Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. 
Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání v knize usnadní věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů.
Vzhledem k povaze zásad soukromého práva lze předpokládat, že judikatura zařazená do tohoto přehledu bude použitelná i po rekodifikaci soukromého práva.
autor: JUDr. Petr Lavický, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 5. 2013, 324 stran

Cena: 525 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Občanské právo - str. 13

1. Subjektivní meze výkonu práva - str. 13

2. Zlý úmysl - str. 15

3. Šikanózní výkon práva - str. 15

4. Šikana I. - str. 18

5. Šikana II. - str. 20

6. Šikana III. - str. 22

7. Sledování vlastního prospěchu - str. 23

8. Zastavění okna prkennou hradbou - str. 24

9. Kdy má námitka promlčení povahu zneužití práva - str. 31

10. Námitka promlčení uplatněná tím, kdo způsobil neplatnost právního úkonu přerušujícího běh promlčecí doby - str. 34

11. Intenzita zneužití námitky promlčení; absence zásadního právního významu - str. 40

12. Šikanózní uplatnění námitky promlčení - str. 42

13. Námitka promlčení uplatněná státem - str. 45

14. Námitka promlčení ve změněných společenských podmínkách - str. 48

15. Šikanózní výkon služebnosti - str. 54

16. Výkon služebnosti vozové cesty - str. 56

17. Šikanózní jednání spoluvlastníka - str. 59

18. Nedostatek zájmu na zrušení spoluvlastnictví - str. 63

19. Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví příčící se dobrým mravům nebo zákazu zneužití - str. 63

20. Zneužití práva na odstranění neoprávněné stavby - str. 65

21. Stavba umístěná na cizím pozemku na základě obligačního práva - str. 68

22. Odstranění drátů elektrického vedení - str. 71

23. Rušení poslechu rádia jako šikana - str. 73

24. Zneužití sdružovacích práv - str. 75

II. Rodinné právo - str. 81

25. Zneužití práva vychovávat dítě - str. 81

III. Obchodní právo - str. 87

26. Smluvní pokuta pro opožděné plnění díla - str. 87

27. Chování společníků v rozporu s § 56a obchodního zákoníku mimo vlanou hromadu - str. 87

28. Zneužití práv většiny na újmu práv menšinového společníka - str. 89

29. Zákaz zneužití postavení společníka - str. 93

30. Zrušení registrace akcií - str. 115

31. Hlasování o nerozdělení zisku - str. 119

32. Zákaz konkurence ve společenské smlouvě - str. 121

33. Uplatnění vzájemných práv pouze jednou stranou - str. 123

34. Zneužití institutu vyloučení člena z družstva - str. 126

35. Zneužití práva obcházením účelu zákona - str. 129

IV. Pracovní právo - str. 137

36. Rozpor s účelem právní normy a přímý úmysl způsobit škodu - str. 137

37. Vymezení přímého úmyslu způsobit škodu - str. 141

38. Stanovení nepřiměřené krátké lhůty zaměstnavatelem - str. 147

39. Zneužití práva na okamžité zrušení pracovního poměru I. - str. 154

40. Zneužití práva na okamžité zrušení pracovního poměru II. - str. 158

41. Návrh na rozvázání pracovního poměru - str. 161

42. Okamžité zrušení pracovního poměru a prodlení s výplatnou mezd - str. 163

43. Zneužití práva uzavíráním pracovního poměru na dobu určitou - str. 167

44. Zneužití práva na vydání pracovního posudku - str. 171

45. Zneužití práva zaměstnavatelem před dáním výpovědi zaměstnanci - str. 174

46. Nabídka jiného pracovního místa - str. 177

47. Náhrada mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru - str. 181

48. Úroky z prodlení se zaplacením náhrady mzdy - str. 186

49. Uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení jednom proti jednomu zaměstnanci - str. 191

50. Zneužití práva zaměstnavatele na stanovení pracovní doby - str. 193

51. Odstoupení od konkurenční doložky - str. 197

V. Procesní právo - str. 201

52. Uzavření smíru na úkor vedlejšího intervenienta a šikana - str. 201

53. Pravomoc soudu - str. 203

54. Šikanózní úmysl při odstraňování vad podání - str. 204

55. Samostatné žaloby o nájemné za každý měsíc - str. 206

56. Zpětvzetí žaloby a následné uplatnění téhož práva - str. 208

57. Šikanózní určovací žaloba - str. 213

58. Zneužití návrhu na delegaci vhodnou - str. 216

59. Zneužití práva na ustanovení zástupce - str. 217

60. Zneužití práva na osvobození  od soudních poplatků - str. 218

61. Zneužití práva na zastoupení advokátem - str. 227

62. Zneužití procesního nástupnictví I. - str. 235

63. Zneužití procesního nástupnictví II. - str. 237

64. Zneužití procesního nástupnictví III. - str. 242

65. Umělé navyšování nákladů exekuce - str. 244

66. Spojení věcí ke společnému projednání - str. 249

67. Námitka promlčení v řízení o zastavení exekuce - str. 253

68. Exekuce na majetek třetí osoby - str. 255

69. Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu z důvodu šikanózního postoupení pohledávky - str. 260

70. Šikanózní postoupení části pohledávky - str. 260

71. Šikanózní inzeráty - str. 263

72. Zneužití insolvenčního řízení - str. 267

73. Námitka zneužití práva uplatněná až v dovolacím řízení - str. 271

74. Zneužití práva na zastoupení zahraničním zmocněncem - str. 271

75. Nárok na náhradu nákladů řízení - str. 278

VI. Finanční právo - str. 283

76. Zneužití práva na odečtení hodnoty daru od základu daně - str. 283

77. Zákaz zneužití práva a zastřené právní úkony v daňovém řízení - str. 289

78. Zneužití práva na odpočet DPH - str. 299

79. Zneužití objektivního daňového práva - str. 304

80. Vyloučení nákladů z daňově uznatelných výdajů - str. 305

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.