Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přeměny obchodních korporací

Přeměny obchodních korporací

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je věnována právě jednak obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení, přeshraničního převodu jmění a přeshraničního přemístění sídla. Monografie důsledně zohledňuje veškeré změny právní úpravy, které přinesla právě proběhlá rekodifikace občanského a obchodního práva.

autor: doc. JUDr. Tomáš Dvořák, PhD.
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 8. 2015, 440 stran

Cena: 890 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Část: Přeměny - str. 1

I. Hlava: Obecné otázky přeměn - str. 3

I. Díl: Úvodní výklady - str. 3

1. Historický exkurs - str. 3

2. Základní otázky přeměn - str. 7

3. Přípustnost přeměny obchodní korporace - str. 11

4. Některé účetní otázky přeměny - str. 18

5. Projekt přeměny - obecné otázky - str. 27

6. Povinnosti příjemců dotací a návratných finančních výpomocí při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 35

7. Obchodní firma při přeměně - str. 37

8. Působnost některých volených orgánů při přeměně některých akciových společností a družstev - str. 38

II. Díl: Informace publikované při přeměně - str. 38

9. Informace poskytované při přeměně - obecné otázky - str. 38

10. Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeměně - str. 39

11. Informační povinnost příjemců veřejné podpory - str. 46

II. Díl: Přezkum přeměny - str. 46

12. Zpráva o přeměně - str. 46

13. Společné předpisy o znalcích - str. 49

14. Přezkum přeměny dozorčí radou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo kontrolní komisí družstva - str. 52

IV. Díl: Práva společníků a členů při přeměně - str. 53

15. Práva společníků a členů při přeměně - obecné otázky - str. 53

16. Právo na informace při přeměně - str. 54

17. Vzdání se práva a udělení souhlasu společníkem nebo členem při přeměně obchodní korporace - str. 56

18. Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným při některých druzích přeměny - str. 61

19. Zánik účasti akcionáře v akciové společnosti při některých druzích přeměny - str. 64

20. Právo na odkoupení podílu při podstatné změně jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na fúzi nebo rozdělení - str. 72

21. Práva vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií - str. 75

22. Právo na dorovnání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 78

23. Právo na doplatek při nepřiměřené kupní ceně - str. 86

24. Právo na náhradu za zaniklá práva - str. 87

25. Některé procesní otázky některých řízení podle zákona o přeměnách - str. 89

V. Díl: Práva třetích osob při přeměně - str. 92

26. Práva věřitelů při přeměně - str. 92

27. Práva vlastníků dluhopisů při přeměně - str. 93

28. Přechod nebo vznik zástavního práva k podílu v obchodní korporaci při fúzi, rozdělení a změně právní formy - str. 99

VI. Díl: Schválení přeměny - str. 102

29. Schválení přeměny - obecné otázky - str. 102

30. Schválení přeměny veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 103

31. Schválení přeměny společnosti s ručením omezeným - str. 106

33. Schválení přeměny akciové společnosti - str. 114

33. Schválení křížové fúze a křížového rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 125

34. Schválení přeměny družstva - str. 129

35. Další obligatorní náležitosti některých notářských zápisů v souvislosti se schválením přeměny - str. 134

VII. Díl: Právní účinky přeměny - str. 135

36. Zápis přeměny do obchodního rejstříku - str. 135

37. Den právních účinků přeměny - str. 139

VIII. Díl: Některé právní následky porušení zákona při přeměně - str. 139

38. Neplatnost přeměny - str. 139

39. Zvláštní odpovědnost za škodu při přeměně - str. 149

IX. Díl: Operace po zápisu přeměny do obchodního rejstříku - str. 151

40. Pokračování v živnostenském podnikání při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka - str. 151

41. Výměna nebo přidělení účastnických cenných papírů po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku - str. 152

