Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště.

Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení Brusel I bis (a dalších souvisejících předpisů) týkající se právě osob s neznámým pobytem, ale zároveň i věcně a srozumitelně vysvětluje související pojmy, jako je „kritérium bydliště“ a „trvalý pobyt“. Čtenáři se dočtou i o případech žalob podávaných slabšími účastníky sporu (typicky např. spotřebitelské smlouvy) nebo o postavení opatrovníka osob neznámého pobytu. Na závěr knihy jsou navíc doplněny přehledné kapitoly o rozhodovací praxi českých soudů a rozhodovací praxi Soudního dvora.

Kniha se hodí pro studenty mezinárodního práva, právníky či advokáty mající případy s mezinárodním prvkem, ale i pro širší veřejnost, která chce danému tématu lépe porozumět.

autor: Pavlína Uhlířová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, 112 stran
ISBN: 978-80-7598-508-8

Cena: 220 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Ostatní zkratky - str. IX
Předmluva - str. X
1 Úvod - str. 1
2 Osoba neznámého bydliště - str. 5
3 Nařízení Brusel I bis - str. 7
3.1 Povaha pravidel zakotvených v Nařízení - str. 7
3.1.1 Aplikační přednost - str. 7
3.1.2 Mezinárodní prvek - str. 8
3.1.3 Prorogační doložka jako cizí prvek řízení - str. 9
3.2 Osobní působnost Nařízení Brusel I bis - str. 10
3.3 Obecná pravomoc - str. 10
3.4 Kogentní povaha ustanovení článku 4 Nařízení - str. 11
4 Kritérium bydliště - str. 13
4.1 Bydliště právnické osoby - str. 14
4.2 Bydliště člověka - str. 15
4.3 Občanský zákoník - str. 16
4.3.1 Fikce bydliště - str. 16
4.3.2 Fikce bydliště pro účely stanovení mezinárodní  pravomoci - str. 17
4.4 Okamžik zjišťování bydliště žalovaného - str. 18
4.5 Bydliště strany žalující - str. 19
4.6 Bydliště na více místech - str. 20
4.7 Forum shopping - str. 22 4
.8 Fórum a použití norem procesních - str. 23
4.9 Fórum normy mezinárodního práva soukromého - str. 24
4.10 Bydliště v rozhodovací praxi soudů - str. 25
5 Trvalý pobyt - str. 27
5.1 Občanský soudní řád - str. 27
5.1.1 Obecný soud nepodnikající osoby - str. 27
5.1.2 Obecný soud podnikatele - str. 28
5.1.3 Závady v doručování - str. 28
6 Použití Nařízení Brusel I bis na osoby neznámého bydliště - str. 31
6.1 Pravomoc založená na obecném soudu žalovaného - str. 31
6.2 Výjimky z pravidla bydliště žalovaného - str. 33
6.2.1 Výlučná pravomoc - str. 33
6.2.2 Prorogační dohody - str. 34
6.2.2.1 Prorogační doložka ve prospěch soudu  třetího státu - str. 35
6.3 Podřízení se pravomoci bez výhrad - str. 36 6
.3.1 Podmínky pro založení pravomoci podřízením se  bez výhrad - str. 37
6.3.2 Vztah podřízení se a jiných ustanovení o pravomoci - str. 38
6.3.3 Povaha podřízení se pravomoci - str. 39
6.3.4 Podřízení se u žalovaných ze třetích zemí - str. 42
7 Žaloby podávané slabšími účastníky sporu - str. 45
7.1 Spotřebitelské smlouvy - str. 45
7.2 Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy - str. 47
7.3 Příslušnost ve věcech pojištění - str. 48
7.4 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 48
8 Postavení opatrovníka osob neznámého pobytu - str. 49
8.1 Postavení opatrovníka v řízení - str. 49
8.2 Vykonatelnost rozhodnutí a pravomoci opatrovníka - str. 51
8.3 Podřízení se pravomoci jednáním opatrovníka - str. 53
9 Rozhodovací praxe českých soudů - str. 55
9.1 Věc D&I Consulting limited - str. 55 9
.2 Věc CP Inkaso, s. r. o.  - str. 58
9.2.1 Skutkový stav - str. 58
9.2.2 Právní posouzení věci Nejvyšším soudem ČR - str. 59
9.2.3 Hodnocení rozhodnutí soudu - str. 61
10 Shrnutí - str. 63
11 Rozhodovací praxe Soudního dvora - str. 65
11.1 Věc Lindner - str. 65
11.1.1 Skutkový stav - str. 65
11.1.2 Hodnocení věci soudem prvého stupně - str. 66
11.1.3 Východiska soudu prvého stupně - str. 67
11.1.4 Dotazy položené Soudnímu dvoru - str. 69
11.1.5 Řízení před soudním dvorem - str. 69
11.1.5.1 Státní příslušnost jako mezinárodní prvek v řízení - str. 69
11.1.5.2 Řízení proti osobě neznámého bydliště - str. 71
11.1.5.3 Právo na obhajobu - str. 73
11.1.5.4 Podrobení se soudní příslušnosti- str. 75
11.2 Cornelius de Visser - str. 77
11.2.1 Skutkový stav - str. 77
11.2.2 Názor německého nalézacího soudu - str. 78
11.2.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 79
11.2.4 Odpovědi Soudního dvora - str. 80
11.2.4.1 Výklad kritéria: „nemá bydliště na území některého členského státu“ - str. 80
11.2.4.2 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 80
11.2.4.3 Vynesení rozsudku pro zmeškání - str. 81
11.2.4.4 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 82
11.2.4.5 Rozsudek pro zmeškání jako evropský exekuční  titul - str. 82
11.2.4.6 Hodnocení závěru Soudního dvora - str. 83
11.3 Věc A proti B a dalším - str. 83
11.3.1 Skutkový stav - str. 83
11.3.2 Řízení před rakouskými soudy - str. 84
11.3.3 Otázky položené Soudnímu dvoru - str. 85
11.3.4 Podrobení se mezinárodní pravomoci opatrovníkem - str. 85
11.3.4.1 Hodnocení závěrů Soudního dvora - str. 88
Závěr - str. 89
Summary - str. 91
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 93
Věcný rejstřík - str. 98

Další nabídka k tématu

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Karel Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.