Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Přivýdělek uchazeče o zaměstnání

Zdroj: Mzdová účetní č. 6/2005, str. 7 až 9, autor: Mgr. Olga Bičáková


Podle ustanovení § 25 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen zákon o zaměstnanosti), zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tudíž i případnému poskytování podpory v nezaměstnanosti, nebrání:

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek je nižší než polovina minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), pokud za období, na které byly sjednány, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna je nižší než polovina minimální mzdy.

Podle nařízení vlády č. 699/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, činí výše minimální mzdy za měsíc 7 185 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou. Polovina minimální mzdy představuje částku 3 592,50 Kč. Podle § 11 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, se mzda zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. To znamená, že polovina minimální mzdy představuje částku 3 593 Kč. Vzhledem k tomu, že § 25 odst. 3 písm. a) zákona o zaměstnanosti uvádí, mj. že měsíční výdělek nižší než polovina minimální mzdy nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, je třeba předmětné ustanovení zákona vykládat tak, že zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání měsíční výdělek ve výši 3 592?Kč a nižší. Třebaže to zákon výslovně nestanoví, měsíčním výdělkem se rozumí hrubý výdělek zaměstnance před odečtením zálohy na daň z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud by zákonodárce měl v daném případě na mysli čistý měsíční výdělek, tak by to v zákoně výslovně stanovil, tak jako v případě § 50 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

Pokud se týká poloviny stanovené týdenní pracovní doby, k tomu uvádím následující: 

  • Podle § 83a odst. 1 zákoníku práce činí délka pracovní doby nejvýše 40 hodin týdně
  • Podle § 83a odst. 2 délka pracovní doby zaměstnanců:

a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu činí nejvýše 37,5 hodiny týdně,

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí nejvýše 37,5 hodiny týdně,

c) s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodiny týdně,

d) mladších 16 let činí nejvýše 30 hodin týdně s tím, že pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin.

Zavedení zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 § 83a zákoníku práce povoluje Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a po projednání s příslušným ústředním odborovým orgánem a příslušnou organizací zaměstnavatelů (§ 83a odst. 3 zákoníku práce).

Další zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu (§ 83a odst. 4 zákoníku práce).

Pokud uchazeč o zaměstnání např. naváže pracovní poměr se zaměstnavatelem, který má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně, pak jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud je jeho činnost vykonávána v rozsahu kratším než 20 hodin týdně. U uchazeče o zaměstnání mladšího 16 let zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě pracovního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než 15 hodin týdně.

Pro úplnost zbývá ještě dodat, že uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, její rozsah a výši odměny ohlásit a doložit. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon činností na základě pracovního nebo služebního poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.


Důležité na závěr

Úřad práce rozhodnutím ve správním řízení vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže nastala některá z výše uvedených skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jako např. uchazeč o zaměstnání vykonával činnost na základě pracovního poměru v rozsahu vyšším než polovina stanovené týdenní pracovní doby, s měsíčním hrubým výdělkem vyšším než 3 592 Kč, neohlásil nebo nedoložil úřadu práce výkon této činnosti, její rozsah, výši odměny atp.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá z výše uvedených skutečností. Do podpůrčí doby se započítává doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, a to v délce 3 měsíců ode dne vyřazení.

Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti přiznána nebo poskytována neprávem, je uchazeč o zaměstnání povinen částky neprávem přijaté úřadu práce vrátit.

 

Příklad č. 1
Uchazeč o zaměstnání byl veden úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1. ledna 2005. Od téhož data mu byla poskytována podpora v nezaměstnanosti. Dne 1. března 2005 uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu na výkon práce v pracovním poměru na dobu neurčitou s pracovním úvazkem 19 hodin týdně. V pracovní smlouvě si sjednal další podmínky, aby výkon jeho činnosti na základě pracovního poměru nekolidoval s podmínkami stanovenými zákonem o zaměstnanosti pro jeho souběžné vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jako např. že jeho hrubý měsíční výdělek bude nižší než polovina minimální mzdy a další.

V měsíci dubnu 2005 dotyčný uchazeč o zaměstnání úřadu práce doložil, že jeho hrubý měsíční výdělek za měsíc březen 2005 činil např. 3 600 Kč.

Úřad práce dotyčného uchazeče o zaměstnání vyřadí rozhodnutím ve správním řízení z evidence uchazečů o zaměstnání od 1. března 2005 a uchazeč o zaměstnání je současně povinen vrátit vyplacenou podporu v nezaměstnanosti za období od 1. března 2005.

 

Příklad č. 2

Uzavřeli jsme dne 21. března 2005 pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání podle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. Má sjednaný pracovní poměr v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a s hrubým měsíčním výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy, tj. 3 592 Kč. V měsíci březnu měl hrubý příjem 1 674 Kč. Zaplatili jsme mu státní svátek Velikonoční pondělí, neboť pracoval před svátkem i po něm. Předpokládáme, že jeho příjem za měsíc březen nemohl ovlivnit výplatu podpory v nezaměstnanosti za již zmiňovaný měsíc. Podle našeho úsudku může být jeho hrubý příjem za měsíc 3 592?Kč bez ohledu na to, bude-li předpis pracovní doby 20, nebo 23 dnů v měsíci. Vždy záleží pouze na polovině stanovené týdenní pracovní doby a polovině měsíčního příjmu v Kč. Může tento zaměstnanec stanovenou pracovní dobu odpracovat v libovolném počtu pracovních dnů, nebo musí být dodržena podmínka předepsaného počtu pracovních dnů? Má takto zaměstnaný pracovník předepsanou hodinovou mzdu, nebo může mít třeba i 150?Kč na hodinu?

Zaměstnanec může polovinu stanovené týdenní pracovní doby odpracovat v libovolném počtu pracovních dnů v měsíci a jeho hrubý měsíční výdělek bez ohledu na počet odpracovaných dnů nesmí být vyšší než 3 592 Kč. Tudíž ve vámi uváděném případu výkon činnosti dotyčného zaměstnance na základě pracovního poměru v měsíci březnu nebrání jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Mgr. Olga Bičáková
Zdroj: Mzdová účetní č. 6/2005, str. 7 až 9

Novinky

Kyberkriminalita

KyberkriminalitaV předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečeníPublikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny ...

Cena: 127 KčKOUPIT

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhySoubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.