Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen /Wolters Kluwer/

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen /Wolters Kluwer/

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.
Soubor je rozdělen do jedenácti kapitol, které jsou dále podrobněji členěny. V nich se autor zabývá především podstatou věcných břemen, způsoby jejich vzniku a zániku a procesními otázkami souvisejícími s věcnými břemeny. Dále se podrobně věnuje a vyjmenovává nejčastější typy věcných břemen. V závěru publikace je uveden přehled všech dosavadních právních úprav věcných břemen (a služebností) na našem území od roku 1811. Samostatná kapitola je též věnována právní úpravě věcných břemen v novém občanském zákoníku z r. 2012, která se od stávající úpravy výrazně nemění. Publikace bude tedy použitelná i po účinnosti nového občanského zákoníku.
Kniha je pro přehlednost doplněna o rejstříky. Věříme, že bude jistě užitečnou pomůckou pro širokou právnickou veřejnost.


autor: Jiří Spáčil vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 8. 2012, 566 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 15

Seznam použitých zkratek  - str. 16

I. Podstata věcných břemen a výkon práv jim odpovídajících - str. 19

Úvodní poznámky  - str. 19

1. Rozsah výkonu věcného břemene, který nebyl dohodnut ani jinak určen. Žalobní návrh ve sporu o rozsah

a způsob výkonu práva cesty - str. 20

2. Obrana proti škodlivému výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni  - str. 21

3. Obsah vlastnického práva jako předmět věcného břemene - str. 23

4. Omezování dispozičního práva vlastníka jako věcné břemeno  - str. 23

II. Vznik věcných břemen - str. 27

A. Smlouvy o zřízení věcného břemene - str. 27

Úvodní poznámky - str. 27

5. Podstatné náležitosti smlouvy o zřízení věcného břemene - str. 27

6. Určitost smlouvy o zřízení věcného břemene - str. 34

7. Zřízení věcného břemene, geometrický plán a slovní vyznačení břemene - str. 35

8. Listina zachycující smlouvu jako podklad pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí - str. 36

9. Smluvní zřízení věcného břemene k nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí (např. podzemní objekt); účinnost smlouvy  - str. 39

10. Posouzení otázky, zda se právo odpovídající věcnému břemeni ohledně nemovitosti neevidované v katastru zapisuje do katastru nemovitostí - str.  41

11. Zřízení věcného břemene užívání věci, je-li již věc užívána jinou osobou na základě nepojmenované smlouvy - str. 42

12. Věcné břemeno sjednané mezi podnikateli bezúplatně - str. 43

13. Rozpor mezi pojmenováním věcného břemene ve smlouvě a jeho obsahem. Vada v označení osoby ve smlouvě o zřízení věcného břemene  - str. 43

14. Smlouva o zřízení věcného břemene a konkursní řízení - str. 44

15. Určitost smlouvy o vedení kanalizační stoky - str. 46

16. Závazky z nepojmenovaných smluv a závaznost nepojmenovaných smluv pro právní nástupce stran - str. 47

17. Vznik věcného břemene v období od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1983. Vznik věcného břemene na základě závěti  - str. 48

18. Zákaz zatížení nemovitosti věcným břemenem při nařízení výkonu rozhodnutí  - str. 49

19. Zřízení věcného břemene k nemovitosti zatížené zástavním právem - str. 49

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zajištění pohledávky  - str. 52

