Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu.

V první části autorka nastiňuje vývoj správního soudnictví na našem území a do něj zasazuje konstrukci kompetenčních výluk.

Ve druhé části autorka pracuje konkrétně s jednotlivými druhy rozhodnutí předběžné povahy (včetně rozhodnutí o nařízení předběžného opatření a rozhodnutí o odkladném účinku) jako kompetenčními výlukami.

Práce poukazuje na praktické aplikační problémy platné a účinné právní úpravy a snaží se nabídnout jejich řešení.

autor: Martina Küchlerová vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 2. 2018, 200 stran
ISBN: 978-80-7502-247-9

Cena: 320 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Seznam použitých zkratek a značek - str. 11
Úvod - str. 13
1. K pojmu kompetenčních výluk ve správním soudnictví a kompetenční výluky ve vývoji správního soudnictví na našem území - str. 23
1.1. Kompetenční výluka ve správním soudnictví jako pojem (definice) - str. 23
1.2. Část V. o. s. ř. jako kompetenční výluka ve správním soudnictví?  - str. 26
1.3. Kompetenční výluky v období rakouského a prvorepublikového správního soudnictví - str. 29
1.3.1. Kompetenční výluky v § 3 říjnového zákona v době rakouského správního soudnictví - str. 31
1.3.2. Kompetenční výluky v § 3 říjnového zákona v období první republiky - str. 34
1.3.3. Další kompetenční výluky v období první republiky? - str. 38
1.4. Správní soudnictví a kompetenční výluky od roku 1939 do roku 1989 - str. 43
1.5. Správní soudnictví a kompetenční výluky po roce 1989 - str. 47
1.5.1. Obecná kompetenční výluka v § 248 odst. 1 o. s. ř. - str. 49
1.5.2. Případy kompetenčních výluk v § 248 odst. 2 o. s. ř.  - str. 49
1.5.3. Kazuistické kompetenční výluky v § 248 odst. 3 o. s. ř. a jejich problematika - str. 51
2. Současné správní soudnictví a kompetenční výluky - str. 53
2.1. Systém správního soudnictví v Německu - str. 53
2.2. Rozhodnutí správního orgánu a kompetenční výluka v podobě § 70 písm. a) s. ř. s. - str. 65
2.2.1. Praktické aplikace kompetenční výluky v podobě § 70 písm. a) s. ř. s. - str. 68
2.2.2. Jaký je správný procesní postup soudu u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu napadající (ne)rozhodnutí? Aneb "Nerozhodnutí" jako kompetenční výluka? - str. 73
2.2.3. Kompetenční výluka podle § 70 písm. a) s. ř. s. aplikovaná u sporů plynoucí z veřejnoprávních smluv v rozhodovací činnosti správních soudů - str. 74
2.3. Úkony, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem - str. 79
2.3.1. Procesní akty nespadající pod § 70 písm. c) s. ř. s. - str. 81
2.3.2. Rozhodnutí, která jsou úkonem, jímž se upravuje vedení řízení pouze v některých případech - str. 83
2.3.3. Pojmové znaky rozhodnutí. jímž se upravuje vedení řízení, jako kompetenční výluky v § 70 písm. c) s. ř. s. - str. 85
2.3.4. Může rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení, odepřít či podstatně znemožnit možnost přístupu k soudu?  - str. 85
2.4. Kompetenční výluka v podobě rozhodnutí závisejících na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí - str. 87
2.4.1. Ústavní konformita § 70 písm. d) s. ř. s. - str. 87
2.4.2. Lékařské posudky jako kompetenční výluka v podobě § 70 písm. d) s. ř. s.?§ 70 písm. d) s. ř. s89
2.5. Další kompetenční výluky - str. 92
3. Žalobní a stížnostní kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 94
3.1. Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. - str. 96
3.1.1. Nástin vývoje právní úpravy kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 98
3.1.2. Pojmové znaky rozhodnutí předběžné povahy a "test předběžnosti rozhodnutí" - str. 99
3.1.3. Test předběžnosti rozhodnutí v aplikační praxi soudů, aneb obstojí test předběžnosti rozhodnutí i ve světle novější judikatorní činnosti správních soudů? - str. 102
3.1.4. Otázka ústavní konformity kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 117
3.1.5. Nad nálezem Ústavního soudu zrušujícím úpravu správního soudnictví u nás z pohledu kompetenční výluky v podobě rozhodnutí předběžné povahy - str. 119
3.1.6. Aplikace ustanovení o kompetenční výluce v podobě rozhodnutí předběžné povahy a majetková či nemajetková újma - str. 120
3.2. Předběžná opatření jakožto rozhodnutí předběžné povahy - str. 125
3.2.1. Předběžné opatření vydávané správním orgánem ve správním řízení a jeho soudní přezkum - str. 127
3.2.2. Pravomoc k vydávání předběžných opatření v tzv. církevních restitucích - str. 130
3.2.3. Podmínky pro uložení či neuložení předběžného opatření a význam tohoto institutu v soudním řízení správním - str. 136
3.2.4. Předběžné opatření vydávané soudem v soudním řízení správním a tzv. test předběžnosti rozhodnutí - str. 140
3.2.5. Předběžné opatření a možnost jeho aplikace i při nepřijetí nezletilého dítěte do předškolního vzdělávání pro nesplnění povinného očkování - str. 146
3.2.6. Další případy návrhů na vydání předběžného opatření v aplikační praxi krajských soudů - str. 152
3.3. Rozhodnutí o odkladném účinku jakožto rozhodnutí předběžné povahy - str. 155
3.3.1. Institut odkladného účinku v české právní úpravě - význam, členění, příklady - str. 155
3.3.2. Podmínky pro přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí správního orgánu na návrh žalobce - str. 161
3.3.3. Rozhodnutí o odkladném účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a test rozhodnutí předběžné povahy - str. 163
3.3.4 ... Jeden případ za všechny  - str. 168
Závěr - str. 172
Seznam použitých zdrojů - str. 181
Shrnutí, klíčová slova - str. 193
Summary - str. 193
Shrnutí - str. 196
Keywords - str. 198
Klíčová slova - str. 199

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále text vyhlášky ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní - Komentář

Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. Komentář ...

Cena: 2 200 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část

Správní právo. Obecná část

Martin Kopecký - C. H. Beck

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Jan Hrabák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

hana Vičarová Hefnerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.