Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Přeplatek zaviněný správcem daně

Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových, č. 10/2005, str. 2390 až 2394


k § 64 odst. 6 daňového řádu


Odvolání proti dodatečně vyměřené dani nemá odkladný účinek. Pokud je rozhodnutí o odvolání proti dodatečnému vyměření daně soudem zrušeno a následně rozhodnutím odvolacího orgánu dodatečně vyměřená daň změněna ve prospěch daňového subjektu, je zřejmé, že daň byla dodatečně vyměřena nesprávně, tedy zaviněním správce daně. Pokud byla takto dodatečně vyměřená daň uhrazena, vznikl přeplatek zaviněním správce daně. Přeplatek je pak vracen daňovému subjektu s úrokem.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 3. 2005, sp. zn. 31 Ca 126/2004)


Věc:

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ve spojených věcech žalobkyně Z., společnost s ručením omezeným, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové v řízení o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 3. 2004. Ke společnému projednání spojil věci vedené pod sp. zn. 31 Ca 126/2004, 31 Ca 127/2004 a 31 Ca 128/2004 a konstatoval, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 31 Ca 126/2004. Tři rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2004 zrušil pro nezákonnost a věci mu vrátil k dalšímu řízení. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni na nákladech řízení částku 16 950 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.


Z odůvodnění:

Napadenými rozhodnutími žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti třem rozhodnutím Finančního úřadu v Náchodě ze dne 1. 10. 2003, kterými byly zamítnuty její žádosti o přiznání úroku ve smyslu ustanovení § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád").

Včas podanou žalobou se žalobkyně domáhala přezkoumání shora označených rozhodnutí žalovaného a jejich zrušení a vrácení žalovanému k dalšímu řízení. Pochybení žalovaného spatřovala v odmítnutí uznání jejího nároku na úrok z prodlení, který jí vznikl na základě chybných rozhodnutí žalovaného, která byla v následném řízení opakovaně zrušena Krajským soudem v Hradci Králové. Žalobkyně zdůraznila, že ve zrušujících rozsudcích soud konstatoval pochybení správce daně (žalovaného), a žalobkyně má zato, že přeplatek tak vznikl zcela jednoznačně zaviněním správce daně, a proto je názoru, že jí náleží úrok z prodlení v souladu s ustanovením § 64 daňového řádu.

Krajský soud spojil ke společnému projednání věci vedené pod sp. zn. 31 Ca 126/2004, 127/2004 a 31 Ca 128/2004 s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 31 Ca 126/2004. Učinil tak po zjištění, že jsou pro tento postup splněny podmínky ustanovení § 39 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.).

V odůvodnění napadených rozhodnutí žalovaný poukázal na rozporuplná tvrzení jednatele žalobkyně v průběhu daňového řízení a jeho odmítání zákonné součinnosti se správcem daně, kdy jednatel odmítal předložit správcem daně požadované podklady a ani po zrušujících rozsudcích krajského soudu tak nebylo možno nově získané informace objektivně potvrdit nebo vyvrátit. Žalovaný zdůraznil, že jako odvolací orgán rozhodnutí správce daně změnil na základě nově zjištěných důkazů, proto neshledal žádné zavinění ve věci správcem daně ve smyslu ustanovení § 64 odst. 6 daňového řádu. Uvedl, že jakmile je platební výměr zrušen nebo změněn na základě řádného či mimořádného opravného prostředku z důvodu předložení jiných nebo dalších důkazů daňovým subjektem, nejde o vznik přeplatku zaviněným správcem daně.

