Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze.

Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků.

Ze změn zahrnutých v publikaci vybíráme:
•nový přístup k výzkumu a vývoji,
•právo volby účetní jednotky při vykazování časového rozlišování,
•úprava vykazování výsledku hospodaření za minulá účetní období,
•změna v odpisování goodwillu.

Právní stav publikace k 1. 6. 2019.

autor: Hana Březinová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 8. 2019, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-488-3

Cena: 359 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XIII
Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str. XIV
Úvod - str. XV
1 Účetnictví - str. 1
1.1 Účetnictví jako informační systém - str. 2
1.2  Vývoj účetnictví - str. 2
1.3  Přístupy účetnictví - str. 6
1.4 Kvalitativní charakteristiky - str. 8
1.5 Podstata podvojného účetnictví - str. 8
1.5.1 Aktiva - str. 9
1.5.2 Pasiva - str. 9
1.5.3 Bilanční rovnice - str. 11
1.5.4 Změny položek rozvahy a výsledovky - str. 11
1.5.5 Změny položek rozvahy, výsledovky a cash flow - str. 12
1.5.6 Účty - str. 13
1.6 Shrnutí - str. 14
2  Všeobecné účetní zásady (principy) - str. 17
 2.1  Věrné a poctivé zobrazení - str. 17
2.2  Zásada účetní jednotky - str. 18
2.3 Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky - str. 19
2.4 Zásada periodicity - str. 19
2.5 Stálost účetních metod - str. 20
2.6 Oceňování - str. 20
2.7 Zásada opatrnosti - str. 20
2.8 Zásada konzistence mezi obdobími - str. 20
2.9 Věcná (materiální) zásada - str. 21
2.10 Přednost obsahu před formou - str. 21
2.11 Akruální princip - str. 21
2.12 Zákaz kompenzace - str. 22
2.13 Zásada vymezení okamžiku realizace - str. 22
2.14 Shrnutí - str. 23
3 Účetní metody - str. 25
3.1 Oceňování - str. 25
3.1.1 Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu - str. 25
3.1.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky (k rozvahovému dni) - str. 27
3.2 Odpisování - str. 29
3.3 Shrnutí - str. 31
4 Mezinárodní regulace účetnictví - str. 33
4.1 Přístupy ke členění účetních systémů - str. 35
4.2 Všeobecně uznávané zásady (GAAP – US GAAP) - str. 37
4.2.1 Fundamentální postuláty - str. 39
4.2.2 Ucelený teoretický základ - str. 40
4.2.3 Základní elementy účetních výkazů - str. 41
4.3 Směrnice EU - str. 48
4.4 Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS - str. 53
4.5 Shrnutí - str. 54
5 Vymezení účetních výkazů - str. 57
5.1 Systém účetních výkazů - str. 58
5.2 Rozvaha (bilance) - str. 59
5.2.1 Podstata rozvahy - str. 59
5.2.2 Vertikální členění rozvahy - str. 59
5.2.3 Horizontální členění rozvahy - str. 60
5.2.4 Druhy rozvahy - str. 61
5.3 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - str. 62
5.3.1 Podstata výkazu zisku a ztráty - str. 62
5.3.2 Vertikální členění výsledovky - str. 63
5.3.3 Horizontální členění výsledovky - str. 64
5.4 Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 64
5.4.1 Podstata cash flow - str. 64
5.4.2 Vertikální členění cash flow - str. 65
5.4.3 Horizontální členění cash flow - str. 66
5.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 66
5.5.1 Podstata přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 66
5.5.2 Vertikální členění přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 66
5.5.3 Horizontální členění přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 67
5.6 Shrnutí - str. 67
6 Základní prvky rozvahy - str. 69
6.1 Aktiva celkem - str. 69
6.1.1 Pohledávky za upsaný základní kapitál (A.) - str. 70
6.1.2 Dlouhodobý majetek (B.) - str. 71
6.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.) - str. 71
6.1.4 Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.) - str. 77
6.1.5 Dlouhodobý finanční majetek (B.III.) - str. 81
6.1.6 Oběžná aktiva (C.) - str. 85
6.1.7 Zásoby (C.I.) - str. 85
6.1.8 Dlouhodobé pohledávky (C.II.1.) - str. 88
6.1.9 Krátkodobé pohledávky (C.II.2.) - str. 90
6.1.10 Krátkodobý finanční majetek (C.III.) - str. 93
6.1.11 Peněžní prostředky (C.IV.) - str. 93
6.1.12 Časové rozlišení (D.) - str. 94
6.2 Pasiva celkem - str. 96
6.2.1 Základní kapitál (A.I.) - str. 96
6.2.2 Ážio a kapitálové fondy (A.II.) - str. 99
6.2.3 Fondy ze zisku (A.III.) - str. 101
6.2.4 Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.) - str. 102
6.2.5 Výsledek hospodaření běžného účetního období (A.V.) - str. 104
6.2.6 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (A.VI.) - str. 104
6.2.7 Rezervy (B.) - str. 105
6.2.8 Závazky (C.) - str. 107
6.2.9 Časové rozlišení (D.) - str. 110
6.3 Shrnutí - str. 111
7  Základní prvky výkazu zisku a ztráty - str. 113
7.1 Druhové členění výsledovky - str. 113
7.1.1 Tržby z prodeje výrobků a služeb (I.) - str. 113
7.1.2 Tržby za prodej zboží (II.) - str. 113
