Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Příspěvkové organizace 2018-2019, 4. vydání

Příspěvkové organizace 2018-2019, 4. vydání

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2018. Čtenáři se seznámí s relevantní judikaturou, která nabývá čím dál většího významu.

Text je napsaný velmi srozumitelnou a věcnou formou tak, aby i ten, kdo má jen základní znalosti z oblasti daní a účetnictví, byl schopen se v relativně krátkém čase orientovat v praxi příspěvkových organizací, případně se jí aktivně účastnit s tím, že pozitivně ovlivní budoucí procesy.

Kniha obsahuje velký počet schematických příkladů, které názorným způsobem objasňují potřebné postupy. Stane se tak bezesporu pomocníkem pracovníkům příspěvkových organizací při řešení i složitějších daňových a účetních případů. Určena je však i širší odborné veřejnosti. 

autor: Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 8. 2018, 320 stran
ISBN: 978-80-7598-086-1

Cena: 469 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str. X
Seznam ostatních zkratek - str. XIV
Úvod - str. XV
Díl I Daně
1 Daň z nabytí nemovitých věcí
- str. 3
2 Daň z nemovitých věcí - str. 13
2.1 Daň z pozemků - str. 14
2.2 Daň ze staveb a jednotek - str. 19
3 Daň z příjmů  - str. 27
3.1 Některé konkrétní případy daňových a nedaňových nákladů  - str. 59
4 Daň z přidané hodnoty - str. 73
4.1 Obecné principy a definice - str. 73
4.2 Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně - str. 84
4.3 Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí  - str. 96
4.4 Nárok na odpočet daně - str. 111
4.5 Kontrolní hlášení - str. 118
5 Silniční daň  - str. 135
Díl II Účetnictví
1 Obecné principy finančního účetnictví - str. 147
1.1 Poslání a účel finančního účetnictví - str. 149
1.1.1 Funkce, podstata a předmět účetnictví  - str. 149
1.2 Organizace odpovídající informační základny  - str. 151
1.2.1 Subsystémy informační základny - str. 152
1.2.2 Povinnosti účetní jednotky - str. 155
1.2.3 Etapy zpracování dat v účetním systému - str. 156
1.3 Principy regulace účetnictví v ČR - str. 158
1.3.1 Zásady finančního účetnictví - str. 159
1.3.2 Požadavky na vedení účetnictví - str. 162
1.3.3 Požadavky na sestavení účetní závěrky  - str. 164
1.4 Účetní metody, ekonomický obsah  - str. 166
1.5 Účetní prvky – techniky - str. 173
1.5.1 Bilanční princip - str. 173
1.5.2 Účet (konto) - str. 175
1.5.3 Souvztažnost a podvojnost - str. 177
1.5.4 Předvaha - str. 179
1.5.5 Kontrola věcné správnosti - str. 181
1.6 Shrnutí a závěr kapitoly - str. 182
2 Právní regulace finančního účetnictví v ČR - str. 183
2.1 Charakteristika právního rámce, vybraná ustanovení, změny pro rok 2018 - str. 183
2.1.1 Zákon o účetnictví - str. 184
2.1.2 Komentář k vyhlášce č. 410/2009 Sb.  - str. 190
2.1.3 Technická vyhláška o účetních záznamech - str. 190
2.1.4 Inventarizace – vyhláška č. 270/2010 Sb. - str. 191
2.2 Schvalování účetních závěrek - str. 193
2.2.1 Vyhláška č. 220/2013 Sb. - str. 193
2.2.2 Vyhláška č. 312/2014 Sb. - str. 198
2.2.3 České účetní standardy a jejich poslání - str. 200
2.2.4 Shrnutí - str. 202
2.3 Zákon o rozpočtové odpovědnosti - str. 202
2.3.1. Subjekty veřejných institucí - str. 203
2.3.2. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - str. 203
2.3.3. Hlavní změny pro příspěvkové organizace - str. 204
2.3.4. Shrnutí, závěr - str. 206
3 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek - str. 209
3.1 Právní úprava účtové třídy 0  - str. 209
3.1.1 Vymezení dlouhodobého majetku - str. 209
3.2 Účetní metody ve třídě 0 – Dlouhodobý majetek - str. 210
3.3 Oceňování dlouhodobého majetku  - str. 212
3.4 Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 212
3.5 Analytická evidence - str. 213
3.6 Inventarizace dlouhodobého majetku  - str. 214
3.7 Účtování ve třídě 0 – Dlouhodobý majetek, Příklady základních souvztažností  - str. 215
3.7.1 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 215
3.7.2 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 220
4 Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky - str. 229
4.1 Právní úprava účtové třídy 1 - str. 229
4.2 Vymezení zásob - str. 229
4.3 Oceňování zásob - str. 230
4.4 Analytická evidence zásob - str. 231
4.5 Vnitřní předpis o evidenci a spotřebě zásob  - str. 231
