Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče.
Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
Na Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi navazuje Přehled judikatury ve věcech manželství a Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů. Přehledy tak představují veškerou relevantní judikaturu z oblasti rodinného práva. Jsou důležitou pomůckou pro právníky, soudce a pracovníky zabývající se rodinněprávní problematikou.
autor: JUDr. Petra Polišenská vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2014, 432 stran

Cena: 687 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Určení otcovství

1. Důkaz zplození dítěte souloží - str. 13

2. Zákonná domněnka otcovství a určení otcovství jiného muže - str. 14

3. Určovací žaloba a popření otcovství - str. 16

4. Určení otcovství a svědectví matky - str. 34

5. Vyloučení otcovství a nezvratný důkaz - str. 35

6. Nárok na uznání otcovství a jeho vzdání se poručníkem smírem - str. 36

7. Domněnka otcovství a souhlasné prohlášení rodičů - str. 37

8. Způsobilost nezletilých osob k určení otcovství - str. 39

9. Souhlasné prohlášení o otcovství do protokolu - str. 40

10. Předčasné narození a žaloba na určení otcovství - str. 42

11. Výživa nemanželského dítěte provdané ženy a uznání otcovství - str. 43

12. Uznání otcovství jedním mužem bránící uznání druhým - str. 44

13. Otcovství a co je soulož - str. 45

14. Žaloba dítěte na oduznání nemanželského otcovství - str. 46

15. Spor o nemanželské otcovství a důkazní břemeno - str. 46

16. Možnost použití žaloby o určení pokrevního původu v případě vyloučení otcovství - str. 47

17. Určení otcovství a určovací žaloba nemanželského dítěte po nabytí zletilosti - str. 48

18. Posuzování okolností soudem v řízení o určení otcovství - str. 49

19. Domněnka otcovství a důkaz znalcem - str. 50

20. Posouzení společenského zájmu na rychlosti řízení o určení otcovství oproti povolení zpětvzetí návrhu - str. 52

21. Vyloučení otcovství speciální krevní zkouškou - str. 53

22. Matka jako vedlejší účastnice při určení otcovství - str. 54

23. Oprávnění soudu uložit pořádkovou pokutu muži v případě odmítnutí odebrání vzorků DNA v řízení o určení otcovství - str. 55

24. Okolnost významná pro vyloučení otcovství - str. 60

25. Znalecký posudek v řízení o určení (popření) otcovství - str. 61

26. Určení otcovství a právní moc rozsudku o osvojení dítěte - str. 65

27. Lhůta k odepření otcovství mrtvého manžela - str. 69

28. Opatrovník nezvěstného manžela jako žalobce u otcovství - str. 71

29. Otcovství a "trvale nezvěstný" manžel - str. 72

30. Prohlášení za mrtvého a úmrtí při uznání otcovství - str. 74

31. Žaloba o určení otcovství u nežijícího muže - str. 74

32. Odepření otcovství - str. 76

33. Běh subjektivní lhůty k popření otcovství - str. 77

34. Popření otcovství a úmrtí otce - str. 79

35. Určení pokrevního původu a nemanželský otec - str. 80

36. K procesním otázkám popření otcovství - str. 81

37. Odložení podnětu k podání návrhu na popření otcovství Nejvyšším státním zastupitelstvím - str. 87

38. Uznání rozhodnutí cizího soudu o popření otcovství - str. 81

39. Návrh na popření otcovství podaný nejvyšším státním zástupcem (zrušeno nálezem II. ÚS 405/09 uveřejněným pod č. 42) - str. 91

