Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018.

Zapracovány aktuální legislativní změny

Výklad v této publikaci reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.

Podrobněji k obsahu publikace

Základní osnova této knihy vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Podrobně je vysvětlen zejména postup v návaznosti na navýšení daňového zvýhodnění na první dítě počínaje rokem 2018 a zachování navýšených částek při dvou a více dětech. Kniha uvádí další změny, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev od vypočtené daně anebo odpočtů od základu daně. Zásadní pro roční zúčtování za rok 2018 je možnost použít nový samostatný tiskopis Žádosti o roční zúčtování za účelem umožnění elektronické komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bez osobní návštěvy mzdové účtárny. Současně však musí být zabráněno možnému zneužití přeposílaných osobních dat. Ke změnám pro rok 2018 došlo také u tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech. Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správcům daní. Kniha mj. popisuje procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2019 za rok 2018. Publikace obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Publikace se zabývá i uplatňováním osvobozených příjmů a nezdanitelných částí základu daně. Vzhledem k aktuálním akcím daňové správy týkajícím se předčasného ukončení penzijního připojištění a soukromého životního pojištění je tomuto tématu věnována část dotazů obsažených v této knize a některé dotazy se věnují i zaměstnávání cizinců.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů

Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém tiskopisu a dalších tiskopisů aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti za rok 2018. V závěru knihy je rovněž otištěno Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR uveřejněné dne 29. června 2018.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Ivana Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-181-9

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Seznam použitých zkratek - str. 9
1. Výklad - str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2018 - str. 10
1.1.1 Částky v souvisejících předpisech s vlivem na zdanění v roce 2018 - str. 10
1.1.2 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2018 - str. 11
1.1.3 Další dílčí změny pro rok 2018, popř. zavedené v průběhu roku 2017 - str. 16
1.1.3.1 Lhůty - str. 18
1.1.4 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob včetně daňového rezidentství - str. 19
1.1.5 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 24
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování - str. 25
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování - str. 29
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně - str. 41
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování - str. 46
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování - str. 47
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně - str. 50
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce - str. 52
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování - str. 55
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely - str. 57
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby - str. 61
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření - str. 65
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění - str. 67
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP) - str. 74
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 75
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování- str. 77
1.5.8 Sleva na manželku (manžela) - str. 79
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2018 - str. 81
1.6 Přehled průkazů - str. 85
1.7 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti - str. 94
1.8 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování) - str. 94
1.8.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně - str. 94
1.8.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP) - str. 95
1.8.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus) - str. 96
1.9 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 99
1.9.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti - str. 99
1.9.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2018 neuplatnil (neměl) daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce - str. 100
1.10 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti) - str. 109
1.10.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok - str. 109
1.10.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 110
1.10.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku - str. 111
1.10.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči - str. 112
1.10.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2018 - str. 114
1.10.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění - str. 117
1.10.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu - str. 120
1.10.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2018 - str. 121
1.11 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování - str. 130
1.12 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro provedení ročního zúčtování - str. 136
1.13 Možnost dodatečného podpisu (učinění) prohlášení - str. 138
1.14 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance - str. 140
1.15 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování - str. 140
1.16 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně - str. 143
1.17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2018 - str. 144
1.18 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP) - str. 151
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2018 - str. 153
3. Příklady - str. 156
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři vyživované děti, uplatnění úroků z úvěru
a plateb na soukromé životní pojištění - str. 156
Příklad 2: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v deseti měsících jí byl vyplacen daňový bonus - str. 162
Příklad 3: Zaměstnanec neoznámil, že jeho syn ukončil studium
a) oprava ve Vyúčtování daně za leden až červenec 2018, kdy bylo neoprávněně uplatněno daňové zvýhodnění na syna
b) postup oznámení správci daně z důvodu nesprávně uplatněného daňového zvýhodnění za listopad
a prosinec roku 2017 - str. 176
Příklad 4: Vyplnění žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnance - str. 194
4. Dotazy a odpovědi - str. 201
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 211
Příklad 1: Příklad vyplnění tiskopisu MFin 5459 vzor č. 22 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2018 (dále jen Vyúčtování) - str. 211
Příklad 2: Oprava zálohy na daň u poplatníka s příjmy ze zahraničí - str. 228
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2018 - str. 246
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek) - str. 302
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2018 - str. 312
9. Sdělení GFŘ - str. 331
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2018 - str. 335

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.