4.6 Inventarizace zásob  - str.  231
4.7 Příklady základních souvztažností třídy 1 – Zásoby, opravné položky k zásobám - str. 232
4.8 Opravné položky k zásobám - str. 236
5 Účtová třída 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky  - str. 239
5.1 Právní úprava účtové třídy 2  - str. 239
5.2 Vymezení krátkodobého finančního majetku - str. 239
5.3 Příklady základních souvztažností třídy 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky  - str. 240
6 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy - str. 251
6.1 Právní úprava účtové třídy 3  - str. 251
6.1.1 Opravné položky pohledávek a závazků - str. 252
6.2 Příklady účtování podle účtových skupin - str. 253
6.2.1 Účtová třída 31 – Krátkodobé pohledávky - str. 253
6.2.2 Účtová třída 32 – Krátkodobé závazky - str. 256
6.2.3 Účtování na účtech účtové třídy 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 257
6.2.4 Účtování směnek - str. 259
6.2.5 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování - str. 260
6.2.6 Účtová skupina 37 – Jiné krátkodobé pohledávky a závazky  - str. 261
6.3 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 262
6.3.1 Účtová skupina 38 – Účty příštích období a dohadné účty - str. 262
6.3.2 Příklady časového rozlišení  - str. 263
6.3.3 Dohadné položky - str. 264
6.3.4 Kursové rozdíly - str. 265
6.4 Transfery PO - str. 265
6.4.1 Právní úprava - str. 265
7 Účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování - str. 269
7.1 Právní úprava účtové třídy 4 - str. 269
7.2 Příklady účtování - str. 269
7.2.1 Účtová skupina 40 – Jmění účetní jednotky a upravující položky - str. 269
7.2.2 Účtová třída 41 – Fondy ÚJ (finanční) - str. 276
7.2.3 Účtová třída 43 – Výsledky hospodaření - str. 280
7.2.4 Účtová třída 44 – Rezervy - str. 280
7.2.5 Účtová skupina 45 – Dlouhodobé závazky - str. 282
7.2.6 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé pohledávky - str. 282
7.2.7 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé zálohy na transfery - str. 283
7.2.8 Účtová skupina 49 – Závěrkové účty a zvláštní účtování - str. 283
8 Účtová třída 5 – Náklady - str. 287
8.1 Právní úprava účtové třídy 5 - str. 287
8.2 Příklady účtování - str. 287
8.2.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str. 287
8.2.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 289
8.2.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str.  290
8.2.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 290
8.2.5 Účtová skupina 54 – Ostatní náklady - str. 291
8.2.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, opravné položky - str. 291
8.2.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str.  292
8.2.8 Účtová skupina 57 – Náklady na transfery - str. 293
8.2.9 Účtová skupina 58 – Náklady ze sdílených daní - str. 293
8.2.10 Účtová skupina 59 – Daň z příjmů - str. 293
9 Účtová třída 6 – Výnosy - str.  295
9.1 Právní úprava účtové třídy 6 - str. 295
9.2 Příklady účtování  - str. 295
9.2.1 Účtová skupina 60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží - str. 295
9.2.2 Účtová skupina 63 – Výnosy z daní a poplatků - str. 296
9.2.3 Účtová skupina 64 – Ostatní výnosy - str. 296
9.2.4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 296
9.2.5 Účtová skupina 67 – Výnosy z transferů - str. 297
9.2.6 Účtová skupina 68 –Výnosy ze sdílených daní a poplatků - str. 298
10 Účtová třída 9 – Podrozvahové účty - str. 299
10.1 Právní úprava účtové třídy 9 - str. 299
10.2 Příklady účtování - str. 300
10.2.1 Účtová skupina 90 – Majetek ÚJ  - str. 300
10.2.2 Účtová skupina 90 – Vyřazené pohledávky  - str. 300
10.2.3 Účtová skupina 92 – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou - str. 300
10.2.4 Účtová skupina 91 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů, účtová skupina 93 – Další podmíněné pohledávky (krátkodobé), účtová skupina 94 – Další podmíněné pohledávky (dlouhodobé) - str. 301

Další nabídka k tématu

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí využívá stále větší množství organizací a firem jako nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Nadále tedy platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Jaroslava Svobodová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Ing. Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.