Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče.
Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
Na Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi navazuje Přehled judikatury ve věcech manželství a Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů. Přehledy tak představují veškerou relevantní judikaturu z oblasti rodinného práva. Jsou důležitou pomůckou pro právníky, soudce a pracovníky zabývající se rodinněprávní problematikou.
autor: JUDr. Petra Polišenská vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2014, 432 stran
ISBN: 978-80-7478-332-6

Cena: 687 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Určení otcovství

1. Důkaz zplození dítěte souloží - str. 13

2. Zákonná domněnka otcovství a určení otcovství jiného muže - str. 14

3. Určovací žaloba a popření otcovství - str. 16

4. Určení otcovství a svědectví matky - str. 34

5. Vyloučení otcovství a nezvratný důkaz - str. 35

6. Nárok na uznání otcovství a jeho vzdání se poručníkem smírem - str. 36

7. Domněnka otcovství a souhlasné prohlášení rodičů - str. 37

8. Způsobilost nezletilých osob k určení otcovství - str. 39

9. Souhlasné prohlášení o otcovství do protokolu - str. 40

10. Předčasné narození a žaloba na určení otcovství - str. 42

11. Výživa nemanželského dítěte provdané ženy a uznání otcovství - str. 43

12. Uznání otcovství jedním mužem bránící uznání druhým - str. 44

13. Otcovství a co je soulož - str. 45

14. Žaloba dítěte na oduznání nemanželského otcovství - str. 46

15. Spor o nemanželské otcovství a důkazní břemeno - str. 46

16. Možnost použití žaloby o určení pokrevního původu v případě vyloučení otcovství - str. 47

17. Určení otcovství a určovací žaloba nemanželského dítěte po nabytí zletilosti - str. 48

18. Posuzování okolností soudem v řízení o určení otcovství - str. 49

19. Domněnka otcovství a důkaz znalcem - str. 50

20. Posouzení společenského zájmu na rychlosti řízení o určení otcovství oproti povolení zpětvzetí návrhu - str. 52

21. Vyloučení otcovství speciální krevní zkouškou - str. 53

22. Matka jako vedlejší účastnice při určení otcovství - str. 54

23. Oprávnění soudu uložit pořádkovou pokutu muži v případě odmítnutí odebrání vzorků DNA v řízení o určení otcovství - str. 55

24. Okolnost významná pro vyloučení otcovství - str. 60

25. Znalecký posudek v řízení o určení (popření) otcovství - str. 61

26. Určení otcovství a právní moc rozsudku o osvojení dítěte - str. 65

27. Lhůta k odepření otcovství mrtvého manžela - str. 69

28. Opatrovník nezvěstného manžela jako žalobce u otcovství - str. 71

29. Otcovství a "trvale nezvěstný" manžel - str. 72

30. Prohlášení za mrtvého a úmrtí při uznání otcovství - str. 74

31. Žaloba o určení otcovství u nežijícího muže - str. 74

32. Odepření otcovství - str. 76

33. Běh subjektivní lhůty k popření otcovství - str. 77

34. Popření otcovství a úmrtí otce - str. 79

35. Určení pokrevního původu a nemanželský otec - str. 80

36. K procesním otázkám popření otcovství - str. 81

37. Odložení podnětu k podání návrhu na popření otcovství Nejvyšším státním zastupitelstvím - str. 87

38. Uznání rozhodnutí cizího soudu o popření otcovství - str. 81

39. Návrh na popření otcovství podaný nejvyšším státním zástupcem (zrušeno nálezem II. ÚS 405/09 uveřejněným pod č. 42) - str. 91