21. Vznik a existence věcného břemene k pozemku v užívání tzv. socialistické organizace - str. 56

22. Nepřesné označení právnické osoby v právním úkonu. Důsledky nesprávného pojmenování věcného

břemene ve smlouvě o jeho zřízení - str. 57

B. Vznik věcného břemene na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví - str. 58

23. Zřízení věcného břemena na základě závěti  - str. 58

24. Vznik věcného břemene na základě závěti - str. 59

C. Obecné otázky zřízení věcného břemene soudem - str. 60

Úvodní poznámky  - str. 60

25. Zřízení věcného břemene soudem na základě analogie - str. 60

26. Zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka stavby nikoliv neoprávněné - str. 60

27. Zřízení věcného břemene soudním smírem  - str. 62

28. Zřízení věcného břemene soudem v jiných případech než zákonem výslovně upravených - str. 64

29. Zřízení věcného břemene a řízení o ochraně práva jemu odpovídajícího - str. 64

30. Zřízení věcných břemen podle občanského zákoníku ve znění novely č. 131/1982 Sb. do novely č. 509/1991 Sb - str. 65

D. Právo nezbytné cesty zřízené soudem ve prospěch vlastníka stavby - str. 68

Úvodní poznámky  - str. 68

31. K vymezení obsahu práva nezbytné cesty - str. 69

32. Obsah práva nezbytné cesty; jeho omezení jen na právo chůze - str. 71

33. Vznik věcného břemene (práva nezbytné cesty lesem) v rozporu s veřejnoprávními předpisy  - str. 72

34. Zřízení věcného břemene (práva nezbytné cesty) v řízení o žalobě na ochranu práva  - str. 73

35. Zřízení práva nezbytné cesty k provozům umístněným v areálu vydávaném v restituci. Procesní způsob uplatnění nároku na zřízení práva tzv. nezbytné cesty - str. 73

36. Zřízení nezbytné cesty a pohodlnější či výhodnější přístup ke stavbě - str. 74

37. Zřízení nezbytné cesty v zájmu „třetí osoby“. Zřízení nezbytné cesty a zaviněný nedostatek nutného spojení s budovou. Zřízení nezbytné cesty (průjezdu) za účelem parkování vozidel. Zřízení nezbytné cesty pro přístup složek integrovaného záchranného systému k budově - str. 78

38. Zřízení věcného břemene cesty pro nemovitost, s níž je možné i jiné spojení - str. 81

39. Právo cesty k movité stavbě - str. 82

40. Ke zřízení práva nezbytné cesty ve prospěch neoprávněné stavby - str. 83

41. Zřízení věcného břemene cesty, má-li žalobce zajištěn přístup jinak  - str. 85

42. Věcné břemeno cesty přes cizí pozemek, je-li stavba obklopena pozemky vlastníka stavby  - str. 86

43. Zřízení věcného břemene cesty a přístup vlastníka ke stavbě z veřejné komunikace. Náhrada za zřízení práva cesty. K výroku rozsudku o zřízení nezbytné cesty  - str. 89

44. Právo nezbytné cesty přes budovu - str. 91

45. Žaloba na zřízení věcného břemene a navrhovaný rozsah břemene - str. 92

46. Náhrada za zřízení věcného břemene – práva nezbytné cesty. K podmínkám zřízení nezbytné cesty, pokud vlastník pozemku trpí vlastníkům stavby přístup  - str. 94

47. K okolnostem významným pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle § 151o odst. 3 obč. zák.  Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ke zřízení práva nezbytné cesty  - str. 98

48. Stanovení hodnoty věcného břemene - str. 100

E. Zřízení věcných břemen soudem při rušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  - str. 103

49. Zřízení věcného břemene cesty při rušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 103

50. Kdy může soud zřídit věcné břemeno, ruší-li podílové spoluvlastnictví  - str. 104

51. Rozdělení stavby s jedinou elektrickou, vodovodní a plynovodní přípojkou a zřízení věcného břemene - str. 105

52. Nepřípustnost vyloučení návrhu na zřízení věcného břemene v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k samostatnému řízení. Výrok rozhodnutí vycházejícího z nedůvodnosti návrhu na zřízení věcného břemene - str. 107

53. Zřízení věcného břemene, které účastníci nežádali, v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  - str. 109

54. Zřízení věcného břemene k jiné nemovitosti než k té, jejíž spoluvlastnictví je rušeno, v soudním řízení  - str. 111

F. Zřízení věcného břemene soudem ve prospěch vlastníka neoprávněné stavby - str. 114

Úvodní poznámky - str. 114

55. Žaloba vlastníka neoprávněné stavby na vypořádání vztahu s vlastníkem pozemku  - str. 117

56. Řízení o vypořádání neoprávněné stavby jako řízení, kde z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky - str. 118

57. Zřízení věcného břemene v případě vypořádání dočasné neoprávněné stavby  - str. 119

58. Legitimace vlastníka neoprávněné stavby na uspořádání poměrů podle § 135c odst. 3 obč. zák. - str.  121

59. K výši náhrady za zřízení věcného břemene podle § 135c odst. 3 obč. zák. z hlediska významu výhody,  kterou zřízením práva získává stavebník. K náhradě za zřízení věcného břemene - str. 122

