Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na starou právní úpravu. Kniha tak rozlišuje předchozí a stávající právní úpravu. Publikace si zachovává svou praktickou strukturu a pro čtenáře přináší aktualizované a rozšířené formulace konkrétních smluvních doložek, judikaturu a odpovídá na otázky, které vyvstaly od účinnosti občanského zákoníku. Zároveň kniha pracuje s dosavadní vydanou literaturou k tomuto tématu. 
autor: Dana Ondrejová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 480 stran

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce  - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XV Předmluva - str.  XVII
ČÁST PRVNÍ OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 1
1. Právní režim smlouvy - str. 1
1.1 Právní režim smluv uzavřených do 31. prosince 2013 - str. 1
A. Relativní obchody - str. 2
B. Kombinované obchody - str. 4
C. Typové obchody - str. 5
D. Fakultativní obchody - str. 6
E.  Zvláštní právní režim u směnné a pojistné smlouvy související s podnikáním   - str. 8
1.2  Právní režim smluv uzavřených po 1. lednu 2014 (přechodná ustanovení občanského zákoníku)  - str. 9
A.  Základní kritérium pro určení starého x nového právního režimu smlouvy (§ 3028 odst. 1 a 3 obč. zák.)  - str. 9
B.  Právní režim plné moci ve vztahu k právnímu jednání na jejím základě učiněnému  - str. 18
C.  Právní režim postoupení pohledávky (smlouvy) podléhající předchozí právní úpravě učiněné za účinnosti současné právní úpravy - str. 19
D.  Právní režim smlouvy uzavřené podle zákona o veřejných zakázkách v roce 2014 při zahájení zadávacího řízení v roce 2013 - str. 20
E.  Právní režim smlouvy uzavřené na základě vyhlášené veřejné obchodní soutěže či veřejného návrhu na uzavření smlouvy z roku 2013 - str. 21
F.  Právní režim smlouvy o smlouvě budoucí, rámcové smlouvy a jejich realizačních smluv  - str. 21
G. Právní režim zajišťovacích a utvrzovacích institutů - str. 22
H.  Právní režim běhu lhůt a dob ve vztahu k závazkům ze smluv podléhajícím předchozí právní úpravě  - str. 24
I.  Zvláštní pravidla právního režimu u některých smluvních typů - str. 25
J.  Právní režim náhrady škody způsobené porušením povinností stanovených právními předpisy  - str. 26
K.  Zvláštní pravidlo o aplikovatelnosti základních zásad občanského zákoníku (§ 1 až 14 obč. zák.) - str. 27
2. Právní režim občanského zákoníku – skutečná jednotnost smluvního práva?  - str. 28
2.1 Vybraná specifika vztahu podnikatelů navzájem (B2B) - str.  29
2.2 Vybraná specifika ve vztahu k podnikatelům či s podnikateli (B2C) - str. 30
2.3  Vybraná specifika ve vztahu k malým a středním podnikatelům - str. 31
2.4  Postavení právnické osoby chránící zájmy malých a středních podnikatelů  - str. 32
2.5  Vybraná specifika ve vztahu k jiným odborníkům - str. 32
2.6  Vybraná specifika ve vztahu ke slabší smluvní straně  - str. 33
2.7  Vybraná specifika ve vztahu se spotřebitelem  - str. 34
2.8  Vybraná specifika ve vztahu k právnické osobě - str.  35
3. Další otázky ke zvážení před uzavřením smlouvy (vytvořením jejího návrhu) - str. 36
3.1  Od kterých ustanovení občanského zákoníku se lze odchýlit aneb vymezení jeho kogentních a dispozitivních ustanovení  - str. 36
3.2  Pojetí smlouvy jako minimalistické x maximalistické - str. 39
