Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na starou právní úpravu. Kniha tak rozlišuje předchozí a stávající právní úpravu. Publikace si zachovává svou praktickou strukturu a pro čtenáře přináší aktualizované a rozšířené formulace konkrétních smluvních doložek, judikaturu a odpovídá na otázky, které vyvstaly od účinnosti občanského zákoníku. Zároveň kniha pracuje s dosavadní vydanou literaturou k tomuto tématu. 
autor: Dana Ondrejová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 480 stran
ISBN: 978-80-7552-809-4

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce  - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XV Předmluva - str.  XVII
ČÁST PRVNÍ OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 1
1. Právní režim smlouvy - str. 1
1.1 Právní režim smluv uzavřených do 31. prosince 2013 - str. 1
A. Relativní obchody - str. 2
B. Kombinované obchody - str. 4
C. Typové obchody - str. 5
D. Fakultativní obchody - str. 6
E.  Zvláštní právní režim u směnné a pojistné smlouvy související s podnikáním   - str. 8
1.2  Právní režim smluv uzavřených po 1. lednu 2014 (přechodná ustanovení občanského zákoníku)  - str. 9
A.  Základní kritérium pro určení starého x nového právního režimu smlouvy (§ 3028 odst. 1 a 3 obč. zák.)  - str. 9
B.  Právní režim plné moci ve vztahu k právnímu jednání na jejím základě učiněnému  - str. 18
C.  Právní režim postoupení pohledávky (smlouvy) podléhající předchozí právní úpravě učiněné za účinnosti současné právní úpravy - str. 19
D.  Právní režim smlouvy uzavřené podle zákona o veřejných zakázkách v roce 2014 při zahájení zadávacího řízení v roce 2013 - str. 20
E.  Právní režim smlouvy uzavřené na základě vyhlášené veřejné obchodní soutěže či veřejného návrhu na uzavření smlouvy z roku 2013 - str. 21
F.  Právní režim smlouvy o smlouvě budoucí, rámcové smlouvy a jejich realizačních smluv  - str. 21
G. Právní režim zajišťovacích a utvrzovacích institutů - str. 22
H.  Právní režim běhu lhůt a dob ve vztahu k závazkům ze smluv podléhajícím předchozí právní úpravě  - str. 24
I.  Zvláštní pravidla právního režimu u některých smluvních typů - str. 25
J.  Právní režim náhrady škody způsobené porušením povinností stanovených právními předpisy  - str. 26
K.  Zvláštní pravidlo o aplikovatelnosti základních zásad občanského zákoníku (§ 1 až 14 obč. zák.) - str. 27
2. Právní režim občanského zákoníku – skutečná jednotnost smluvního práva?  - str. 28
2.1 Vybraná specifika vztahu podnikatelů navzájem (B2B) - str.  29
2.2 Vybraná specifika ve vztahu k podnikatelům či s podnikateli (B2C) - str. 30
2.3  Vybraná specifika ve vztahu k malým a středním podnikatelům - str. 31
2.4  Postavení právnické osoby chránící zájmy malých a středních podnikatelů  - str. 32
2.5  Vybraná specifika ve vztahu k jiným odborníkům - str. 32
2.6  Vybraná specifika ve vztahu ke slabší smluvní straně  - str. 33
2.7  Vybraná specifika ve vztahu se spotřebitelem  - str. 34
2.8  Vybraná specifika ve vztahu k právnické osobě - str.  35
3. Další otázky ke zvážení před uzavřením smlouvy (vytvořením jejího návrhu) - str. 36
3.1  Od kterých ustanovení občanského zákoníku se lze odchýlit aneb vymezení jeho kogentních a dispozitivních ustanovení  - str. 36
