Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. 
Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání v knize usnadní věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů.
Vzhledem k povaze zásad soukromého práva lze předpokládat, že judikatura zařazená do tohoto přehledu bude použitelná i po rekodifikaci soukromého práva.
autor: JUDr. Petr Lavický, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 5. 2013, 324 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Občanské právo - str. 13

1. Subjektivní meze výkonu práva - str. 13

2. Zlý úmysl - str. 15

3. Šikanózní výkon práva - str. 15

4. Šikana I. - str. 18

5. Šikana II. - str. 20

6. Šikana III. - str. 22

7. Sledování vlastního prospěchu - str. 23

8. Zastavění okna prkennou hradbou - str. 24

9. Kdy má námitka promlčení povahu zneužití práva - str. 31

10. Námitka promlčení uplatněná tím, kdo způsobil neplatnost právního úkonu přerušujícího běh promlčecí doby - str. 34

11. Intenzita zneužití námitky promlčení; absence zásadního právního významu - str. 40

12. Šikanózní uplatnění námitky promlčení - str. 42

13. Námitka promlčení uplatněná státem - str. 45

14. Námitka promlčení ve změněných společenských podmínkách - str. 48

15. Šikanózní výkon služebnosti - str. 54

16. Výkon služebnosti vozové cesty - str. 56

17. Šikanózní jednání spoluvlastníka - str. 59

18. Nedostatek zájmu na zrušení spoluvlastnictví - str. 63

19. Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví příčící se dobrým mravům nebo zákazu zneužití - str. 63

20. Zneužití práva na odstranění neoprávněné stavby - str. 65

21. Stavba umístěná na cizím pozemku na základě obligačního práva - str. 68

22. Odstranění drátů elektrického vedení - str. 71

23. Rušení poslechu rádia jako šikana - str. 73

24. Zneužití sdružovacích práv - str. 75

II. Rodinné právo - str. 81

25. Zneužití práva vychovávat dítě - str. 81

III. Obchodní právo - str. 87

26. Smluvní pokuta pro opožděné plnění díla - str. 87

27. Chování společníků v rozporu s § 56a obchodního zákoníku mimo vlanou hromadu - str. 87

28. Zneužití práv většiny na újmu práv menšinového společníka - str. 89

29. Zákaz zneužití postavení společníka - str. 93

30. Zrušení registrace akcií - str. 115

31. Hlasování o nerozdělení zisku - str. 119

32. Zákaz konkurence ve společenské smlouvě - str. 121

33. Uplatnění vzájemných práv pouze jednou stranou - str. 123

34. Zneužití institutu vyloučení člena z družstva - str. 126

35. Zneužití práva obcházením účelu zákona - str. 129

IV. Pracovní právo - str. 137

36. Rozpor s účelem právní normy a přímý úmysl způsobit škodu - str. 137

37. Vymezení přímého úmyslu způsobit škodu - str. 141

38. Stanovení nepřiměřené krátké lhůty zaměstnavatelem - str. 147

39. Zneužití práva na okamžité zrušení pracovního poměru I. - str. 154

40. Zneužití práva na okamžité zrušení pracovního poměru II. - str. 158

41. Návrh na rozvázání pracovního poměru - str. 161

42. Okamžité zrušení pracovního poměru a prodlení s výplatnou mezd - str. 163

43. Zneužití práva uzavíráním pracovního poměru na dobu určitou - str. 167

44. Zneužití práva na vydání pracovního posudku - str. 171

45. Zneužití práva zaměstnavatelem před dáním výpovědi zaměstnanci - str. 174

46. Nabídka jiného pracovního místa - str. 177

47. Náhrada mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru - str. 181

48. Úroky z prodlení se zaplacením náhrady mzdy - str. 186

49. Uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení jednom proti jednomu zaměstnanci - str. 191

50. Zneužití práva zaměstnavatele na stanovení pracovní doby - str. 193

51. Odstoupení od konkurenční doložky - str. 197

V. Procesní právo - str. 201

52. Uzavření smíru na úkor vedlejšího intervenienta a šikana - str. 201

53. Pravomoc soudu - str. 203

54. Šikanózní úmysl při odstraňování vad podání - str. 204

55. Samostatné žaloby o nájemné za každý měsíc - str. 206

56. Zpětvzetí žaloby a následné uplatnění téhož práva - str. 208

57. Šikanózní určovací žaloba - str. 213

58. Zneužití návrhu na delegaci vhodnou - str. 216

59. Zneužití práva na ustanovení zástupce - str. 217

60. Zneužití práva na osvobození  od soudních poplatků - str. 218

61. Zneužití práva na zastoupení advokátem - str. 227

62. Zneužití procesního nástupnictví I. - str. 235

63. Zneužití procesního nástupnictví II. - str. 237

64. Zneužití procesního nástupnictví III. - str. 242

65. Umělé navyšování nákladů exekuce - str. 244

66. Spojení věcí ke společnému projednání - str. 249

67. Námitka promlčení v řízení o zastavení exekuce - str. 253

68. Exekuce na majetek třetí osoby - str. 255

69. Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu z důvodu šikanózního postoupení pohledávky - str. 260

70. Šikanózní postoupení části pohledávky - str. 260

71. Šikanózní inzeráty - str. 263

72. Zneužití insolvenčního řízení - str. 267

73. Námitka zneužití práva uplatněná až v dovolacím řízení - str. 271

74. Zneužití práva na zastoupení zahraničním zmocněncem - str. 271

75. Nárok na náhradu nákladů řízení - str. 278

VI. Finanční právo - str. 283

76. Zneužití práva na odečtení hodnoty daru od základu daně - str. 283

77. Zákaz zneužití práva a zastřené právní úkony v daňovém řízení - str. 289

78. Zneužití práva na odpočet DPH - str. 299

79. Zneužití objektivního daňového práva - str. 304

80. Vyloučení nákladů z daňově uznatelných výdajů - str. 305

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.