3.3  Smlouva o smlouvě budoucí, rámcová smlouva nebo přímo konkrétní smluvní typ (nebo inominátní smlouva)? - str. 40
3.4  Smluvní typy (pojmenované smlouvy) a inominátní (nepojmenované) smlouvy - str. 46
3.5  Specifika smluv uzavíraných se spotřebitelem  - str. 48
3.6  Využití obchodních podmínek při kontraktaci - str. 52
A. Obecně k obchodním podmínkámv52
B.  Předpoklady platné inkorporace obchodních podmínek do smlouvy   - str. 55
C. Změny obchodních podmínek v56
D.  Ustanovení obchodních podmínek, které druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat (překvapivá ustanovení)  - str. 57
E. Smluvní podmínky FIDIC - str. 60
3.7  Smlouvy uzavírané adhezním způsobem  - str. 63
3.8  Odpovědnost za jednání ve fázi před uzavřením smlouvy (předsmluvní odpovědnost)  - str. 67
ČÁST DRUHÁ UNIVERZÁLNÍ VZOROVÁ SMLOUVA - str. 75
1. Nadpis (záhlaví) smlouvy  - str. 75
2. Preambule a účel smlouvy  - str. 77
2.1  Preambule smlouvy - str. 77
2.2  Účel smlouvy - str. 78
3. Označení smluvních stran  - str. 79
3.1  Vhodné označení smluvních stran (podnikatelů x nepodnikatelů) - str. 79
3.2  Specifika uzavírání smluv (s) podnikateli aneb kdo uzavírá smlouvu „jménem“ podnikatele  - str. 83
A. Osobní (vlastní) jednání podnikatele - str. 84
B. Zastoupení podnikatele statutárním orgánem - str. 84
C. Zákonné zastoupení podnikatele  - str. 89
D. Nezmocněné (nepřikázané) jednatelství  - str. 94
E. Smluvní zastoupení podnikatele - str. 94
3.3  Časté chyby v označení smluvních stran a jejich důsledky - str. 107
A.  Nedodržení povinných údajů v obchodních listinách podle § 435 obč. zák. podnikatelem  - str. 107
B. Odchylky od zápisů ve veřejných rejstřících a v matrikách - str. 108
C. Jiné nedostatky v označení smluvních stran - str. 108
4. Definice pojmů používaných ve smlouvě (zavedení zkratek)  - str. 110
5. Předmět smlouvy - str. 111
5.1  Základní požadavky na vymezení předmětu smlouvy - str. 111
5.2  Změna rozsahu předmětu smlouvy po jejím uzavření (méněpráce a vícepráce) - str. 113
5.3  Předmět smlouvy a jeho ochrana právy průmyslového nebo duševního vlastnictví - str. 116
6. Cena plnění  - str. 119
6.1  Různé možnosti stanovení ceny ve smlouvě - str. 119
6.2  Absence smluvního ujednání ceny ve smlouvě - str. 125
6.3  Zvýšení ceny díla při mimořádné nepředvídatelné okolnosti (u smlouvy o dílo)  - str. 128
6.4  Způsoby dodatečného stanovení ceny zakotvené ve smlouvě - str. 130
6.5  Zákon o cenách a jeho vliv na stanovení ceny ve smlouvě  - str. 131
6.6  Stanovení ceny a daň z přidané hodnoty - str. 133
6.7  Cenová doložka - str. 136
6.8  Měnová doložka  - str. 139
6.9  Inflační doložka - str. 141
6.10  Splatnost ceny - str. 142
6.11  Doložka vylučující zákonná ustanovení o neúměrném zkrácení  - str. 150
6.12  Způsoby placení ceny - str. 153
6.13  Doložka o možnosti odepření plnění dlužníkem při nevydání kvitance věřitelem a další modifikace zákonných ustanovení o kvitanci - str. 164
6.14  Pozastávky, zádržné  - str. 167
7. Termín (doba, čas) plnění  - str. 169
8. Využití mezinárodních obchodních pravidel Incoterms - str. 173
9. Místo plnění  - str. 179
10. Smluvní úprava prodlení - str. 183
11. Záruční podmínky - str. 185
11.1  Odpovědnost za řádné splnění závazku  - str. 185
11.2  Práva vyplývající z vadného plnění a jejich uplatnění  - str. 186