3.2  Pojetí smlouvy jako minimalistické x maximalistické - str. 39
3.3  Smlouva o smlouvě budoucí, rámcová smlouva nebo přímo konkrétní smluvní typ (nebo inominátní smlouva)? - str. 40
3.4  Smluvní typy (pojmenované smlouvy) a inominátní (nepojmenované) smlouvy - str. 46
3.5  Specifika smluv uzavíraných se spotřebitelem  - str. 48
3.6  Využití obchodních podmínek při kontraktaci - str. 52
A. Obecně k obchodním podmínkámv52
B.  Předpoklady platné inkorporace obchodních podmínek do smlouvy   - str. 55
C. Změny obchodních podmínek v56
D.  Ustanovení obchodních podmínek, které druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat (překvapivá ustanovení)  - str. 57
E. Smluvní podmínky FIDIC - str. 60
3.7  Smlouvy uzavírané adhezním způsobem  - str. 63
3.8  Odpovědnost za jednání ve fázi před uzavřením smlouvy (předsmluvní odpovědnost)  - str. 67
ČÁST DRUHÁ UNIVERZÁLNÍ VZOROVÁ SMLOUVA - str. 75
1. Nadpis (záhlaví) smlouvy  - str. 75
2. Preambule a účel smlouvy  - str. 77
2.1  Preambule smlouvy - str. 77
2.2  Účel smlouvy - str. 78
3. Označení smluvních stran  - str. 79
3.1  Vhodné označení smluvních stran (podnikatelů x nepodnikatelů) - str. 79
3.2  Specifika uzavírání smluv (s) podnikateli aneb kdo uzavírá smlouvu „jménem“ podnikatele  - str. 83
A. Osobní (vlastní) jednání podnikatele - str. 84
B. Zastoupení podnikatele statutárním orgánem - str. 84
C. Zákonné zastoupení podnikatele  - str. 89
D. Nezmocněné (nepřikázané) jednatelství  - str. 94
E. Smluvní zastoupení podnikatele - str. 94
3.3  Časté chyby v označení smluvních stran a jejich důsledky - str. 107
A.  Nedodržení povinných údajů v obchodních listinách podle § 435 obč. zák. podnikatelem  - str. 107
B. Odchylky od zápisů ve veřejných rejstřících a v matrikách - str. 108
C. Jiné nedostatky v označení smluvních stran - str. 108
4. Definice pojmů používaných ve smlouvě (zavedení zkratek)  - str. 110
5. Předmět smlouvy - str. 111
5.1  Základní požadavky na vymezení předmětu smlouvy - str. 111
5.2  Změna rozsahu předmětu smlouvy po jejím uzavření (méněpráce a vícepráce) - str. 113
5.3  Předmět smlouvy a jeho ochrana právy průmyslového nebo duševního vlastnictví - str. 116
6. Cena plnění  - str. 119
6.1  Různé možnosti stanovení ceny ve smlouvě - str. 119
6.2  Absence smluvního ujednání ceny ve smlouvě - str. 125
6.3  Zvýšení ceny díla při mimořádné nepředvídatelné okolnosti (u smlouvy o dílo)  - str. 128
6.4  Způsoby dodatečného stanovení ceny zakotvené ve smlouvě - str. 130
6.5  Zákon o cenách a jeho vliv na stanovení ceny ve smlouvě  - str. 131
6.6  Stanovení ceny a daň z přidané hodnoty - str. 133
6.7  Cenová doložka - str. 136
6.8  Měnová doložka  - str. 139
6.9  Inflační doložka - str. 141
6.10  Splatnost ceny - str. 142
6.11  Doložka vylučující zákonná ustanovení o neúměrném zkrácení  - str. 150
6.12  Způsoby placení ceny - str. 153
6.13  Doložka o možnosti odepření plnění dlužníkem při nevydání kvitance věřitelem a další modifikace zákonných ustanovení o kvitanci - str. 164
6.14  Pozastávky, zádržné  - str. 167
7. Termín (doba, čas) plnění  - str. 169
8. Využití mezinárodních obchodních pravidel Incoterms - str. 173
9. Místo plnění  - str. 179
10. Smluvní úprava prodlení - str. 183
