Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k pozemkům. Přehled obsahuje zejména judikaturu k právním úkonům týkajícím se pozemků, k bližšímu vymezení pojmů „pozemek" a „parcela" a jejich vzájemného vztahu, k žalobám na ochranu práv k pozemkům. Lze tu najít i problematiku sousedských práv a rozhodnutí ohledně držby a vydržení práv k pozemkům. Stranou pozornosti nezůstává ani katastr nemovitostí. Přehled se věnuje i právním vztahům vlastníků pozemků ke stavbám na nich umístěných (včetně pozemních komunikací, rybníků a dalších vodních děl), pozemkovým věcným břemenům a přináší závažnější rozhodnutí ohledně náhrady škody a bezdůvodného obohacení, majících vzat k pozemkům. Přehled neobsahuje problematiku zástavního práva; je tomu tak proto, že touto oblastí se zabývá samostatná publikace (Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků. Praha : ASPI, a. s., 2007). Doufáme, že se tento přehled stane dobrou pomůckou pro soudce, advokáty i další právníky z praxe.
autor: JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2011, 764 stran

Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Právní úkony týkající se pozemků; pozemek a parcela - str. 23

A. Identifikace (označení) pozemků v právních úkonech; určitost smlouvy o převodu pozemků - str. 23

B. Ke smlouvám o převodu pozemků - str. 46

C. Dvojí převod téhož pozemku - str. 68

D. K odstoupení od smlouvy o převodu pozemků a k důsledkům odstoupení na vlastnické právo účastníků smlouvy a třetích osob - str. 72

E. Pozemek a parcela; jejich dělení na více částí - str. 85

II. Žaloby na ochranu práv k pozemkům - str. 99

A. Vlastnické žaloby na vyklizení (vydání) pozemků; obecné otázky - str. 99

B. Žalobní návrhy a rozsudečné výroky ve sporech o vyklizení pozemku - str. 109

C. Negatorní žaloba na obranu proti neoprávněným zásahům do vlastnického práva k pozemku - str. 114

D. Žaloby na určení hranic mezi pozemky - str. 123

E. Žaloby na určení vlastnického práva k pozemku - str. 137

F. Žaloby dědiců na ochranu vlastnického práva k pozemku - str. 154

G. Restituce a vlastnické žaloby ohledně pozemku - str. 163

III. Pozemky a sousedská práva - str. 195

A. Obtěžování vlastníků sousedních pozemků imisemi; povinnosti vlastníků pozemků v sousedských vztazích - str. 195

B. Vstup na sousední pozemek - str. 229

C. Oplocení pozemků; zdi jako samostatné stavby jako součást pozemků - str. 235

D. Rušení vlastníků pozemků imisemi ze staveb, které mají být budovány na sousedních pozemcích (námitky ve stavebním řízení) - str. 244

IV. Držba a vydržení práv k pozemkům - str. 263

A. Náležitosti držby a vydržení pozemků - str. 263

B. Držba a vydržení části sousedního pozemku - str. 346

C. Transformace práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické; držba práva osobního užívání pozemku a vydržení - str. 362

V. Pozemky a katastr nemovitostí - str. 373

A. Evidence pozemků v katastru nemovitostí - str. 373

B. Katastr nemovitostí ve vztahu k právním úkonům týkajícím se pozemků a k vlastnickému právu - str. 400

VI. Pozemky a stavby na nich umístěné - str. 433

A. Vztah pozemku a stavby na něm umístěné; stavba jako součást pozemku - str. 433

B. Pozemní komunikace (jejich stavby) jako samostatné věci a jako součásti pozemku. Ochrana práva obecného užívání veřejné komunikace - str. 452

C. Vodní díla, rybníky a studny jako součásti pozemků a jako samostatné stavby - str. 491

D. Neoprávněná stavba na cizím pozemku; žaloby na vypořádání neoprávněné stavby - str. 511

E. Žaloby na odstranění staveb postavených na cizím pozemku, které nejsou neoprávněnými stavbami - str. 546

VII. Pozemky a věcná břemena - str. 571

A. Vznik věcných břemen týkajících se pozemků - str. 571

B. Výkon věcných břemen; žaloby souvisící s věcnými břemeny - str. 592

C. Věcné břemeno průchodu a průjezdu přes pozemek; problematika cest - str. 600

D. Právo nezbytné cesty přes cizí pozemek, zřízené soudem - str. 620

E. Zrušení věcných břemen k pozemkům a jiné způsoby jejich zániku - str. 640

VIII. Pozemky, náhrada škody a bezdůvodné obohacení - str. 663

A. Náhrada škody a pozemky - str. 663

B. Bezdůvodné obohacení a pozemky - str. 688

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Tereza Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou ...

Cena: 275 KčKOUPIT

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018). Mění se rovněž ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1191 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1191 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 13x novelizován; četnými změnami byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích. V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1162 - Cenové předpisy 2017

ÚZ č. 1162 - Cenové předpisy 2017

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.