60. Odstranění neoprávněné stavby. Stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene soudem - str. 123

61. Stanovení náhrady za zřízení věcného břemene opravňujícího mít na cizím pozemku neoprávněnou stavbu. Neoprávněná stavba kanalizace na cizím pozemku a vypouštění odpadních vod - str. 125

62. Povinnost vyklidit pozemek, na kterém stojí neoprávněná stavba, možnost stavebníka domáhat se zřízení věcného břemene podle § 135c odst. 3 obč. zák. a překážka věci rozhodnuté - str. 128

G. Vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni  - str. 130

Úvodní poznámky - str.  130

63. Základní podmínky vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni, zejména práva cesty. Z judikatury o vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni k roku 2001 - str. 133

64. Předpoklady držby a vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni. Přehled judikatury k této otázce k roku 2002 - str. 135

65. Dlouhodobý výkon obsahu práva a dobrá víra. Právní titul jako předpoklad oprávněné držby práva odpovídajícího věcnému břemeni  - str. 136

66. Výprosa a držba práva odpovídajícího věcnému břemeni - str. 137

67. Titul držby práva odpovídajícího věcnému břemeni. „Neknihovní“ právo  - str. 138

68. K nemožnosti započtení držby předchůdce do doby potřebné k vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni  - str. 140

69. Obsah práva (věcného břemene) vykonávaný od „nepaměti“ a dobrá víra držitele - str. 141

70. Držba práva odpovídajícího věcnému břemeni na základě notářského rozhodnutí. Zřízení věcného břemene v období od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1983  - str. 142

71. Ústní souhlas k výkonu práva a držba práva odpovídajícího věcnému břemeni  - str. 145

72. Oprávněná držba práva odpovídajícího věcnému břemeni ve vztahu mezi tzv. socialistickými organizacemi. Podstata oprávněné držby směřující k vydržení. K vydržení práva cesty - str. 145

73. Vydržení nemovitosti na základě držby vykonávané v rozporu se zápisem do veřejných knih a účinky nesprávné intabulace. Dobrá víra opírající se o zápis do veřejných knih  - str. 148

74. Vydržení věcného břemene chůze a jízdy a veřejné užívání cesty - str. 152

75. Užívání veřejné cesty a vydržení věcného břemene  - str. 153

76. K dobré víře potřebné k vydržení práva cesty  - str. 154

III. Náklady na opravy a zachování věci zatížené věcným břemenem  - str. 157

Úvodní poznámky  - str. 157

77. K povinnosti nést přiměřeně náklady na zachování a opravy cizí věci užívané na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni vzniklému podle § 28d zák. č. 42/1992 Sb. - str. 158

78. Míra spoluužívání věci zatížené věcným břemenem  - str. 163

79. Příspěvek osoby, oprávněné ze zákonného věcného břemene, na údržbu a zachování zatížené věci - str. 165

IV. Procesní otázky související s věcnými břemeny, zejména s žalobami na ochranu práv jim odpovídajících  - str. 167

Úvodní poznámky - str. 167

80. Žalobní návrh ve sporu o rozsah a způsob výkonu práva cesty  - str. 169

81. Petit žaloby na ochranu práva odpovídajícího věcnému břemeni. Žaloba na odstranění překážky bránící

výkonu práva cesty. Volně pobíhající pes bránící výkonu práva cesty  - str. 170

82. Formulace žalobního návrhu na určení existence věcného břemene  - str. 171

83. K ochraně práv osoby oprávněné z věcného břemene, spočívajícího v právu užívání nemovitosti  - str.  173

84. Označení věcného břemene v žalobě a v rozhodnutí soudu  - str. 175

85. Naléhavý právní zájem oprávněného na určení věcného břemene v případě, že již žaloval na ochranu práva - str. 177

86. Uvedení konkrétního jednání, zasahujícího do výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni, v žalobě na jeho ochranu - str. 180

87. Vázanost soudu rozsudkem o ochraně práva odpovídajícího věcnému břemeni v řízení o určení existence věcného břemene a s tím související procesní okolnosti. Veřejná cesta - str. 183

88. Totožnost předmětu řízení, rozhoduje-li v jednom řízení soud o tom, zda žalovaným přísluší právo odpovídající věcnému břemenu, a v druhém řízení o jeho zrušení nebo omezení - str. 186

