Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod

Rozdělení tématu ÚZ „Účetnictví, rozpočtová pravidla“

Rozsah předpisů obsažených v dosavadním tématu průběžně narůstá a předpisů přibývá, což s sebou nese také zvyšování stránkového rozsahu. Proto bude dosavadní téma rozděleno na 2 samostatná témata s tímto obsahem:

Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola


Kapitola I - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
 • České účetní standardy č. 501 až 522

Kapitola II - Kontrola

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací


Kapitola I – Rozpočet a financování

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)          
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě             
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Nařízení vlády č.  494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu  na podporu regenerace panelových sídlišť            
 • Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných  pro hodnocení plnění státního rozpočtu. rozpočtů státních  fondů a rozpočtů územních samosprávných celků     
 • Sdělení MF čj. 111/37 822/2001, k vyhlášce 16/2001 Sb.           
 • Sdělení MF čj. 373/15 159/2003, k předkládání výkazu „Fin Soc“ o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003  
 • Sdělení MF čj. 111/68 752/2004, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ke změně klasifikace CZ-NUTS)
 • Sdělení MF čj. 11/15 799/2006-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení MF čj. 38/44 755/2006-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku – zrušena od 1. 1. 2007   
 • Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků  z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým  osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových  domů       
 • Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro  vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu  a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního  rozpočtu – bez příloh         
 • Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v  organizačních  složkách státu a státních příspěvkových organizacích   
 • Metodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu  a k úloze finančních úřadů v této oblasti
 • Pokyn D-264 čj. 52/67 020/2004-525, prominutí odvodu a penále vydávaný v návaznosti na  úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201  ze dne 26. 11. 2003
 • Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
 • Vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
 • Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku – účinnost od 1. 1. 2007
 • Vyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí
 • Vyhláška č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním  samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon  o rozpočtovém určení daní)
 • Vyhláška č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů – bez přílohy
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Sdělení MF čj. 124/102 515/2000, o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací  územních samosprávných celků do obchodního rejstříku
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Kapitola II – Ostatní

 • Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

Dosavadní předplatitelé byli písemně vyzváni, aby si zvolili, která témata chtějí v budoucnu odebírat. Zvolená témata budou dostávat obvyklým způsobem až do vyčerpání stávající zálohy.

Novinky

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, AutoškolyPrvní kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných ...

Cena: 649 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.