7.1.3 Výkonová spotřeba (A.) - str. 114
7.1.4 Změna stavu zásob vlastní činnosti /±/ (B.) - str. 114
7.1.5 Aktivace /–/ (C.) - str. 114
7.1.6 Osobní náklady (D- str. 115
7.1.7  Úpravy hodnot v provozní oblasti (E.) - str. 115
7.1.8  Ostatní provozní výnosy (III.) - str. 115
7.1.9  Ostatní provozní náklady (F.) - str. 116
7.1.10 Provozní výsledek hospodaření (*) - str. 118
7.1.11 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly - str. 118
7.1.12 Náklady vynaložené na prodané podíly - str. 118
7.1.13 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (V.) - str. 118
7.1.14 Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem (H.) - str. 119
7.1.15 Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.) - str. 119
7.1.16  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti (I.) - str. 119
7.1.17 Nákladové úroky a podobné náklady (J.) - str. 119
7.1.18 Ostatní finanční výnosy (VII.) - str. 120
7.1.19 Ostatní finanční náklady (K.) - str. 120
7.1.20 Finanční výsledek hospodaření (*) - str. 120
7.1.21  Výsledek hospodaření před zdaněním - str. 120
7.1.22 Daň z příjmů (L.) - str. 120
7.1.23 Výsledek hospodaření po zdanění (**) - str. 121
7.1.24 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (M.) - str. 121
7.1.25 Výsledek hospodaření za účetní období (***) - str. 121
7.1.26  Čistý obrat za účetní období (*) - str. 121
7.2 Účelové členění výsledovky - str. 121
7.2.1 Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (I.)  - str. 122
7.2.2 Náklady prodeje /včetně úprav hodnot/ (A.) - str. 122
7.2.3 Hrubý zisk nebo ztráta (*) - str. 122
7.2.4 Odbytové náklady /včetně úprav hodnot/ (B.) - str. 122
7.2.5 Správní režie /včetně úprav hodnot/ (C.) - str. 123
7.2.6 Ostatní provozní výnosy (II.) - str. 123
7.2.7 Ostatní provozní náklady (D.) - str. 123
7.2.8 Provozní výsledek hospodaření (*) - str. 123
7.3 Shrnutí - str. 124
8  Základní prvky přehledu o peněžních tocích (cash flow) - str. 125
8.1 Metody sestavení cash flow - str. 125
8.2 Možné řešení cash flow dle ČÚS č. 023- str. 126
8.2.1 Matematický vzorec cash flow - str. 126
8.2.2 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období (P.) - str. 127
8.2.3 Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (Z.) - str. 127
8.2.4 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.) - str. 128
8.2.4.1 Odpisy stálých aktiv /dlouhodobého majetku/ (A.1.1.) - str. 128
8.2.4.2 Změna stavu opravných položek a rezerv (A.1.2.) - str. 128
8.2.4.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv /dlouhodobého majetku/ (A.1.3.) - str. 129
8.2.4.4 Výnosy z podílů na zisku (A.1.4.) - str. 129
8.2.4.5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (A.1.5.) - str. 129
8.2.4.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace (A.1.6.) - str. 129
8.2.5 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (A.*) - str. 129 8.2.6 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.) - str. 130
8.2.6.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (A.2.1.) - str. 130
8.2.6.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (A.2.2.) - str. 130
8.2.6.3 Změna stavu zásob (A.2.3.) - str. 131
8.2.6.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku (A.2.4.) - str. 131
8.2.7 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.**) - str. 131
8.2.8 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (A.3.) - str. 132
8.2.9 Přijaté úroky (A.4.) - str. 132
8.2.10 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (A.5.) - str. 132
8.2.11 Přijaté podíly na zisku (A.7.) - str. 132
8.2.12 Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.***) - str. 132
8.2.13 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (B.1.) - str. 132
8.2.14 Příjmy z prodeje stálých aktiv (B.2.) - str. 133
8.2.15 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (B.3.) - str. 133
8.2.16 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.***) - str. 133
8.2.17 Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (C.1.) - str. 133
8.2.18 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.) - str. 133 8.2.19 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.***) - str. 135
8.2.20 Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků (F.) - str. 135
8.2.21 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (R.) - str. 135
8.3 Shrnutí - str. 135
9  Základní prvky přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 137
9.1  Základní kapitál (zapsaný do veřejného rejstříku) - str. 137
9.2 Vlastní podíly - str. 137
9.3 Změny základního kapitálu (Základní kapitál nezapsaný do veřejného rejstříku) - str. 138
9.4 Ážio - str. 138
9.5 Ostatní kapitálové fondy - str. 139
9.6 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 139