V. Zánik věcných břemen  - str. 189

A. Zrušení věcného břemene soudem pro hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, vyvolaný změnou poměrů - str. 189

Úvodní poznámky  - str. 189

89. Změna poměrů a zánik věcného břemene - str. 190

90. Věcná břemena – kritéria pro zrušení nebo omezení v důsledku změny  poměrů  - str.  190

91. Konfliktní vztahy jako důvod zrušení věcného břemene. Náhrada za zrušení věcného břemene soudem. Nízká výše náhrady a zamítnutí žaloby na zrušení věcného břemene  - str. 193

92. Změna poměrů, zánik a promlčení věcného břemene  - str. 196

93. Aktivní legitimace k podání žaloby na zrušení (omezení) věcného břemene pro změnu poměrů  - str. 199

94. Zrušení věcného břemene průjezdu či průchodu pro změnu v chování účastníků - str. 201

95. Námitka neexistence věcného břemene v řízení o zrušení věcného břemene - str. 202

96. Nevýhodně zřízené věcné břemeno a jeho zrušení - str. 203

97. Změna poměrů, zánik věcného břemene a možnost jeho zrušení - str. 204

98. Zánik věcného břemene dohodou a jeho zrušení soudem pro změnu poměrů  - str. 205

99. Změna poměrů jako důvod pro zrušení věcného břemene a osobní poměry účastníků  - str. 205

100. Mezitímní rozsudek v řízení o zrušení či omezení věcného břemene - str. 207

101. Doba rozhodná pro porovnání nepoměru věcného břemene a výhody oprávněného - str. 209

102. Změna (osobních) poměrů způsobující hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného - str. 210

103. Restituce jako změna poměrů  - str. 210

104. Zrušení věcného břemene soudem; náhrada a námitka započtení  - str. 212

105. Nepřiměřený výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni a změna poměrů - str. 214

106. Žaloba spoluvlastníků na zrušení věcného břemene pro změnu poměrů - str. 216

107. Věcná legitimace účastníků řízení o zrušení věcného břemene. Důsledky zavinění změny poměrů a zrušení věcného břemene - str. 217

B. Promlčení věcných břemen  - str. 220

Úvodní poznámky - str. 220

108. Důsledky promlčení věcného břemene  - str. 222

109. Žaloba na určení, že právo je promlčené, a poučovací povinnost soudu  - str. 225

110. K zániku věcných břemen váznoucích na majetku přecházejícím do družstevního vlastnictví po novele hospodářského zákoníku č. 98/1988 Sb. K relevanci námitky promlčení práva odpovídajícího věcnému břemeni v řízení o určení existence či neexistence věcného břemene  - str.  226

C. Jiné způsoby zániku věcného břemene - str.  228

Úvodní poznámky  - str. 228

111. Trvání věcného břemene, vzniklého v dobách platnosti o. z. o.  - str. 229

112. Rozdělení pozemku a trvání věcného břemene - str. 231

113. Zánik práva odpovídajícího věcnému břemenu privativní novací  - str. 232

114. Zrušení věcného břemene v řízení o výkonu rozhodnutí a účast oprávněného z věcného břemene  - str. 234

115. Vydání věci v restituci a zánik věcného břemene  - str. 237

116. Zánik věcného břemene uplynutím doby - str. 241

117. Úplatnost smlouvy o zániku věcného břemene  - str. 244

118. Změna poměrů, zánik věcného břemene a možnost jeho zrušení - str. 245

119. Zánik věcného břemene splynutím vlastnictví pozemku oprávněného a povinného v jedné osobě za účinnosti občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. Kritická poznámka k rozhodnutí o zániku věcného břemene

splynutím  - str. 245

VI. Nejčastější typy věcných břemen - str.  249

A. Věcné břemeno cesty (chůze a jízdy), s výjimkou práva nezbytné cesty zřízeného soudem - str. 249

Úvodní poznámky  - str. 249

120. Právo cesty omezené jen na právo chůze - str. 250

121. Obsah „práva průjezdu“ - str. 251

122. Právo cesty využívané zaměstnanci vlastníka panující nemovitosti - str. 253

123. Výkon práva průjezdu, sjednaného v době, kdy průjezd automobily nemohl být předvídán - str. 256

124. Rušení výkonu práva cesty a obrana proti němu - str. 256

125. Změna způsobu výkonu práva cesty vyvolaná vlastníkem pozemku; oplocení pozemku, přes který vede cesta, a jeho uzavření bránou - str. 257