11.3  Záruka (za jakost)  - str. 190
11.4  Informační povinnost prodávajícího o právech kupujícího z vadného plnění (záruce)  - str. 196
11.5  Práva z vadného plnění ve speciálních případech  - str. 197
11.6  Vzdání se práv vyplývajících z vadného plnění - str. 205
11.7  Další otázky související se záručními (reklamačními) podmínkami  - str. 207
12. Zajišťovací a utvrzovací instituty ve smlouvě  - str. 210
12.1  Jistota - str. 217
12.2  Ručení - str. 218
12.3  Finanční záruka - str. 223
12.4  Zajišťovací převod práva - str. 227
12.5  Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů   - str. 232
12.6  Zástavní právo  - str. 235
12.7  Zadržovací právo - str.  240
12.8  Zajištění (utvrzení) závazků směnkou (blankosměnkou)  - str. 243
12.9  Smluvní zákaz zatížení nebo zcizení věci  - str. 250
12.10 Závdavek - str. 251
12.11 Uznání dluhu - str. 255
12.12 Smluvní pokuta - str. 258
A. Obecné otázky týkající se smluvní pokuty - str. 258
B. Forma sjednání smluvní pokuty - str. 259
C. Vztah smluvní pokuty k utvrzované povinnosti v260
D. Způsob určení výše smluvní pokuty a její podoba - str. 265
E. Přiměřenost výše smluvní pokuty - str. 269
F. Důsledky nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty - str. 274
G.  Objektivní princip ovládající povinnost zaplatit smluvní pokutu  - str. 278
H. Splatnost smluvní pokuty  - str. 279
I. Úročení smluvní pokuty?  - str. 279
J. Vztah smluvní pokuty a práva na náhradu škody - str. 280
K. Vztah smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy - str. 282
L. Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku - str. 283
M.  Vztah smluvní pokuty a současně sjednaného úroku z prodlení   - str. 283
N. Promlčení smluvní pokuty - str. 285
O. Smluvní pokuta sankcionující nájemce bytu či domu   - str. 286
P.  Uplatnění smluvní pokuty v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku či v rozporu s dobrými mravy  - str. 287
Q. Vykonatelnost smluvní pokutyv289
R.  Specifika sjednání smluvní pokuty ve vztazích se spotřebitelem - str. 290
13. Úrok z prodlení - str. 290
13.1  Úrok jako příslušenství, zákonné předpoklady pro vznik nároku na úrok prodlení - str. 290
13.2  Zákonná sazba úroku z prodlení - str. 292
13.3  Smluvená výše úroku z prodlení  - str. 294
13.4  Zvláštní „stop stav“ narůstání úroků z prodlení v případě dosažení výše jistiny (pravidlo ultra duplum)   - str. 302
13.5  Je možné požadovat úroky z prodlení z úroků a z úroků z prodlení (aneb příslušenství z příslušenství)?  - str. 305
13.6  Vztah úroků z prodlení a práva na náhradu škody - str. 308
13.7  Promlčení úroku z prodlení (a úroku)  - str. 308
13.8  Vyčíslení úroku z prodlení v žalobě - str. 309
14. Úroky (ke smlouvě o zápůjčce a úvěru) - str. 310
15. Poplatek z prodlení - str. 315
16. Penále, poplatek, sankce a jiná obdobná ujednání  - str. 316
17. Smluvní úprava paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč   - str. 318
17.1  Aplikační podmínky paušálu nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč a jeho legální rámec - str.  318
17.2  Vztah paušálu 1 200 Kč k úrokům z prodlení, smluvní pokutě a nákladům na vymáhání pohledávky   - str. 320
17.3  Lze ujednat odchylnou výši paušálu 1 200 Kč?  - str. 321
