Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Příspěvkové organizace 2018-2019, 4. vydání

Příspěvkové organizace 2018-2019, 4. vydání

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2018. Čtenáři se seznámí s relevantní judikaturou, která nabývá čím dál většího významu.

Text je napsaný velmi srozumitelnou a věcnou formou tak, aby i ten, kdo má jen základní znalosti z oblasti daní a účetnictví, byl schopen se v relativně krátkém čase orientovat v praxi příspěvkových organizací, případně se jí aktivně účastnit s tím, že pozitivně ovlivní budoucí procesy.

Kniha obsahuje velký počet schematických příkladů, které názorným způsobem objasňují potřebné postupy. Stane se tak bezesporu pomocníkem pracovníkům příspěvkových organizací při řešení i složitějších daňových a účetních případů. Určena je však i širší odborné veřejnosti. 

autor: Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 8. 2018, 320 stran
ISBN: 978-80-7598-086-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str. X
Seznam ostatních zkratek - str. XIV
Úvod - str. XV
Díl I Daně
1 Daň z nabytí nemovitých věcí
- str. 3
2 Daň z nemovitých věcí - str. 13
2.1 Daň z pozemků - str. 14
2.2 Daň ze staveb a jednotek - str. 19
3 Daň z příjmů  - str. 27
3.1 Některé konkrétní případy daňových a nedaňových nákladů  - str. 59
4 Daň z přidané hodnoty - str. 73
4.1 Obecné principy a definice - str. 73
4.2 Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně - str. 84
4.3 Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí  - str. 96
4.4 Nárok na odpočet daně - str. 111
4.5 Kontrolní hlášení - str. 118
5 Silniční daň  - str. 135
Díl II Účetnictví
1 Obecné principy finančního účetnictví - str. 147
1.1 Poslání a účel finančního účetnictví - str. 149
1.1.1 Funkce, podstata a předmět účetnictví  - str. 149
1.2 Organizace odpovídající informační základny  - str. 151
1.2.1 Subsystémy informační základny - str. 152
1.2.2 Povinnosti účetní jednotky - str. 155
1.2.3 Etapy zpracování dat v účetním systému - str. 156
1.3 Principy regulace účetnictví v ČR - str. 158
1.3.1 Zásady finančního účetnictví - str. 159
1.3.2 Požadavky na vedení účetnictví - str. 162
1.3.3 Požadavky na sestavení účetní závěrky  - str. 164
1.4 Účetní metody, ekonomický obsah  - str. 166
1.5 Účetní prvky – techniky - str. 173
1.5.1 Bilanční princip - str. 173
1.5.2 Účet (konto) - str. 175
1.5.3 Souvztažnost a podvojnost - str. 177
1.5.4 Předvaha - str. 179
1.5.5 Kontrola věcné správnosti - str. 181
1.6 Shrnutí a závěr kapitoly - str. 182
2 Právní regulace finančního účetnictví v ČR - str. 183
2.1 Charakteristika právního rámce, vybraná ustanovení, změny pro rok 2018 - str. 183
2.1.1 Zákon o účetnictví - str. 184
2.1.2 Komentář k vyhlášce č. 410/2009 Sb.  - str. 190
2.1.3 Technická vyhláška o účetních záznamech - str. 190
2.1.4 Inventarizace – vyhláška č. 270/2010 Sb. - str. 191
2.2 Schvalování účetních závěrek - str. 193
2.2.1 Vyhláška č. 220/2013 Sb. - str. 193
2.2.2 Vyhláška č. 312/2014 Sb. - str. 198
2.2.3 České účetní standardy a jejich poslání - str. 200
2.2.4 Shrnutí - str. 202
2.3 Zákon o rozpočtové odpovědnosti - str. 202
2.3.1. Subjekty veřejných institucí - str. 203
2.3.2. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - str. 203
2.3.3. Hlavní změny pro příspěvkové organizace - str. 204
2.3.4. Shrnutí, závěr - str. 206
3 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek - str. 209
3.1 Právní úprava účtové třídy 0  - str. 209
3.1.1 Vymezení dlouhodobého majetku - str. 209
3.2 Účetní metody ve třídě 0 – Dlouhodobý majetek - str. 210
3.3 Oceňování dlouhodobého majetku  - str. 212
3.4 Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 212
3.5 Analytická evidence - str. 213
3.6 Inventarizace dlouhodobého majetku  - str. 214
3.7 Účtování ve třídě 0 – Dlouhodobý majetek, Příklady základních souvztažností  - str. 215
3.7.1 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 215
3.7.2 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 220
4 Účtová třída 1 – Zásoby a opravné položky - str. 229
4.1 Právní úprava účtové třídy 1 - str. 229
4.2 Vymezení zásob - str. 229
4.3 Oceňování zásob - str. 230
4.4 Analytická evidence zásob - str. 231
4.5 Vnitřní předpis o evidenci a spotřebě zásob  - str. 231
