Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe.
Zásady mnohdy slouží jako interpretační vodítko ustanovení platného práva, resp. jako jeho určitý korektiv. Tato povaha zásad znamená, že rekodifikace soukromého práva by se použitelnosti judikatury zařazené do tohoto přehledu měla dotknout pouze v minimální míře.
První svazek shrnuje a třídí rozhodnutí vyslovující se k zásadě autonomie vůle, a to jak jejím procesněprávním, tak hmotněprávním aspektům.
Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání potřebné judikatury usnadní věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů.
autor: JUDr. Petr Lavický, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2012, 312 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Obecně k zásadě autonomie vůle - str. 13

1. Funkce zásady autonomie vůle - str. 13

2. Obsah zásady autonomie vůle - str. 15

3. Role zásady autonomie vůle - str. 18

4. Autonomie vůle a zásada dispozitivnosti - str. 18

5. Autonomie vůle a dispozitivnost občanskoprávní úpravy - str. 22

6. Respektování autonomie vůle jako podmínka fungování právního státu - str. 25

7. Ústavní aspekty zásady autonomie vůle - str. 29

8. Rozdílnost postavení subjektů soukromého a veřejného práva - str. 34

9. Charakteristické znaky soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů - str. 36

10. Povaha vztahů upravených zákonem o sdružování občanů - str. 39

11. Princip smluvní volnosti jako znak soukromého práva - str. 42

12. Předvídatelnost následků volby smluvního režimu. Právo pokojně užívat majetek - str. 43

13. Autonomie vůle, předvídatelnost následků a princip pacta sunt servanda - str. 45

14. Autonomie vůle a zásada pacta sunt servanda I. - str. 49

15. Autonomie vůle a zásada pacta sunt servanda II. - str. 52

16. Obsah smlouvy a zásada poctivého obchodního styku - str. 55

17. Vztah zásady profesionality, autonomie vůle a smluvní svobody - str. 57

II. Omezení autonomie vůle - str. 59

18. Prolomení smluvní volnosti - str. 59

19. Smluvní svoboda a cenová regulace - str. 60

20. Princip autonomie vůle a cenová regulace nájemného - str. 65

21. Bezdůvodné omezení smluvní volnosti cenovým moratoriem - str. 70

22. Nájem bytu a autonomie vůle - str. 77

23. Omezení smluvní volnosti úpravou přechodu nájmu bytu - str. 81

24. Autonomie vůle a ochrana nájmu bytu - str. 86

25. Omezení autonomie vůle ochranou důvěry druhé smluvní strany I. - str. 96

26. Omezení autonomie vůle ochranou důvěry druhé smluvní strany II. - str. 104

27. Ochrana spotřebitele omezením autonomie vůle - str. 105

28. Účel omezení smluvní volnosti při prodeji zboží v obchodě - str. 114

29. Omezení smluvní svobody produkčními kvótami mléka za účelem dosažení jiného rovnocenného cíle - str. 120

III. Neplatnost právních úkonů a autonomie vůle - str. 125

30. Meze smluvní svobody - str. 125

31. Smluvní volnost, dobrá víra a rozpor s dobrými mravy - str. 127

32. Nemožnost dovolat se smluvní svobody u neplatného úkonu - str. 128

33. Bezvýznamnost smluvní svobody a dobré víry pro posouzení rozporu s dobrými mravy - str. 132

34. Smluvní autonomie a lichva - str. 134

IV. Autonomie vůle při vzniku právních vztahů - str. 139

35. Předkupní právo - str. 139

36. Kontraktační povinnost založená smlouvou o budoucí smlouvě - str. 142

37. Nemožnost změny podmínek dohodnutých ve smlouvě o smlouvě budoucí - str. 144

38. Zřízení věcného břemene - str. 146

39. Neexistence zákonné kontraktační povinnosti ohledně nájmu bytu - str. 149