11. Záruční podmínky - str. 185
11.1  Odpovědnost za řádné splnění závazku  - str. 185
11.2  Práva vyplývající z vadného plnění a jejich uplatnění  - str. 186
11.3  Záruka (za jakost)  - str. 190
11.4  Informační povinnost prodávajícího o právech kupujícího z vadného plnění (záruce)  - str. 196
11.5  Práva z vadného plnění ve speciálních případech  - str. 197
11.6  Vzdání se práv vyplývajících z vadného plnění - str. 205
11.7  Další otázky související se záručními (reklamačními) podmínkami  - str. 207
12. Zajišťovací a utvrzovací instituty ve smlouvě  - str. 210
12.1  Jistota - str. 217
12.2  Ručení - str. 218
12.3  Finanční záruka - str. 223
12.4  Zajišťovací převod práva - str. 227
12.5  Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů   - str. 232
12.6  Zástavní právo  - str. 235
12.7  Zadržovací právo - str.  240
12.8  Zajištění (utvrzení) závazků směnkou (blankosměnkou)  - str. 243
12.9  Smluvní zákaz zatížení nebo zcizení věci  - str. 250
12.10 Závdavek - str. 251
12.11 Uznání dluhu - str. 255
12.12 Smluvní pokuta - str. 258
A. Obecné otázky týkající se smluvní pokuty - str. 258
B. Forma sjednání smluvní pokuty - str. 259
C. Vztah smluvní pokuty k utvrzované povinnosti v260
D. Způsob určení výše smluvní pokuty a její podoba - str. 265
E. Přiměřenost výše smluvní pokuty - str. 269
F. Důsledky nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty - str. 274
G.  Objektivní princip ovládající povinnost zaplatit smluvní pokutu  - str. 278
H. Splatnost smluvní pokuty  - str. 279
I. Úročení smluvní pokuty?  - str. 279
J. Vztah smluvní pokuty a práva na náhradu škody - str. 280
K. Vztah smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy - str. 282
L. Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku - str. 283
M.  Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku z prodlení   - str. 283
N. Promlčení smluvní pokuty - str. 285
O. Smluvní pokuta sankcionující nájemce bytu či domu   - str. 286
P.  Uplatnění smluvní pokuty v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku či v rozporu s dobrými mravy  - str. 287
Q. Vykonatelnost smluvní pokutyv289
R.  Specifika sjednání smluvní pokuty ve vztazích se spotřebitelem - str. 290
13. Úrok z prodlení - str. 290
13.1  Úrok jako příslušenství, zákonné předpoklady pro vznik nároku na úrok prodlení - str. 290
13.2  Zákonná sazba úroku z prodlení - str. 292
13.3  Smluvená výše úroku z prodlení  - str. 294
13.4  Zvláštní „stop stav“ narůstání úroků z prodlení v případě dosažení výše jistiny (pravidlo ultra duplum)   - str. 302
13.5  Je možné požadovat úroky z prodlení z úroků a z úroků z prodlení (aneb příslušenství z příslušenství)?  - str. 305
13.6  Vztah úroků z prodlení a práva na náhradu škody - str. 308
13.7  Promlčení úroku z prodlení (a úroku)  - str. 308
13.8  Vyčíslení úroku z prodlení v žalobě - str. 309
14. Úroky (ke smlouvě o zápůjčce a úvěru) - str. 310
15. Poplatek z prodlení - str. 315
16. Penále, poplatek, sankce a jiná obdobná ujednání  - str. 316
17. Smluvní úprava paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč   - str. 318
17.1  Aplikační podmínky paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč a jeho legální rámec - str.  318