Žalovaný dodal, že dodatečně vyměřené daně byly žalobkyní uhrazeny postupně až do 2. 4. 2001. Přeplatky jí pak vznikly až v důsledku rozhodnutí žalovaného vydaných dne 10. 6. 2003, a to za zdaňovací období roku 1996 ve výši 150 930 Kč, který byl v souladu s ustanovením § 64 daňového řádu použit na částečnou úhradu jiného nedoplatku žalobkyně. Za zdaňovací období roku 1997 vznikl žalobkyni přeplatek ve výši 248 040 Kč, který byl částečně rovněž použit na úhradu nedoplatků, zbývající část ve výši 38 142 Kč byla žalobkyni vrácena v souladu s ustanovením § 64 daňového řádu platebním poukazem ze dne 19. 6. 2003. Přeplatek za zdaňovací období roku 1998 ve výši 308 700 Kč byl žalobkyni vrácen celý, a to rovněž platebním poukazem ze dne 19. 6. 2003.

Žalovaný k podané žalobě zaslal písemné vyjádření, ve kterém zrekapituloval podstatné skutečnosti týkající se projednávaných případů a s odkazem na odůvodnění napadených rozhodnutí navrhl zamítnutí žalob.

Krajský soud přezkoumal napadená rozhodnutí v řízení podle části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního bez nařízení jednání v souladu s jeho ustanovením § 51 odst. 1 a shledal žaloby důvodnými.

Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že na základě výsledků daňové kontroly byla platebními výměry ze dne 29. 11. 1999 žalobkyni doměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1996 ve výši 298 350 Kč, za zdaňovací období roku 1999 ve výši 549 510 Kč a za zdaňovací období roku 1998 ve výši 418 600 Kč. Proti zmíněným platebním výměrům podala žalobkyně odvolání, které žalovaný zamítl. Na základě žaloby proti tomuto zamítavému rozhodnutí pak zdejší krajský soud rozsudkem ze dne 30. 1. 2001, sp. zn. 30 Ca 122/2000, rozhodnutí žalovaného zrušil z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů, nové zamítavé rozhodnutí žalovaného pak krajský soud opět zrušil, a to rozsudkem ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 30 Ca 330/2001, z důvodu procesních vad spočívajících v provedení výslechu svědků a soudního znalce bez oznámení jejich konání žalobkyni, resp. jejímu zástupci. Poté žalovaný rozhodl o odvolání rozhodnutími ze dne 10. 6. 2003 tak, že odvoláním žalobkyně vyhověl (částečně nebo zcela) a dodatečně doměřené daně za jednotlivá zdaňovací období změnil tak, že za zdaňovací období 1996 snížil doměřenou daň o 150 930 Kč, za zdaňovací období roku 1997 o 248 040 Kč a za zdaňovací období roku 1998 o 308 700 Kč.

Podle § 64 odst. 1 daňového řádu je daňovým přeplatkem částka plateb převyšující splatnou daň včetně příslušenství daně. Podle § 64 odst. 2 cit. zákona se přeplatek použije na úhradu případného nedoplatku jiné daně nebo, není-li takového nedoplatku, jako záloha na dosud nesplatnou daňovou povinnost na dani, u které přeplatek vznikl. Dále toto ustanovení vymezuje i jiné použití daňového přeplatku (na úhradu daňového nedoplatku téhož daňového dlužníka u jiného správce daně) a podmínky pro takový postup. Podle § 64 odst. 4 citovaného zákona může daňový dlužník požádat o vrácení přeplatku, přičemž se přeplatek vrátí, činí-li více než 50 Kč a nemá-li současně daňový dlužník nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li podle odst. 2 požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce daně, a to do třiceti dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Ustanovení § 64 daňového řádu dále vymezuje postup pro případy, kdy vznik přeplatku zaviní správce daně. Zavinil-li vznik přeplatku správce daně, přeplatek se vrátí bez žádosti do patnácti dnů, a vrátí-li jej správce daně po stanovené lhůtě, je povinen zaplatit daňovému dlužníkovi úrok z přeplatku ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí. Stejný úrok náleží daňovému dlužníku, je-li vrácen přeplatek na žádost po lhůtě stanovené v odstavci 4 nebo nebyla-li dodržena zákonná lhůta pro vrácení u vratitelného přeplatku, který se vrací bez žádosti, aniž by zde při vzniku přeplatku bylo zavinění správce daně. Úrok náleží v těchto případech ode dne následujícího po dni uplynutí zákonné lhůty pro jeho vrácení. Vznikl-li přeplatek zaviněním správce daně, běh zákonné lhůty počne dnem následujícím po původní lhůtě splatnosti daně a s účinností od počátku běhu této lhůty se tento přeplatek použije dle odstavců 2 a 3 zmíněného ustanovení, tj. na úhradu případného nedoplatku. Pokud došlo ke vzniku přeplatku až po dni původní splatnosti daně, běh zákonné lhůty počne dnem následujícím po dni úhrady daně, v jejímž důsledku došlo ke vzniku přeplatku.

