Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Přivýdělek uchazeče o zaměstnání

Zdroj: Mzdová účetní č. 6/2005, str. 7 až 9, autor: Mgr. Olga Bičáková


Podle ustanovení § 25 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen zákon o zaměstnanosti), zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tudíž i případnému poskytování podpory v nezaměstnanosti, nebrání:

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek je nižší než polovina minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), pokud za období, na které byly sjednány, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna je nižší než polovina minimální mzdy.

Podle nařízení vlády č. 699/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, činí výše minimální mzdy za měsíc 7 185 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou. Polovina minimální mzdy představuje částku 3 592,50 Kč. Podle § 11 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, se mzda zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. To znamená, že polovina minimální mzdy představuje částku 3 593 Kč. Vzhledem k tomu, že § 25 odst. 3 písm. a) zákona o zaměstnanosti uvádí, mj. že měsíční výdělek nižší než polovina minimální mzdy nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, je třeba předmětné ustanovení zákona vykládat tak, že zařazení a vedení občana v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání měsíční výdělek ve výši 3 592?Kč a nižší. Třebaže to zákon výslovně nestanoví, měsíčním výdělkem se rozumí hrubý výdělek zaměstnance před odečtením zálohy na daň z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud by zákonodárce měl v daném případě na mysli čistý měsíční výdělek, tak by to v zákoně výslovně stanovil, tak jako v případě § 50 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

Pokud se týká poloviny stanovené týdenní pracovní doby, k tomu uvádím následující: 

  • Podle § 83a odst. 1 zákoníku práce činí délka pracovní doby nejvýše 40 hodin týdně
  • Podle § 83a odst. 2 délka pracovní doby zaměstnanců:

a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu činí nejvýše 37,5 hodiny týdně,

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí nejvýše 37,5 hodiny týdně,

c) s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodiny týdně,

d) mladších 16 let činí nejvýše 30 hodin týdně s tím, že pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin.

Zavedení zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 § 83a zákoníku práce povoluje Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a po projednání s příslušným ústředním odborovým orgánem a příslušnou organizací zaměstnavatelů (§ 83a odst. 3 zákoníku práce).

Další zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu (§ 83a odst. 4 zákoníku práce).

Pokud uchazeč o zaměstnání např. naváže pracovní poměr se zaměstnavatelem, který má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně, pak jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud je jeho činnost vykonávána v rozsahu kratším než 20 hodin týdně. U uchazeče o zaměstnání mladšího 16 let zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě pracovního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než 15 hodin týdně.

Pro úplnost zbývá ještě dodat, že uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, její rozsah a výši odměny ohlásit a doložit. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon činností na základě pracovního nebo služebního poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.


Důležité na závěr

Úřad práce rozhodnutím ve správním řízení vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže nastala některá z výše uvedených skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jako např. uchazeč o zaměstnání vykonával činnost na základě pracovního poměru v rozsahu vyšším než polovina stanovené týdenní pracovní doby, s měsíčním hrubým výdělkem vyšším než 3 592 Kč, neohlásil nebo nedoložil úřadu práce výkon této činnosti, její rozsah, výši odměny atp.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá z výše uvedených skutečností. Do podpůrčí doby se započítává doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, a to v délce 3 měsíců ode dne vyřazení.

Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti přiznána nebo poskytována neprávem, je uchazeč o zaměstnání povinen částky neprávem přijaté úřadu práce vrátit.

 

Příklad č. 1
Uchazeč o zaměstnání byl veden úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1. ledna 2005. Od téhož data mu byla poskytována podpora v nezaměstnanosti. Dne 1. března 2005 uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu na výkon práce v pracovním poměru na dobu neurčitou s pracovním úvazkem 19 hodin týdně. V pracovní smlouvě si sjednal další podmínky, aby výkon jeho činnosti na základě pracovního poměru nekolidoval s podmínkami stanovenými zákonem o zaměstnanosti pro jeho souběžné vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jako např. že jeho hrubý měsíční výdělek bude nižší než polovina minimální mzdy a další.

V měsíci dubnu 2005 dotyčný uchazeč o zaměstnání úřadu práce doložil, že jeho hrubý měsíční výdělek za měsíc březen 2005 činil např. 3 600 Kč.

Úřad práce dotyčného uchazeče o zaměstnání vyřadí rozhodnutím ve správním řízení z evidence uchazečů o zaměstnání od 1. března 2005 a uchazeč o zaměstnání je současně povinen vrátit vyplacenou podporu v nezaměstnanosti za období od 1. března 2005.

 

Příklad č. 2

Uzavřeli jsme dne 21. března 2005 pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání podle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. Má sjednaný pracovní poměr v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a s hrubým měsíčním výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy, tj. 3 592 Kč. V měsíci březnu měl hrubý příjem 1 674 Kč. Zaplatili jsme mu státní svátek Velikonoční pondělí, neboť pracoval před svátkem i po něm. Předpokládáme, že jeho příjem za měsíc březen nemohl ovlivnit výplatu podpory v nezaměstnanosti za již zmiňovaný měsíc. Podle našeho úsudku může být jeho hrubý příjem za měsíc 3 592?Kč bez ohledu na to, bude-li předpis pracovní doby 20, nebo 23 dnů v měsíci. Vždy záleží pouze na polovině stanovené týdenní pracovní doby a polovině měsíčního příjmu v Kč. Může tento zaměstnanec stanovenou pracovní dobu odpracovat v libovolném počtu pracovních dnů, nebo musí být dodržena podmínka předepsaného počtu pracovních dnů? Má takto zaměstnaný pracovník předepsanou hodinovou mzdu, nebo může mít třeba i 150?Kč na hodinu?

Zaměstnanec může polovinu stanovené týdenní pracovní doby odpracovat v libovolném počtu pracovních dnů v měsíci a jeho hrubý měsíční výdělek bez ohledu na počet odpracovaných dnů nesmí být vyšší než 3 592 Kč. Tudíž ve vámi uváděném případu výkon činnosti dotyčného zaměstnance na základě pracovního poměru v měsíci březnu nebrání jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Mgr. Olga Bičáková
Zdroj: Mzdová účetní č. 6/2005, str. 7 až 9

Novinky

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, AutoškolyPrvní kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných ...

Cena: 649 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do ...

Cena: 648 KčKOUPIT

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, PřestupkyV oblasti přestupků došlo od 1. července 2017 k zásadním změnám – dosavadní zákon o přestupcích byl zrušen a nahrazen zcela novou právní úpravou obsaženou v zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále v novém zákonu o některých ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.