Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury - Zákon o zaměstnanosti

Přehled judikatury - Zákon o zaměstnanosti

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde rozsudky týkající se evidence uchazečů o zaměstnání, podpory v nezaměstnanosti, zásadní rozsudky pro aplikaci správního řádu v řízení o správních deliktech a další týkající se soudního přezkumu. V přehledu se nalézají i rozsudky Městského soudu v Praze, jako soudu první instance, které nebyly napadeny kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. 
Publikace je určena zejména těm skupinám uživatelů, které chtějí znát současný trend v rozhodování správních soudů v oblasti zaměstnanosti a které se problematikou zaměstnanosti zabývají při své aktivní pracovní činnosti.
autor: JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2011, 316 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Evidence uchazečů o zaměstnání - str. 11

1. Zatajení skutečností bránících v nástupu do zprostředkovaného zaměstnání - str. 11

2. Rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání jako konstitutivní právní akt. Rozhodnutí v materiálním smyslu  str. 12

3. Vyřazení pro uvedení zavádějících informací zaměstnavateli při projednávání zprostředkovaného vhodného zaměstnání - str. 19

4. Povinnost projednat doporučenky ve lhůtě stanovené úřadem práce - str. 21

5. Zpětné vyřazení uchazeče o zaměstnání - str. 24

6. Zrušení evidence neformálním přípisem a jeho přezkoumatelnost ve správním soudnictví - str. 29

7. Výběrové řízení jako vážný důvod pro neodstavení se na úřad práce. Stanovený termín - str. 34

8. Zpětné vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro plnou invaliditu - str. 38

9. Vážné důvody pro nedostavení se na stanovený termín jednání. Služba veřejnosti - str. 40

10. Odmítnutí nastoupit do zprostředkovaného vhodného zaměstnání - str. 46

11. Neostavení se na stanovený termín jednání při nemoci zprostředkovatelky - str. 48

12. Jednatel společnosti a skutečnost rozhodná pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Oznamovací povinnost - str. 51

13. Smysl vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Rehabilitační pobyt jako vážný důvod pro nedostavení se na stanovený termín - str. 56

14. Výkon funkce likvidátora jako skutečnost rozhodná pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - str. 60

15. Povinnost uchazeče osvědčit skutečnosti rozhodné - str. 66

16. Povinnost uchazeče osvědčit skutečnosti rozhodné pro zařazení do evidence. Důvěra třetích osob k zápisu do obchodního rejstříku - str. 68

17. Vyřazení z evidence, zmaření nástupu do zprostředkovaného vhodného zaměstnání. Finanční rezerva uchazeče - str. 74

18. Zmaření nástupu do zprostředkovaného zaměstnání bez vážného důvodu - str. 76

19. Vážné důvody spočívající v docházce dítěte do předškolního zařazení a povinné školní docházce dítěte, či místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera - str. 81

20. Odmítnutí zprostředkovaného zaměstnání bez vážného důvodu - str. 86

21. Jiné jednání uchazeče o zaměstnání vedoucí k nepřijetí do zprostředkovaného vhodného zaměstnání - str. 88

22. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu studia v denní formě - str. 90

23. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu neostavení se na stanovený termín bez vážného důvodu - str. 92

24. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání - nesplnění oznamovací povinnosti bez vážného důvodu - str. 93

II. Podpora v nezaměstnanosti - str. 96

25. Ztráta účinků okamžitého zrušení pracovního poměru - str. 96

26. Místní příslušnost soudu k projednání žaloby ve věci podpory v nezaměstnanosti - str. 98

27. Okamžité zrušení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti - str. 99

28. Stanovení výše podpory v nezaměstnanosti při potvrzení zaměstnavatele o nulovém výdělku - str. 102

29. Důchodové pojištění jako jedna z podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. nemožnost stanovit vyměřovací základ - str. 106

30. Povinnost vrátit podporu v nezaměstnanosti - str. 108

31. Vyměřovací základ u jiné výdělečné činnosti jako základ pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 116

32. Řízení o nároku na podporu v nezaměstnanosti jako řízení o žádosti. Koncentrační zásada v řízení o žádosti - str. 119

33. Podpora v nezaměstnanosti a osobní péče o dítě ve věku do 4 let jako náhradní doba důchodového pojištění. Náhradní doby důchodového pojištění - str. 123