18. Smluvní úprava dalších nákladů věřitele vynaložených na vymáhání pohledávky   - str. 323
19. Limitace či vyloučení práva na náhradu škody  - str. 325
20. Doložka vyšší moci  - str. 327
21. Doložka o náhradě nemajetkové újmy  - str. 332
22. Úprava okamžiku přechodu vlastnického práva a nebezpečí vzniku škody k předmětu smlouvy - str. 339
23. Doložka o pojištění odpovědnosti smluvních stran  - str. 345
24. Smluvní úprava odstoupení od smlouvy - str. 346
25. Odstupné  - str. 353
26. Smluvní úprava výpovědi smluvních závazků  - str. 355
27. Smluvní ujednání ve vztahu k tzv. šněrovacím smlouvám  - str. 359
28. Doložka modifikující zákonná ustanovení o následné nemožnosti plnění   - str. 362
29. Smluvní ujednání ve vztahu k započtení pohledávekv364
30. Důvěrné informace - str. 366
30.1  Odlišení důvěrných informací od obchodního tajemství a know-how   - str. 366
30.2  Smluvní úprava důvěrných informací  - str. 369
31. Konkurenční doložka - str. 371
32. Doložka o modifikaci promlčecí lhůty - str. 375
33. Smluvní modifikace ustanovení o svépomocném prodeji věci  - str. 378
34. Smluvní úprava odpovědnosti za stavební dokumentaci (u smlouvy o dílo)  - str. 381
35. Vedlejší ujednání u kupní smlouvy - str.  385
35.1  Výhrada zpětné koupě  - str. 385
35.2  Výhrada zpětného prodeje  - str. 386
35.3  Předkupní právo  - str. 387
35.4  Koupě na zkoušku  - str. 389
35.5  Výhrada lepšího kupce  - str. 390
36. Typická závěrečná ustanovení smlouvy  - str. 391
36.1  Doložka o (místě, způsobu a okamžiku) doručování písemností - str. 391
36.2  Rozhodčí doložka - str. 396
36.3  Prorogační doložka - str. 405
36.4  Doložka o volbě práva  - str. 407
36.5  Doložka řešící otázku postoupení práv ze smlouvy či postoupení celé smlouvy    - str. 412
36.6  Doložka o převzetí nebezpečí podstatné změny okolností  - str.  415
36.7  Doložka o povinných písemných změnách smlouvy - str. 416
36.8  Salvátorská klauzule - str. 420
36.9  Čistící doložka - str. 420
36.10  Doložka deklarující sdělení veškerých relevantních informací před uzavřením smlouvy   - str. 421
36.11  Doložka deklarující (ne)existenci zavedené praxe mezi smluvními stranami - str. 422
36.12 Doložka vylučující aplikaci obchodních zvyklostí - str.  423
36.13 Doložka deklarující „neadheznost“ smlouvy - str. 424
36.14  Jazyk smlouvy a doložka řešící střet mezi různými jazykovými verzemi smlouvy  - str. 424
36.15 Počet vyhotovení smlouvy  - str. 426
36.16  Doložka o absenci tísně, násilí, nadání plnou svéprávností a existenci plného vědomí při podpisu smlouvyv426
36.17 Doložka deklarující přečtení smlouvyv427
36.18 Doložka o okamžiku nabytí platnosti a účinnosti smlouvy - str. 427
36.19 Doložka včleňující přílohy - str. 433
37. Místo a datum uzavření smlouvy  - str.  434
38. Podpis smlouvy - str. 434
39. „Technické“ otázky související s uzavíráním smlouvy - str. 439
Abstrakt - str. 441
Abstract  - str. 443
Seznam použité literatury - str. 445
Věcný rejstřík - str. 449

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Magdalena Pfeiffer - Wolters Kluwer, a. s.

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

P. Novotný, M. Novotná, P. Budíková, J. Ivičičová, K. Kedroňová, I. Štrosová, M. Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 299 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.