Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017.

Zapracovány aktuální legislativní změny

Výklad v této knize reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.

Podrobněji k obsahu publikace

Základní osnova této knihy vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Podrobně je vysvětlen zejména postup v návaznosti na další zvýšení daňového zvýhodnění při dvou a více dětech na rok 2017, a to v daňovém balíčku schváleném v průběhu roku 2017. Daňové zvýhodnění se začalo vzhledem k účinnosti novely navyšovat až od července 2017, avšak v ročním zúčtování se navýšení použije za celý rok. Kniha rovněž uvádí další legislativní změny, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev od vypočtené daně a odpočtů od základu daně. Zabývá se i zvýšením daňové úlevy jako nezdanitelné části základu daně spolu s novým postupem výpočtu zejména při placení příspěvků zaměstnancem na doplňkové penzijní spoření. Zmiňuje se i o navýšení odpočtu od základu daně u dárců krve přijaté v průběhu roku 2017 s možností uplatnění na odběry za celý rok 2017. Dále provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správcům daní. Popisuje procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2018 za rok 2017. Obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne.

Praktické příklady a ukázky správného vyplnění tiskopisů

Součástí knihy jsou také příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování a tiskopisů aktuálního vyúčtování a příloh, které se použiji pro vyčíslení daňové povinnosti za rok 2017.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová podle stavu k 1. 1. 2018, 368 stran
ISBN: 978-80-7554-109-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva  - str. 7
Seznam použitých zkratek  - str. 9
1. Výklad  - str. 10
1.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2017  - str. 10
1.1.1 Hlavní změny pro roční zúčtování za rok 2017 v porovnání s ročním zúčtováním za rok 2016  - str. 10
1.1.1.1 Umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 12
1.1.1.2 Zachování superhrubé mzdy a srážkové daně  - str. 12
1.1.1.3 Parametry použité v ZDP pro rok 2017  - str. 15
1.1.1.4 Doplňkové penzijní spoření (včetně penzijního připojištění se státním příspěvkem) a soukromé životní pojištění  - str. 16
1.1.1.5 Změny u dárců krve  - str. 17
1.1.1.6 Dary evropským politickým stranám  - str. 17
1.1.1.7 Další změny na základě souvisejících předpisů  - str. 17
1.1.1.8 Konečná srážková daň zvláštní sazbou  - str. 18
1.1.1.9 Lhůty  - str. 19
1.1.1.10 Rozšíření náležitostí mzdového listu  - str. 20
1.1.2 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob  - str. 20
1.1.3 Roční zúčtování a daňové přiznání  - str. 26
1.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k ročnímu zúčtování  - str. 26
1.3 Příjmy nezahrnované do ročního zúčtování  - str. 31
1.3.1 K některým příjmům zaměstnanců osvobozeným od daně  - str. 42
1.4 Žádost o provedení ročního zúčtování  - str. 46
1.4.1 Zaměstnavatel oprávněný k provedení ročního zúčtování  - str. 47
1.4.2 Situace předcházející zániku zaměstnavatele jako plátce daně  - str. 50
1.4.3 Roční zúčtování při více postupných zaměstnavatelích v roce  - str. 52
1.5 Prokazování rozhodných okolností při ročním zúčtování  - str. 56
1.5.1 Bezúplatná plnění (dary) na vymezené účely  - str. 58
1.5.2 Odpočet z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na bytové potřeby  - str. 61
1.5.3 Odpočet příspěvků zaplacených zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření  - str. 66
1.5.4 Odpočet pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění  - str. 68
1.5.5 Odpočet členských příspěvků placených zaměstnancem odborové organizaci (§ 15 odst. 7 ZDP)  - str. 75
1.5.6 Odpočet nezdanitelné částky – úhrady poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  - str. 75
1.5.7 Dodatečné prokazování rozhodných okolností pro slevy při ročním zúčtování - str. 77
1.5.8 Sleva na manželku (manžela)  - str. 79
1.5.9 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2017  - str. 81
1.6 Přehled průkazů  - str. 84
1.7 Prohlášení poplatníka ve vztahu k odpočtu úroků u fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti  - str. 93
1.8 Nezávislost nezdanitelných částek a slev na dani na době zaměstnání (při ročním zúčtování)  - str. 93
1.8.1 Odpočty nezdanitelných částek od základu daně  - str. 93