126. Výkon práva cesty nájemcem bytu v panující nemovitosti - str. 259

127. Rozšíření práva cesty vydržením - str. 261

128. Spor o rozsah práva cesty. Služebnost (věcné břemeno) jezdit potahem a průjezd automobilem. Žalobní návrh ve sporu o rozsah a způsob výkonu práva cesty  - str. 263

129. K výkonu práva cesty k panující stavbě, leží-li mezi stavbou a služebným pozemkem pozemek vlastníka stavby - str. 265

130. K náležitostem rozsudku, jímž se určuje existence sporného práva cesty  - str. 266

131. Zorání či oplocení pozemku a zánik věcného břemene cesty  - str. 268

B. Věcná břemena k budovám, bytům a k nebytovým prostorám - str. 270

132. Věcné břemeno k prostorám k bydlení, již věcným břemenem užívání zatíženým  - str. 270

133. K vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni užívání místnosti v obytném domě  - str. 270

134. Právo vlastníka užívat byt zatížený věcným břemenem. Žaloba oprávněného z věcného břemene proti vlastníkovi na vyklizení bytu. Konflikt práva na soukromí a práva na užívání věci (obytných prostorů)  - str. 271

135. Věcné břemeno bydlení a „dva byty“. Žaloba na vyklizení bytu zatíženého věcným břemenem bydlení. Právo rodinných příslušníků oprávněného užívat byt  - str. 273

136. Užívání bytu manželem oprávněného z věcného břemene  - str. 275

137. Užívání bytu, zatíženého věcným břemenem, cizí osobou. Vklad věcného břemene do sdružení - str. 276

138. Oprávněný z věcného břemene jako pronajímatel bytu  - str. 277

139. Úplatnost smlouvy o zřízení věcného břemene. Nájem nemovitosti již zatížené věcným břemenem - str. 278

140. Nájem prostor zatížených věcným břemenem - str. 278

141. Výpověď z nájmu bytu, věcné břemeno a užívání dvou bytů - str. 280

142. Neplatný pronájem bytu zatíženého věcným břemenem a bezdůvodné obohacení - str. 281

143. Dohoda o výměně bytu zatíženého věcným břemenem - str. 282

144. Omezení věcného břemene doživotního užívání části domu z důvodu přírůstku osob spolubydlících

s vlastníkem domu  - str. 284

145. Přestavba budovy a trvání věcného břemene na ní váznoucího - str. 286

146. Žaloba na vyklizení prostor (bytových či nebytových) zatížených věcným břemenem - str. 287

147. „Právo vyhlídky“ v právních a procesních úkonech  - str. 290

C. Věcná břemena podle zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a zákona o vlastnictví bytů  - str. 291

148. Ústavnost a obsah věcného břemene podle zákonného opatření č. 297/1992 Sb.  - str. 291

149. K žalobnímu návrhu ve sporu o existenci věcného břemene podle § 28d zák. č. 42/1992 Sb. - str. 294

150. K povinnosti nést přiměřeně náklady na zachování a opravy cizí věci užívané na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni vzniklému podle § 28d zák. č. 42/1992 Sb. - str. 295

151. Míra spoluužívání věci zatížené věcným břemenem podle § 28d zák. č. 42/1992 Sb. - str. 296

152. Vznik věcného břemene, jehož obsahem je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavěný pozemek - str. 296

D. Věcná břemena týkající se vodních děl – studní, vodovodních přípojek, kanalizace  - str. 298

153. Zřízení věcného břemene vedení vodovodního potrubí k domu soudem na základě analogie; poznámka

k možnosti zřízení tohoto břemene podle stavebního zákona  - str. 298

154. K možnosti provozovatele vodovodu vstoupit na pozemek jiného za účelem opravy vodovodní přípojky z titulu věcného břemene. Vlastnictví vodovodní přípojky - str. 300

155. Vliv změny způsobu odběru vody ze studny na vydržení práva odběru vody; poznámka k obsahu práva na odběr vody z cizí studny  - str. 301