40. K návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině - str. 93

41. Hlediska pro posouzení nejlepšího zájmu dítěte - str. 97

42. Okolnosti stanovení lhůty k popření otcovství - str. 101

43. K počátku běhu lhůty pro podání návrhu na popření otcovství - str. 107

44. Obnova sporu o určení nemanželského otcovství - str. 113

45. Popření otcovství a dokazování - str. 114

46. Souhlas manžela matky s jejím umělým oplodněním - str. 115

47. Uznání cizích rozhodnutí ve věcech popření otcovství - str. 117

48. Popření otcovství a smrt matky - str. 118

49. Osvobození od soudních poplatků při podání žaloby o určení otcovství - str. 119

50. K nepodání návrhu na popření otcovství nejvyšším státním zástupcem - str. 120

51. Povinnost matky dostavit se ke znalci při provádění šetření podnětu k návrhu na popření otcovství - str. 122

52. Odložení podnětu k podání návrhu na popření otcovství Nejvyšším státním zastupitelstvím - str. 125

53. Řízení o popření otcovství - str. 129

II. Rodiče a děti

54. Ochrana dětí a mladistvých při přikázaném přemístění nezletilého dítěte - str. 137

55. Výklad pojmu "domácnost" z hlediska povinností vyplývajících ze vztahů mezi rodiči a dětmi - str. 140

56. Právo nezletilých dětí na soudní a jinou právní ochranu - str. 142

57. Povinnost dítěte ctít a respektovat své rodiče a nemožnost odepřít ochranu jeho práva - str. 145

58. Přijetí plnění nezletilým věřitelem - str. 150

59. Nezbytnost schválení úkonu zákonného zástupce soudem, jímž má být předčasně ukončeno stavební spoření nezletilého dítěte - str. 154

60. K úpravě styku rodiče s dítětem za přítomnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí - str. 156

61. Určení jména dítěte - str. 158

62. Nezletilé dítě jako oprávněný ze stavebního spoření - str. 159

63. Změna příjmení nezletilého dítěte - str. 163

III: Rodičovská zodpovědnost

64. Příslušnost soudů členských států EU ve věcech rodičovské zodpovědnosti - str. 167

65. Pojem rodičovské zodpovědnosti a přípustnost dovolání ve věcech upravených zákonem o rodině - str. 172

66. Vztah mezi rodičovskou zodpovědností a vyživovací povinností - str. 174

67. Zánik rodičovské moci - str. 179

68. Přechodné neplnění otcovských povinností a odnětí otcovské moci - str. 179

69. Odnětí otcovské moci z důvodu neplnění vyživovací povinnosti - str. 180

70. Zbavení otcovské moci navždy - str. 182

71. Předpoklady zbavení nebo omezení rodičovských práv - str. 183

72. Omezení rodičovských práv a styk s dítětem - str. 184

73. Zahájení řízení o zbavení rodiče rodičovských práv - str. 186

74. Rozhodnutí omezující práva matky v dispozici s majetkem nezletilých dětí - str. 187

75. Stanovisko k omezení a zbavení rodičovských práv - str. 188

76. Zanedbání povinné výživy - str. 193

77. K rodičovské zodpovědnosti - str. 195

78. Posuzování soudem závažného zanedbání rodičovské zodpovědnosti - str. 202

79. Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; vyslovení soudem zákazu vycestování dítěte - str. 207

80. Principy rozhodování soudu o zbavení rodičovské zodpovědnosti - str. 213

81. Hlediska pro rozhodování soudu o intenzitě zneužívání či zanedbání rodičovské zodpovědnosti - str. 218

82. Možnost zbavení (omezení) rodičovské zodpovědnosti z již neaktuálních důvodů - str. 222

83. Řízení o výchově a vymezení práv a povinností k nezletilému dítěti - str. 226

IV. Výchova a zastupování dětí

84. Svěření dítěte do výchovy nemanželskému otci - str. 229

85. Zjišťování podkladů soudem pro účely hodnocení vlastností rodičů v souvislosti se zajištěním výchovy dětí - str. 229

86. Výchovná opatření - str. 231

87. Zastupování nezletilého dítěte v podstatných záležitostech - str. 231

88. K výchovnému opatření uloženému dítěti mladšímu patnácti let - str. 236

89. Výchova nemanželského dítěte a jeho svěření příbuzným či otci - str. 242

90. K otázce zastoupení nezletilého dítěte rodiči - str. 243

91. Svěření nezletilého dítěte do výchovy jiného občana než rodiče - str. 245

92. Péče ženy o dítě druha, které jí nebylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu - str. 246

93. Svěření dítěte do výchovy rozhodnutím soudu - str. 247

94. Ochranná výchova v občanskoprávním řízení - str. 248

95. Svěření dítěte do výchovy a počátek vyživovací povinnosti k dítěti - str. 249

96. Otázky určení vyznání dítěte a rozhodování o jeho náboženské výchově - str. 250

97. Odejmutí dítěte z přímé péče rodičů a umístění do dětského domova - str. 252

98. Státní výchovna a výchova rodičů - str. 253

99. Nařízení ústavní výchovy u nezletilého dítěte - str. 254

100. Provedení rozhodnutí o ústavní výchově dítěte - str. 255

101. Nárok na ošetřovné u nezletilého dítěte v ústavu - str. 256

102. Pravidla pro rozhodování soudů o ústavní výchově dětí - str. 257

103. Ochrana rodičovství a rodiny - str. 260

104. Ochrana dětí a mladistvých při nařízení ústavní výchovy - str. 262

105. Respektování práva na rodinný život a omezení rodičovského práva matky ve vazbě na trestný čin spáchaný otcem - str. 267