42. Obsazení křesel v dozorčí nebo správní radě akciové společnosti zástupci zaměstnanců - str. 157

II. Hlava: Fúze - str. 159

I. Díl: Obecné předpisy o fúzi - str. 159

43. Fúze - základní otázky - str. 159

44. Realizace fúze - společné předpisy - str. 162

II. Díl: Zvláštní předpisy o fúzi jednotlivých druhů obchodních korporací - str. 168

45. Fúze veřejné obchodní společnosti - str. 168

46. Fúze komanditní společnosti - str. 171

47. Křížová fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 173

48. Fúze společnosti s ručením omezeným - str. 174

49. Fúze akciové společnosti - str. 183

50. Křížová fúze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 196

51. Fúze družstva - str. 199

III. Hlava: Rozdělení - str. 203

I. Díl: Obecné předpisy o rozdělení - str. 203

52. Rozdělení - základní otázky - str. 203

53. Realizace rozdělení - společné předpisy - str. 206

II. Díl: Zvláštní předpisy o rozdělení jednotlivých druhů obchodních korporací - str. 219

54. Rozdělení veřejné obchodní společnosti - str. 219

55. Rozdělení komanditní obchodní společnosti - str. 224

56. Křížové rozdělení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 226

57. Rozdělení společnosti s ručením omezeným - str. 228

58. Rozdělení akciové společnosti - str. 240

59. Křížové rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - str. 257

60. Rozdělení družstva - str. 262

IV. Hlava: Převod jmění na společníka - str. 269

I. Díl: Obecné předpisy o převodu jmění na společníka - str. 269

61. Převod jmění na společníka - základní otázky - str. 269

62. Realizace převodu jmění na společníka - společné předpisy - str. 271

II. Díl: Zvláštní předpisy o zrušení jednotlivých druhů obchodních společností s převodem jmění na společníka - str. 278

63. Zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na společníka - str. 278

64. Zrušení komanditní společnosti s převodem jmění na společníka - str. 279

65. Zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka - str. 279

66. Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře - str. 281

V. Hlava: Změna právní formy - str. 283

I. Díl: Obecné předpisy o změně právní formy - str. 283

67. Změna právní formy - základní otázky - str. 283

68. Realizace změny právní formy - společné předpisy - str. 284

II. Díl: Zvláštní předpisy o změně právní formy některých druhů obchodních korporací - str. 290

69. Změna právní formy společnosti s ručením omezeným - str. 290

70. Změna právní formy akciové společnosti - str. 290

II. Část: Přeshraniční přeměny - str. 293

I. Hlava: Některé obecné otázky přeshraničních přeměn - str. 294

I. Díl: Úvodní výklady - str. 294

71. Základní otázky přeshraničních přeměn - str. 294

72. Některé účetní otázky přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění - str. 296

73. Projekt přeshraniční přeměny - některé obecné otázky - str. 297

II. Díl: Informace publikované při přeshraniční přeměně - str. 299

74. Zveřejnění nebo uveřejnění některých informací při přeshraniční přeměně - str. 299

75. Informační povinnost vůči zaměstnancům při přeshraniční přeměně - str. 300

III. Díl: Přezkum přeshraniční přeměny - str. 301

76. Zpráva o přeshraniční přeměně - str. 301

77. Znalec pro přeshraniční fúzi, přeshraniční rozdělení a přeshraniční převod jmění na společníka - str. 302

IV. Díl: Některá práva společníků a členů při přeshraniční přeměně - str. 304

78. Právo na informace při přeshraniční přeměně - str. 304

79. Právo na odkoupení podílu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zúčastněné na přeshraniční fúzi nebo přeshraničním rozdělení - str. 304

80. Právo na dorovnání při přeshraniční fúzi, přeshraničním rozdělení a přeshraničním převodu jmění na společníka - str. 305

81. Příslušnost českých soudů k některým řízením ve věcech přeshraniční přeměny - str. 306

V. Díl: Některá práva třetích osob při přeshraniční přeměně - str. 307

82. Práva věřitelů při přeshraniční přeměně - str. 307

83. Práva zástavních věřitelů při přeshraniční přeměně - str. 308

VII. Díl: Některé otázky schvalování přeshraniční přeměny - str. 309

84. Schvalování přeshraniční přeměny české právnické osoby - str. 309

85. Kontrola zákonnosti přípravy a dokončení přeshraniční přeměny - str. 312

86. Omezení odpovědnosti notáře při osvědčení schválení přeshraniční přeměny - str. 316

VII. Díl: právní účinky přeshraniční přeměny - str. 317

87. Zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku - str. 317

88. Den právních účinků přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení a přeshraničního převodu jmění na společníka - str. 318

VIII. Díl: Další otázky - str. 319

89. Neplatnost přeshraniční přeměny - str. 319

90. Ručení společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně - str. 320

II. Hlava: Přeshraniční fúze - str. 321

91. Přeshraniční fúze - základní otázky - str. 321

92. Realizace přeshraniční fúze - společné předpisy - str. 324

93. Přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 329

94. Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi - str. 329

III. Hlava: Přeshraniční rozdělení - str. 351

95. Přeshraniční rozdělení - základní otázky - str. 351

96. Realizace přeshraničního rozdělení - společné předpisy - str. 352

IV. Hlava: Přeshraniční převod jmění na společníka - str. 359

97. Přeshraniční převod jmění na společníka - základní otázky - str. 359

98. Realizace přeshraničního převodu jmění na společníka - společné předpisy - str. 360

V. Hlava: Přeshraniční přemístění sídla - str. 365

99. Přeshraniční přemístění sídla - základní otázky - str. 365

100. Přeshraniční přemístění sídla zahraniční právnické osoby do České republiky - str. 366

101.Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraniční - str. 372

 

 

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným

Václav Filip, David Fyrbach - Wolters Kluwer, a. s.

Nová kniha ediční řady Právo prakticky detailně seznamuje čtenáře se společností s ručením omezeným. Moderní formou praktických tabulek a vzorových znění dokumentů, které jsou v životě společnosti s ručením omezeným potřebné, provádí kniha procesem založení, fungování a zánikem ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Akciová společnost

Akciová společnost

Tomáš Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Těžiště práce je obsaženo v rozboru ...

Cena: 1 785 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm - C. H. Beck

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.