40. Prodloužení nájmu nebytových prostor - str. 150

41. Nájem družstevního bytu na dobu určitou - str. 152

42. Smluvní volnost bytového družstva při převodu nepronajatého bytu - str. 154

43. Vznik a obsah závazku k dodávce vody z veřejného vodovodu - str. 155

44. Pasivní solidarita manželů a autonomie vůle smluvních stran - str. 157

45. Neexistence kontraktační povinnosti soutěžitele s dominantním (monopolním) postavením - str. 160

46. Odpovědnost za škodu způsobenou nelegitimním ukončením jednání o uzavření smlouvy - str. 164

V. Autonomie vůle při sjednání obsahu právního úkonu - str. 169

47. Způsob určení a splatnost kupní ceny - str. 169

48. Úroky a úroky z prodlení - str. 171

49. Výše úroků z prodlení - str. 173

50. Ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu - str. 178

51. Smluvní pokuta zajišťující splnění povinnosti dlužníka závislé na součinnosti třetího subjektu - str. 179

52. Smluvní pokuta za opakované porušení povinnosti - str. 181

53. Závazek nepřevést nemovitosti po dobu trvání zprostředkování - str. 182

54. Závazek nekonkurovat si po zániku sdružení - str. 184

55. Určení obsahu mandátní smlouvy - str. 186

56. Dohoda o způsobu zvyšování nájemného - str. 190

57. Dohoda o změnách na pronajaté věci - str. 191

VI. Interpretace obsahu právních úkonů - str. 193

58. priorita výkladu smlouvy nezakládajícího její neplatnost I. - str. 193

59. Priorita výkladu smlouvy nezakládajícího její neplatnost II. - str. 202

60. Význam zásady autonomie vůle pro interpretaci smlouvy - str. 205

61. Restriktivní výklad důvodu neplatnosti právního úkonu - str. 209

62. Interpretace obsahu smlouvy v souladu s pojmy v ní vymezenými - str. 212

63. Výklad smlouvy respektující vůli stran a smluvní svobodu - str. 213

64. Nepřípustnost formalistického výkladu smlouvy - str. 218

65. Preference skutečné vůle před vůli projevenou - str. 221

66. Nedostatky v označením předmětu smlouvy - str. 224

VII. Forma právního úkonu - str. 229

67. Autonomie volby formy smlouvy o sdružení - str. 229

68. Autonomie vůle a nedodržení písemné formy dohody o narovnání - str. 230

VIII. Zánik závazků a jejich vypořádání - str. 233

69. Dohoda o zániku závazku a o jeho následcích - str. 233

70. Dohoda o vzdání se práv, která mohou vzniknout v budoucnu. Změny na pronajaté věci - str. 238

71. Dohoda o skončení nájmu - str. 241

72. Ujednání výpovědních důvodů z nájmu - str. 241

73. Předběžné opatření zakazující nakládat s věcí patřící do SJM a vypořádání SJM - str. 243

74. Autonomie vůle při vypořádání BSM dohodou - str. 248

75. Dobré mravy jako korektiv smluvní volnosti při vypořádání BSM - str. 250

76. Význam smluvní volnosti pro závěr o době, kdy lze uzavřít dohodu o vypořádání SJM - str. 253

IX. Autonomie vůle v pracovním právu - str. 259

77. Místo výkonu práce - str. 259

78. Druh vykonávané práce - str. 259

79. Smluvní svoboda a rozšíření působnosti kolektivních smluv - str. 262

X. Procesní aspekty autonomie vůle - str. 271

80. Autonomie vůle a dispoziční zásada I. - str. 271

81. Autonomie vůle a dispoziční zásada II - str. 274

82. Vyloučení věci k samostatnému projednání I. - str. 275

83. Vyloučení věci k samostatnému projednání II. - str. 278

84. Objektivní kumulace ve správním soudnictví - str. 283

85. Autonomie vůle a rozhodování bez jednání navzdory úkonu strany - str. 287

86. Rozhodčí smlouva - str. 290

87. Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách - str. 292

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.