40. K návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině - str. 93

41. Hlediska pro posouzení nejlepšího zájmu dítěte - str. 97

42. Okolnosti stanovení lhůty k popření otcovství - str. 101

43. K počátku běhu lhůty pro podání návrhu na popření otcovství - str. 107

44. Obnova sporu o určení nemanželského otcovství - str. 113

45. Popření otcovství a dokazování - str. 114

46. Souhlas manžela matky s jejím umělým oplodněním - str. 115

47. Uznání cizích rozhodnutí ve věcech popření otcovství - str. 117

48. Popření otcovství a smrt matky - str. 118

49. Osvobození od soudních poplatků při podání žaloby o určení otcovství - str. 119

50. K nepodání návrhu na popření otcovství nejvyšším státním zástupcem - str. 120

51. Povinnost matky dostavit se ke znalci při provádění šetření podnětu k návrhu na popření otcovství - str. 122

52. Odložení podnětu k podání návrhu na popření otcovství Nejvyšším státním zastupitelstvím - str. 125

53. Řízení o popření otcovství - str. 129

II. Rodiče a děti

54. Ochrana dětí a mladistvých při přikázaném přemístění nezletilého dítěte - str. 137

55. Výklad pojmu "domácnost" z hlediska povinností vyplývajících ze vztahů mezi rodiči a dětmi - str. 140

56. Právo nezletilých dětí na soudní a jinou právní ochranu - str. 142

57. Povinnost dítěte ctít a respektovat své rodiče a nemožnost odepřít ochranu jeho práva - str. 145

58. Přijetí plnění nezletilým věřitelem - str. 150

59. Nezbytnost schválení úkonu zákonného zástupce soudem, jímž má být předčasně ukončeno stavební spoření nezletilého dítěte - str. 154

60. K úpravě styku rodiče s dítětem za přítomnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí - str. 156

61. Určení jména dítěte - str. 158

62. Nezletilé dítě jako oprávněný ze stavebního spoření - str. 159

63. Změna příjmení nezletilého dítěte - str. 163

III: Rodičovská zodpovědnost

64. Příslušnost soudů členských států EU ve věcech rodičovské zodpovědnosti - str. 167

65. Pojem rodičovské zodpovědnosti a přípustnost dovolání ve věcech upravených zákonem o rodině - str. 172

66. Vztah mezi rodičovskou zodpovědností a vyživovací povinností - str. 174

67. Zánik rodičovské moci - str. 179

68. Přechodné neplnění otcovských povinností a odnětí otcovské moci - str. 179

69. Odnětí otcovské moci z důvodu neplnění vyživovací povinnosti - str. 180

70. Zbavení otcovské moci navždy - str. 182

71. Předpoklady zbavení nebo omezení rodičovských práv - str. 183

72. Omezení rodičovských práv a styk s dítětem - str. 184

73. Zahájení řízení o zbavení rodiče rodičovských práv - str. 186

74. Rozhodnutí omezující práva matky v dispozici s majetkem nezletilých dětí - str. 187

75. Stanovisko k omezení a zbavení rodičovských práv - str. 188

76. Zanedbání povinné výživy - str. 193

77. K rodičovské zodpovědnosti - str. 195

78. Posuzování soudem závažného zanedbání rodičovské zodpovědnosti - str. 202

79. Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; vyslovení soudem zákazu vycestování dítěte - str. 207

80. Principy rozhodování soudu o zbavení rodičovské zodpovědnosti - str. 213

81. Hlediska pro rozhodování soudu o intenzitě zneužívání či zanedbání rodičovské zodpovědnosti - str. 218

82. Možnost zbavení (omezení) rodičovské zodpovědnosti z již neaktuálních důvodů - str. 222

83. Řízení o výchově a vymezení práv a povinností k nezletilému dítěti - str. 226

