Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů.
Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání a zrušení spoluvlastnictví. 
Rozhodnuti jsou opatřena výstižným názvem, podrobnými identifikačními údaji o jednotlivých rozhodnutích i uvedením příslušných ustanoveni rozhodných právních předpisů, což usnadňuje jak jejich vyhledávaní, tak také práci s jednotlivými rozhodnutími.
Do přehledu byla zařazena použitelná judikatura vztahující se již k obecnému zákoníku občanskému přes judikaturu k tzv. střednímu občanskému zákoníku až po judikaturu ke stávajícímu občanskému zákoníku.
Pro komfort čtenáře je u některých rozhodnutí uvedeno i několik zdrojů, ve kterých bylo příslušné rozhodnuti uveřejněno; v takovém případě zpracované rozhodnuti vychází ze zdroje uvedeného na prvním místě
autor: Mgr. Michal Králík, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2010, 1444 stran

Cena: 1 540 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

A. Obecné otázky a vznik spoluvlastnictví - str. 37

1. Obecná souhrnná judikatura - str. 37

2. Pojem a pojetí spoluvlastnictví - str. 54

3. Předmět spoluvlastnictví - str. 65

4. Vznik spoluvlastnictví - str. 83

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému - str. 139

B. Spoluvlastnický podíl - str. 141

1. Pojetí spoluvlastnického podílu - str. 141

2. Určení spoluvlastnického podílu - str. 154

3. Změna velikosti spoluvlastnického podílu - str. 159

C. Práva a povinnosti spoluvlastníků - str. 163

1. Práva a povinnosti spoluvlastníků a trestní právo - str. 163

2. Společná práva spoluvlastníků - str. 167

3. Práva spoluvlastníka na jeho podíl - str. 175

4. Konkurence práv spoluvlastníka - str. 182

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 192

D. Podílové spoluvlastnictví a  bezdůvodné obohacení - str. 193

1. Podílové spoluvlastnictví a bezdůvodné obohacení - str. 193

2. Započtení pohledávek týkajících se bezdůvodného obohacení v rámci podílového spoluvlastnictví - str. 275

E. Ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí - str. 295

1. Solidarita spoluvlastníků - str. 295

2. Pojem a právní režim hospodaření se společnou věcí - str. 338

3. Správa společné věci - str. 398

4. Oprava, úprava, údržba, změna společné věci - str. 423

5. Investice do společné věci a náklady na ni - str. 434

6. Užívání věci - obecně - str. 450

7. Užívání bytu ve společném domě (rodinného domu) - str. 487

8. Nájemní vztahy - str. 510

9. Jiné případy užívání věci - str. 574

10. Důležitá změna společné věci - str. 594

11. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 598

F. Předkupní právo - str. 600

1. Převod spoluvlastnického podílu - str. 600

2. Charakter předkupního práva - str. 613

3. Realizace předkupního práva podílového spoluvlastníka a tzv. nabídka k výkupu - str. 620

4. Porušení předkupního práva - str. 657

5. Následky porušení předkupního práva - str. 670

6. Realizace předkupního práva oprávněnými osobami - str. 708

7. Překupní právo s dopadem do sféry jiných právních předpisů - str. 716

G. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků - str. 739

1. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou - obecně - str. 739

2. Obsah, forma a pojetí dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - str. 755

H. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu - str. 765

1. Předmět vypořádání - str. 765

2. Vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 779

3. Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 844

4. Reálné rozdělení společné věci - str. 856

5. Výběr z judikatury týkající se dělení věci publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach občianskych z právej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi - ročníky 1929-1939 - str. 924

6. Rozdělení bytového domu (budovy) na jednotky podle zákona o vlastnictví bytů - str. 926

7. Přikázání věci - obecně - str. 956

8. Předpoklady a podmínky pro přikázání věci - zájem spoluvlastníka a jeho solventnost - str. 974

9. Předpoklady pro přikázání věci - velikost spoluvlastnických podílů a účelné využití věci - str. 998

10. Přiměřená náhrada - str. 1045

11. Nařízení prodeje a rozdělení výtěžku podle spoluvlastnických podílů - str. 1106

12. Okolnosti zvláštního zřetel hodné jako důvod nezrušení a nevypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1115

13. Zřízení věcného břemene při vypořádání společné věci reálným rozdělením - str. 1136

14. Ochrana oprávněných osob - str. 1147

15. Vyklízení bývalého spoluvlastníka z domu - str. 1150

16. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná k Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 1162

I. Právní aspekty žalob z podílového spoluvlastnictví - str. 1165

1. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami - obecné typy žalob - str. 1165

2. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami týkající se výkonu spoluvlastnických práv spoluvlastníků - str. 1166

3. Vlastnické žaloby mezi podílovými spoluvlastníky - str. 1178

4. Řízení ve věcech převodu spoluvlastnického podílu - str. 1179

5. Řízení ve věcech hospodaření se společnou věcí - str. 1180

6. Žaloby o určení spoluvlastnického práva - str. 1200

7. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1233

8. Růžné - str. 1349

9. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - II. a III. díl - str. 1363

J. Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a právo na projednání věci v přiměřené lhůtě - str. 1365

1. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1365

2. Řízení o hospodaření se společnou věcí - str. 1369

3. Řízení o určení spoluvlastnictví - str. 1370

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.