34. Podpora v nezaměstnanosti a náhradní doba důchodového pojištění. Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby - str. 126

35. Pracovní poměr - okamžité zrušení pracovního poměru, konkretizace použitého důvodu - str. 129

36. Lhůta pro vymožení neprávem vyplacené podpory v nezaměstnanosti je prekluzivní - str. 135

37. Odpovědnost zaměstnavatele za nesprávně potvrzenou výši průměrného čistého měsíčního výdělku - str. 137

38. Skutečnosti rozhodné je nutné uvést v žádosti o podporu - str. 140

III. Kontorní činnost, správní delikty a zásadní rozsudky pro aplikaci správního řádu v řízení o správních deliktech - str. 142

39. Vyrozumění účastníků řízení o výslechu svědků - str. 142

40. Výkon nelegální práce bez povolení k zaměstnání - str. 143

41. Počet porušení právních předpisů jako kritérium pro uložení výše pokuty - str. 145

42. Účast tlumočníka při kontrole. Volné hodnocení důkazů - str. 146

43. Prekluzivní lhůta k projednání přestupku - str. 150

44. Rozpornost výroků rozhodnutí o uložení pokuty. Oznámení zahájení kontroly zaměstnavateli - str. 152

45. Trvající správní delikt a jeho přerušení, represivní funkce pokuty - str. 156

46. Lex retro non agit, převzetí skutkových podstat novým právem - str. 160

47. Náležitosti výroku o jiném správním deliktu - str. 165

48. Řádné odůvodnění výše pokuty ve správním trestání - str. 169

49. Oprávněnost podepsat záznam z kontroly. Důkaz protokolem pořízeným jiným orgánem - str. 173

50. Koncentrační zásada v řízení o jiném správním deliktu. Vada výroku rozhodnutí o pokutě za jiný správní delikt - str. 176

51. Správní trestání: stanovení výše pokuty, osobní a majetkové poměry pachatele - str. 178

52. Nemožnost koncentrace řízení dle § 82 odst. 4 správního řádu v přestupkovém řízení. Námitka podjatosti - str. 181

53. Protokol jako podklad pro vydání rozhodnutí - str. 184

54. Vázanost cizince i zaměstnavatele údaji o zaměstnání uvedenými v povolení k zaměstnání - str. 187

55. Zprostředkování zaměstnání bez vydaného povolení k této činnosti - str. 191

56. Diskriminace uchazeče o zaměstnání z důvodu majetku - str. 195

57. Charakter ženské práce a porušení zákazu diskriminace z důvodu pohlaví - str. 199

58. Výkon nelegální práce v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání. Pracovní zařazení uvedené v povolení k zaměstnání - str. 201

59. Oznamovací povinnost české právnické osoby, která má jako zadavatel uzavřenu smlouvu o dílu se zhotovitelem - zahraničním zaměstnavatelem - str. 203

60. Výkon nelegální práce bez povolení k zaměstnání - týdenní "výpomoc v době oběda" jako "neformální praxe" - str. 205

61. Výkon nelegální práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy - str. 207

IV. Ostatní rozsudky vztahující se k zákonu o zaměstnanosti - str. 210

62. Pracovní činnost pro družstvo jako činnost vyžadující povolení k zaměstnání - str. 210

63. Nemožnost soudního přezkumu rozhodnutí, kterým fyzická osoba nebyla uznána osobou se zdravotním znevýhodněním - str. 213

64. Posouzení otázky, zda lze rozhodnutí o neuznání osobou se zdravotním znevýhodněním posuzovat v soudním přezkumu věcně - str. 216

65. Náhrada škody v souvislosti s nerealizovaným příspěvkem na společensky účelné pracovní místo - str. 218

66. Podmínky pro prodloužení povolení k zaměstnání cizinci - str. 222

V. Soudní přezkum - str. 225

67. Právo na spravedlivý proces. Poznámky pod čarou nemají normativní charakter - str. 225

68. Opožděné podání kasační stížnosti, fikce doručení - str. 229

69. povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti - str. 231

70. Doručenka jako jeden z prostředků k prokázání doručení písemností, lhůta k podání žaloby - str. 232

 

 

 

Další nabídka k tématu

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.