IV. Výchova a zastupování dětí

84. Svěření dítěte do výchovy nemanželskému otci - str. 229

85. Zjišťování podkladů soudem pro účely hodnocení vlastností rodičů v souvislosti se zajištěním výchovy dětí - str. 229

86. Výchovná opatření - str. 231

87. Zastupování nezletilého dítěte v podstatných záležitostech - str. 231

88. K výchovnému opatření uloženému dítěti mladšímu patnácti let - str. 236

89. Výchova nemanželského dítěte a jeho svěření příbuzným či otci - str. 242

90. K otázce zastoupení nezletilého dítěte rodiči - str. 243

91. Svěření nezletilého dítěte do výchovy jiného občana než rodiče - str. 245

92. Péče ženy o dítě druha, které jí nebylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu - str. 246

93. Svěření dítěte do výchovy rozhodnutím soudu - str. 247

94. Ochranná výchova v občanskoprávním řízení - str. 248

95. Svěření dítěte do výchovy a počátek vyživovací povinnosti k dítěti - str. 249

96. Otázky určení vyznání dítěte a rozhodování o jeho náboženské výchově - str. 250

97. Odejmutí dítěte z přímé péče rodičů a umístění do dětského domova - str. 252

98. Státní výchovna a výchova rodičů - str. 253

99. Nařízení ústavní výchovy u nezletilého dítěte - str. 254

100. Provedení rozhodnutí o ústavní výchově dítěte - str. 255

101. Nárok na ošetřovné u nezletilého dítěte v ústavu - str. 256

102. Pravidla pro rozhodování soudů o ústavní výchově dětí - str. 257

103. Ochrana rodičovství a rodiny - str. 260

104. Ochrana dětí a mladistvých při nařízení ústavní výchovy - str. 262

105. Respektování práva na rodinný život a omezení rodičovského práva matky ve vazbě na trestný čin spáchaný otcem - str. 267

106. Střet ochranné výchovy podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a ústavní výchovy podle zák. o rodině - str. 273

107. Důvody nařízení ústavní výchovy - str. 279

108. Právo dítěte vyjádřit svůj názor před rozhodnutím soudu o návrhu na zrušení ústavní výchovy - str. 284

109. Právo nezletilého dítěte na slyšení v řízení o jeho ústavní výchově - str. 288

110. Úprava výchovy a výživy dítěte a spolubydlení rozvádějících se manželů - str. 291

111. Zrušení svěření do výchovy - str. 293

112. Zahájení řízení u dvou soudů v jedné věci výchovy a výživy dítěte - str. 295

113. Střídavá výchova dítěte - str. 295

V. Ustanovení opatrovníka

114. Zastupování při vymáhání výživného pro nezletilé dítě - str. 299

115. Zastupování nezletilých dětí v řízení o soudní výkon rozhodnutí - str. 301

116. Ustanovení kolizního opatrovníka nezletilému v řízení o způsobilosti rodiče k právním úkonům - str. 302

117. Možnost zmocnění opatrovníkem další osoby jako zástupce účastníka řízení - str. 303

118. Zásady pro ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti při rozvodu manželství - str. 304

119. Městská část jako opatrovník v občanském soudním řízení - str. 306

120. Kolizní opatrovník a zastoupení nezletilého dítěte - str. 308

121. Omezení výše a vzájemná podmíněnost náhrady nákladů na výživu jednotlivých pozůstalých (§ 199 zák. práce); střet zájmů mezi rodiči a dětmi a způsob jeho řešení - str. 312

122. Žaloba pro zmatečnost a předpoklad pro výkon funkce opatrovníka - str. 318

123. Obecní úřad jako kolizní opatrovník dítěte ve vztahu k cizině - str. 320

124. Pravidla pro ustanovení opatrovníka nezletilému pro řízení před soudem - str. 322

125. Vydání dítěte matce od pěstounů - str. 323

VI. Pěstounská péče

126. Svěření do pěstounské péče jiného občana a ústavní výchova - str. 325

127. K některým otázkám rozhodování soudů ve věcech pěstounské péče - str. 326

128. Účastníci soudního řízení ve věcech pěstounské péče - str. 332

129. Neexistence nároku schovance na mzdu za práci pro pěstouna - str. 333

130. Určení otcovství, výchova a výživa nezletilého dítěte v pěstounské péči - str. 333

VII. Osvojení

131. Odvolání souhlasu s osvojením - str. 337

132. Osvojení mezi blízkými příbuznými - str. 340

133. Splnění podmínek osvojení - str. 342

134. Osvojení dítěte bez souhlasu rodičů - str. 343

135. Lékařské vyšetření zdravotního stavu osvojitelů - str. 346

136. Opatrovník v řízení o osvojení jako pěstoun - str. 347

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.