17.2  Vztah paušálu 1 200 Kč k úrokům z prodlení, smluvní pokutě a nákladům na vymáhání pohledávky   - str. 320
17.3  Lze ujednat odchylnou výši paušálu 1 200 Kč?  - str. 321
18. Smluvní úprava dalších nákladů věřitele vynaložených na vymáhání pohledávky   - str. 323
19. Limitace či vyloučení práva na náhradu škody  - str. 325
20. Doložka vyšší moci  - str. 327
21. Doložka o náhradě nemajetkové újmy  - str. 332
22. Úprava okamžiku přechodu vlastnického práva a nebezpečí vzniku škody k předmětu smlouvy - str. 339
23. Doložka o pojištění odpovědnosti smluvních stran  - str. 345
24. Smluvní úprava odstoupení od smlouvy - str. 346
25. Odstupné  - str. 353
26. Smluvní úprava výpovědi smluvních závazků  - str. 355
27. Smluvní ujednání ve vztahu k tzv. šněrovacím smlouvám  - str. 359
28. Doložka modifikující zákonná ustanovení o následné nemožnosti plnění   - str. 362
29. Smluvní ujednání ve vztahu k započtení pohledávekv364
30. Důvěrné informace - str. 366
30.1  Odlišení důvěrných informací od obchodního tajemství a know-how   - str. 366
30.2  Smluvní úprava důvěrných informací  - str. 369
31. Konkurenční doložka - str. 371
32. Doložka o modifikaci promlčecí lhůty - str. 375
33. Smluvní modifikace ustanovení o svépomocném prodeji věci  - str. 378
34. Smluvní úprava odpovědnosti za stavební dokumentaci (u smlouvy o dílo)  - str. 381
35. Vedlejší ujednání u kupní smlouvy - str.  385
35.1  Výhrada zpětné koupě  - str. 385
35.2  Výhrada zpětného prodeje  - str. 386
35.3  Předkupní právo  - str. 387
35.4  Koupě na zkoušku  - str. 389
35.5  Výhrada lepšího kupce  - str. 390
36. Typická závěrečná ustanovení smlouvy  - str. 391
36.1  Doložka o (místě, způsobu a okamžiku) doručování písemností - str. 391
36.2  Rozhodčí doložka - str. 396
36.3  Prorogační doložka - str. 405
36.4  Doložka o volbě práva  - str. 407
36.5  Doložka řešící otázku postoupení práv ze smlouvy či postoupení celé smlouvy    - str. 412
36.6  Doložka o převzetí nebezpečí podstatné změny okolností  - str.  415
36.7  Doložka o povinných písemných změnách smlouvy - str. 416
36.8  Salvátorská klauzule - str. 420
36.9  Čistící doložka - str. 420
36.10  Doložka deklarující sdělení veškerých relevantních informací před uzavřením smlouvy   - str. 421
36.11  Doložka deklarující (ne)existenci zavedené praxe mezi smluvními stranami - str. 422
36.12 Doložka vylučující aplikaci obchodních zvyklostí - str.  423
36.13 Doložka deklarující „neadheznost“ smlouvy - str. 424
36.14  Jazyk smlouvy a doložka řešící střet mezi různými jazykovými verzemi smlouvy  - str. 424
36.15 Počet vyhotovení smlouvy  - str. 426
36.16  Doložka o absenci tísně, násilí, nadání plnou svéprávností a existenci plného vědomí při podpisu smlouvyv426
36.17 Doložka deklarující přečtení smlouvyv427
36.18 Doložka o okamžiku nabytí platnosti a účinnosti smlouvy - str. 427
36.19 Doložka včleňující přílohy - str. 433
37. Místo a datum uzavření smlouvy  - str.  434
38. Podpis smlouvy - str. 434
39. „Technické“ otázky související s uzavíráním smlouvy - str. 439
Abstrakt - str. 441
Abstract  - str. 443
Seznam použité literatury - str. 445
Věcný rejstřík - str. 449

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 595 KčKOUPIT

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.