1.8.2 Slevy na dani (§ 35ba ZDP)  - str. 94
1.8.3 Daňové zvýhodnění na dítě (děti) jako odpočet od vypočtené daně (sleva, popř. daňový bonus)  - str. 95
1.9 Výpočet celoroční daně v rámci ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti  - str. 98
1.9.1 Model výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti  - str. 99
1.9.2 Typové příklady výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance, který v roce 2017 neuplatnil (neměl)
daňové zvýhodnění na dítě (děti) ani v jednom měsíci v roce  - str. 99
1.10 Výpočet celoroční daně a zúčtování daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dítě (děti)  - str. 108
1.10.1 Daňové zvýhodnění na děti – nárok  - str. 108
1.10.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn v počtu dětí a změny v pořadí dětí v průběhu roku  - str. 109
1.10.2.1 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě změn ve výměně daňového zvýhodnění („prohození dětí“) mezi manželi v průběhu roku a změny v pořadí dětí v průběhu roku  - str. 111
1.10.2.2 Zjištění výše nároku na daňové zvýhodnění pro RZ v případě dítěte ve střídavé péči  - str. 112
1.10.2.3 Nárok na daňové zvýhodnění v RZ za rok 2017 po navýšení daňo vého zvýhodnění od 1. 7. 2017 s použitím v RZ nebo v daňovém přiznání zpětně od ledna 2017  - str. 113
1.10.3 Porovnání roční výše daňového zvýhodnění s výší celoroční daně vypočtené bez přihlédnutí k dětem po zjištění celoročního nároku poplatníka na daňové zvýhodnění  - str. 116
1.10.4 Podmínky pro roční uplatnění daňového bonusu  - str. 119
1.10.5 Typové příklady zúčtování daňového zvýhodnění na dítě v rámci ročního zúčtování za rok 2017  - str. 120
1.11 Vracení doplatku (přeplatku) z ročního zúčtování  - str. 132
1.12 Postup zaměstnavatele u zaměstnance, který včas neprokázal rozhodné okolnosti pro roční zúčtování  - str. 136
1.13 Možnost dodatečného podpisu prohlášení  - str. 138
1.14 Roční zúčtování u zemřelého zaměstnance  - str. 139
1.15 Postup při zjištění chyb v ročním zúčtování  - str. 140
1.16 Zúčtování přeplatků z ročního zúčtování ve vztahu ke správci daně  - str. 143
1.17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2017  - str. 144
1.18 Mzdy zúčtované za kalendářní rok, ale vyplacené zaměstnanci v čisté výši po konci ledna roku následujícího (§ 5 odst. 4 ZDP)  - str. 151
2. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně za rok 2017  - str. 153
3. Příklady  - str. 156
Příklad 1: RZ u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři vyživované děti  - str. 156
Příklad 2: Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatnice, která nedosáhla u tzv. hlavního zaměstnavatele příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, ale v některých měsících jí byl vyplacen daňový bonus  - str. 161
Příklad 3: Zaměstnanec neoznámil, že jeho syn ukončil studium
a) oprava ve vyúčtování daně za leden až červenec 2017, kdy bylo neoprávněně uplatněno daňové zvýhodnění na syna
b) postup oznámení správci daně z důvodu nesprávně uplatněného daňového zvýhodnění za listopad
a prosinec roku 2016  - str. 172
4. Dotazy a odpovědi  - str. 190
5. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 199
Příklad 1: Příklad vyplnění výkazu MFin 5459 vzor č. 22 „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (zálohové) za rok 2017 (dále jen vyúčtování)  - str. 199
Výkaz vyúčtování zálohové daně za rok 2016 – dodatečné (MFin 5459 vzor č. 22)  - str. 219
Příklad 2: Příklad vyúčtování daně vybírané srážkou  - str. 226
6. Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro roční zúčtování za rok 2017  - str. 244
7. Pokyn GFŘ D-22 (výňatek)  - str. 300
8. Vybraná ustanovení daňového řádu (zákon č. 288/2009 Sb.) ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti a promíjení příslušenství daně, pro roční zúčtování za rok 2017 - str. 310
9. Sdělení GFŘ - Novinka u vybraných elektronických podání - str. 329
10. Tabulka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro roční období 2017 - str. 332

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Ivana Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018. Zapracovány aktuální legislativní změny Výklad v této publikaci ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Magdaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...

Cena: 479 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.