Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přeměny obchodních korporací

Přeměny obchodních korporací

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je věnována právě jednak obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení, přeshraničního převodu jmění a přeshraničního přemístění sídla. Monografie důsledně zohledňuje veškeré změny právní úpravy, které přinesla právě proběhlá rekodifikace občanského a obchodního práva.
autor: doc. JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 8. 2015, 440 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Část: Přeměny - str. 1

I. Hlava: Obecné otázky přeměn - str. 3

I. Díl: Úvodní výklady - str. 3

1. Historický exkurs - str. 3

2. Základní otázky přeměn - str. 7

3. Přípustnost přeměny obchodní korporace - str. 11

4. Některé účetní otázky přeměny - str. 18

5. Projekt přeměny - obecné otázky - str. 27

6. Povinnosti příjemců dotací a návratných finančních výpomocí při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 35

7. Obchodní firma při přeměně - str. 37

8. Působnost některých volených orgánů při přeměně některých akciových společností a družstev - str. 38

II. Díl: Informace publikované při přeměně - str. 38

9. Informace poskytované při přeměně - obecné otázky - str. 38

10. Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeměně - str. 39

11. Informační povinnost příjemců veřejné podpory - str. 46

II. Díl: Přezkum přeměny - str. 46

12. Zpráva o přeměně - str. 46

13. Společné předpisy o znalcích - str. 49

14. Přezkum přeměny dozorčí radou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo kontrolní komisí družstva - str. 52

IV. Díl: Práva společníků a členů při přeměně - str. 53

15. Práva společníků a členů při přeměně - obecné otázky - str. 53

16. Právo na informace při přeměně - str. 54

17. Vzdání se práva a udělení souhlasu společníkem nebo členem při přeměně obchodní korporace - str. 56

18. Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným při některých druzích přeměny - str. 61

19. Zánik účasti akcionáře v akciové společnosti při některých druzích přeměny - str. 64

20. Právo na odkoupení podílu při podstatné změně jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na fúzi nebo rozdělení - str. 72

21. Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií - str. 75

22. Právo na dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 78

23. Právo na doplatek při nepřiměřené kupní ceně - str. 86

24. Právo na náhradu za zaniklá práva - str. 87

25. Některé procesní otázky některých řízení podle zákona o přeměnách - str. 89

V. Díl: Práva třetích osob při přeměně - str. 92

26. Práva věřitelů při přeměně - str. 92

27. Práva vlastníků dluhopisů při přeměně - str. 93

28. Přechod nebo vznik zástavního práva k podílu v obchodní korporaci při fúzi, rozdělení a změně právní formy - str. 99

VI. Díl: Schválení přeměny - str. 102

29. Schválení přeměny - obecné otázky - str. 102

30. Schválení přeměny veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 103

31. Schválení přeměny společnosti s ručením omezeným - str. 106

33. Schválení přeměny akciové společnosti - str. 114

33. Schválení křížové fúze a křížového rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 125

34. Schválení přeměny družstva - str. 129

35. Další obligatorní náležitosti některých notářských zápisů v souvislosti se schválením přeměny - str. 134

VII. Díl: Právní účinky přeměny - str. 135

36. Zápis přeměny do obchodního rejstříku - str. 135

37. Den právních účinků přeměny - str. 139

VIII. Díl: Některé právní následky porušení zákona při přeměně - str. 139

38. Neplatnost přeměny - str. 139

39. Zvláštní odpovědnost za škodu při přeměně - str. 149

IX. Díl: Operace po zápisu přeměny do obchodního rejstříku - str. 151

40. Pokračování v živnostenském podnikání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 151

41. Výměna nebo přidělení účastnických cenných papírů po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku - str. 152

