Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod

Rozdělení tématu ÚZ „Účetnictví, rozpočtová pravidla“

Rozsah předpisů obsažených v dosavadním tématu průběžně narůstá a předpisů přibývá, což s sebou nese také zvyšování stránkového rozsahu. Proto bude dosavadní téma rozděleno na 2 samostatná témata s tímto obsahem:

Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola


Kapitola I - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
 • České účetní standardy č. 501 až 522

Kapitola II - Kontrola

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací


Kapitola I – Rozpočet a financování

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)          
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě             
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Nařízení vlády č.  494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu  na podporu regenerace panelových sídlišť            
 • Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných  pro hodnocení plnění státního rozpočtu. rozpočtů státních  fondů a rozpočtů územních samosprávných celků     
 • Sdělení MF čj. 111/37 822/2001, k vyhlášce 16/2001 Sb.           
 • Sdělení MF čj. 373/15 159/2003, k předkládání výkazu „Fin Soc“ o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003  
 • Sdělení MF čj. 111/68 752/2004, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ke změně klasifikace CZ-NUTS)
 • Sdělení MF čj. 11/15 799/2006-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení MF čj. 38/44 755/2006-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku – zrušena od 1. 1. 2007   
 • Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků  z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým  osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových  domů       
 • Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro  vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu  a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního  rozpočtu – bez příloh         
 • Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v  organizačních  složkách státu a státních příspěvkových organizacích   
 • Metodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu  a k úloze finančních úřadů v této oblasti
 • Pokyn D-264 čj. 52/67 020/2004-525, prominutí odvodu a penále vydávaný v návaznosti na  úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201  ze dne 26. 11. 2003
 • Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
 • Vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
 • Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku – účinnost od 1. 1. 2007
 • Vyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí
 • Vyhláška č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním  samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon  o rozpočtovém určení daní)
 • Vyhláška č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů – bez přílohy
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Sdělení MF čj. 124/102 515/2000, o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací  územních samosprávných celků do obchodního rejstříku
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Kapitola II – Ostatní

 • Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

Dosavadní předplatitelé byli písemně vyzváni, aby si zvolili, která témata chtějí v budoucnu odebírat. Zvolená témata budou dostávat obvyklým způsobem až do vyčerpání stávající zálohy.

Novinky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázkyÚčetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhyPublikace obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. V publikaci je úplné znění zákona o dráhách po zásadní novele účinné od 1. 4. 2017 a dále novelizovaný ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1155 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1155 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířatRozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 11 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.