Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přeměny obchodních korporací

Přeměny obchodních korporací

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je věnována právě jednak obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení, přeshraničního převodu jmění a přeshraničního přemístění sídla. Monografie důsledně zohledňuje veškeré změny právní úpravy, které přinesla právě proběhlá rekodifikace občanského a obchodního práva.

autor: doc. JUDr. Tomáš Dvořák, PhD.
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 8. 2015, 440 stran

Cena: 890 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Část: Přeměny - str. 1

I. Hlava: Obecné otázky přeměn - str. 3

I. Díl: Úvodní výklady - str. 3

1. Historický exkurs - str. 3

2. Základní otázky přeměn - str. 7

3. Přípustnost přeměny obchodní korporace - str. 11

4. Některé účetní otázky přeměny - str. 18

5. Projekt přeměny - obecné otázky - str. 27

6. Povinnosti příjemců dotací a návratných finančních výpomocí při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 35

7. Obchodní firma při přeměně - str. 37

8. Působnost některých volených orgánů při přeměně některých akciových společností a družstev - str. 38

II. Díl: Informace publikované při přeměně - str. 38

9. Informace poskytované při přeměně - obecné otázky - str. 38

10. Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeměně - str. 39

11. Informační povinnost příjemců veřejné podpory - str. 46

II. Díl: Přezkum přeměny - str. 46

12. Zpráva o přeměně - str. 46

13. Společné předpisy o znalcích - str. 49

14. Přezkum přeměny dozorčí radou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo kontrolní komisí družstva - str. 52

IV. Díl: Práva společníků a členů při přeměně - str. 53

15. Práva společníků a členů při přeměně - obecné otázky - str. 53

16. Právo na informace při přeměně - str. 54

17. Vzdání se práva a udělení souhlasu společníkem nebo členem při přeměně obchodní korporace - str. 56

18. Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným při některých druzích přeměny - str. 61

19. Zánik účasti akcionáře v akciové společnosti při některých druzích přeměny - str. 64

20. Právo na odkoupení podílu při podstatné změně jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na fúzi nebo rozdělení - str. 72

21. Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií - str. 75

22. Právo na dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 78

23. Právo na doplatek při nepřiměřené kupní ceně - str. 86

24. Právo na náhradu za zaniklá práva - str. 87

25. Některé procesní otázky některých řízení podle zákona o přeměnách - str. 89

V. Díl: Práva třetích osob při přeměně - str. 92

26. Práva věřitelů při přeměně - str. 92

27. Práva vlastníků dluhopisů při přeměně - str. 93

28. Přechod nebo vznik zástavního práva k podílu v obchodní korporaci při fúzi, rozdělení a změně právní formy - str. 99

VI. Díl: Schválení přeměny - str. 102

29. Schválení přeměny - obecné otázky - str. 102

30. Schválení přeměny veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 103

31. Schválení přeměny společnosti s ručením omezeným - str. 106

33. Schválení přeměny akciové společnosti - str. 114

33. Schválení křížové fúze a křížového rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 125

34. Schválení přeměny družstva - str. 129

35. Další obligatorní náležitosti některých notářských zápisů v souvislosti se schválením přeměny - str. 134

VII. Díl: Právní účinky přeměny - str. 135

36. Zápis přeměny do obchodního rejstříku - str. 135

37. Den právních účinků přeměny - str. 139

VIII. Díl: Některé právní následky porušení zákona při přeměně - str. 139

38. Neplatnost přeměny - str. 139

39. Zvláštní odpovědnost za škodu při přeměně - str. 149

IX. Díl: Operace po zápisu přeměny do obchodního rejstříku - str. 151

40. Pokračování v živnostenském podnikání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 151

41. Výměna nebo přidělení účastnických cenných papírů po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku - str. 152

