Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, při nichž autor vycházel ze svých mnohaletých zkušeností získaných právě při provádění tohoto typu prohlídek, ovšem nevyhýbá se ani souvisejícím teoretickým problémům. Kniha se nadto velmi široce zabývá i obecnou problematikou provádění prohlídek a zajišťování věcí důležitých pro trestní řízení. Velmi podrobně je zohledněna i judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR, nechybí ani srovnání se zahraničními úpravami.

Publikace je určena všem, koho se problematika prohlídky prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, může profesně či bytostně dotýkat. Půjde především o advokáty samotné, dále o osoby služebně činné v policejních orgánech, o státní zástupce a soudce okresních a krajských soudů. S ohledem na zjevné nedostatky dané úpravy ji lze doporučit i zákonodárcům. Svých čtenářů může dosíci i u dalších osob z odborné veřejnosti či studentů právnických fakult.

Knihu opatřil předmluvou JUDr. Tomáš Sokol.

autor: Vladislav Hřebíček vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 160 stran
ISBN: 978-80-7502-231-8

Cena: 320 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva Tomáše Sokola  - str. 9
Předmluva autora - str. 11
Kapitola 1: Obecný výklad k ustanovení § 85b tr. řádu  - str. 13
1.1. Povaha a způsob zajišťování věcných a listinných důkazů v trestním řízení  - str. 13
1.2. Smysl a obsah ustanovení § 85b tr. řádu  - str. 17
1.3. Statistika četnosti prohlídek  - str. 18
1.4. Historie ustanovení § 85b tr. řádu a předchozí úprava postupu při prohlídce u advokáta  - str. 19
1.5. Obdobná úprava v dalších právních kodexech  - str. 22
Kapitola 2: Stručný výklad pojmů advokát, poskytování právních služeb (výkon advokacie), povinnost mlčenlivosti advokáta a zástupce České advokátní komory  - str. 25
2.1. Advokát - str. 25
2.2. Poskytování právních služeb a výkon advokacie  - str. 26
2.3. Povinnost mlčenlivosti advokáta  - str. 27
2.4. Zástupce České advokátní komory  - str. 31
Kapitola 3: Prostory, v nichž advokát vykonává advokacii  - str. 33
3.1. Administrativní vs. funkční vymezení místa výkonu advokacie  - str. 33
3.2. Blíže k problematice vzdálených úložišť dat  - str. 35
3.3. Bankovní účty  - str. 37
Kapitola 4: Za jakých okolností není advokát vázán povinností mlčenlivosti  - str. 39
4.1. Důležitost vymezení okolností, za kterých advokát není vázán povinností mlčenlivosti  v39
4.2. Neexistence povinnosti mlčenlivosti jako takové  - str. 40
4.3. Zákonné výjimky zužující povinnost mlčenlivosti advokáta - str. 45
Kapitola 5: Postup předcházející výkonu prohlídky podle § 85b tr. řádu a s tím související skutečnosti  - str. 48
5.1. Důvodné podezření  - str. 48
5.2. Podrobně k povolovacímu režimu prohlídky  - str. 49
5.3. Náležitosti příkazu k prohlídce- str. 56
5.4. Časová působnost příkazu  - str. 58
5.5. Popis věcí důležitých pro trestní řízení v případě postupu podle § 85b tr. řádu  - str. 59
5.6. Prohlídka jako neodkladný či neopakovatelný úkon  - str. 61
5.7. Možnosti napadení příkazu k prohlídce  - str. 62
Kapitola 6: Provedení prohlídky podle § 85b tr. řádu  - str. 66
6.1. Osoby účastnící se průběhu prohlídky  - str. 66
6.2. Zajištění součinnosti zástupce České advokátní komory  - str. 72
6.3. Přibrání tzv. nezúčastněné osoby  - str. 73
6.4. Protokolace úkonu, námitky proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu a jejich vypořádání  - str. 74 6.5. Prokázání oprávnění policejního orgánu a vstup do dotčených prostor - str. 76
6.6. Doručení příkazu a účast dotčené osoby při prohlídce  - str. 77
6.7. Předchozí výslech  - str. 77
6.8. Faktické provádění prohlídky a postup zástupce České advokátní komory  - str. 78
6.9. Problematika zajišťování elekronických dat  - str. 81
Kapitola 7: Fáze související s řízením o nahrazení souhlasu  - str. 86
7.1. Obecně k dalšímu postupu  - str. 86
7.2. Kdo je oprávněn podat návrh  - str. 87
7.3. Obsah návrhu a jeho přílohy  - str. 87
7.4. Blíže k problematice označení listin  - str. 88
7.5. Lhůta a související skutečnosti  - str. 90
7.6. Posouzení návrhu soudcem krajského soudu  - str. 91
7.7. Forma projednání návrhu a účast osob  - str. 92
7.8. Postup soudce před samotným přezkumem nesouhlasného stanoviska zástupce Komory a při něm  - str. 95
Kapitola 8: Praktické problémy spojené s aplikací ustanovení § 85b tr. řádu  - str. 100
8.1. Problémy spojené s vlastním (faktickým) vykonáním prohlídky  - str. 101
8.2. Problémy související s fází rozhodování o nahrazení souhlasu zástupce Komory  - str. 105
Kapitola 9: Vybrané zahraniční úpravy  - str. 109
9.1. Německo  - str. 110
9.2. Další zahraniční úpravy  - str. 120
Kapitola 10: Návrh de lege ferenda  - str. 126
Přehled použitých zdrojů  - str. 130
Česky psané zdroje  - str. 130
Judikatura a soudní stanoviska  - str. 132
Dokumenty související s činností České advokátní komory  - str. 134
Internetové zdroje  - str. 134
Zahraniční zdroje  - str. 135
Příloha  - str. 137

Další nabídka k tématu

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.