4.6 Inventarizace zásob  - str.  231
4.7 Příklady základních souvztažností třídy 1 – Zásoby, opravné položky k zásobám - str. 232
4.8 Opravné položky k zásobám - str. 236
5 Účtová třída 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky  - str. 239
5.1 Právní úprava účtové třídy 2  - str. 239
5.2 Vymezení krátkodobého finančního majetku - str. 239
5.3 Příklady základních souvztažností třídy 2 – Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky  - str. 240
6 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy - str. 251
6.1 Právní úprava účtové třídy 3  - str. 251
6.1.1 Opravné položky pohledávek a závazků - str. 252
6.2 Příklady účtování podle účtových skupin - str. 253
6.2.1 Účtová třída 31 – Krátkodobé pohledávky - str. 253
6.2.2 Účtová třída 32 – Krátkodobé závazky - str. 256
6.2.3 Účtování na účtech účtové třídy 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 257
6.2.4 Účtování směnek - str. 259
6.2.5 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování - str. 260
6.2.6 Účtová skupina 37 – Jiné krátkodobé pohledávky a závazky  - str. 261
6.3 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 262
6.3.1 Účtová skupina 38 – Účty příštích období a dohadné účty - str. 262
6.3.2 Příklady časového rozlišení  - str. 263
6.3.3 Dohadné položky - str. 264
6.3.4 Kursové rozdíly - str. 265
6.4 Transfery PO - str. 265
6.4.1 Právní úprava - str. 265
7 Účtová třída 4 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování - str. 269
7.1 Právní úprava účtové třídy 4 - str. 269
7.2 Příklady účtování - str. 269
7.2.1 Účtová skupina 40 – Jmění účetní jednotky a upravující položky - str. 269
7.2.2 Účtová třída 41 – Fondy ÚJ (finanční) - str. 276
7.2.3 Účtová třída 43 – Výsledky hospodaření - str. 280
7.2.4 Účtová třída 44 – Rezervy - str. 280
7.2.5 Účtová skupina 45 – Dlouhodobé závazky - str. 282
7.2.6 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé pohledávky - str. 282
7.2.7 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé zálohy na transfery - str. 283
7.2.8 Účtová skupina 49 – Závěrkové účty a zvláštní účtování - str. 283
8 Účtová třída 5 – Náklady - str. 287
8.1 Právní úprava účtové třídy 5 - str. 287
8.2 Příklady účtování - str. 287
8.2.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str. 287
8.2.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 289
8.2.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str.  290
8.2.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 290
8.2.5 Účtová skupina 54 – Ostatní náklady - str. 291
8.2.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, opravné položky - str. 291
8.2.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str.  292
8.2.8 Účtová skupina 57 – Náklady na transfery - str. 293
8.2.9 Účtová skupina 58 – Náklady ze sdílených daní - str. 293
8.2.10 Účtová skupina 59 – Daň z příjmů - str. 293
9 Účtová třída 6 – Výnosy - str.  295
9.1 Právní úprava účtové třídy 6 - str. 295
9.2 Příklady účtování  - str. 295
9.2.1 Účtová skupina 60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží - str. 295
9.2.2 Účtová skupina 63 – Výnosy z daní a poplatků - str. 296
9.2.3 Účtová skupina 64 – Ostatní výnosy - str. 296
9.2.4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 296
9.2.5 Účtová skupina 67 – Výnosy z transferů - str. 297
9.2.6 Účtová skupina 68 –Výnosy ze sdílených daní a poplatků - str. 298
10 Účtová třída 9 – Podrozvahové účty - str. 299
10.1 Právní úprava účtové třídy 9 - str. 299
10.2 Příklady účtování - str. 300
10.2.1 Účtová skupina 90 – Majetek ÚJ  - str. 300
10.2.2 Účtová skupina 90 – Vyřazené pohledávky  - str. 300
10.2.3 Účtová skupina 92 – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou - str. 300
10.2.4 Účtová skupina 91 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů, účtová skupina 93 – Další podmíněné pohledávky (krátkodobé), účtová skupina 94 – Další podmíněné pohledávky (dlouhodobé) - str. 301

Další nabídka k tématu

Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání

Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Jaroslava Svobodová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Ing. Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny ...

Cena: 398 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.