156. Prodloužení povolení k odběru podzemních vod oprávněnému z věcného břemene - str. 302

157. Neoprávněná stavba kanalizace na cizím pozemku a vypouštění odpadních vod  - str. 305

158. Právo vést přes cizí pozemek kanalizační přípojku a vypouštění odpadních vod na pozemek  - str. 305

159. K určitosti smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemku trpět vedení kanalizační stoky přes jeho pozemek z hlediska vymezení jeho rozsahu  - str. 307

VII. Legální věcná břemena (věcná břemena založená rozhodnutím správního orgánu či vzniklá ze zákona)  - str. 309

A. Obecné otázky legálních věcných břemen a věcných břemen založených rozhodnutím správního orgánu  - str. 309

Úvodní poznámky  - str. 309

160. Kontinuita legálních věcných břemen. Úplata za užívání věcného břemene. Legální věcná břemena v některých zemích EU  - str. 311

161. Legální věcná břemena a občanský zákoník - str. 316

162. Věcná břemena zřízená na základě zákona a použití občanského zákoníku  - str. 321

163. Náhrada za omezení vlastnického práva, realizované před nabytím účinnosti Listiny - str. 321

164. Vymezení pojmu „věcné břemeno“ v ustanovení § 151n odst. 1 obč. zák. a věcná břemena zřízená správním aktem; výrok správního rozhodnutí zřizujícího věcné břemeno - str. 323

165. Právní povaha věcných břemen podle zákona o telekomunikacích. Věcná břemena a veřejnoprávní omezení vlastnického práva - str. 325

166. Veřejnoprávní povaha věcného břemene podle elektrisačního zákona; pravomoc soudu k rozhodování o těchto břemenech - str. 326

167. Kdy získává oprávněný z věcného břemene vzniklého na základě veřejnoprávních předpisů bezdůvodné obohacení - str. 330

B. Přezkum rozhodnutí správních orgánů o zřízení věcného břemene - str. 331

168. Přezkum správního rozhodnutí o zřízení věcného břemene, vydaného podle § 17 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; kritéria rozhodná pro určení, zda se určitá věc bude projednávat a rozhodovat v civilním nebo ve správním soudnictví. Oprávnění okresního soudu zřídit věcné břemeno podle zákona o pozemních komunikacích - str. 331

169. Rozhodování správního orgánu ve sporu o vlastnické právo, o zřízení věcného břemene či o vyvlastnění a pravomoc soudů k přezkumu rozhodnutí - str. 335

170. Pravomoc k projednání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu o zřízení věcného břemene  - str. 342

171. K věcné příslušnosti k rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění – zřízení věcného břemene podle zákona o telekomunikacích  - str. 344

C. Věcná břemena týkající se vedení elektřiny, plynu a tepla - str. 348

172. K charakteru nároku vlastníka pozemku, na němž bylo před účinností zákona č. 222/1994 Sb. vybudováno energetické zařízení v rozporu s právními přepisy. K otázce, kterých energetických zařízení se týkají omezení vlastníka vyplývající z § 9 odst. 11 písm. a) zákona č. 222/1994 Sb. - str. 348

173. Vznik a zánik věcného břemene podle elektrárenského a plynárenského zákona  - str. 350

174. Věcná břemena podle zákona o teple; jejich trvání a náhrada za zřízení - str. 352

175. Pravomoc k rozhodování o legálních věcných břemenech týkajících se elektronických komunikací - str. 353

176. Vznik věcného břemene podle elektrisačního zákona - str. 357

177. Věcná břemena zřízená na základě zákona a použití občanského zákoníku. Bezúplatné užívání věci zatížené věcným břemenem podle elektrisačního zákona  - str. 358

178. Věcné břemeno opravňující zřizovat a provozovat na cizích pozemcích plynárenská zařízení  - str. 361

179. Věcné břemeno zřízené na základě zákona č. 79/1957 Sb. a bezdůvodné obohacení toho, komu svědčí oprávnění z něj. Kdy získává oprávněný z věcného břemene bezdůvodné obohacení - str. 362