42. Obsazení křesel v dozorčí nebo správní radě akciové společnosti zástupci zaměstnanců - str. 157

II. Hlava: Fúze - str. 159

I. Díl: Obecné předpisy o fúzi - str. 159

43. Fúze - základní otázky - str. 159

44. Realizace fúze - společné předpisy - str. 162

II. Díl: Zvláštní předpisy o fúzi jednotlivých druhů obchodních korporací - str. 168

45. Fúze veřejné obchodní společnosti - str. 168

46. Fúze komanditní společnosti - str. 171

47. Křížová fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 173

48. Fúze společnosti s ručením omezeným - str. 174

49. Fúze akciové společnosti - str. 183

50. Křížová fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 196

51. Fúze družstva - str. 199

III. Hlava: Rozdělení - str. 203

I. Díl: Obecné předpisy o rozdělení - str. 203

52. Rozdělení - základní otázky - str. 203

53. Realizace rozdělení - společné předpisy - str. 206

II. Díl: Zvláštní předpisy o rozdělení jednotlivých druhů obchodních korporací - str. 219

54. Rozdělení veřejné obchodní společnosti - str. 219

55. Rozdělení komanditní obchodní společnosti - str. 224

56. Křížové rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 226

57. Rozdělení společnosti s ručením omezeným - str. 228

58. Rozdělení akciové společnosti - str. 240

59. Křížové rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 257

60. Rozdělení družstva - str. 262

IV. Hlava: Převod jmění na společníka - str. 269

I. Díl: Obecné předpisy o převodu jmění na společníka - str. 269

61. Převod jmění na společníka - základní otázky - str. 269

62. Realizace převodu jmění na společníka - společné předpisy - str. 271

II. Díl: Zvláštní předpisy o zrušení jednotlivých druhů obchodních společností s převodem jmění na společníka - str. 278

63. Zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka - str. 278

64. Zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka - str. 279

65. Zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka - str. 279

66. Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře - str. 281

V. Hlava: Změna právní formy - str. 283

I. Díl: Obecné předpisy o změně právní formy - str. 283

67. Změna právní formy - základní otázky - str. 283

68. Realizace změny právní formy - společné předpisy - str. 284

II. Díl: Zvláštní předpisy o změně právní formy některých druhů obchodních korporací - str. 290

69. Změna právní formy společnosti s ručením omezeným - str. 290

70. Změna právní formy akciové společnosti - str. 290

II. Část: Přeshraniční přeměny - str. 293

I. Hlava: Některé obecné otázky přeshraničních přeměn - str. 294

I. Díl: Úvodní výklady - str. 294

71. Základní otázky přeshraničních přeměn - str. 294

72. Některé účetní otázky přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění - str. 296

73. Projekt přeshraniční přeměny - některé obecné otázky - str. 297

II. Díl: Informace publikované při přeshraniční přeměně - str. 299

74. Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeshraniční přeměně - str. 299

75. Informační povinnost vůči zaměstnancům při přeshraniční přeměně - str. 300

III. Díl: Přezkum přeshraniční přeměny - str. 301

76. Zpráva o přeshraniční přeměně - str. 301

77. Znalec pro přeshraniční fúzi, přeshraniční rozdělení a přeshraniční převod jmění na společníka - str. 302

IV. Díl: Některá práva společníků a členů při přeshraniční přeměně - str. 304

78. Právo na informace při přeshraniční přeměně - str. 304

79. Právo na odkoupení podílu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na přeshraniční fúzi nebo přeshraničním rozdělení - str. 304

80. Právo na dorovnání při přeshraniční fúzi, přeshraničním rozdělení a přeshraničním převodu jmění na společníka - str. 305

81. Příslušnost českých soudů k některým řízením ve věcech přeshraniční přeměny - str. 306

V. Díl: Některá práva třetích osob při přeshraniční přeměně - str. 307

82. Práva věřitelů při přeshraniční přeměně - str. 307

83. Práva zástavních věřitelů při přeshraniční přeměně - str. 308

VII. Díl: Některé otázky schvalování přeshraniční přeměny - str. 309

84. Schvalování přeshraniční přeměny české právnické osoby - str. 309

85. Kontrola zákonnosti přípravy a dokončení přeshraniční přeměny - str. 312

86. Omezení odpovědnosti notáře při osvědčení schválení přeshraniční přeměny - str. 316

VII. Díl: právní účinky přeshraniční přeměny - str. 317

87. Zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku - str. 317

88. Den právních účinků přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění na společníka - str. 318

VIII. Díl: Další otázky - str. 319

89. Neplatnost přeshraniční přeměny - str. 319

90. Ručení společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně - str. 320

II. Hlava: Přeshraniční fúze - str. 321

91. Přeshraniční fúze - základní otázky - str. 321

92. Realizace přeshraniční fúze - společné předpisy - str. 324

93. Přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 329

94. Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi - str. 329

III. Hlava: Přeshraniční rozdělení - str. 351

95. Přeshraniční rozdělení - základní otázky - str. 351

96. Realizace přeshraničního rozdělení - společné předpisy - str. 352

IV. Hlava: Přeshraniční převod jmění na společníka - str. 359

97. Přeshraniční převod jmění na společníka - základní otázky - str. 359

98. Realizace přeshraničního převodu jmění na společníka - společné předpisy - str. 360

V. Hlava: Přeshraniční přemístění sídla - str. 365

99. Přeshraniční přemístění sídla - základní otázky - str. 365

100. Přeshraniční přemístění sídla zahraniční právnické osoby do České republiky - str. 366

101.Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraniční - str. 372

 

 

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Odměňování exekutivy akciových společností

Odměňování exekutivy akciových společností

Klára Hurychová, Ondřej Trubač, Michal Vrajík - Wolters Kluwer, a. s.

Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností se věnuje problematice odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností, která je klíčovou oblastí řádné správy a řízení společností (corporate governance). Jde o velmi aktuální a diskutované téma ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.