Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů.
Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání a zrušení spoluvlastnictví. 
Rozhodnuti jsou opatřena výstižným názvem, podrobnými identifikačními údaji o jednotlivých rozhodnutích i uvedením příslušných ustanoveni rozhodných právních předpisů, což usnadňuje jak jejich vyhledávaní, tak také práci s jednotlivými rozhodnutími.
Do přehledu byla zařazena použitelná judikatura vztahující se již k obecnému zákoníku občanskému přes judikaturu k tzv. střednímu občanskému zákoníku až po judikaturu ke stávajícímu občanskému zákoníku.
Pro komfort čtenáře je u některých rozhodnutí uvedeno i několik zdrojů, ve kterých bylo příslušné rozhodnuti uveřejněno; v takovém případě zpracované rozhodnuti vychází ze zdroje uvedeného na prvním místě
autor: Mgr. Michal Králík, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2010, 1444 stran
ISBN: 978-80-7357-565-6

Cena: 1 540 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

A. Obecné otázky a vznik spoluvlastnictví - str. 37

1. Obecná souhrnná judikatura - str. 37

2. Pojem a pojetí spoluvlastnictví - str. 54

3. Předmět spoluvlastnictví - str. 65

4. Vznik spoluvlastnictví - str. 83

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému - str. 139

B. Spoluvlastnický podíl - str. 141

1. Pojetí spoluvlastnického podílu - str. 141

2. Určení spoluvlastnického podílu - str. 154

3. Změna velikosti spoluvlastnického podílu - str. 159

C. Práva a povinnosti spoluvlastníků - str. 163

1. Práva a povinnosti spoluvlastníků a trestní právo - str. 163

2. Společná práva spoluvlastníků - str. 167

3. Práva spoluvlastníka na jeho podíl - str. 175

4. Konkurence práv spoluvlastníka - str. 182

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 192

D. Podílové spoluvlastnictví a  bezdůvodné obohacení - str. 193

1. Podílové spoluvlastnictví a bezdůvodné obohacení - str. 193

2. Započtení pohledávek týkajících se bezdůvodného obohacení v rámci podílového spoluvlastnictví - str. 275

E. Ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí - str. 295

1. Solidarita spoluvlastníků - str. 295

2. Pojem a právní režim hospodaření se společnou věcí - str. 338

3. Správa společné věci - str. 398

4. Oprava, úprava, údržba, změna společné věci - str. 423

5. Investice do společné věci a náklady na ni - str. 434

6. Užívání věci - obecně - str. 450

7. Užívání bytu ve společném domě (rodinného domu) - str. 487

8. Nájemní vztahy - str. 510

9. Jiné případy užívání věci - str. 574

10. Důležitá změna společné věci - str. 594

11. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 598

F. Předkupní právo - str. 600

1. Převod spoluvlastnického podílu - str. 600

2. Charakter předkupního práva - str. 613

3. Realizace předkupního práva podílového spoluvlastníka a tzv. nabídka k výkupu - str. 620

4. Porušení předkupního práva - str. 657

5. Následky porušení předkupního práva - str. 670

6. Realizace předkupního práva oprávněnými osobami - str. 708

7. Překupní právo s dopadem do sféry jiných právních předpisů - str. 716

G. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků - str. 739

1. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou - obecně - str. 739

2. Obsah, forma a pojetí dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - str. 755

H. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu - str. 765

1. Předmět vypořádání - str. 765

2. Vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 779

3. Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 844

4. Reálné rozdělení společné věci - str. 856

5. Výběr z judikatury týkající se dělení věci publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach občianskych z právej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi - ročníky 1929-1939 - str. 924

6. Rozdělení bytového domu (budovy) na jednotky podle zákona o vlastnictví bytů - str. 926

7. Přikázání věci - obecně - str. 956

8. Předpoklady a podmínky pro přikázání věci - zájem spoluvlastníka a jeho solventnost - str. 974

9. Předpoklady pro přikázání věci - velikost spoluvlastnických podílů a účelné využití věci - str. 998

10. Přiměřená náhrada - str. 1045

11. Nařízení prodeje a rozdělení výtěžku podle spoluvlastnických podílů - str. 1106

12. Okolnosti zvláštního zřetel hodné jako důvod nezrušení a nevypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1115

13. Zřízení věcného břemene při vypořádání společné věci reálným rozdělením - str. 1136

14. Ochrana oprávněných osob - str. 1147

15. Vyklízení bývalého spoluvlastníka z domu - str. 1150

16. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná k Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 1162

I. Právní aspekty žalob z podílového spoluvlastnictví - str. 1165

1. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami - obecné typy žalob - str. 1165

2. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami týkající se výkonu spoluvlastnických práv spoluvlastníků - str. 1166

3. Vlastnické žaloby mezi podílovými spoluvlastníky - str. 1178

4. Řízení ve věcech převodu spoluvlastnického podílu - str. 1179

5. Řízení ve věcech hospodaření se společnou věcí - str. 1180

6. Žaloby o určení spoluvlastnického práva - str. 1200

7. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1233

8. Růžné - str. 1349

9. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - II. a III. díl - str. 1363

J. Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a právo na projednání věci v přiměřené lhůtě - str. 1365

1. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1365

2. Řízení o hospodaření se společnou věcí - str. 1369

3. Řízení o určení spoluvlastnictví - str. 1370

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.