Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k pozemkům. Přehled obsahuje zejména judikaturu k právním úkonům týkajícím se pozemků, k bližšímu vymezení pojmů „pozemek" a „parcela" a jejich vzájemného vztahu, k žalobám na ochranu práv k pozemkům. Lze tu najít i problematiku sousedských práv a rozhodnutí ohledně držby a vydržení práv k pozemkům. Stranou pozornosti nezůstává ani katastr nemovitostí. Přehled se věnuje i právním vztahům vlastníků pozemků ke stavbám na nich umístěných (včetně pozemních komunikací, rybníků a dalších vodních děl), pozemkovým věcným břemenům a přináší závažnější rozhodnutí ohledně náhrady škody a bezdůvodného obohacení, majících vzat k pozemkům. Přehled neobsahuje problematiku zástavního práva; je tomu tak proto, že touto oblastí se zabývá samostatná publikace (Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků. Praha : ASPI, a. s., 2007). Doufáme, že se tento přehled stane dobrou pomůckou pro soudce, advokáty i další právníky z praxe.
autor: JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2011, 764 stran
ISBN: 978-80-7357-688-2

Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Právní úkony týkající se pozemků; pozemek a parcela - str. 23

A. Identifikace (označení) pozemků v právních úkonech; určitost smlouvy o převodu pozemků - str. 23

B. Ke smlouvám o převodu pozemků - str. 46

C. Dvojí převod téhož pozemku - str. 68

D. K odstoupení od smlouvy o převodu pozemků a k důsledkům odstoupení na vlastnické právo účastníků smlouvy a třetích osob - str. 72

E. Pozemek a parcela; jejich dělení na více částí - str. 85

II. Žaloby na ochranu práv k pozemkům - str. 99

A. Vlastnické žaloby na vyklizení (vydání) pozemků; obecné otázky - str. 99

B. Žalobní návrhy a rozsudečné výroky ve sporech o vyklizení pozemku - str. 109

C. Negatorní žaloba na obranu proti neoprávněným zásahům do vlastnického práva k pozemku - str. 114

D. Žaloby na určení hranic mezi pozemky - str. 123

E. Žaloby na určení vlastnického práva k pozemku - str. 137

F. Žaloby dědiců na ochranu vlastnického práva k pozemku - str. 154

G. Restituce a vlastnické žaloby ohledně pozemku - str. 163

III. Pozemky a sousedská práva - str. 195

A. Obtěžování vlastníků sousedních pozemků imisemi; povinnosti vlastníků pozemků v sousedských vztazích - str. 195

B. Vstup na sousední pozemek - str. 229

C. Oplocení pozemků; zdi jako samostatné stavby jako součást pozemků - str. 235

D. Rušení vlastníků pozemků imisemi ze staveb, které mají být budovány na sousedních pozemcích (námitky ve stavebním řízení) - str. 244

IV. Držba a vydržení práv k pozemkům - str. 263

A. Náležitosti držby a vydržení pozemků - str. 263

B. Držba a vydržení části sousedního pozemku - str. 346

C. Transformace práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické; držba práva osobního užívání pozemku a vydržení - str. 362

V. Pozemky a katastr nemovitostí - str. 373

A. Evidence pozemků v katastru nemovitostí - str. 373

B. Katastr nemovitostí ve vztahu k právním úkonům týkajícím se pozemků a k vlastnickému právu - str. 400

VI. Pozemky a stavby na nich umístěné - str. 433

A. Vztah pozemku a stavby na něm umístěné; stavba jako součást pozemku - str. 433

B. Pozemní komunikace (jejich stavby) jako samostatné věci a jako součásti pozemku. Ochrana práva obecného užívání veřejné komunikace - str. 452

C. Vodní díla, rybníky a studny jako součásti pozemků a jako samostatné stavby - str. 491

D. Neoprávněná stavba na cizím pozemku; žaloby na vypořádání neoprávněné stavby - str. 511

E. Žaloby na odstranění staveb postavených na cizím pozemku, které nejsou neoprávněnými stavbami - str. 546

VII. Pozemky a věcná břemena - str. 571

A. Vznik věcných břemen týkajících se pozemků - str. 571

B. Výkon věcných břemen; žaloby souvisící s věcnými břemeny - str. 592

C. Věcné břemeno průchodu a průjezdu přes pozemek; problematika cest - str. 600

D. Právo nezbytné cesty přes cizí pozemek, zřízené soudem - str. 620

E. Zrušení věcných břemen k pozemkům a jiné způsoby jejich zániku - str. 640

VIII. Pozemky, náhrada škody a bezdůvodné obohacení - str. 663

A. Náhrada škody a pozemky - str. 663

B. Bezdůvodné obohacení a pozemky - str. 688

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1284 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

ÚZ č. 1284 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám došlo u zákona o pozemních komunikacích (43 změn a doplnění od 1. 10. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Roman Kočí -

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly ...

Cena: 630 KčKOUPIT

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.