Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. Součástí knihy jsou nadále vzory žalob, dohod a návrhů, které se k dané problematice vztahují.

Autorky jsou advokátky s dlouholetou praxí v Praze.

autor: Marie Francová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 10. 2018, 200 stran
ISBN: 978-80-7598-120-2

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo o autorkách - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam vzorů - str. XIII
Předmluva - str. XV
Část první Rozvod manželství - str. 1
I. Rozvodové řízení - str. 1
II. Trvalý, hluboký a nenapravitelný rozvrat manželství - str. 2
III. Příčiny rozvratu manželství - str. 2
IV. Zamítnutí návrhu na rozvod manželství - str. 4
V. Rozvod manželství „po dohodě“ (§ 757 obč. zák - str. 5
VI. Předpoklady rozvodu podle § 757 obč. zák. - str. 5
VII. Jak a kde požádat o rozvod - str. 7
VIII. Řízení o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství - str. 8
IX. Styky dítěte s druhým rodičem - str. 11
X. Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé - str. 14
XI. Změna úpravy poměrů nezletilých dětí - str. 16
XII. Rozhodování soudu o nesouladu rodičů v podstatné záležitosti nezletilého - str. 16
Část druhá Způsoby svěření dítěte do výchovy na dobu po rozvodu - str. 19
I. Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství - str. 19
II. Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů - str. 19
III. Střídavá a společná péče o nezletilého oběma rodiči - str. 20
Část třetí Vyživovací povinnost - str. 29
I. Úprava vyživovací povinnosti k dětem - str. 29
II. Podklady pro stanovení výše výživného - str. 30
III. Kde a jakým způsobem podat návrh na úpravu poměrů nezletilých  - str. . 33
IV. Náležitosti návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí - str. 33
V. Výkon rozhodnutí soudu o péči o nezletilé - str. 34
VI. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí - str. 35
VII. Vyživovací povinnost dětí k rodičům - str. 37
VIII. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými - str. 38
IX. Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 38
X. Zamítnutí návrhu na úpravu vyživovací povinnosti mezi manžely - str. 39
XI. Výživné rozvedeného manžela - str. 40
XII. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce  - str. 43
XIII. Kde a jakým způsobem podat žalobu na určení vyživovací povinnosti k osobám zletilým - str. 43
XIV. Vymáhání soudem přiznaného výživného - str. 44
XV. Služby soudního exekutora, exekutorského úřadu - str. 47
XVI. Pomoc advokáta - str. 47
Část čtvrtá Společné jmění manželů – zákonný režim - str. 55
I. Aktiva - str. 55
II. Pasiva - str. 57
Část pátá Modifikace společného jmění - str. 59
I. Smluvený režim - str. 59
II. Režim založený rozhodnutím soudu - str. 61
III. Ochrana třetích osob - str. 62
IV. Seznam listin o manželském majetkovém režimu - str. 62
Část šestá Správa společného jmění - str. 65
I. Správa v zákonném režimu - str. 65
II. Správa ve smluveném režimu - str. 67
III. Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu - str. 67
IV. Správa v režimu oddělených jmění - str. 68
Část sedmá Vypořádání společného jmění - str. 69
I. Dohoda - str. 69
II. Žaloba - str. 70
III. Pravidla pro vypořádání - str. 71
IV. Zápočty - str. 71
V. Rozsudek soudu - str. 72
VI. Tzv. odklony ze společného jmění - str. 75
VII. Vypořádání hypotéky - str. 78
VIII. Disparita podílů - str. 82
IX. Nevyvratitelná právní domněnka - str. 84
Část osmá Exekuce a společné jmění manželů - str. 85
I. Fikce společného jmění - str. 85
II. Vylučovací žaloba - str. 87
III. Relativní neúčinnost vypořádání vůči věřitelům - str. 88
Část devátá Společné jmění manželů a podnikání - str. 89
I. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným - str. 89
II. Obchodní závod dle občanského zákoníku - str. 94
III. Rodinný závod - str. 98
Část desátá Bydlení manželů - str. 101
I. Obydlí a rodinná domácnost - str. 101
II. Bydlení po zániku manželství - str. 103
III. Následky smrti nájemce - str. 104
IV. Nové výpovědní důvody pro pronajímatele - str. 105
Část jedenáctá Rozchod nesezdaného páru - str. 107
I. Nová úprava promlčení - str. 108
II. Spoluvlastnictví - str. 108
III. Nájem bytu - str. 111
IV. Družstevní byt - str. 111
V. Dědění - str. 112
VI. Úprava poměrů nezletilých dětí - str. 113
VII. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matky - str. 113
Část dvanáctá Zánik registrovaného partnerství - str. 115
I. Registrované partnerství - str. 115
II. Jednání partnerů - str. 117
III. Zánik partnerství - str. 117
IV. Vyživovací povinnost mezi partnery - str. 118
V. Registrovaný partner – rodič - str. 119
Vzory - str. 121
Věcný rejstřík - str. 177

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 595 KčKOUPIT

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.