180. Výměníková stanice jako součást věci. Věcné břemeno užívání výměníkové stanice - str. 364

181. K zániku věcného břemene provozovat elektrické vedení podle § 22 odst. 3 elektrisačního zákona - str. 366

D. Věcná břemena umožňující vedení telekomunikačních sítí - str. 369

182. Stavba podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na cizím pozemku jako neoprávněná stavba

podle § 135c obč. zák. a pravomoc soudu  - str. 369

183. Postup soudu v případě nejasného návrhu na zřízení věcného břemene opravňujícího ke zřizování

a provozování podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě - str. 373

184. Právní povaha věcných břemen podle zákona o telekomunikacích. Věcná břemena a veřejnoprávní omezení vlastnického práva - str. 375

185. Návrh na zřízení věcného břemene podle zákona o telekomunikacích podaný až po provedené pokládce telekomunikační sítě - str. 376

186. Zřízení věcného břemene nutného pro zajištění výkonu oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě na základě žádosti podané po provedené pokládce telekomunikační sítě  - str. 378

187. Zřízení věcného břemene podle zákona o elektronických komunikacích po 1. 1. 2007, bylo-li s výkonem právnění specifikovaným v § 90 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, započato - str. 379

E. Věcná břemena zřízená podle stavebního zákona  - str. 382

188. Veřejný zájem na vyvlastnění pro vytvoření podmínek pro přístup ke stavbě či pozemku podle stavebního zákona  - str. 382

189. Zřízení věcného břemene pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě podle stavebního zákona - str. 384

190. Restituce a zřízení práva cesty podle stavebního zákona. Vyvlastnění práva cesty podle stavebního zákona – vymezení veřejného zájmu na vyvlastnění. Obsah rozhodnutí o zřízení práva cesty podle stavebního zákona - str. 389

191. Soudní přezkum rozhodnutí o zřízení nezbytné cesty podle stavebního zákona  - str. 392

192. Stavební povolení nezakládá věcné břemeno - str. 393

F. Věcná břemena zřízená podle zákona o pozemních komunikacích  - str. 396

193. Rozhodnutí o zřízení práva mít na cizím pozemku stavbu pozemní komunikace; přezkum tohoto rozhodnutí soudem a pravomoc soudu - str. 396

194. Postavení obce v řízení o založení věcného břemene podle zákona o pozemních komunikacích  - str. 397

195. Věcné břemeno podle zákona o pozemních komunikacích a občanský zákoník - str. 398

G. Věcná břemena zřízená rozhodnutím pozemkového úřadu podle zákona o půdě - str. 399

196. Zřízení věcného břemene rozhodnutím pozemkového úřadu podle zákona o půdě při vydání pozemku oprávněné osobě - str. 399

197. Náhrada za zřízení věcného břemene podle § 9 odst. 5 zákona o půdě . . . . . 399

198. Zřízení věcného břemene podle zákona o půdě a náhrada za něj - str. 404

199. Zřízení věcného břemene podle zákona o půdě bez náhrady a podle Listiny - str. 405

VIII. Z využitelné judikatury k obecnému zákoníku občanskému  - str. 407

Úvodní poznámky - str. 407

200. Služebnost volného průjezdu a umístění vrat na cestě  - str. 407

201. Neoprávněné rozšiřování služebnosti jízdy v důsledku rozšíření výrobní kapacity na panujícím pozemku - str. 408

202. K rozšiřování služebnosti jízdy - str. 410

203. Služebnost práva chůze a vození nákladů po lesním pozemku  - str. 412

204. Rozšiřování služebnosti. Služebnost zřízená v době, kdy nebylo možno předvídat dopravu automobilem.

Přípustnost použití motorových vozidel při výkonu služebnosti - str. 413

205. Služebnost jízdy potahem a užití lehkého nákladního automobilu  - str. 414

206. Odstranění překážek bránících výkonu práva cesty  - str. 415

207. Rozhodování o otázce, zda jde o veřejnou cestu, v občanském soudním řízení - str. 416

208. Služebnost chůze svědčící vlastníkovi domu a právo jeho nájemníků - str. 418

209. Rozšiřování služebnosti cesty (překročení dovoleného výkonu práva)  - str. 420

210. Právo nezbytné cesty; pohodlnější spojení. Pravidla pro nezbytnou cestu a (jiná) služebnost cesty - str. 421

211. Zřízení práva nezbytné cesty pro osobu, která prodala pozemek zajišťující jí nutné spojení  - str. 422

212. Služebnost svádět vodu přes sousední pozemek a její odvod nově zřízeným potrubím  - str. 422

213. Kdo má rozšířit kanál k odvodu vody, sloužící k výkonu služebnosti, pokud jeho kapacita již nestačí  - str. 424

214. Zřízení služebnosti, potřebné k vedení obecního vodovodu  - str. 426

215. Práva ke studni zřízené na dvou pozemcích jejich vlastníky. Služebnost zřízená k této studni jen jedním z vlastníků a zápůrčí žaloba druhého - str. 428

