osobám zletilým - str. 43
XIV. Vymáhání soudem přiznaného výživného - str. 44
XV. Služby soudního exekutora, exekutorského úřadu - str. 47
XVI. Pomoc advokáta - str. 47
Část čtvrtá Společné jmění manželů – zákonný režim - str. 55
I. Aktiva - str. 55
II. Pasiva - str. 57
Část pátá Modifikace společného jmění - str. 59
I. Smluvený režim - str. 59
II. Režim založený rozhodnutím soudu - str. 61
III. Ochrana třetích osob - str. 62
IV. Seznam listin o manželském majetkovém režimu - str. 62
Část šestá Správa společného jmění - str. 65
I. Správa v zákonném režimu - str. 65
II. Správa ve smluveném režimu - str. 67
III. Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu - str. 67
IV. Správa v režimu oddělených jmění - str. 68
Část sedmá Vypořádání společného jmění - str. 69
I. Dohoda - str. 69
II. Žaloba - str. 70
III. Pravidla pro vypořádání - str. 71
IV. Zápočty - str. 71
V. Rozsudek soudu - str. 72
VI. Tzv. odklony ze společného jmění - str. 75
VII. Vypořádání hypotéky - str. 78
VIII. Disparita podílů - str. 82
IX. Nevyvratitelná právní domněnka - str. 84
Část osmá Exekuce a společné jmění manželů - str. 85
I. Fikce společného jmění - str. 85
II. Vylučovací žaloba - str. 87
III. Relativní neúčinnost vypořádání vůči věřitelům - str. 88
Část devátá Společné jmění manželů a podnikání - str. 89
I. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným - str. 89
II. Obchodní závod dle občanského zákoníku - str. 94
III. Rodinný závod - str. 98
Část desátá Bydlení manželů - str. 101
I. Obydlí a rodinná domácnost - str. 101
II. Bydlení po zániku manželství - str. 103
III. Následky smrti nájemce - str. 104
IV. Nové výpovědní důvody pro pronajímatele - str. 105
Část jedenáctá Rozchod nesezdaného páru - str. 107
I. Nová úprava promlčení - str. 108
II. Spoluvlastnictví - str. 108
III. Nájem bytu - str. 111
IV. Družstevní byt - str. 111
V. Dědění - str. 112
VI. Úprava poměrů nezletilých dětí - str. 113
VII. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matky - str. 113
Část dvanáctá Zánik registrovaného partnerství - str. 115
I. Registrované partnerství - str. 115
II. Jednání partnerů - str. 117
III. Zánik partnerství - str. 117
IV. Vyživovací povinnost mezi partnery - str. 118
V. Registrovaný partner – rodič - str. 119
Vzory - str. 121
Věcný rejstřík - str. 177

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Výživné

Výživné

Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního. Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment - Wolters Kluwer, a. s.

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...

Cena: 745 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.