Lze konstatovat, že z důvodu veřejného zájmu na zajištění financování veřejného rozpočtu zákonodárce vybavil správce daně určitými pravomocemi a výhodami. Mimo jiné daňový řád umožňuje správci daně vymáhat splatnou daň ještě před nabytím právní moci rozhodnutí, kterým je daň vyměřena nebo doměřena, když podanému odvolání obecně nepřiznává odkladný účinek (§ 48 odst. 12 daňového řádu). Pokud však je poté rozhodnutí o odvolání soudem pro nezákonnost nebo pro vady řízení zrušeno a následně rozhodnutím odvolacího orgánu vyměřená, resp. v tomto případě doměřená, daň změněna ve prospěch daňového subjektu, nelze než uzavřít, že daň byla doměřena nesprávně, a tedy zaviněním správce daně. Pokud byla takto doměřená část daně uhrazena, vznikl přeplatek zaviněním správcem daně. Za této situace totiž byly po určitou dobu ve státním rozpočtu finanční prostředky daňového subjektu, které s ohledem na konečné rozhodnutí odvolacího orgánu zaplaceny být neměly. Přeplatek je tedy vracen daňovému subjektu s úrokem, kterého by on sám mohl dosáhnout, kdyby měl tyto prostředky sám k dispozici, a které by se mu při uložení o příslušné úroky zhodnotily. Bezesporu pak zaplacení úroku z přeplatku správcem daně nelze považovat za sankci vůči němu, ale jde o vrácení uhrazených finančních prostředků včetně příslušného zúročení po dobu uložení na účtu peněžního ústavu ve prospěch státního rozpočtu, a to bez ohledu na to, zda a kde uloženy byly.

Soud se neztotožnil s argumentací žalovaného, že přeplatek nevznikl v posuzovaných případech zaviněním správce daně, když žalobce v průběhu daňového řízení nespolupracoval či správci daně uváděl neúplné informace, a že tedy v dalším řízení po zrušujících rozsudcích krajského soudu šlo o rozhodování na základě nových skutečností, které v rámci odvolání zjistil žalovaný. Daňový řád totiž pamatuje na situace, kdy při ověřování správnosti přiznaného daňového základu a daně nedojde k potřebné součinnosti s daňovým subjektem. Správce daně má pak k dispozici potřebné instituty, které mu umožňují již při vydání platebního výměru vyměřit, příp. doměřit daň vždy tak, aby odpovídala zcela všem zákonným požadavkům.

Jak je uvedeno shora, daňový řád umožňuje, aby za určitých okolností daňový dlužník požadoval úrok z přeplatku, a dle názoru soudu byly posuzované případy právě takovou situací. Proto krajský soud zrušil napadená rozhodnutí pro nezákonnost a vrátil věci žalovanému k dalšímu řízení v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. V dalším řízení je žalovaný vázán shora vysloveným právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 s. ř. s. Žalobkyně byla ve věcech úspěšná, krajský soud jí proto přiznal náhradu nákladů řízení spočívajících v náhradě zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 x 2000 Kč a náhradu nákladů služby poskytnuté daňovým poradcem ve výši 3 x 3500 Kč včetně paušální náhrady hotových výdajů po 75 Kč za 6 úkonů (§ 35 odst. 2 s. ř. s., § 11 vyhl. č. 484/2000 Sb. a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).
(on, av)


Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových, č. 10/2005, str. 2390 až 2394

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovostiPublikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a ...

Cena: 129 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentářZákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.