Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. října 1918 dal právní formu obsahu zároveň přijatého provolání „Lide československý!“, jímž občanům oznamoval vznik samostatného československého státu. Z právního pohledu představuje to nejdůležitější, co se pojí s blížícím se stým výročím vzniku Československa. V jeho pěti stručných paragrafech se zároveň skrývá překvapivě mnoho právních problémů.

Autor zvolil netypickou formu opožděného, a tedy i specifického komentáře k tomuto zákonu, aby s důrazem na státoprávní aspekty přiblížil širší souvislosti vzniku Československa. Ukazuje, nakolik se myšlenka samostatného a společného česko-slovenského státu (ne)odrážela v českých a slovenských politických programech od revoluce v roce 1848 až do vypuknutí první světové války. Věnuje se též činnosti české a slovenské domácí i zahraniční politické reprezentace v době první světové války, událostem, které bezprostředně vyústily ve vznik samostatného státu, a jeho postupnému upevňování. V té souvislosti obrací svou pozornost především na reálné ovládnutí pohraničních oblastí českých zemí a území Slovenska. Charakterizuje rakouský a uherský státní aparát a rakouské a uherské právo, neboť z podstatné části našly uplatnění i v československém státě. Sleduje, jak si v roli zákonodárce počínal Národní výbor československý a jeho přímý pokračovatel – revoluční Národní shromáždění. V neposlední řadě se zamýšlí také nad původem a problematičností některých ustanovení samotného zákona a nad odlišnostmi jeho jednotlivých verzí.

autor: Ladislav Vojáček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 6. 2018, 392 stran
ISBN: 978-80-7552-185-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

 O autorovi - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. X
Několik otázek místo úvodu - str. 1
1. „Proč právě toto“? - str.  1
2. První československý zákon? - str.  6
3. Proč v novém státě staré právo? - str. 8
4. Opravdu 28. říjen? - str. 8
A. Vznik Československa - str. 11
1. 28. říjen 1918 – převrat a revoluce - str. 12
2. Martinská deklarace - str. 36
B. První československý zákon - str. 39
1. První československý zákon - str. 39
2. Sepsání zákona a odlišnosti jednotlivých textů - str. 44
C. Preambule - str. 53
1. Nenormativnost preambule - str. 53
2. „Aby (…) upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu  - str. 56
3. „Samostatný stát“ (státní samostatnost) - str.  56
a) Český národní program v revoluci roku 1848; bachovský absolutismus - str. 56
b) České státní právo po obnovení konstitucionalismu - str. 63
c) České státoprávní koncepty z konce 19. a začátku 20. století - str. 68
d) Moravský pakt - str. 73
e) Česká domácí politika po vypuknutí války - str.  76
f) Zahraniční odboj - str. 103
g) „Militarismus v prachu a dynastie středoevropské na odchodu  - str. 117
h) Česká politika a integrace střední Evropy - str. 119
4. „Stát československý“ (československá státnost) - str. 123
a) Spojení českých zemí a Slovenska - str. 123
b) Slovenská politika 1848 až 1918 - str. 125
c) Česko-slovenská spolupráce - str. 135
d) Čechoslovakismus - str. 139
D. Článek I. - str. 145
1. Státní forma, legitimita státní moci a státní svrchovanost - str. 145
2. „Státní formu československého státu určí…“ - str. 147
3. „… ve srozumění s Československou národní radou v Paříži“ - str. 148
4. (Revoluční) „Národní shromáždění“ - str. 155
E. Článek II.  - str. 157
1. „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení“ - str. 157
2. „Zákony a nařízení“ (rakouské) - str. 166
3. „Zákony a nařízení“ a… (uherské) - str. 174
4. Neúspěch unifikace - str. 182
F. Článek III. - str. 185
1. „Všechny úřady samosprávné, státní…“ - str. 186
2. Rakouský státní aparát - str. 186
a) Ústřední orgány - str. 186
b) Dvojkolejná územní správa - str. 186
c) Soudnictví - str. 190
d) Státní zastupitelství, advokacie, notářství - str. 191
e) Ozbrojené sbory - str. 192
3. Recipovaný uherský státní aparát - str. 193
a) Územní správa - str. 193
b) Soudní soustava - str. 196
c) Státní zastupitelství, advokacie, královští notáři - str. 197
d) Specifika recepce státních orgánů na Slovensku - str. 197
G. Článek IV. - str. 199
H. Článek V. - str. 203
1. Geopolitické důsledky velké války - str. 203
2. „Národnímu výboru se ukládá…“ - str. 213
3. Hrozby budoucí i minulé - str. 228
4. Budování státního aparátu - str. 237
a) Základ budoucích ministerstev - str. 237
b) Dobudování soudní soustavy - str. 239
c) Prozatímní ústava a zákony Národního výboru s ní souvisícív242
d) Zásahy do recipované územní správy - str. 256
e) Okresní a místní národní výbory - str. 258
5. Nedodělky a podněty odložené ad acta - str. 269
6. Revoluční Národní shromáždění jako zákonodárce - str. 275
7. Německé správní provincie - str. 278
8. Začlenění Slovenska do československého státu - str. 283
a) Slovenská národní rada - str. 283
b) Prozatímní československá vláda pro Slovensko (skalická vláda - str. 296
c) Ministr pro správu Slovenska a jeho úřad - str. 303
d) Slovenské národní rady a národní výbory - str. 326
9. Připojení Podkarpatské Rusi - str. 330
10. Stanovení státních hranic - str. 332
Závěrem - str. 346
Shrnutí - str. 348
Summary - str. 351
Použitá literatura - str. 355
Jmenný rejstřík - str. 373

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také zákon o veřejném ochránci práv, zákon o Ústavním soudu, antidiskriminační zákon, kompetenční zákon, jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, zákon o státních symbolech, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.