9.7 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací, Rozdíly z přeměn obchodních korporací a Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 140
9.8 Rezervní fond - str. 140
9.9 Statutární a ostatní fondy - str. 140 9.10 Výsledek hospodaření minulých let - str. 140
9.11 Výsledek hospodaření běžného účetního období - str. 141
9.12 Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku - str. 141
9.13 Shrnutí - str. 141
10  Příloha jako komentář k účetním výkazům a nositel dalších podstatných informací pro uživatele - str. 143
10.1 Základní informace - str. 143
10.1.1 Identifikační údaje - str. 143
10.1.2 Obecné účetní zásady, používané účetní metody, odchylky - str. 144
10.1.3 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty - str. 146
10.1.4 Informace, které nejsou v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty - str. 146
10.2  Další informace v příloze – mikro a malé auditované účetní jednotky - str. 147
10.3 Další informace v příloze – střední a velké účetní jednotky - str. 148
10.4 Doplňující informace v příloze – velké účetní jednotky - str. 150
10.5 Shrnutí - str. 150
11 Účetní závěrka - str. 151
11.1 Pojetí účetní závěrky - str. 151
11.2 Základní vymezení účetní závěrky - str. 151
11.3 Druhy účetní závěrky - str. 152
11.3.1 Řádná účetní závěrka - str. 152
11.3.2 Mimořádná účetní závěrka  - str. 152
11.3.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 153
11.3.4 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 153
11.3.5 Finanční výkaznictví - str. 153
11.4 Proces účetní závěrky - str. 153
11.4.1 Vytvoření předpokladů pro vedení účetnictví - str. 154
11.4.2 Otevření účetních knih - str. 154
11.4.3 Průběžné účtování - str. 154
11.4.4 Inventarizace - str. 155
11.4.5 Účetní uzávěrka - str. 155
11.4.6 Sestavení účetních výkazů - str. 155
11.4.7 Audit účetní závěrky - str. 156
11.4.8 Schválení účetní závěrky - str. 161
11.4.9 Zveřejnění účetní závěrky - str. 161
11.5 Shrnutí - str. 161
12 Výroční zpráva - str. 163
12.1 Obsah výroční zprávy - str. 163
12.2 Zpráva o vztazích - str. 165
12.3  Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země - str. 166
12.4  Uvádění nefinančních informací - str. 166
12.5 Shrnutí - str. 167
13 Aplikace finanční analýzy - str. 169
13.1 Metody finanční analýzy - str. 169
13.2 Analýza absolutních (extenzivních) ukazatelů - str. 170
13.2.1 Horizontální analýza – analýza trendů - str. 170
13.2.2 Vertikální analýza – procentní podíly - str. 171
13.3 Analýza fondů finančních prostředků (rozdílové ukazatele) - str. 172
13.3.1 Čistý pracovní kapitál - str. 172
13.3.2 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) - str. 173
13.3.3 Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy (čistý peněžní majetek) - str. 173
13.4 Poměrové ukazatele - str. 174
13.4.1 Ukazatele likvidity - str. 174
13.4.2 Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio) - str. 174
13.4.3 Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio) - str. 175
13.4.4 Okamžitá likvidita – peněžní, hotovostní likvidita (Cash Ratio) - str. 176
13.4.5 Ukazatele rentability – výnosnosti (ukazatele míry zisku) - str. 176
13.4.6 Rentabilita úhrnných vložených prostředků – rentabilita aktiv (Return on Assets) - str. 177 13.4.7 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) - str. 177
13.4.8 Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Cupital Employed) - str. 178
13.4.9 Rentabilita tržeb (Return on Sales) - str. 178
13.4.10 Rentabilita nákladů - str. 179
13.4.11 Ukazatele zadluženosti a finanční struktury - str. 179
13.4.12 Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio) - str. 180
13.4.13 Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio) - str. 181
13.4.14 Ukazatel finanční páky (Financial Gearing, Financial Leverage) - str. 181
13.4.15 Stupeň zadluženosti (Debt-Equity Ratio) - str. 182
13.4.16 Míra finanční samostatnosti - str. 182
13.4.17 Míra úrokového krytí (Interest Coverage, Times Interest Earned) - str. 182
13.4.18 Míra zadluženosti vlastního kapitálu - str. 182
13.4.19 Ukazatele aktivity - str. 183
13.4.20 Ukazatel obratu celkových aktiv - str. 183
13.4.21 Ukazatel obratu stálých aktiv - str. 183
13.4.22 Ukazatel obratu zásob - str. 183
13.4.23 Doba obratu pohledávek - str. 184
13.4.24 Doba obratu závazků - str. 184
13.5 Komplexní charakteristiky finančního zdraví - str. 184
13.5.1 Altmanovo Z-Score - str. 185
13.5.2 Altmanův model upravený manželi Neumaierovými - str. 186
13.5.3 Tamariho model - str. 186
13.6 Shrnutí - str. 188
Summary - str. 189
Literatura - str. 191
Použité předpisy - str. 193
Seznam obrázků, tabulek a grafů - str. 195
Přílohy - str. 197
O autorce- str. 209
Věcný rejstřík - str. 211

Další nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.