Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Nové webové stránky

Od 16. listopadu jsme zprovoznili nové webové stránky, které kromě jiného vzhledu přinášejí také nové funkce viditelné i neviditelné pro uživatele. Snažili jsme se všechno zkontrolovat a prověřit, ale z praxe víme, že na různých zařízeních fungují věci různě, a proto vás prosíme, abyste nám v případě odhalení nějaké nedokonalosti napsali na sagit@sagit.cz.

Děkujeme.
   redakce

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Účetní a daňový poradce  »  Rejstřík účtů

Rejstřík účtů

Rejstřík účtů vychází z účtového rozvrhu zpracovaného na základě vyhlášky o podvojném účetnictví podnikatelů (vyhl. č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K některým účtům jsou uvedeny také doporučené analytické účty.

Ke každému účtu zde najdete výklad a postupy účtování, příklady, souvztažnosti, schémata účtování, upozornění na nesprávnosti a chyby, vztah k výkazům, odkazy na právní předpisy a další informace. Všechna související místa textů jsou navzájem propojená hypertextovými odkazy. To umožňuje, aby se uživatel dostal jediným kliknutím ke všem relevantním informacím potřebným ke správnému posuzování a řešení jednotlivých účetních případů. Novelizované části textů jsou odlišeny červeně.

0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK01 - DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK011 - Zřizovací výdaje012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje013 - Software014 - Ocenitelná práva015 - Goodwill019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek02 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODPISOVANÝ021 - Stavby022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí025 - Pěstitelské celky trvalých porostů026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek03 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ031 - Pozemky032 - Umělecká díla a sbírky04 - NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK A POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku05 - POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK051 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek053 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek06 - DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK061 - Podíly - ovládaná osoba062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti066 - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv067 - Ostatní zápůjčky a úvěry069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek07 - OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje073 - Oprávky k softwaru074 - Oprávky k ocenitelným právům075 - Oprávky ke goodwillu079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku08 - OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU081 - Oprávky ke stavbám082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku09 - OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku1 - ZÁSOBY11 - MATERIÁL111 - Pořízení materiálu112 - Materiál na skladě119 - Materiál na cestě12 - ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY121 - Nedokončená výroba122 - Polotovary vlastní výroby123 - Výrobky124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny13 - ZBOŽÍ131 - Pořízení zboží132 - Zboží na skladě a v prodejnách139 - Zboží na cestě15 - POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA ZÁSOBY151 - Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál152 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata153 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží19 - OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM191 - Opravná položka k materiálu192 - Opravná položka k nedokončené výrobě193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby194 - Opravná položka k výrobkům195 - Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám196 - Opravná položka ke zboží197 - Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál198 - Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží199 - Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata2 - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY21 - PENÍZE211 - Pokladna213 - Ceniny22 - ÚČTY V BANKÁCH221 - Účty peněžních prostředků23 - KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY231 - Krátkodobé bankovní úvěry232 - Eskontní úvěry24 - KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI241 - Emitované krátkodobé dluhopisy249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci25 - KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY A POŘIZOVANÝ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK251 - Majetkové cenné papíry k obchodování252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly253 - Dluhové cenné papíry k obchodování255 - Vlastní dluhopisy256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti257 - Ostatní cenné papíry259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku26 - PŘEVODY MEZI FINANČNÍMI ÚČTY261 - Peníze na cestě29 - OPRAVNÉ POLOŽKY KE KRÁTKODOBÉMU FINANČNÍMU MAJETKU291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY31 - POHLEDÁVKY (KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ)311 - Pohledávky z obchodních vztahů313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry314 - Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé315 - Ostatní pohledávky32 - ZÁVAZKY (KRÁTKODOBÉ)321 - Dluhy z obchodních vztahů322 - Směnky k úhradě324 - Přijaté provozní zálohy a závdavky325 - Ostatní dluhy33 - ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI331 - Zaměstnanci333 - Ostatní dluhy vůči zaměstnancům335 - Pohledávky za zaměstnanci336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění34 - ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ341 - Daň z příjmů342 - Ostatní přímé daně343 - Daň z přidané hodnoty345 - Ostatní daně a poplatky346 - Dotace ze státního rozpočtu347 - Ostatní dotace35 - POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNÍKY351 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba352 - Pohledávky - podstatný vliv353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace355 - Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace358 - Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti36 - ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM361 - Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba362 - Dluhy - podstatný vliv364 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku365 - Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace366 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti367 - Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů368 - Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti37 - JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY371 - Pohledávky z prodeje obchodního závodu372 - Dluhy z koupě obchodního závodu373 - Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací374 - Pohledávky z pachtu obchodního závodu375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů376 - Nakoupené opce377 - Prodané opce378 - Jiné pohledávky378/001 - Přecenění pohledávek379 - Jiné dluhy38 - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV381 - Náklady příštích období382 - Komplexní náklady příštích období383 - Výdaje příštích období384 - Výnosy příštích období385 - Příjmy příštích období388 - Dohadné účty aktivní389 - Dohadné účty pasivní39 - OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÚČTOVACÍM VZTAHŮM A VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ391 - Opravná položka k pohledávkám395 - Vnitřní zúčtování398 - Spojovací účet při společnosti4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY41 - ZÁKLADNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ FONDY411 - Základní kapitál412 - Ážio413 - Ostatní kapitálové fondy414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů416 – Rozdíly v ocenění při přeměnách obchodních korporací417 - Rozdíly z přeměn obchodních korporací418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací419 - Změny základního kapitálu42 - FONDY ZE ZISKU A PŘEVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ421 - Rezervní fond423 - Statutární fondy426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let427 - Ostatní fondy428 - Nerozdělený zisk minulých let429 - Neuhrazená ztráta minulých let43 - VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení432 - Zálohy na podíly na zisku45 - REZERVY451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů453 - Rezerva na daň z příjmů459 - Ostatní rezervy46 - DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY461 - Bankovní úvěry47 - DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY471 - Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba472 - Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv473 - Emitované dluhopisy474 - Dluhy z pachtu obchodního závodu475 - Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky478 - Dlouhodobé směnky k úhradě479 - Jiné dlouhodobé dluhy48 - ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK A POHLEDÁVKA481 - Odložený daňový dluh a pohledávka49 - INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL491 - Účet individuálního podnikatele5 - NÁKLADY50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY501 - Spotřeba materiálu501/001 - Spotřeba materiálu501/002 - Spotřeba pohonných hmot501/003 - Spotřeba náhradních dílů501/004 - Spotřeba potravin ve vlastním stravovacím zařízení501/005 - Spotřeba propagačních předmětů501/006 - Přirozené úbytky v rámci norem501/007 - Spotřeba drobného hmotného majetku501/008 - Ochranné nápoje poskytované zaměstnancům501/009 - Poskytování tekutin v rámci zajištění pracoviště pitnou vodou501/010 - Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky501/011 - Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje) a pracovní oblečení určené zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání502 - Spotřeba energie503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek504 - Prodané zboží504/001 - Prodej zboží504/002 - Zboží předané nenávratně k přezkoušení jakosti504/003 - Bezúplatně poskytnuté vzorky zboží504/004 - Přirozené úbytky v rámci norem51 - SLUŽBY511 - Opravy a udržování511/001 - Běžné opravy a údržba majetku511/002 - Opravy poškozeného majetku511/003 - Opravy ve vlastní režii511/004 - Oprava poškozeného majetku jiného subjektu511/005 - Reklamace nekvalitně provedených oprav512 - Cestovné512/001 - Jízdné všemi druhy dopravních prostředků512/002 - Použití vozidla zaměstnanci na pracovní cestě512/003 - Náklady na ubytování, stravné, vedlejší náklady, kapesné513 - Náklady na reprezentaci518 - Ostatní služby518/001 - Nájemné (úplata) – finanční leasing518/002 - Nájemné – operativní pronájem518/003 - Náklady na reklamu, propagaci a inzerci518/004 - Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku518/005 - Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do limitu518/006 - Ostatní služby52 - OSOBNÍ NÁKLADY521 - Mzdové náklady521/001 - Mzdové náklady - stálí pracovníci521/002 - Mzdové náklady – vedlejší pracovní poměr (dohody)521/003 - Mzdové náklady – naturální mzda521/004 - Mzdové náklady – ostatní peněžní a nepeněžní plnění ve prospěch zaměstnanců521/005 - Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti522 - Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti522/001 - Příjmy společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva z titulu závislé činnosti522/002 – Příjmy za práci jednatelů s. r. o.522/003 – Naturální plnění ve prospěch společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva522/004 – Ostatní peněžní a nepeněžní plnění ve prospěch společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva523 - Odměny členům orgánů obchodní korporace524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění524/001 - Pojistné na sociální zabezpečení524/002 - Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění525 - Ostatní sociální pojištění526 - Sociální náklady individuálního podnikatele527 - Zákonné sociální náklady527/001 - Příspěvek na stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů527/002 - Příspěvek na stravování zaměstnanců - vlastní stravovací zařízení527/003 - Náklady na bezpečnost, ochranu zdraví a pracovní oblečení zaměstnanců527/004 - Závodní preventivní lékařská péče a lékařské prohlídky527/005 - Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců527/006 - Pracovněprávní nároky vyplývající z kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu528 - Ostatní sociální náklady53 - DANĚ A POPLATKY531 - Daň silniční532 - Daň z nemovitých věcí538 - Ostatní daně a poplatky538/001 - Ostatní daně (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty a doměrky spotřební daně)538/002 - Poplatky54 - JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku542 - Prodaný materiál543 - Dary543/001 - Peněžní dary543/002 - Nepeněžní dary z vlastního majetku543/003 - Daň z přidané hodnoty k darům - závazek543/004 - Dary nevymezené v zákoně o daních z příjmů544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení545 - Ostatní pokuty a penále546 - Odpis pohledávky546/001 - Postoupení pohledávky546/002 - Odpis pohledávky podle zákona o daních z příjmů546/003 - Účetní odpis pohledávky548 - Ostatní provozní náklady548/001 - Pojistné548/002 - Příspěvky právnickým osobám548/003 - „Technické zhodnocení” dlouhodobého hmotného majetku do zákonného limitu548/004 - Ceny do veřejných soutěží548/005 - Likvidace zásob548/006 - Úhrada pracovníkům při pracovních úrazech a nemoci z povolání548/007 - Paušály hrazené zaměstnancům za údržbu pracovních oděvů548/008 - Náhrada nákladů zaměstnanci za použití vlastního nářadí548/009 - Zmařená investice548/010 - Rozdíly ze zaokrouhlení DPH548/011 - Odstupné548/012 - Výdaje na zabezpečení požární ochrany548/013 - Povinný odvod do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením548/014 - Náklady vynaložené nájemcem na uvedení pronajatého majetku do původního stavu548/015 - Uplatnění výdajů (nákladů) hrazených uživatelem, souvisejících s pořízením hmotného majetku formou finančního leasingu548/016 - Povinný odvod z elektřiny ze slunečního záření549 - Manka a škody z provozní činnosti549/001 - Škody na hmotném majetku vymezeném ZDP a nehmotném majetku vymezeném ZDP (tj. na nehmotném majetku zařazeném do užívání do 31. 12. 2000 a po 31. 12. 2003 a odpisovaném dle ZDP)549/002 - Škody na jiném majetku než je hmotný a nehmotný majetek dle ZDP549/003 - Škody způsobené živelní pohromou549/004 - Škody způsobené neznámým pachatelem na základě potvrzení od policie549/005 - Zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy549/006 - Manka55 - ODPISY, REZERVY, KOMPLEXNÍ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ A OPRAVNÉ POLOŽKY V PROVOZNÍ OBLASTI551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku551/001 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je i hmotným a nehmotným majetkem dle ZDP551/002 - Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku určenou účetní jednotkou a k jeho zařazení do užívání došlo od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003551/003 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku neuvedené na účtech 551/001 a 551/002551/004 - Odpis zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v důsledku fyzické likvidace551/005 - Odpisy majetku v zástavě551/006 - Odpisy technického zhodnocení na majetku vyloučeném z odpisování a na nemovité kulturní památce552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů552/001 - Tvorba a zúčtování rezerv na opravy hmotného majetku552/002 - Tvorba a zúčtování rezerv na pěstební činnost552/003 - Tvorba a zúčtování ostatních zákonných rezerv554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv554/001 - Tvorba a zúčtování rezerv na opravy majetku nad rámec zákona o rezervách554/002 - Tvorba a zúčtování rezerv na smluvní sankce554/003 - Tvorba a zúčtování rezerv na záruční opravy554/004 - Tvorba a zúčtování rezerv na soudní spory555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti558/001 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení558/002 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994558/003 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám s hodnotou nepřevyšující 30000 Kč559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti56 - FINANČNÍ NÁKLADY561 - Prodané cenné papíry a podíly561/001 - Prodaný dlouhodobý finanční majetek561/002 - Prodané krátkodobé dluhové cenné papíry561/003 - Prodané krátkodobé majetkové cenné papíry561/004 - Prodané směnky, o nichž je účtováno jako o cenném papíru562 - Úroky563 - Kursové ztráty564 - Náklady z přecenění cenných papírů566 - Náklady z finančního majetku567 - Náklady z derivátových operací568 - Ostatní finanční náklady568/001 - Poplatky za bankovní záruky, z titulu jiného smluvního ručení568/002 - Bankovní poplatky a jiné finanční náklady568/004 - Úhrada ztráty řízené osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy568/005 - Náklady z přecenění pohledávek569 - Manka a škody na finančním majetku569/001 - Škody na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 2569/002 - Škody na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 2 způsobené živelní pohromou569/003 - Škody na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 2 způsobené neznámým pachatelem na základě potvrzení od policie569/004 - Zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy - v návaznosti na finanční náklady569/005 - Manka na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 257 - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY VE FINANČNÍ OBLASTI574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti58 - MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY582 - Škody584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv588 - Ostatní mimořádné náklady588/002 - Prodej obchodního závodu, podniku588/003 - Ukončení hospodářské činnosti - likvidace, konkurs a vyrovnání588/004 - Ostatní589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti59 - DANĚ Z PŘÍJMŮ, PŘEVODOVÉ ÚČTY A REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená595 - Dodatečné odvody daně z příjmů596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace597 - Převod provozních nákladů598 - Převod finančních nákladů599 - Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů6 - VÝNOSY60 - TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ601 - Tržby za vlastní výrobky602 - Tržby z prodeje služeb604 - Tržby za zboží61 - ZMĚNY STAVU ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTI611 - Změna stavu nedokončené výroby612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby613 - Změna stavu výrobků614 - Změna stavu zvířat62 - AKTIVACE621 - Aktivace materiálu a zboží621/001 - Aktivace materiálu621/002 - Aktivace zboží622 - Aktivace vnitropodnikových služeb623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku642 - Tržby z prodeje materiálu644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení646 - Výnosy z odepsaných pohledávek646/001 - Výnosy z pohledávek v minulosti odepsaných - zahrnované do základu daně646/002 - Výnosy z pohledávek v minulosti odepsaných - nezahrnované do základu daně646/003 - Výnosy z postoupení pohledávek646/004 - Úhrada pohledávky nabyté postoupením648 - Ostatní provozní výnosy648/001 - Ostatní provozní výnosy - přefakturace648/002 - Ostatní provozní výnosy - nepeněžní příjmy648/003 - Ostatní provozní výnosy - členské příspěvky648/004 - Ostatní provozní výnosy - nájemné osvobozené od daně648/005 - Ostatní provozní výnosy - zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců648/006 - Náhrady mank a škod zaúčtovaných na účtu 549, přebytky zjištěné při inventarizaci648/007 - Ostatní provozní výnosy - jiné648/008 - Ostatní provozní výnosy - Goodwill648/009 - Ostatní provozní výnosy - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku648/010 - Rozdíly ze zaokrouhlení DPH66 - FINANČNÍ VÝNOSY661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů661/001 - Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů s vazbou na § 24 odst. 2 písm. r) ZDP661/002 - Výnosy z prodeje směnek - dluhových cenných papírů661/003 - Výnosy z prodeje majetkových podílů (účastí) v obchodních korporacích662 - Úroky662/001 - Úroky zdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně z příjmů662/002 - Úroky nezdaněné srážkovou daní, které se zahrnují do základu daně662/003 - Úroky nezdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně662/004 - Úroky zdaněné srážkovou daní, která se započítává na celkovou daňovou povinnost663 - Kursové zisky664 - Výnosy z přecenění cenných papírů665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku665/001 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - výnosy zdaněné srážkovou daní plynoucí z ovládaných a řízených osob a účetních jednotek pod podstatným vlivem - z tuzemska665/002 - Výnosy zdaněné srážkovou daní (bez zápočtu sražené daně) plynoucí z ovládaných a řízených osob a účetních jednotek pod podstatným vlivem - ze zahraničí665/003 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní665/004 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku nezdaněné srážkovou daní zahrnované do základu daně665/005 - Výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně665/006 - Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů665/007 - Úrokové výnosy osvobozené – vybrané dluhopisy665/008 - Výnosy při pachtu závodu665/009 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - ostatní výnosy665/010 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - osvobozené od daně666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku666/001 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní666/002 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku nezdaňované srážkovou daní zahrnované do základu daně666/003 - Výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně666/004 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku - ostatní výnosy667 - Výnosy z derivátových operací668 - Ostatní finanční výnosy668/001 - Výnosy plynoucí ze snížení základního kapitálu (snížení nominální hodnoty akcií s výplatou či snížení podílu na základním kapitálu u společníka s.r.o. s výplatou)668/004 - Náhrady mank a škod zaúčtovaných na účtu 569, přebytky zjištěné při inventarizaci668/005 - Výnosy z přecenění pohledávek68 - MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY688 - Ostatní mimořádné výnosy688/001 - Mimořádné výnosy z náhrad škod zúčtovaných na účtu 582688/002 - Opravy výnosů minulých období688/003 - Mimořádné výnosy v případě zrušení s likvidací nebo v případě vstupu do konkursu688/004 - Mimořádné výnosy vzniklé z titulu odpisu závazků (mimo odpisů v rámci konkursu a vyrovnání)688/005 - Tržby z prodeje obchodního závodu69 - PŘEVODOVÉ ÚČTY697 - Převod provozních výnosů698 - Převod finančních výnosů7 - ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY70 - ÚČTY ROZVAŽNÉ701 - Počáteční účet rozvažný702 - Konečný účet rozvažný71 - ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT710 - Účet zisků a ztrát75 - MAJETEK, KTERÝ NENÍ VLASTNICTVÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY751 - Majetek svěřený účetní jednotce751/001 - Zásoby převzaté do komisního prodeje751/002 - Zásoby převzaté ke zpracování751/003 - Majetek přijatý do úschovy752 - Majetek najatý či propachtovaný752/001 - Majetek pořizovaný formou finančního leasingu752/002 - Majetek v operativním nájmu či pachtu76 - MAJETEK ÚČETNÍ JEDNOTKY, KTERÝ NENÍ VYKAZOVÁN V ROZVAZE762 - Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace763 - Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování763/001 - Drobný hmotný majetek763/002 - Drobný nehmotný majetek764 - Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut764/001 - Odepsané pohledávky764/002 - Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)765 - Pohledávky z leasingu766 - Podmíněné pohledávky766/001 - Přijaté záruky766/002 - Přijatá depozita, hypotéky a zástavy77 - DLUHY A PODMÍNĚNÉ DLUHY771 - Dluhy z finančního leasingu773 - Podmíněné dluhy773/001 - Dluhy z titulu poskytnutého ručení773/002 - Poskytnutá zástavní práva a věcná břemena773/003 - Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti78 - FINANČNÍ NÁSTROJE782 - Pohledávky z pevných termínových operací783 - Dluhy z pevných termínových operací784 - Pohledávky z opcí785 - Dluhy z opcí79 - EVIDENČNÍ ÚČTY791 - Evidenční účet k účtům majetku792 - Evidenční účet k účtům dluhů

Novinky

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěžPublikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona ...

Cena: 960 KčKOUPIT

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů, pojištění odpovědnosti ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem od 1. 1. 2016

Zákon o účetnictví s komentářem od 1. 1. 2016 Zákon o účetnictví prošel rozsáhlou novelizací, která plyne z povinnosti implementace evropských předpisů. V této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2016, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o spotřebních daních, komentář, 2. vydání

Zákon o spotřebních daních, komentář, 2. vydání Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Věnuje se ...

Cena: 855 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2015 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.