106. Střet ochranné výchovy podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a ústavní výchovy podle zák. o rodině - str. 273

107. Důvody nařízení ústavní výchovy - str. 279

108. Právo dítěte vyjádřit svůj názor před rozhodnutím soudu o návrhu na zrušení ústavní výchovy - str. 284

109. Právo nezletilého dítěte na slyšení v řízení o jeho ústavní výchově - str. 288

110. Úprava výchovy a výživy dítěte a spolubydlení rozvádějících se manželů - str. 291

111. Zrušení svěření do výchovy - str. 293

112. Zahájení řízení u dvou soudů v jedné věci výchovy a výživy dítěte - str. 295

113. Střídavá výchova dítěte - str. 295

V. Ustanovení opatrovníka

114. Zastupování při vymáhání výživného pro nezletilé dítě - str. 299

115. Zastupování nezletilých dětí v řízení o soudní výkon rozhodnutí - str. 301

116. Ustanovení kolizního opatrovníka nezletilému v řízení o způsobilosti rodiče k právním úkonům - str. 302

117. Možnost zmocnění opatrovníkem další osoby jako zástupce účastníka řízení - str. 303

118. Zásady pro ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti při rozvodu manželství - str. 304

119. Městská část jako opatrovník v občanském soudním řízení - str. 306

120. Kolizní opatrovník a zastoupení nezletilého dítěte - str. 308

121. Omezení výše a vzájemná podmíněnost náhrady nákladů na výživu jednotlivých pozůstalých (§ 199 zák. práce); střet zájmů mezi rodiči a dětmi a způsob jeho řešení - str. 312

122. Žaloba pro zmatečnost a předpoklad pro výkon funkce opatrovníka - str. 318

123. Obecní úřad jako kolizní opatrovník dítěte ve vztahu k cizině - str. 320

124. Pravidla pro ustanovení opatrovníka nezletilému pro řízení před soudem - str. 322

125. Vydání dítěte matce od pěstounů - str. 323

VI. Pěstounská péče

126. Svěření do pěstounské péče jiného občana a ústavní výchova - str. 325

127. K některým otázkám rozhodování soudů ve věcech pěstounské péče - str. 326

128. Účastníci soudního řízení ve věcech pěstounské péče - str. 332

129. Neexistence nároku schovance na mzdu za práci pro pěstouna - str. 333

130. Určení otcovství, výchova a výživa nezletilého dítěte v pěstounské péči - str. 333

VII. Osvojení

131. Odvolání souhlasu s osvojením - str. 337

132. Osvojení mezi blízkými příbuznými - str. 340

133. Splnění podmínek osvojení - str. 342

134. Osvojení dítěte bez souhlasu rodičů - str. 343

135. Lékařské vyšetření zdravotního stavu osvojitelů - str. 346

136. Opatrovník v řízení o osvojení jako pěstoun - str. 347

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Velký komentář, § 2894-3081, svazek IX

Občanský zákoník, Velký komentář, § 2894-3081, svazek IX

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894–3014. Analyzuje mimořádně významné instituty odpovědnosti za škodu a ...

Cena: 2 690 KčKOUPIT

Věcná práva

Věcná práva

Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Václav Pilík - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv. zvláštního nájmu; stručně poukazuje také na jeho vybrané veřejnoprávní ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Ondřej Frinta - Wolters Kluwer, a. s.

„Doprava a její vyspělost jsou mnohdy považovány za jeden z klíčových ukazatelů vyspělosti lidské civilizace vůbec. Jedině díky postupnému rozvoji dopravy byl totiž možný dynamický rozvoj obchodu i státní správy, který vymanil civilizaci z chudoby, ať už tím máme na mysli civilizace ...

Cena: 624 KčKOUPIT

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - srovnávací komentář

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - srovnávací komentář

Petr Bezouška - Wolters Kluwer, a. s.

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu. Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství ...

Cena: 195 KčKOUPIT

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů). V samostatné kapitole jsou ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Michal Janoušek - C. H. Beck

Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jednu ze základních zásad právě ochranu slabší strany, smluvní stranu nevyjímaje. Kniha se zabývá historickými kořeny ochrany jedné ze ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Realitní právo

Realitní právo

Syruček, Sabotinov a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, exekuci ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.