216. Zánik služebnosti přístupu k řece, pokud došlo ke změně koryta  - str. 430

217. Přestavba budovy zatížené služebností a zachování služebnosti - str. 430

218. Právo pachtýře žádat zřízení nezbytné cesty  - str. 432

219. Znovuzřízení vyhořelé budovy a obživnutí služebnosti - str. 433

220. Obnovení vyhořelé budovy a obživnutí služebnosti bytu - str. 433

221. Trvání služebnosti bytu, jestliže oprávněný se stal spoluvlastníkem domu - str. 435

222. Oprávněné rozšíření užívacího práva bytu. Užívání bytu vnukem oprávněného - str. 436

223. Postoupení služebnosti požívání  - str. 436

224. Žalobní legitimace spoluvlastníka panující nemovitosti  - str.  438

225. Sloučením spoluvlastnictví pozemku panujícího a výhradního vlastnictví pozemku služebného nezaniká služebnost  - str. 439

226. Zřízení služebnosti k vlastní věci  - str. 440

227. Mimořádné vydržení služebnosti a výprosa  - str.  441

228. Vydržení služebnosti na domněle vlastním pozemku - str. 443

229. Vydržení služebnosti k pozemku domněle vlastnímu  - str. 444

230. Vydržení služebnosti otvírání oken do prostoru nad sousedním pozemkem  - str.  445

231. Držba služebnosti vykonávaná pachtýřem - str. 446

232. Předpoklady nabytí soukromoprávní služebnosti cesty pro obec vydržením  - str. 447

233. Nahodilé užití cizí nemovitosti a držba služebnosti  - str. 449

234. Skutečný stav a držba služebnosti. Vliv úkonů detentora na držbu a vlastnické právo - str. 450

235. Držba a vydržení služebnosti v případě přestavění služebné budovy - str. 453

236. Držba výkonu práva pachtýřem. Pacht a služebnost cesty. Vyhoření domu – panující nemovitosti  - str. 454

237. Bezúplatné zřízení služebnosti - str. 457

238. Obligační nárok na trpění výkonu služebnosti, která nebyla vložena do veřejné knihy - str. 457

239. Vztah věcného břemene a soukromoprávního předpisu, který se dotýká jeho výkonu  - str. 458

240. Držba služebnosti cesty a užívání cesty jako veřejné  - str. 461

IX. Stanoviska nejvyšších soudů k věcným břemenům v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.)  - str. 463

Úvodní poznámky  - str. 463

241. K dalšímu výkladu některých ustanovení novel občanského zákoníku, zákona o rodině, občanského soudního řádu a notářského řádu z roku 1982 (výňatek) - str. 463

242. K dalším otázkám registrace smluv o převodu nemovitostí a smluv o zřízení a zániku věcných břemen (výňatek) - str. 466

243. K některým dalším otázkám registrace smluv státními notářstvími (výňatek) - str. 473

X. Přehled právních úprav věcných břemen a služebností platných na našem území od roku 1811 - str. 475

Úvodní poznámky  - str. 475

A. Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský, ze dne 1. června 1811 ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 1925 - str. 475

B. Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník - str. 484

C. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - str. 488

D. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění novely č. 131/1982 Sb., do novely č. 509/1991 Sb. (1. 4. 1983 až 31. 12. 1991)  - str. 489

E. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (ke dni 31. 1. 2012)  - str.  492

XI. Věcná břemena v novém občanském zákoníku - str. 495

Úvodní poznámky - str. 495

A. Věcná břemena v novém občanském zákoníku – hlavní rozdíly oproti současné úpravě a použitelnost judikatury k platnému občanskému zákoníku - str. 495

B. Úprava věcných břemen v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)  - str. 506

C. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku - str. 520

Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů  - str. 531

Věcný rejstřík  - str.  544

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.