42. Obsazení křesel v dozorčí nebo správní radě akciové společnosti zástupci zaměstnanců - str. 157

II. Hlava: Fúze - str. 159

I. Díl: Obecné předpisy o fúzi - str. 159

43. Fúze - základní otázky - str. 159

44. Realizace fúze - společné předpisy - str. 162

II. Díl: Zvláštní předpisy o fúzi jednotlivých druhů obchodních korporací - str. 168

45. Fúze veřejné obchodní společnosti - str. 168

46. Fúze komanditní společnosti - str. 171

47. Křížová fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 173

48. Fúze společnosti s ručením omezeným - str. 174

49. Fúze akciové společnosti - str. 183

50. Křížová fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 196

51. Fúze družstva - str. 199

III. Hlava: Rozdělení - str. 203

I. Díl: Obecné předpisy o rozdělení - str. 203

52. Rozdělení - základní otázky - str. 203

53. Realizace rozdělení - společné předpisy - str. 206

II. Díl: Zvláštní předpisy o rozdělení jednotlivých druhů obchodních korporací - str. 219

54. Rozdělení veřejné obchodní společnosti - str. 219

55. Rozdělení komanditní obchodní společnosti - str. 224

56. Křížové rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 226

57. Rozdělení společnosti s ručením omezeným - str. 228

58. Rozdělení akciové společnosti - str. 240

59. Křížové rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 257

60. Rozdělení družstva - str. 262

IV. Hlava: Převod jmění na společníka - str. 269

I. Díl: Obecné předpisy o převodu jmění na společníka - str. 269

61. Převod jmění na společníka - základní otázky - str. 269

62. Realizace převodu jmění na společníka - společné předpisy - str. 271

II. Díl: Zvláštní předpisy o zrušení jednotlivých druhů obchodních společností s převodem jmění na společníka - str. 278

63. Zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka - str. 278

64. Zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka - str. 279

65. Zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka - str. 279

66. Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře - str. 281

V. Hlava: Změna právní formy - str. 283

I. Díl: Obecné předpisy o změně právní formy - str. 283

67. Změna právní formy - základní otázky - str. 283

68. Realizace změny právní formy - společné předpisy - str. 284

II. Díl: Zvláštní předpisy o změně právní formy některých druhů obchodních korporací - str. 290

69. Změna právní formy společnosti s ručením omezeným - str. 290

70. Změna právní formy akciové společnosti - str. 290

II. Část: Přeshraniční přeměny - str. 293

I. Hlava: Některé obecné otázky přeshraničních přeměn - str. 294

I. Díl: Úvodní výklady - str. 294

71. Základní otázky přeshraničních přeměn - str. 294

72. Některé účetní otázky přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění - str. 296

73. Projekt přeshraniční přeměny - některé obecné otázky - str. 297

II. Díl: Informace publikované při přeshraniční přeměně - str. 299

74. Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeshraniční přeměně - str. 299

75. Informační povinnost vůči zaměstnancům při přeshraniční přeměně - str. 300

III. Díl: Přezkum přeshraniční přeměny - str. 301

76. Zpráva o přeshraniční přeměně - str. 301

77. Znalec pro přeshraniční fúzi, přeshraniční rozdělení a přeshraniční převod jmění na společníka - str. 302

IV. Díl: Některá práva společníků a členů při přeshraniční přeměně - str. 304

78. Právo na informace při přeshraniční přeměně - str. 304

79. Právo na odkoupení podílu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na přeshraniční fúzi nebo přeshraničním rozdělení - str. 304

80. Právo na dorovnání při přeshraniční fúzi, přeshraničním rozdělení a přeshraničním převodu jmění na společníka - str. 305

81. Příslušnost českých soudů k některým řízením ve věcech přeshraniční přeměny - str. 306

V. Díl: Některá práva třetích osob při přeshraniční přeměně - str. 307

82. Práva věřitelů při přeshraniční přeměně - str. 307

83. Práva zástavních věřitelů při přeshraniční přeměně - str. 308

VII. Díl: Některé otázky schvalování přeshraniční přeměny - str. 309

84. Schvalování přeshraniční přeměny české právnické osoby - str. 309

85. Kontrola zákonnosti přípravy a dokončení přeshraniční přeměny - str. 312

86. Omezení odpovědnosti notáře při osvědčení schválení přeshraniční přeměny - str. 316

VII. Díl: právní účinky přeshraniční přeměny - str. 317

87. Zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku - str. 317

88. Den právních účinků přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění na společníka - str. 318

VIII. Díl: Další otázky - str. 319

89. Neplatnost přeshraniční přeměny - str. 319

90. Ručení společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně - str. 320

II. Hlava: Přeshraniční fúze - str. 321

91. Přeshraniční fúze - základní otázky - str. 321

92. Realizace přeshraniční fúze - společné předpisy - str. 324

93. Přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 329

94. Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi - str. 329

III. Hlava: Přeshraniční rozdělení - str. 351

95. Přeshraniční rozdělení - základní otázky - str. 351

96. Realizace přeshraničního rozdělení - společné předpisy - str. 352

IV. Hlava: Přeshraniční převod jmění na společníka - str. 359

97. Přeshraniční převod jmění na společníka - základní otázky - str. 359

98. Realizace přeshraničního převodu jmění na společníka - společné předpisy - str. 360

V. Hlava: Přeshraniční přemístění sídla - str. 365

99. Přeshraniční přemístění sídla - základní otázky - str. 365

100. Přeshraniční přemístění sídla zahraniční právnické osoby do České republiky - str. 366

101.Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraniční - str. 372

 

 

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku v praxi

Zákon o státním podniku v praxi

JUDr. Jaroslav Muroň - GRADA Publishing, a. s.

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Cena: 289 KčKOUPIT

Bytové družstevnictví

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák - C. H. Beck

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným

Václav Filip, David Fyrbach - Wolters Kluwer, a. s.

Nová kniha ediční řady Právo prakticky detailně seznamuje čtenáře se společností s ručením omezeným. Moderní formou praktických tabulek a vzorových znění dokumentů, které jsou v životě společnosti s ručením omezeným potřebné, provádí kniha procesem založení, fungování a zánikem ...

Cena: 780 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.